Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení návštevníci stránky.

Na tejto stránke napíšte svoje názory a pripomienky, prípadne otázky ktoré by Vás zaujímali. Vášmu prianiu sa budem snažiť vyhovieť.

V komentáry môžete požiť namiesto skutočného mena tzv. pseudonym, ale čestnejšie je uviesť Vaše pravé meno, prípadne aj e-mail.

 


Rozdělení v roce 1992 je neplatné!

 

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

                             

                                      Co já na to?

                                                                                                                                                     Nic.

 

 

 

viz -

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ",

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ".

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ".

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

O GORILE:  http://skgorila.tumblr.com/

 


Milí spoluobčané,

mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem.

Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?

USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí. 

Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !

Ale to není celá pravda.

To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.

Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).

 Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena.Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.

To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus(wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a rozšiřuje.

To je tajemství původu islámského státu (IS) - bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.

Tato "osa zla" –Washington – Londýn - Rijád - je jádrem celého problému.

 Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.

 Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.

To musí ihned skončit!

 Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi - začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.

Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.

Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.

O tom není slyšet ze západních médií téměř nic! 

 Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.

Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.

Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!

Z toho by se EU mohla hodně poučit.

Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.

 Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!

Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!

 Prosazujeme:

1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké finanční oligarchie;

2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;

3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.

 Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlagwww.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140

Subject: Fwd: Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec

Expert, který na rozdíl od většiny jiných ví, co říká    -   A  BOHUŽEL MÁ PRAVDU

Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec
Jefim Fištejn
Dan Schueftan
 Nguyen Phuon Thao


JE TO BOHUŽEL KONEC CELÉ EVROPY

Reflex přináší zásadní rozhovor k dnešní situaci v Evropě a vlastně v celém západním světě. Poskytl ho Dan Schueftan, izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i amerického Kongresu. Jeho myšlenky působí úlevným dojmem. Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme, ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Ta horší zpráva je, že má - asi - pravdu.
           Schueftan prolamuje tabu, kvůli nimž by si v mnoha evropských státech vysloužil trestní oznámení. Tak například:
          “Nechci vás urazit, ale Obama je Evropan. A to je to nejhorší, co můžete o americkém prezidentovi říci.”
nebo
“Politická korektnost je nepřítelem svobodné společnosti.”
nebo
“Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samontý princip tolerance.”

O Americe a globálním pořádku 
Je načase zvyknout si na myšlenku, že ne každý problém má okamžité řešení. Některé živelní pohromy nelze uřídit, lze je pouze přežít. Bolístka musí nejprve vyhnít. Mám za to, že v nadcházející době problémů nebude ubývat, spíše naopak.

Pro Evropany byla Amerika jakýmsi pomyslným odpovědným tátou, který je chránil před jejich vlastními hloupými nápady. Avšak osm let Obamovy bezradnosti plus osm let George Bushe mladšího, jenž měl sice smysl pro odpovědnost, ale také vršil chyby, udělaly svět nebezpečným místem pro žití. Bill Clinton sledoval vlastní zájmy, navíc měl špatný vkus, a to už dělá dohromady 24 let, během nichž američtí prezidenti neplnili svou povinnost

O Evropě 

Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude 65 ze 100.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.

Není to jednoduché, říct jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?

O politické korektnosti 

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládám ji za největší nebezpečí pro svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na pokušení politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti.

O přistěhovalcích

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, žeEvropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu.

Oni neutíkají před bídou, jak se mylně domnívají mnozí Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která jen tak tryská z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. propadlým? Proč je život tam zničen až na dřeň – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. A nyní přicházejí do Evropy a přinášejí s sebou tutéž kulturu, jež zničila jejich vlast.

Prosím o vyjadrenie Vaších názorov.

 

Mail z Egypta

Dobrý večer zo Sharmu.

Skúsme sa na to pozrieť s inej strany.
Teraz sa intenzívne pripravuje novela ústavy, problém je taktiež ten, že s môjho pohľadu nie je veľa možnosti, ako zostaviť fungujúci parlament – vzdelaný a skúsený Egypťania, zväčša žili v zahraničí, a je dosť nepredstaviteľné aby po návrate zostavili fungujúci kabinet, ktorý uspokojí väčšinu.
Na lídra krajiny by som tipoval Amr Musa / liga ar. Štátov/, ale ťažko povedať.
Ťažko sa hodnotí situácia v 80 mil. krajine, s 60% gramotnosťou. Je veľa prečo, prečo, prečo, ale treba pochopiť, že drvivá väčšina obyvateľstva nevie čo je demokracia, čo s ňou súvisí, nemajú odkiaľ  čerpať skúsenosti. Ja osobne sledujem TV Al Arabija, a al Masrija, kde prichádzajú odborníci, s reálnymi návrhmi reforiem kompletného systému, vysvetľujú ľuďom, že toto je iba začiatok veľmi náročnej cesty. Včera bol fantasticky rozhovor z Dr. Ahmad Zewail / nositeľ Nobelovej ceny za chémiu/, ktorý rozprával veľmi tvrdo a realisticky o tom že je problém so vzdelaním lúdi. Predstavil aj program na reformu školstva…
Ja nie som politológ, iba sledujem dianie, a z môjho pohľadu je Egypt v Nasaj nezávidenia hodnej situácii, na severe hranice z Izraelom. Zachytil som aj správy, z izraelskej strany plné obáv a strachu o vývoj na strednom východe.
Proces demokratizácie vo všeobecnosti v arabských krajinách je pre Európana ťažko predstaviteľný, ale nie nemožný.
Skúsme sa obzrieť do roku 1989, koľko z nás vedelo čo je demokracia, čo vlastne chceme….tužili sme po slobode a nepredpokladám že ktokoľvek z nás vedel ako na to…učili sme sa, a myslím, že sa stále učíme.  U nás prešlo od revolúcie 22 rokov im 22 dni…

Ja hodnotím pád vlády pozitívne. Dúfam, v silu inteligencie lúdi, ktorý budú mať možnosť budovať novu, stabilnú krajinu. Viem s nekonečných rozhovorov s Egypťanmi, že sú šťastný, že vedia, že nebude ľahko, ale už sa neboja povedať čokoľvek, a sú plný nadeje a chuti na zmeny, treba ich v tom morálne aj profesionálne podporovať.

