Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení návštevníci stránky.

Na tejto stránke napíšte svoje názory a pripomienky, prípadne otázky ktoré by Vás zaujímali. Vášmu prianiu sa budem snažiť vyhovieť.

V komentáry môžete požiť namiesto skutočného mena tzv. pseudonym, ale čestnejšie je uviesť Vaše pravé meno, prípadne aj e-mail.

 


Rozdělení v roce 1992 je neplatné!

 

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

                             

                                      Co já na to?

                                                                                                                                                     Nic.

 

 

 

viz -

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ",

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ".

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ".

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

O GORILE:  http://skgorila.tumblr.com/

 


Milí spoluobčané,

mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem.

Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?

USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí. 

Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !

Ale to není celá pravda.

To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.

Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).

 Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena.Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.

To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus(wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a rozšiřuje.

To je tajemství původu islámského státu (IS) - bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.

Tato "osa zla" –Washington – Londýn - Rijád - je jádrem celého problému.

 Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.

 Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.

To musí ihned skončit!

 Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi - začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.

Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.

Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.

O tom není slyšet ze západních médií téměř nic! 

 Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.

Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.

Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!

Z toho by se EU mohla hodně poučit.

Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.

 Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!

Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!

 Prosazujeme:

1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké finanční oligarchie;

2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;

3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.

 Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlagwww.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140

Subject: Fwd: Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec

Expert, který na rozdíl od většiny jiných ví, co říká    -   A  BOHUŽEL MÁ PRAVDU

Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec
Jefim Fištejn
Dan Schueftan
 Nguyen Phuon Thao


JE TO BOHUŽEL KONEC CELÉ EVROPY

Reflex přináší zásadní rozhovor k dnešní situaci v Evropě a vlastně v celém západním světě. Poskytl ho Dan Schueftan, izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i amerického Kongresu. Jeho myšlenky působí úlevným dojmem. Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme, ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Ta horší zpráva je, že má - asi - pravdu.
           Schueftan prolamuje tabu, kvůli nimž by si v mnoha evropských státech vysloužil trestní oznámení. Tak například:
          “Nechci vás urazit, ale Obama je Evropan. A to je to nejhorší, co můžete o americkém prezidentovi říci.”
nebo
“Politická korektnost je nepřítelem svobodné společnosti.”
nebo
“Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samontý princip tolerance.”

O Americe a globálním pořádku 
Je načase zvyknout si na myšlenku, že ne každý problém má okamžité řešení. Některé živelní pohromy nelze uřídit, lze je pouze přežít. Bolístka musí nejprve vyhnít. Mám za to, že v nadcházející době problémů nebude ubývat, spíše naopak.

Pro Evropany byla Amerika jakýmsi pomyslným odpovědným tátou, který je chránil před jejich vlastními hloupými nápady. Avšak osm let Obamovy bezradnosti plus osm let George Bushe mladšího, jenž měl sice smysl pro odpovědnost, ale také vršil chyby, udělaly svět nebezpečným místem pro žití. Bill Clinton sledoval vlastní zájmy, navíc měl špatný vkus, a to už dělá dohromady 24 let, během nichž američtí prezidenti neplnili svou povinnost

O Evropě 

Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude 65 ze 100.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.

Není to jednoduché, říct jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?

O politické korektnosti 

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládám ji za největší nebezpečí pro svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na pokušení politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti.

O přistěhovalcích

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, žeEvropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu.

Oni neutíkají před bídou, jak se mylně domnívají mnozí Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která jen tak tryská z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. propadlým? Proč je život tam zničen až na dřeň – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. A nyní přicházejí do Evropy a přinášejí s sebou tutéž kulturu, jež zničila jejich vlast.

Prosím o vyjadrenie Vaších názorov.

 

Mail z Egypta

Dobrý večer zo Sharmu.