Unavujú ma už správy z našich médií, ktoré hľadajú senzácie a ľudské tragédie, bez konštruktívneho alebo objektívneho pohľadu. My ne máme pravo čakať od Egypta 24 hodinovú zmenu, ani my sme ju nedokázali, nechcem obhajovať tento národ, ale nedá mi to. Myslím, že som na vaše otázky odpovedal, ak budete mat akékoľvek ďalšie, som tu pre vás

S úctou **** ****

Autor príspevku:  Jozef Varga, wargas@estel.sk

 


Vážení spoluobčania Slovenska!
Potešilo by ma keby ste v komentári vyjadrili svoj názor na uplatňovanie demokratických principov na Slovensku v zmysle doleuvedeného článku p. J. Vargu.

Môj názor:
Chápem vzrušenie ľudí nad dôsledkami premien v Strednej Európe, teda aj u nás, po páde komunistického režimu. Dnes je to už 21 rokov, čo u nás vládne demokracia. Problém nie je v tom, že s nami naďalej manipulujú prívrženci tzv. lavice, ale v tom, že my, občania sme sa ešte neprebrali z chorobného spánku. Nevieme žít v demokratickom režime. Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie. Nie sme ochotní chodiť k voľbám. Nie sme schopní ako občania, vynútiť si prijímanie prospešných zákonov a najmä ich dodržiavanie.. Sme, ako občania SR, rozdelení na dve polovice, na pravú a ľavú, pričom najmä ta pravá je rozdrobená, čím je jej akcie schopnosť mizivá a často nulová. Naše myslenie sa orientuje na vyčkávanie a nie na občiansku akciu a tlak.. Preto to nie je možné dosiahnuť takú zmenu, aby sa zmenil charakter nasej spoločnosti na skutočnú demokratickú s prvkami priamej demokracie, s vymožiteľnosťou pravá, spravodlivosti a ochrany osoby.
Kritika 21 ročného vývoja v réžii zákulisných , komunistických síl v háve sociálnej demokracie je neúčinná, jalová. Chyba nám návod na jednotu a činy na prekonanie boľševického ducha, ktorý gniavi našu spoločnosť od konca 2. svetovej vojny, už 65 rokov. Len také námety, návrhy a činy nám pomôžu sa zobudiť z pasivity a jalovej kritiky voči tomu a tým, ktorí  s nami manipulujú. Potrebujeme sa zjednotiť na programe očisty nasej spoločnosti, tlačme na poslancov všetkých stupňov, aby si boli vedomí, že ich hodnotíme a potrebujeme, poďme vždy voliť s min. 90 %-nou účasťou, potom sa nebo nad nami vyjasni. Voliť parlamentné aj neparlamentné politické strany.  Nič, okrem občianskej múdrosti, statočnosti, jednoty, odvahy a akcieschopnosti nám nepomôže.

S pozdravom, Statočnosť nadovšetko !

Jozef Varga


 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Rozšírený euroval...môj názor občana SR

(Jozef Varga, 24. 10. 2011 9:00)

Slovensko dnes má verejný dlh 40% HDP. Rozšírený euroval znamená aj prispievanie 17 krajín eurozóny na záchranu Francúzskych a Nemeckých stratových bánk. Nemusia to robiť Česi a ďalšie krajiny EU, nakoľko neprijali euro a nie sú v eurozóne. My nemáme na zdravotníctvo, dôchodky, rozvoj miest a obci a ideme prispievať v eurozóne na záchranu vyššie uvedených bank. Vážim si postoj strany SAS a R. Sulika. Tato cesta, ktorú odhlasovali v parlamente SDKU-DS, SMER, KDH, Most-Hid je najlepšou cestou ako zadlžiť občanov SR.

Dnes máme vďaka politikom, ktorým sme dávali mandát občanov v slobodných voľbách, aby spravovali našu vlasť v prospech občanov, mame verejný dlh 40% HDP – a tak dnešný verejný dlh občanov SR sa bude prispievaním do eurovalu na záchranu bánk, zlých rozhodnutí vlastníkov a manažérov súkromných bank vo Francúzsku a Nemecku, sa náš verejný dlh bude navršovať zo 40%, možná aj v 2 vlne ekonomickej krízy, ktorá klope na dvere našich domácnosti, rodín, narastie vďaka rozšírenému eurovalu, narastie možná na úroveň 130%, ako u Grékov, Talianov a tak nám tiež časom bude hroziť bankrot a prídu ešte tvrdšie reformy,

ktoré nás dostanú do kvality života ľudí v 19 storočí.

A komu za to budeme ďakovať? Strane SMER z SDKU-DS, KDH, Most Hid.

Určite pôjdem v predčasných voľbách voliť stranu SAS.

Rothschildovská chobotnica
http://www.europskenarody.info/rothschildovska_chobotnica.html


Tváre 114-tich poslancov, ktorí zahlasovali za euroval

http://tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&id=829

Pojem „verejný činiteľ“

(Jozef Varga, 5. 10. 2011 10:29)

Budem stručný. Dlžoby občanom v krajinách sveta aj u nás spôsobili volený verejný ústavný činitelia za posledných 17 rokov. Verejný dlh znamená, že občania danej krajiny budú musieť splácať dlh, ktorý im vytvorili verejný ústavný činitelia svojimi rozhodnutiami v legislatíve a medzinárodných dohodách či zmluvách. Samozrejme to najviac pocítia v danej krajine nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a ústavný činitelia, ktorý si svojvoľne z našich dani a príjmu statného rozpočtu vytvorili trhové platy, aby sa poistili v tom čo sami spôsobili nám, iným spoluobčanom, ktorí sme nemali možnosť ovplyvniť ich rozhodnutia za posledných 17 rokov, kedy sa kradlo, tunelovali sa národné akciové spoločnosti a tak nám vznikal postupný verejný dlh. Ako môže konať minister vnútra a GP, keď si ho nevolia priamo občania, ale pluralitné politické strany. Minister vnútra a GP nemôžu konať, pretože sú závislí vo svojich ústavných funkciách na vôli parlamentných strán a nie na vôli verejnosti čiže voličov. Takto bolo aj za komunizmu a takto je aj dnes. Je to môj názor, že žijeme aj po r. 1989 v pseudo demokracii a občania a voliči môžu len snívať o priamej demokracii tak, ako pred rokom 1989.

Nestojím o euro, ktoré likviduje životnú úroveň bežných obyčajných ľudí Europy a sociálne systémy v EU. Návnadu k tomúto podvodu na bežných občanoch EU nám v minulosti podhodili vo voľnom pohybe osôb a tovaru bez cla v presune vyrobí a možnosti sa zamestnania v krajinách EU.
Pojem „verejný činiteľ“

http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/analyzy/20110401-viaiuris-zodpovednost-verejnych-cinitelov.pdf

Richard Sulík

http://richardsulik.blog.sme.sk/

Ivan Mikloš

http://blog.etrend.sk/ivan-miklos/

Necenzurované stránky Vladimíra Pavlíka, signatára Charty 1977

http://necenzurovane.ueuo.com/

Jozef varga
wargas@extel.sk

Boj občanov za priamu demokraciu

(Jozef Varga, 17. 9. 2011 18:10)

Ľudia prestavajú dôverovať v zastupiteľskú demokraciu u nás aj inde vo svete o čom sa môžete presvedčiť nie z mienkotvorných médií, ktoré slúžia verne zastupiteľov, ale z internetových stránok slobodných občanov. V mojich emailoch politickým stranám v SR a ČR bol aj email žiadajúci v spoločenskom systéme prvky priamej demokracie. Poslanec Matovič s ďalšími tromi poslancami o sebe tvrdia, že zastupujú obyčajných ľudí v parlamente. Lenže oni klamú, pretože nikdy nekritizovali zastupiteľskú demokraciu a nežiadali zmenu Ústavy SR potvrdenú a schválenú po verejných diskusiách v médiách či na internete, schválenú občanmi našej vlasti.

Jozef Varga
wargas@extel.sk

Údalosti, ktoré sa stali, linky netu:

Slovenská revolúcia 19.6.2011

http://www.youtube.com/watch?v=iNjpaOg__2k&feature=autoplay&list=PLD996D3EB87901717&lf=BFa&playnext=3

KOLOSEO
FÓRUM AKTÍVNYCH OBČANOV

http://www.koloseo.info/

V Ý Z V A
Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv

http://www.koloseo.info/vyzva/default.htm

Skutečná tvář MMF

http://www.zlo.cz/true-face-of-mmf-skutecna-tvar-mmf.php

http://necenzurovane.ueuo.com/pdf/mmf.pdf

Chronologie událostí z Islandu, 2008-2010

http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=2219


Začiatok boja za priamu demokraciu

(Jozef Varga, 15. 9. 2011 20:04)

Keď sa občanom ktorej koľ vek krajiny sveta žije z roka na rok ťažšie, tak sa občania prebúdzajú bez ohľadu na vek či sociálne postavenie a rôznymi formami protestov to dávajú pociťovať svojím zástupcom ľudu v parlamente a vo vláde. Ako dôvod sa uvádzajú práva občanov, úpadok ekonomiky, zadlženosť občanov a tak na rad prichádza postupná likvidácia sociálnych systémov. Spôsobili to zastupitelia občanov vo vláde a parlamente v službách finančných elit sveta. To nie je vôľa ľudí, ktorí sa začinajú mať strach z budúcnosti v integračnom a globalizačnom procese, ako budú žiť a čo ich čaká v starobe. Verím, že postupne nás bude stále viac v každej krajine sveta a ľudia budú mať právo schvaliť si Ústavy svojích krajin a svojích zastupiteľov budú mať nie len právo voliť, ale pri nedôvere aj právo odvolať.

Nasledne sa môžte presvedčiť o začiatku úsilia občanov za priamu demokraciu.

Aktivity občanov v roku 2001, linky netu:

http://www.spravodlivereferendum.sk/#position-01

• Záznam z verejného zhromaždenia za spravodlivé referendum a zmenu Ústavy SR z 1.9.2011

http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=2356

• Nahrávka z protestu z 1. septembra 2011 za zmenu Ústavy SR

http://www.youtube.com/watch?v=aQPOMx6DahY&feature=player_embedded#!

• Výzva k spoločnému postupu občanov proti skorumpovanému politickému systému

Čítajte viac

http://dolezite.sk/Vyzva_k_spolocnemu_postupu_obcanov_proti_skorumpovanemu_181.html#ixzz1Y2ZdoYH8

Autor: Jozef Varga (Košice)
E-mail: wargas@extel.sk

Kríza dôvery

(Jozef Varga, 15. 9. 2011 9:34)

Kríza dôvery
• Je potrebné zmeniť Ústavu SR aj všetkých krajín sveta referendom a to, že do vlády a parlamentu môže občan byť volený len dvakrát v svojom živote,

• zrušiť trestnoprávnu imunitu a potrestať tých politikov, ktorí zapríčinili ekonomický a sociálny úpadok v každej krajine sveta,

• zaviesť prvky priamej demokracie, medzi iným zaviesť aj právo voliť občanmi priamo GP, priamo ministra vnútra, priamo policajného riaditeľa SR, priamo ústavných sudcov, sudcov, členov vlády, poslancov, primátorov, starostov, generálneho manažéra verejnoprávnej TV

a taktiež aj právo občanov počas výkonu ich mandátu ústavných činiteľov, pri nedôvere, práva občanov ich aj odvolať.

• Zdôrazňujem, je to potrebné urobiť v každej krajine sveta a svet by bol
• bez revolúcii,
• bez demonštrácii,
• bez vojen,
• bez konvenčných zbrani a zbrani hromadného ničenia
a ľudstvo by si vyriešilo civilizovaným a hlavne ľudským spôsobom demografiu planéty...

• znížiť nezamestnanosť na 4%, venovať väčšiu pozornosť vzdelávaniu ľudí, ich zdravia a ochrane životného prostredia, vrátiť krajinám energetickú bezpečnosť, právnu a ekonomickú bezpečnosť a hlavne poľnohospodársku sebestačnosť,
• to najdôležitejšie, znárodniť súkromné banky tak, ako to urobili občania ISLANDU. Bankovníctvo a energetika podľa mňa musia byť stále v rukách štátu čiže všetkých občanov v každej krajine sveta... banky najviac požičiavajú zadlženým a chudobným a tak tlačia na politikov robiť ich vôľu,
• a tak po týchto procesoch demokratizácie vo svete by sa uviedli do pohybu nutné reformy, podľa už nedôveryhodnej medzinárodnej organizácie a to OSN so sídlom po každej dekáde desaťročia na inom kontinente našej planéty pri uprednostnení vzdelania ľudstva pred rôznymi manipulačnými demagógiami, ale pri slobodnom podnikaní jednotlivca, ale bez práva vykorisťovania ľudí či iných národov našej planéty v dnešnej globalizácii veľmocami. Som za, aby sa stopol proces globalizácie, proces potupe ľudstva vytváraním dlhov a chudoby vo svete. Stop feudalizmu
a despotickej doktríne vlády finančných elít sveta.


http://www.zlo.cz/inside-job.php

Jozef Varga
wargas@extel.sk

Ľudia klamu sami seba.