Skúsme sa na to pozrieť s inej strany.
Teraz sa intenzívne pripravuje novela ústavy, problém je taktiež ten, že s môjho pohľadu nie je veľa možnosti, ako zostaviť fungujúci parlament – vzdelaný a skúsený Egypťania, zväčša žili v zahraničí, a je dosť nepredstaviteľné aby po návrate zostavili fungujúci kabinet, ktorý uspokojí väčšinu.
Na lídra krajiny by som tipoval Amr Musa / liga ar. Štátov/, ale ťažko povedať.
Ťažko sa hodnotí situácia v 80 mil. krajine, s 60% gramotnosťou. Je veľa prečo, prečo, prečo, ale treba pochopiť, že drvivá väčšina obyvateľstva nevie čo je demokracia, čo s ňou súvisí, nemajú odkiaľ  čerpať skúsenosti. Ja osobne sledujem TV Al Arabija, a al Masrija, kde prichádzajú odborníci, s reálnymi návrhmi reforiem kompletného systému, vysvetľujú ľuďom, že toto je iba začiatok veľmi náročnej cesty. Včera bol fantasticky rozhovor z Dr. Ahmad Zewail / nositeľ Nobelovej ceny za chémiu/, ktorý rozprával veľmi tvrdo a realisticky o tom že je problém so vzdelaním lúdi. Predstavil aj program na reformu školstva…
Ja nie som politológ, iba sledujem dianie, a z môjho pohľadu je Egypt v Nasaj nezávidenia hodnej situácii, na severe hranice z Izraelom. Zachytil som aj správy, z izraelskej strany plné obáv a strachu o vývoj na strednom východe.
Proces demokratizácie vo všeobecnosti v arabských krajinách je pre Európana ťažko predstaviteľný, ale nie nemožný.
Skúsme sa obzrieť do roku 1989, koľko z nás vedelo čo je demokracia, čo vlastne chceme….tužili sme po slobode a nepredpokladám že ktokoľvek z nás vedel ako na to…učili sme sa, a myslím, že sa stále učíme.  U nás prešlo od revolúcie 22 rokov im 22 dni…

Ja hodnotím pád vlády pozitívne. Dúfam, v silu inteligencie lúdi, ktorý budú mať možnosť budovať novu, stabilnú krajinu. Viem s nekonečných rozhovorov s Egypťanmi, že sú šťastný, že vedia, že nebude ľahko, ale už sa neboja povedať čokoľvek, a sú plný nadeje a chuti na zmeny, treba ich v tom morálne aj profesionálne podporovať.

Unavujú ma už správy z našich médií, ktoré hľadajú senzácie a ľudské tragédie, bez konštruktívneho alebo objektívneho pohľadu. My ne máme pravo čakať od Egypta 24 hodinovú zmenu, ani my sme ju nedokázali, nechcem obhajovať tento národ, ale nedá mi to. Myslím, že som na vaše otázky odpovedal, ak budete mat akékoľvek ďalšie, som tu pre vás

S úctou **** ****

Autor príspevku:  Jozef Varga, wargas@estel.sk

 


Vážení spoluobčania Slovenska!
Potešilo by ma keby ste v komentári vyjadrili svoj názor na uplatňovanie demokratických principov na Slovensku v zmysle doleuvedeného článku p. J. Vargu.