(Jozef Varga, 6. 9. 2011 22:30)

Význam slova demokracia je ľudová vláda. Keďže ľudia rôznych krajín sveta radí klamu sami seba,

že sú slobodný a majú slobodu,

tak nevedia čo hovoria. Vtĺkli im to do hláv túto lož mienkotvorné média, školské osnovy, rodičia, zástupcovia ľudu, Ústavy ich krajín, Listina základných práv a slobôd.

Ľudia krajín sveta nevedia pochopiť, že bez prvkov priamej demokracie nikdy nebudú slobodný a nikdy nebudú mať slobodu, ľudovú vládu čiže demokraciu. Týmto dnešným príspevkom končím svoje aktivity v šírení propagácie priamej demokracie medzi ľuďmi, končím emailový kontakt so všetkými ľuďmi, ktorí mi po ročných mojich aktivitách napísali.

Nástroje priamej demokracie:

• Priama voľba občianskych zástupcov ( prezidenta, predsedu vlády, starostov, poslancov, sudcov...) bez nutnosti ich angažovania sa v politickej strane a teda ich selekcii podľa politickej príslušnosti.

• Imperatívny mandát - možnosť občanov odvolávať svojich zástupcov (starostu, poslancov...)

• Ľudové veto - umožňuje občanom zamietnuť zákon, ktorý prijali ich zástupcovia v parlamente.

• Ľudová iniciatíva - umožňuje občanom podať návrh na novú ústavnú alebo právnu normu, alebo návrh na zmenu, alebo odmietnutie existujúcej ústavnej alebo právnej normy.

• Referendum - priame a záväzné rozhodnutie občanov o verejnej otázke.

S pozdravom Jozef Varga


Môj email priteľovi o ľudovej vláde

(Jozef Varga, 5. 9. 2011 20:12)

Laco
Aká to ľudová vláda v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska, keď svojím voličom neumožní právo odvolať priamo ministrov, poslancov, generálneho prokurátora, policajného prezidenta, odmietnuť zákon, medzinárodnú dohodu či medzinárodné zmluvy a tak je to stále skupina menšiny, ktorí tvoria totalitu a vydávajú ju za zákonu ľudovú vládu, ktorí získavajú v neslobodných aj slobodných voľbách mandát od občanov riadiť spoločnosť.

A mienkotvorné média slúžia stále tejto totalite vo svete v ktorej koľ vek krajine vo sveta ako som uviedol s výnimkou Švajčiarska. Táto totalita, malá menšina ľudí pri moci verejnej » pravnej, rozumej legislatívnej s vládnej, ekonomickej, represívnej, vojenskej, mediálnej,

veľmi dobre vie,

že časom, keď opadne ošiaľ hlúpych a naivných ľudí zo získania slobody vo svete v rôznych krajinách sveta, tak táto menšina záujmových ľudí veľmi dobre vie, že režim, ktorý klamstvom svojho obyvateľstva vybudovali, budú ľudia časom nenávidieť a tak začnú budovať obranu na rôzne zastrašovanie svojho obyvateľstva, prenasledovania a zastrašovania tých odvážnejších jedincov, ktorý by mohli destabilizovať režim v ich krajinách. Každý špicľovaný jedinec je registrovaný svojou nebezpečnosťou pre režim a je registrovaný stupňom nebezpečnosti získavať ľudí na zmenu spoločenského systému a je samozrejme pod dohľadom a pod kontrolou bezpečnostných zložiek.

Odstaviť sa ho snažia zosmiešnením či zastrašením ľudí, ktorí by mu mohli dôverovať a pridať sa k nemu a vytvoriť hnutie odporu proti režimu, čim by mocipáni prišli o moc, ktorú tak veľmi milujú a chcú ju mať dotiaľ, kým budú žiť a prenechať ju svojím potomkom.

Tak to bolo v minulosti po stáročia a tisícročia a takto je aj dnes. Propagandu režimu a ohlupovania ľudí niekedy robievali ctihodný majestátny predstavitelia rôznych vierovyznaní a dnes sú to mienkotvorné média.

Ja som duchom slobodný človek a v mojom veku mne už tak ľahko nevypláchne rozum kňaz, mediálny prostitúti mienkotvorných médií či volený zástupcovia ľudu jednej strany viacerých frakcii.

Školské osnovy či mienkotvorné média neradi propagujú priamu demokraciu či prvky priamej demokracie a tak som sa stál nebezpečný pre režim, keď na diskusných fórach nasadzujú na takých ľudí ako som ja provokatérov a pätolizačov.

Pri emailoch zasa urážajú ľudí tým, že ich monitorujú a tak zastrašujú ostatných. Laco ja inú pravdu v mojom veku nepoznám.

S pozdravom Jozef
wargas@extel.sk

Budúcnosť ľudovej vlády...

(Jozef Varga, 4. 9. 2011 12:01)

Dobrý deň

Áno, občania našej krajiny, EU a zvyšku sveta môžu ovplyvniť svoju, svojich deti a vnúčat budúcnosť, ale musia mať v prvom rade pravdivé informácie a potom osloviť podobne ako ja desaťtisíce občanov,

osloviť v každej krajine

slušným spôsobom ústavných činiteľov svojimi emailami, hlavne v nich požadovať, žiadať prvky priamej demokracie v spoločenskom súčasnom systéme vo svojich krajinách a keď to nepomôže, tak vyjsť do ulíc a protestovať za právo na prvky priamej demokracie

http://sk.wikipedia.org/wiki/Priama_demokracia

a potom urobiť to, čo urobili občania ISLANDU a mať tak tieto základné ľudské práva, mať zakotvené v Ústave svojich krajín, akoto majú občania Švajčiarska.