Môj názor:
Chápem vzrušenie ľudí nad dôsledkami premien v Strednej Európe, teda aj u nás, po páde komunistického režimu. Dnes je to už 21 rokov, čo u nás vládne demokracia. Problém nie je v tom, že s nami naďalej manipulujú prívrženci tzv. lavice, ale v tom, že my, občania sme sa ešte neprebrali z chorobného spánku. Nevieme žít v demokratickom režime. Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie. Nie sme ochotní chodiť k voľbám. Nie sme schopní ako občania, vynútiť si prijímanie prospešných zákonov a najmä ich dodržiavanie.. Sme, ako občania SR, rozdelení na dve polovice, na pravú a ľavú, pričom najmä ta pravá je rozdrobená, čím je jej akcie schopnosť mizivá a často nulová. Naše myslenie sa orientuje na vyčkávanie a nie na občiansku akciu a tlak.. Preto to nie je možné dosiahnuť takú zmenu, aby sa zmenil charakter nasej spoločnosti na skutočnú demokratickú s prvkami priamej demokracie, s vymožiteľnosťou pravá, spravodlivosti a ochrany osoby.
Kritika 21 ročného vývoja v réžii zákulisných , komunistických síl v háve sociálnej demokracie je neúčinná, jalová. Chyba nám návod na jednotu a činy na prekonanie boľševického ducha, ktorý gniavi našu spoločnosť od konca 2. svetovej vojny, už 65 rokov. Len také námety, návrhy a činy nám pomôžu sa zobudiť z pasivity a jalovej kritiky voči tomu a tým, ktorí  s nami manipulujú. Potrebujeme sa zjednotiť na programe očisty nasej spoločnosti, tlačme na poslancov všetkých stupňov, aby si boli vedomí, že ich hodnotíme a potrebujeme, poďme vždy voliť s min. 90 %-nou účasťou, potom sa nebo nad nami vyjasni. Voliť parlamentné aj neparlamentné politické strany.  Nič, okrem občianskej múdrosti, statočnosti, jednoty, odvahy a akcieschopnosti nám nepomôže.

S pozdravom, Statočnosť nadovšetko !

Jozef Varga


 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Globálna Konvencia OSN o Biodiverzite

(Jozef Varga, 9. 12. 2012 17:15)

V kópii Konceptu Konvencie OSN o Biodiverzite sa jasne hovorí, že je potrebné zredukovať ľudskú populáciu zo súčasnej úrovne 6 miliárd ľudí na 1 miliardu ľudí.

Jedna z vecí, ktorá je veľmi šokujúca pre väčšinu Američanov aj ľudí zvyšku sveta je fakt, že Globálna Konvencia OSN o Biodiverzite, ktorá bola vydaná v roku 1995, jasne ukazuje, že preto, aby sa ochránila planéta zem je potrebné nastoliť znova feudálny systém - priamo sa v tomto dokumente o tyranie NWO hovorí.

A tak globálisti integračného a globalizačného procesu aplikujú cez dlhy a reštrikcie v každej krajine sveta tieto neľudské reformy, a tak obyvateľstvo všetkých krajín sveta sa búri a začína protestovať proti neľudským, vraj nevyhnutným reformám.

Milionári nie sú zamestnaní, milionári optimalizujú

(Jozef Varga, 9. 12. 2012 12:57)

Slovensko ma katastrofálny dlh a tak sa niektorí slovenský bohatý občania snažia nájsť v medzery v legislatíve a neplatiť dane štátu.

Podľa Štatistického úradu SR zarábalo v roku 2010 viac ako 2 300 eur len 2,45% Slovákov, v roku 2009 to bolo 2,31%. Dodajme, že ŠÚ zaraďuje všetkých zamestnancov s príjmom nad 2300 eur do jednej skupiny, príjem nad teda 2 750 eur nemá vlastnú kategóriu.
Bohatých je však určite viac než len 2,45% obyvateľov. Ich ekonomické príjmy však neplynú zo zamestnania, ale z dividend. Nezabúdajme, že obrovské množstvo profesionálov s vysokými príjmami (advokáti, notári, finanční sprostredkovatelia, daňoví poradcovia, profesionáli v PR a marketingu, IT špecialisti a umelci) poskytuje svoje služby inak ako v zamestnaneckom pomere – buď ako živnostníci, alebo ako majitelia jedno o sobových s.r.o.-čiek. Zavedenie milionárskej dane ich minie a v takom prípade ťažko možno hovoriť o spravodlivej dani, keďže v plnej sile zasiahne len zamestnaných.

Demokratické zriadenie doplatí na to,
že bude chcieť vyhovieť všetkým

Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých
a demokracie im to dá.

Mladí budú chcieť práva starých,
ženy budú chcieť práva mužov,
a cudzinci budú chcieť práva občanov.
A demokracia im to dá.

Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie
a demokracia im to umožní.

A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu,
pretože zločinci od prírody tiahnu po pozíciách moci,
vznikne tyrania horšia, než dokáže nastoliť najhoršia monarchia alebo oligarchia
PS:
Sme niekde na začiatku posledného odseku?!