Ak to ľudia každej krajiny nepochopia, tak zmeny sa nikdy nedočkajú. Je to nenásilný spôsob zmeny spoločenského poriadku.

Zatiaľ nám diktujú poriadok vo všetkých sférach spoločenského života ľudí, diktujú ústavný činitelia spoločenského systému nepriamej zastupiteľskej parlamentnej demokracie.

V integračnom a globalizačnom procese sa tento spoločenský systém stáva DIKTÁT v rukách oligarchov, zbohatlíkov a bankárov. Politici a mienkotvorné média sú len bábiky ich vôle. A ich vôľa je depopulácia planéty všetkými možnými spôsobmi v 21 storočí.

Prijali to v Globál Biodiverzity Assessment v r. 1995 v OSN.

http://www.youtube.com/watch?v=byzLVeLwUPU

Že sa pohybujú na hrane zákona, tak to sa dozvedáme s internetových informácii už niekoľko rokov. Ja inú pravdu nepoznám.

Ja som osobne vo svojich emailoch ústavným činiteľom (aby som bol presný, tak politickým stranam ) »žiadal zdaniť banky, obchodné reťazce, ako to urobilo Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko a Maďarsko a naši zákonodarcovia prijímajú super hrubú mzdu

až sa stane,

že budeme mať pri tvorbe sociálnych systémov a hlavne tvorbe štátneho rozpočtu menší výber a dlhy občanov SR sa budú zvyšovať a budú nasledovať škrty s každej sociálnej oblasti. Ja som presvedčený, že tom robia úmyselné a poslušne len a len plnia vôľu Svetovej Banky, MMF, WHO, skupiny Bilderberg Group a Rímskeho klubu.

Je to moje presvedčenie.

Jozef Varga
wargas@extel.sk

PS
Európska únia a Slovensko: Lisabonská zmluva

http://www.youtube.com/watch?v=P6IE8nk-tik

http://www.youtube.com/watch?v=FbSv9i9pSu0
Volby 2010 naděje pro Českou republiku – 1-2-3-4 časť – Jana Bobošikova

http://www.youtube.com/watch?v=6mL0UQq80rQ
http://www.youtube.com/watch?v=JZmKAN5UTRg
http://www.youtube.com/watch?v=R5S4VwdHi40
http://www.youtube.com/watch?v=0GpP74PeglI

Budúca svetová veľmoc sa volá Nemecko

http://www.trimbroker.com/article/o-nas/archiv/archiv-trim/trhove-komentare/komentar-Buduca-svetova-velmoc-sa-vola-Nemecko-110729

Najväčší podvod v novodobých dejinách

(Jozef Varga, 3. 9. 2011 10:34)

Napísal Ľubomír Blaha 17. Októbra 2010 a ja s jeho presvedčením len súhlasím. Čítajte viac na:

http://lubosblaha.blogspot.com/2010/10/najvacsi-podvod-v-novodobych-dejinach.html

Jozef Varga
wargas@extel.sk

Demokracia a naši najobľúbenejší ?...

(Jozef Varga, 1. 9. 2011 22:59)

Naši najobľúbenejší - zapísaní vo zväzkoch ŠTB

Na čele s KSČ a ŠtB do NATO a EÚ - k novým svetlým zajtrajškom!
http://www.szcpv.org/04/stb.html

http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&kniha=110&strana=57&zaznam=34012

http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&kniha=129&strana=68&zaznam=51520

http://sk.wikipedia.org/wiki/Eduard_Kukan

S pozdravom Jozef Varga
warga@extel.sk

http://tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&id=812

Ratingové agentúry a demokracia...

(Jozef Varga, 1. 9. 2011 21:14)

V integračnom procese a globalizácii - presune výroby v trhovej ekonomike v krajinám sveta odporúčajú investovať investorom ratingové agentúry a tak v globalizácii sa stavajú volený zástupcovia ľudu len bezbranné bábiky a figúrky na globálnej šachovnici najväčšieho podvodu v dejinách ľudstva skupiny Bilderberg.

Čitajte viac na:

http://finweb.hnonline.sk/c1-48637290

http://www.cez-okno.net/clanok/unikla-agenda-skupina-bilderberg-planuje-ekonomickou-depresi

http://www.google.sk/search?source=ig&hl=sk&rlz=&q=Pozadie+reitingov%C3%BDch+agent%C3%BAr&oq=Pozadie+reitingov%C3%BDch+agent%C3%BAr&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=6344l89375l0l94859l44l44l11l24l24l0l266l1594l0.5.4l9l0#q=Pozadie+ratingov%C3%BDch+agent%C3%BAr&hl=sk&prmd=ivns&source=lnt&tbs=lr:lang_1sk&lr=lang_sk&sa=X&ei=79RfTryEB4Lm-gb8sYntAQ&ved=0CBMQpwUoAQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=21530f69da575af6&biw=1280&bih=553


Demokracia

(Ladislav Serenča, 1. 9. 2011 17:32)

Myslím si, že oba národy, tak Český ako aj Slovenský ostali zaskočení už hneď po 89 roku z politiky Havla a Klavsa a nik si nedokázal nasýpať popol na hlavu, že takýmto ľuďom dali do rúk svoj osud. Odvtedy sa v každých voľbách volilo iba menšie zlo a nenažranci pri korytách si stále iba viac dovoľovali tieto národy ochudobňovať.
Teraz to vidím tak,že ak mladí ľudia vo väčšej miere neodídu za prácou do zahraničia a ak sa rozhodnú aj naďalej žiť v tejto krajine, tak oni sa musia vzchopiť a dať jasne a zreteľne najavo týmto politickým nenažrancom, že už toho bolo naozaj dosť a ak nebudú robiť takú politiku akú od nich národ očakáva, tak nech sa pracú kade ľahšie lebo z toho nevyviaznu so zdravou kožou.

Dlhy v EU a USA, ako ďalej...

(Jozef Varga, 1. 9. 2011 13:46)

Keďže EU (krajiny federálnej EU) majú 27,5 biliónov eur a USA 14,2 biliónov dolárov verejného dlhu k Júnu 2011, tak právom existujú u ľudí obavy, že to najhoršie ľudí v EU a USA ešte len čaká a tak sa časť ľudstva prebúdza a angažuje sa pre zmenu spoločenského systému s prvkami priamej demokracie.
Ľudia v EU a USA si tieto dlžoby nevytvorili, ale vytvorili im ich banky a taktiež ich nezodpovedný zástupcovia ľudu. Splácať ich budú samozrejme nekonečne dlho len a len daňový poplatníci a nie BANKY. Finančnú a hospodársku krízu a zadlženie krajín sveta, môžeme považovať za umelecké dielo BANK, keď meny nie sú kryté zlatom, ale cennými papiermi obchodovateľnými na svetových globálnych burzách.

Kde sa stratili naše zásoby zlata?

» Kde sú Československé zásoby zlata z 90 rokoch 20 storočia, » tak o tomto poctivo mlčia oficiálne média aj naši zástupcovia ľudu.

Dlh Slovenska 2010 bol 27 500 000 miliónov eur »(828,5 miliárd korún) Najviac nám narástol za vlády Róberta Fica a rastie aj za vlády Ivety Radičovej, aj keď ta znížila rast zadlžovania občanov SR reformami, ktoré odmietajú bežný obyčajný ľudia,
a nezaťažila mimoriadnou krízovou daňou v SR »banky, obchodné reťazce a vysokoziskové podnikateľské skupiny na území SR a tak náš verejný dlh rastie ďalej a aj pri 3% deficite v štátnom rozpočte, ktorý nám odporúča BRUSEL,
dosiahne časom náš verejný dlh úroveň jedného bilióna korún (33 190 000 milióna eur). Koalícia po víťazných voľbách 2010 sľúbila, že sa bude správať zodpovedne . Pri tom nemáme financie na rozvoj miest a obci, diaľnic, opravu ciest, atď. nehovoriac o sociálnych systémoch školstva, zdravotníctva a dôchodkového systému a keďže v EU máme nízku cenu práce a tak naše odvody zo zákona nie sú dostatočne na vykríkanie potrieb tvorby štátneho rozpočtu.

Film o celosvetovej kríze » český dabing

http://www.zlo.cz/inside-job.php

Jozef varga

Informácie.

(Jozef Varga, 1. 9. 2011 13:36)

Mnohí vidíme, že s informáciami sa manipuluje a prispôsobujú si ich aj vlády a mienkotvorné oficiálné média rôznych krajín sveta.

Dnes máme k dispozícii informácie oficiálne z rozhlasu a spravodajských TV staníc a taktiež aj neoficiálne informácie, tie internetové. Áno, každé oficiálne aj neoficiálne informácie so sebou nesú aj pravdivé, ale taktiež aj nepravdivé informácie. Inač sú podané občanom oficiálne a iným spôsobom tie neoficiálne informácie. Ľudstvo ma právo na informácie z oboch strán a tak každý jedinec si môže sám pre seba vytvoriť svoj názor či svetonázor bez toho, aby sa komukoľvek zdôveroval. Tak je to spravodlivé.

Mnohí vidíme, že s informáciami sa manipuluje a prispôsobuje si ich aj vláda.
Je očividné, že ak vznikajú situácie, ktoré sa nedajú podľa scenára “vierohodne“ komentovať hovorcami, vrcholovými politickými predstaviteľmi

a inými mediátormi,

potom ich filtrujú alebo úplne ignorujú. Žiaľ musím skonštatovať, že veľmi často tieto spôsoby používajú aj „mienkotvorné“ média a tak vzniká „väčšina“ ľudí , ktorá je zmanipulovaná
a „oficiálnym“ aj keď nie objektívnym názorom valcuje angažovanú menšinu, ktorá kladie odpor proti spoločenskému systému.

Poznáme vyhlásenia zástupcov ľudu a mienkotvorných médií a poznáme tie internetové informácie od rôznych ľudí z celého sveta. Časť ľudstva si myslí, že nový svetový poriadok v plnej paráde začal 11 septembrom 2001 a zastaviť ho môže len informovaná verejnosť, ktorá sa rôznymi spôsobmi dokáže postaviť na nenásilný odpor.

Kultúra 21 storočia. » Dlhy v EU a USA, ako ďalej...

Jozef Varga
wargas@extel.sk

Moja nedôvera v spoločenský systém...

(Jozef Varga, 1. 9. 2011 13:12)

Ako občan SR už nedôverujem spoločenskému systému nepriamej zastupiteľskej parlamentnej demokracie a to bez nástrojov čiže prvkov priamej demokracie a preto žiadam parlament SR, aby občania SR mali právo ústavne, našou Ústavov SR, zaručené aj na následné prvky priamej demokracie. Verím, že nebudem prvý aj posledný - žiadajúci občan, tieto občianske a ľudské práva, dane aj nepriamo Listinou základných práv a slobôd:

•Priama voľba občianskych zástupcov ( prezidenta, predsedu vlády, starostov, poslancov, sudcov...) bez nutnosti ich angažovania sa v politickej strane a teda ich selekcii podľa politickej príslušnosti.

•Imperatívny mandát - možnosť občanov odvolávať svojich zástupcov (starostu, poslancov...)

•Ľudové veto - umožňuje občanom zamietnuť zákon, ktorý prijali ich zástupcovia v parlamente.

•Ľudová iniciatíva - umožňuje občanom podať návrh na novú ústavnú alebo právnu normu, alebo návrh na zmenu, alebo odmietnutie existujúcej ústavnej alebo právnej normy.

•Referendum - priame a záväzné rozhodnutie občanov o verejnej otázke.

Ako dôvod svojej žiadosti uvádzam:

Ústavy demokratických krajín označujú za suveréna ľud. Keďže sú ale všetky tieto krajiny zastupiteľskými demokraciami, dochádza v nich k presunu moci – suverén – občan volič, deleguje svoje práva na zastupiteľov, ktorí sa tým sami stávajú suverénom.

Moc ľudu je zredukovaná na pravidelný rituál odovzdávania volebných hlasov, ktorý vyhovuje len záujmovým skupinám a to elitám politických pluralitných strán a nie voličom čiže ľudu. Politici sa riadia viac odporúčaniami inštitúcii ako je MMF, Svetová banka či WTO – ktoré nik v žiadnych slobodných voľbách nevolil a nie vôľou svojich voličov čiže ľudu.

Vieme všetci, že význam slova demokracia je ľudová vláda.