Homosexualita je psychosexuálna deviácia:

http://dolezite.sk/doc.php?hash=cf7e9a344fbe480af0b77bbbe6d9ab75&save=Preview+%C4%8Dl%C3%A1nku

Protesty proti tyranií v EU a zvyšku sveta

(Jozef Varga, 9. 12. 2012 12:46)

Protesty v Slovinsku si vyžiadali 15 zranených a 30 zatknutých

November – December 2012 » protesty v Slovinsku, Poľsku, Írsku, Slovensku a v ďalších krajinách EU a zvyšku sveta, keď televízie hlavného spravodajského prúdu mlčia a napomáhajú politikom,
justícii, polícii pri realizácii a vzniku New World Order aj cez integračný a globalizačný proces v Európe za judášsky groš trhových miezd.

Výsledkom piatkovej demonštrácie v slovinskej metropole Ľubľana proti úsporným opatreniam vlády a celkovej situácii v krajine je zranenie 15 ľudí a zadržanie ďalších tridsiatich.

Čítajte viac:
http://www.ta3.com/clanok/1010513/protesty-v-slovinsku-si-vyziadali-15-zranenych-a-30-zatknutych.html
Slovinsko zasiahli v pondelok večer rozsiahle protesty proti ďalším plánovaným úsporám. Najmasovejšie demonštrácie sa odohrali v metropole Ľubľana, kde vyšli do ulíc tisícky ľudí. Spočiatku pokojný protest v druhom najväčšom meste Maribor však neskôr prerástol do násilností a vyžiadal si najmenej 12 zranených a asi 40 zatknutých.
Čítajte viac:

ttp://www.ta3.com/clanok/1010689/slovinsko-zasiahli-masove-protesty-proti-usporam.html

Protest Ljubljana 30.11.2012

http://www.youtube.com/watch?v=tyOQ0iOe8G8

http://www.youtube.com/watch?v=9U0hUGChH-0

http://www.youtube.com/watch?v=nr3iUBwbztI

http://www.youtube.com/watch?v=qUKGF7Amc8k

Protesty v Írsku:

Belfast Riots Over Union Flag Debate 3rd Dec 2012

http://www.youtube.com/watch?v=5sdm7ofaPi8

Belfast City Hall - Our Flag

http://www.youtube.com/watch?v=7Lh-H04iZNU

Protesty v Rumunsku:

Protest in Romania 2012

Ljubljana - Protesti 30.11.2012 - Gotof Je - Fertik So

http://www.youtube.com/watch?v=wJKJnIJShW0

Grasu XXL - Curaj - Protest 2012 Romania

http://www.youtube.com/watch?v=M7rYAxGgF-c
http://www.youtube.com/watch?v=wJKJnIJShW0

Protesty v Poľsku:

11-11-2012 Marsz Niepodległości

http://www.youtube.com/watch?v=1UcvZDsGjGk

Nie dla GMO protest w Warszawie 25.11.2012r

http://www.youtube.com/watch?v=zEWjRm3_WG8
Massive Protest in Poland Independence Day march Nov 11th 2012
http://www.youtube.com/watch?v=EuBX8d5yaQ4

November 2012 Anglicko:

http://www.youtube.com/watch?v=S0fR5QHgxXM
Jeremy Corbyn Member of Parliament GAZA PROTEST LONDON 24 November 2012

http://www.youtube.com/watch?v=pb3-Zy9WwM4

November 2012 Grécko, protesty:

VIOLENT RIOTS as MERKEL visits Athens! TEAR GAS, STUN GRENADES & NAZI UNIFORMS

http://www.youtube.com/watch?v=apYmAPhPXrA

Greece : Athens Riots (November 7, 2012)

http://www.youtube.com/watch?v=x29W36tr-Wk
Athènes : Cocktails Molotov et feux d'artifice contre la police anti-émeute / 7 Nov.2012

http://www.youtube.com/watch?v=3YaOuferf5M

Protesty v Argentíne:

Huge demonstration against the Argentine government 08-Nov-2012
http://www.youtube.com/watch?v=4aWkZXcReng

London Protests - Argentina cacerolazos, November 8th 2012

http://www.youtube.com/watch?v=eIC451kprTQ

Protest 17.11.2012 z Popradu:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z7TXAsotJF817. November 2012 Berieme si späť svoju krajinu ! Bratislava Slovak protest:

http://www.youtube.com/watch?v=0AVjL3sszYM&feature=player_embedded

Demokracia Verzus Ľudová vláda

(Jozef Varga, 8. 12. 2012 10:10)

Legitimitu zástupcom ľudu dávajú občania v slobodných voľbách. Volieb sa nezúčastňuje až 40 % voličov Slovenska a tak títo občania vyjadrujú svoju nespokojnosť zo súčasným ich postavením v spoločnosti aj takýmto spôsobom akým to vyjadrili 17.11.2012 v Poprade. Protestov po celom Slovensku sa zúčastnilo veľmi malé množstvo občanov a tak sa v najbližších mesiacoch a možná aj rokoch sa nič v našej krajine nebude meniť, a prídu ďalšie voľby slobodné voľby, keď nespokojný Ficovi voliči už k voľbám nepôjdu a voľby výhra opozícia, ktorá bude šetriť na účet občanov a to aj tak, že odiali odchod do dôchodkového veku už vyčerpaným a chorým občanom Slovenska na 67 rokov ich odchodu do dôchodku, ktorých už v tomto veku nik nezamestná.

Protest 17.11.2012 z Popradu:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z7TXAsotJF8

17. November 2012 Berieme si späť svoju krajinu ! Bratislava Slovak protest

http://www.youtube.com/watch?v=0AVjL3sszYM&feature=player_embedded


Mesačný príjem primátora Považskej Bystrice Karola Janasa


- mzda primátora Považskej Bystrice
3635,- EURO


- mzda vedúceho Katedry politológie, TnU- Trenčín
2158,- EURO


- mzda docenta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav rom. Štúdií
1289,- EURO


- mzda poslanca TSK 545.33 +165(peňažné náhrady poslanca) 712,- EURO


- mzda člena správnej rady Ústavu pamäti národa
1572,-EURO

-
členstvo v dozorných radách (PVS, a.s., Mestské lesy a iné ) cca 2100,-
EUROMesačný príjem spolu: cca
11 466,- EURO- Nepozerajme sa, že nie je na platy obyčajných učiteľov, zdravotných sestier, slovenských robotníkov, keď gorily vyprázdňujú bezočivo štátne pokladnice.


Demokratické zriadenie doplatí na to,
že bude chcieť vyhovieť všetkým

Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých
a demokracie im to dá.

Mladí budú chcieť práva starých,
ženy budú chcieť práva mužov,
a cudzinci budú chcieť práva občanov.
A demokracia im to dá.

Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie
a demokracia im to umožní.

A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu,
pretože zločinci od prírody tiahnu po pozíciách moci,
vznikne tyrania horšia, než dokáže nastoliť najhoršia monarchia alebo oligarchia


PS:
Sme niekde na začiatku posledného odseku?!


Email z Euro Parlamentu

(Jozef Varga, 7. 12. 2012 9:34)

From: ZABORSKA Anna [mailto:anna.zaborska@europarl.europa.eu]
Sent: Tuesday, December 04, 2012 11:09 AM
To: Jozef Varga; SCHULZ Martin, President
Cc: urad@vlada.gov.sk; informacie@prezident.sk; ivetta.macejkova@concourt.sk

Subject: RE: Zlý socializmus.

Vážený pán Varga,
naša dcéra v roku 1985 (mala dvanásť rokov) zo zdravotných dôvodov musel cestovať vlakom do Kolína v NSR a prestupovala v Lipsku. Videla dve železničné stanice a pochopila rozdiel... čo znamená keď v krajine NEPLATÍ "

Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu".

So želaním všetkého dobrého a s úctou

Anna Záborská

________________________________________
From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: 04 December 2012 09:31
To: SCHULZ Martin, President
Cc: urad@vlada.gov.sk; informacie@prezident.sk; ivetta.macejkova@concourt.sk; ZABORSKA Anna; anna_vittekova@nrsr.sk; alojz_pridal@nrsr.sk; anton_martvon@nrsr.sk; andrej_kolesik@nrsr.sk; andrej_hrnciar@nrsr.sk; augustin_hambalek@nrsr.sk; arpad_ersek@nrsr.sk; antonin_cicon@nrsr.sk; marian_zahumensky@nrsr.sk

Subject: Zlý socializmus.
Dobrý deň dámy a pani.
Socializmus bol zlý?
Pred rokom 1989 s štátnou plánovanou ekonomikou sa v Československu postavil rodine domy v obciach a mestách a panelové byty v ktorých môžu dnešné rodiny žiť a pritom sme neboli zadlžený ako dnes, keď sa nič nestavia.
Súkromný sektor ponuka zamestnanie obyvateľstvu, 700 tisíc občanom Slovenska s nízkou cenou práce a a zisky si odvádza do západných domovských krajín pri desaťročných daňových prázdninách a domáci podnikatelia aby sa vyhli daniam, tak si firmy registrujú v krajinách daňových rajov, takže štát z ich činnosti dostáva len priame dane ich zamestnancov s nízkou cenou prace. Stojí za povšimnutie, že zadlžovať Slovensko chce Smer aj tým, že hodlá dotovať celý rok mzdu nového zamestnanca podnikateľom ak neprepustia s organizačných dôvodov iných zamestnancov.

Ak tak vyscaný Smer nevie o tom, že dôvoď na prepustenie zamestnancov si zamestnávatelia nájdu stále a to bežne porušenie pracovnej disciplíny dva krát a poletí všade spustu zamestnancov a zamestnávateľov bude Fico a spol dotovať z štátnych zdrojov zadlženého Slovenska.
Čo sa postavilo za 23 rokov od nežnej revolúcie komunistov?
Len obchodné domy, auto parky a zopár drobnosti, hlavne mosty po ktorých je nebezpečne prejsť autom zo strachu, že sa zrútia z dôvodu, že nie sú peniaze na lepšiu kvalitu. Štátna plánovaná ekonomika bola špatná a tak ju bolo potrebné privatizovať, tak nám pri vstupe do MMF v roku 1990 odporúčal MMF. A tak sa privatizovalo všetko, Mečiarovci zdarma iný za peniaze z štátnych bánk či čiernej, šedej ekonomiky a čo tým získalo obyvateľstvo Slovenska okrem toho že sa stalo lacnou pracovnou silou tuzemských aj nadnárodných spoločnosti?

S pozdravom Jozef Varga

Demokracie v EU dnes.

(Jozef Varga, 4. 12. 2012 12:21)

Pred rokom 1989 s štátnou plánovanou ekonomikou sa v Československu postavili rodine domy v obciach a mestách a panelové byty v ktorých môžu dnešné rodiny žiť, fabriky, školy, zdravotné strediska, priemysel, vystavali a modernizovali sa obce a mestá Slovenska a pritom sme neboli zadlžený ako dnes, keď sa stavia veľmi malo.
Súkromný sektor ponuka bežnému obyvateľstvu zamestnanie, respektíve 700 tisíc občanom Slovenska pracujúcim v súkromnom výrobnom a stavebnom sektore, ponúka nízku cenu práce a zisky si odvádza do západných domovských krajín pri daňových prázdninách a domáci podnikatelia aby sa vyhli daniam, tak si firmy registrujú v krajinách daňových rajov, takže štát z ich činnosti dostáva len priame dane ich zamestnancov s nízkou cenou prace a tak sa v integračnom procese zadlžujeme veľmi rýchlo.

Stojí za povšimnutie, že zadlžovať Slovensko chce Smer aj tým, že hodlá dotovať celý rok mzdu nového, nových zamestnancov slovenským podnikateľom, ak neprepustia s organizačných dôvodov iných zamestnancov. Ak tak ľudovci Smeru nevedia o tom, že dôvoď na prepustenie zamestnancov sa stále nájde, že zamestnávatelia si ho stále nájdu ak budú chcieť, a to aj bežne porušenie pracovnej disciplíny dva krát po sebe v priebehu šiestich mesiacov zamestnancom, zamestnancami a tak sa môže prepustiť všade spustu zamestnancov a zamestnávateľov bude Fico a spol. dotovať z štátnych zdrojov zadlženého Slovenska-!?
Čo sa postavilo za 23 rokov od nežnej revolúcie?
Len obchodné domy, auto parky, priemyselné parky lacnej pracovnej sily a zopár drobnosti, hlavne mosty po ktorých je nebezpečne prejsť autom zo strachu, že sa zrútia z dôvodu, že nie sú peniaze na lepšiu kvalitu. Štátna plánovaná ekonomika bola vraj špatná a tak ju bolo potrebné privatizovať, tak nám pri vstupe do MMF v roku 1990 odporúčal MMF.

A tak sa privatizovalo všetko, Mečiarovi poniektorí zdarma, iný za peniaze z štátnych bánk či čiernej alebo šedej ekonomiky? Čo tým získalo obyvateľstvo Slovenska okrem toho, že sa stalo lacnou pracovnou silou tuzemských aj nadnárodných spoločnosti a budú ešte ich deti vnúčat splácať dlhy, ktoré narobili ústavný činitelia Slovenska?

Dnes už je zverejňovanie verejného dlhu, jeho vývoj pre obyvateľstvo sa nezverejňuje a začne sa znova zverejňovať opozíciou až pred ďalšími parlamentnými voľbami.

A tak sa pýtam?:
Kto vybudoval školské budovy s telocvičňami a ihriskami?
Kto zabezpečil naozaj bezplatné školstvo na všetkých stupňoch?
Kto vybudoval pionierske domy a staral sa o aktivity mládeže vo voľnom čase?
Kto postavil rekreačné zariadenia?
Kto postavil zimné štadióny na hokej, futbalové štadióny, športové haly, plavárne a iné športové zariadenia?
Kto vybudoval bezprašné cesty tak, aby bolo spojenie do každej dediny?
Kto vybudoval železničné trate, kto ich elektrifikoval?
Kto zabezpečil lacné spojenie do každej dediny od rána do polnoci?
Kto poskytoval zľavy na dopravu pre študentov a pracujúcich?
Kto elektrifikoval krajinu?
Kto nastaval vodné a tepelné elektrárne?
Kto plynofikoval krajinu?
Kto postavil fabriky v každom meste?
Kto vybudoval poľnohospodárske družstvá vo väčšine dedín a miest?
Kto nastaval smiešne králikárne pre ľudí, čo dnes majú hodnotu miliónov? - tu by som nesúhlasila, nemajú takú hodnotu, len sú predražené (ale zase kapitál.)
Kto umožnil bývať mladým rodinám v lacných nájomných bytoch?
Kto zabezpečil, že veci pre malé deti boli za smiešne nízke ceny?
Kto zabezpečil, že neboli bezdomovci?
Kto zabezpečil, že ľudia zarábali toľko, aby každý mohol vyžiť?
Kto dával nenávratné pôžičky rodinám na kúpu zaradení a stavbu rodinných domov?
Kto vybudoval v obciach vodovody, reguláciu potokov?
Kto vybudoval aj vo väčších obciach kiná, knižnice, kultúrne domy, požiarne zbrojnice, obchody?
Kto dokázal mobilizovať ľudí, aby zveľaďovali svoje obce bez nároku na odmenu?
Kto dokázal dať prácu všetkým svojim občanom?
Kto poskytol mladým rodinám nenávratné mladomanželské pôžičky?
Kto zabezpečil bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých?

Verejné financie

(Jozef Varga, 29. 11. 2012 22:28)


Dedičná choroba kapitalizmu a liberálnej demokracie pravice aj ľavice