Ale málo kto si z občanov prizná, že ľudová vláda môže existovať len vtedy, ak občania si budú môcť nie len slobodne voliť ústavných činiteľov, taktiež právo ich kontrovať, ale taktiež právo ich aj kedykoľvek odvolať
alebo
zmeniť nežiaduci zákon či zmeniť Ústavu. To sú základné ľudské práva v skutočnej demokracii čiže ľudovej vlády.
Ak ekonomickú moc prevezmú korporácie a spoločenský systém a Ústava krajiny neumožni vyššie,
mnou uvedené základné občianske práva,
tak spoločenský systém nemôžeme považovať za demokraticky.

To si málokto z občanov čiže ľudí uvedomuje, nakoľko sú pod vplyvom oficiálnych mienkotvorných médií a súťažiacich pluralitných strán, ich sľubov a straníckych programov.

Ak je spokojných 70% občanov v krajine a nespokojných 30% občanov tak môžeme hovoriť o vláde ľudu čiže demokracii.

Keďže EU (krajiny federálnej EU) majú 27,5 biliónov eur a USA 14,2 biliónov dolárov verejného dlhu k Júnu 2011, tak právom existujú u ľudí obavy, že to najhoršie ľudí v EU a USA ešte len čaká a tak sa časť ľudstva prebúdza a angažuje sa pre zmenu spoločenského systému s prvkami priamej demokracie.

S pozdravom Jozef Varga

Štátne a verejné dlhy...

(Jozef Varga, 1. 9. 2011 13:00)

Postavme si otázku, kto nesie právnu zodpovednosť v krajinách sveta za štátne a verejné dlhy, ktoré musíme splácať my občania? Môj názor a presvedčenie je takéto:

• V posledných 15 rokoch integračný a globalizačný proces, ktorý odstránil v krajinách sveta právnu, ekonomickú, energetickú suverenitu a poľnohospodársku sebestačnosť a nezávislosť národných štátov !

• Bankári sveta – meny ako dolár a euro nie sú kryte zlatom a tak sa tlačia a púšťajú do obehu meny, ktoré spôsobujú finančnú a hospodársku krízu » čo má za následok likvidovať verejné dlhy » likvidáciou sociálnych systémov ako je školstvo, zdravotníctvo a dôchodkový systém pre starších ľudí !

• Spoločenský systém nepriamej zastupiteľskej parlamentnej demokracie bez prvkov priamej demokracie čiže možnosti kontroly občanmi a to priamo volených zástupcov ľudu v parlamente a vlády, nakoľko občania v procese legislatívy či medzinárodných dohôd a zmlúv nemohli sme odmietnuť zákony, dohody, zmluvy a tak právnu zodpovednosť za verejné a štátne dlhy nesú zástupcovia ľudu a vlády každej zadlženej krajiny sveta za posledných 15 rokov, keď si odhlasovali trestnoprávnu imunitu !

S pozdravom Jozef Varga

Info o cenzúre

(Jozef Varga, 22. 6. 2011 8:01)

Cenzúra a pseudo demokracia!!! Prečo ma cenzúra blokuje na diskusnom fórePravdy?
22.6.2011

Moje príspevky na diskusnom fóre Pravdy :
http://tema.pravda.sk/History.aspx?lbi=40689

Už tri dni môj príspevok blokuje Pravda alebo niekto iný a nechce ma pustiť na diskusné fórum Pravdy. Súvisí to s tým, že som bol rebel a možná extrémista v mojich názoroch a svetonázore? Predsa slovo nie je strelná zbraň a informácie sú tu nato, aby sa šírili.

Otázka – dotaz Pravdy:

Majú byť obchody zavreté počas všetkých sviatkov?

Počas štátnych a cirkevných štátnych sviatkov nepracujeme. Máme to zaplatené zo zákona. Spolu týchto dni v roku je 14. Do práce v tieto dni musia len potrebné činnosti aj to obmedzene v službách a nevyhnutných prevádzkach. Obchodné reťazce ne predstavujú nevyhnutné služby, takže v obchodných reťazcoch by zamestnanci už zo zákona mali mať voľno, tak ako ostatný občania – pracujúci v SR.

Odpoveď pre Bohuša,

vyhoviem vášmu želaniu a na nejaký čas sa stiahnem z diskusného fóra.
Mám rád hudbu, knihy, dokumenty v TV, takže sa nebudem nudiť. Nakoniec moje názory a svetonázor na integračný a globalizačný proces a následky na spoločnosť dnes aj v budúcnosti či systém pseudo demokracie u nás aj vo svete, ktorý, diskutujúci len kritikou nezmenia, som už vyčerpal.

Na fóre som zažil už všetko, od zosmiešňovania, ponižovania aj cez môj email domov či dokonca sa aj vyhrážania aj na fóre. Pán Bohuš, ja na rozdiel od Vás som udával svoje meno a priezvisko či email pri mojich príspevkoch v postojoch, názoroch, presvedčení, kritike a svetonázore.

Objektívne a slušné, slušných ľudí môže byť len diskusné fórum, môže byť len vtedy, kde všetci diskutujúci údaju svoje meno a priezvisko a email.

Ešte raz sa Vám pán Bohuš chcem poďakovať za odpoveď na mojich 15 otázok – dotazov, ktoré som uverejnil na diskusnom fóre.

Položím všetkým diskutujúcim (česť výnimkám), túto otázku. --- Z akého dôvodu alebo prečo,

keď sa zapájate do diskusie na verejnom diskusnom fóre občanov SR,

nenapíšete svoje meno a priezvisko a neudáte svoj email?

S úctou a pozdravom Jozef Varga z Košíc.

Autor:
Jozef Varga
wargas@extel.sk

Ústav pamäti Slovenského národa

(Jozef Varga, 27. 4. 2011 20:52)

Každý občan svojej vlasti by mal poznať pravdu o minulosti svojho národa.
A tak vám sprístupním niekoľko informácii o histórii nášho národa z netu:

http://www.google.sk/search?hl=cs&rlz=1W1ADFA_cs&ei=pCWgSvHeLJfGnAP3kK3XDw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=www.upn.gov.sk&spell=1

http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&kniha=110&strana=57&zaznam=34012

http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&kniha=129&strana=68&zaznam=51520

Jozef Varga
E-mail: wargas@extel.sk

Informácie zo sveta

(Jozef Varga, 11. 3. 2011 13:48)

informácie objektívne podane našimi zástupcami ľudu, ale taktiež aj informácie ľudí žijúcich na území Líbye.

Súčasné udalosti v Líbyi.

Uverejním článok získaný z internetu.

Proklamace odborníků z Libye PREZIDENTOVI USA BARACKU OBAMOVI!
Vážený pane Baracku Obamo, prezidente USA.

Jsme specialisté různých profesí: Ukrajinci, Rusové, Bělorusové a pracujeme v Libyi více než jeden rok (od 2 do 20).

Za dobu našeho pobytu tam jsme se dobře seznámili s životem libyjského lidu a můžeme prohlásit, že jen lidé v několika dalších zemích žijí v takovém sociálním pohodlí, jako Libyjci. Mají bezplatnou zdravotní péči, jejich nemocnice poskytují nejlepší lékařské vybavení na světě. Vzdělávání v Libyi je zdarma. Talentovaná mládež má možnost studovat v zahraničí na vládní náklady. Po svatbě, může získat mladý pár více než 60 tisíc dinárů (50 tisíc dolarů) finanční pomoci. Státní úvěry jsou bezúročné, a jak praxe ukazuje trvale. Ceny automobilů jsou podstatně nižší, než v Evropě a tak dostupné pro každého. Benzin stojí 18 centů, a chléb 4. Ti, kdo vlastní farmy a jsou zapojeni v zemědělství, neplatí žádné daně. Libyjci jsou tiší a klidní , neinklinují k alkoholu a jsou velmi nábožensky založení.

Někomu se to extrémně nelíbí!
Dnes tito lidé trpí: klidný život Libyjců je narušován skupinami kriminálních živlů a drogově závislých mladých lidí. To oni ozbrojeni útočí na policejní oddělení, vojenské jednotky, a podílejí se prolévání krve.

Ti, kteří je řídí, sledují jasný cíl – kontrolovat libyjskou ropu a dezinformovat veřejnost na světě, pověstmi o tom, že Libyjci bojují proti režimu.

Řekněte nám, komu se nelíbí tento režim? Pokud by byl stejný režim na Ukrajině, v Rusku nebo Bělorusku, nebyli bychom tady, ale pracovali bychom a těšili se sociálního pohodlí v našich zemích, a podporovali bychom ho v každém směru.

Žádáme vás, neumožňujte další vměšování se cizím zahraničním vojenským silám a další vnější zásahy do libyjských záležitostí, aby se z Libye nestal další Irák.

Ruce pryč od Libye!

Věnujte pozornost drzosti a beztrestnosti pirátů ze Somálska, dramatickým událostem Pobřeží slonoviny, stávkám v Řecku, strastiplné situaci emigrantů ve Francii… a Libyjci si to vyřeší sami.
S nadějí a respektu k vaší moudrosti a obezřetnosti.

Dopis byl zaslán americkému prezidentovi 4.3.2011

Sme nepoučitelný...

(Jozef Varga, 26. 2. 2011 2:23)

Nepoučiteľný občania.

Ja ako jediný na rôznych diskusných fórach sa snažím vysvetliť diskutujúcim , že vládu ľudu čiže demokraciu u nás alebo vo svete budeme mať vtedy, keď budeme všetci občania a ľudia sveta žiadať zmenu spoločenského systému a to:
***práva občanov voliť si priamo generálneho prokurátora, ministra vnútra, manažéra verejnoprávnych médií, taktiež aj práva kontroly uvedených ústavných činiteľov a v prípade nedôvery uvedeným ústavným činiteľom aj právo ich kedykoľvek odvolať. Nami občanmi.
Propagujem to už dávno a nik sa ku mne nepridal až na zopár výnimiek. Veľmi často uprednostňujete vulgarizmy a kritiku ústavných činiteľov pred zavedením prvkov – nástrojov priamej demokracie do Ústavy SR a to pri spoločenskom systéme nepriamej zastupiteľské parlamentnej demokracie, prvkov priamej demokracie ktoré sú:

** prečo nežiadate o rozšírenie občianskych práv v Ústave SR?
Priamu voľbu občianskych zástupcov ( prezidenta, predsedu vlády, starostov, poslancov, sudcov...) bez nutnosti ich angažovania sa v politickej strane a teda ich selekcii podľa politickej príslušnosti.


** prečo nežiadate o rozšírenie občianskych práv v Ústave SR?
Imperatívny mandát - možnosť občanov odvolávať svojich zástupcov (starostu, poslancov...) .


** prečo nežiadate o rozšírenie občianskych práv v Ústave SR?
Ľudovej veto - umožňuje občanom zamietnuť zákon, ktorý prijali ich zástupcovia v parlamente.


** prečo nežiadate o rozšírenie občianskych práv v Ústave SR?
Ľudová iniciatíva - umožňuje občanom podať návrh na novú ústavnú alebo právnu normu, alebo návrh na zmenu, alebo odmietnutie existujúcej ústavnej alebo právnej normy.


** prečo nežiadate o rozšírenie občianskych práv v Ústave SR?
Referendum - priame a záväzné rozhodnutie občanov o verejnej otázke.
Prečo nežiadate o rozšírenie občianskych práv v Ústave SR?
Žiadam:

Zrušiť podmieňovanie platnosti referenda účasťou viac ako 50 % všetkých oprávnených voličov.
Znížiť hranicu 350 000 platných podpisov pod petíciou žiadajúcou vypísanie referenda na 30 000.
Sú to iba zopár požiadaviek, ktoré by mali byť zakotvene aj v Listine základných práv a slobôd a v Ústavách všetkých krajín sveta a svet by bol ľudský, bez zbrani, násilia, falše a klamu, bez chudoby a teroru.

Viete kritizovať či zúčastňovať sa demonštrácii proti systému bez vedomého a cieleného pomenovania požiadaviek, ktoré by v spoločnosti viedli k demokratizácii. Tento problém je pre ľudstvo vzdelané aj nevzdelane to najťažšie. Vo vašich srdciach vrie zlosť a nenávisť voči pseudo demokratom nepriamej zastupiteľskej parlamentnej demokracie či len ukázať sa, že aj ja som niečo napísal. Zdá sa my, že vo vašich hlavách akoby nefungoval rozum, rozumné zmýšľanie. Stále ste pod vplyvom médií, mediálnej propagandy verejnej mienky. Nie ste ako ja, nie ste slobodný duchom.

Autor:

Jozef Varga
waras@extel.sk« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »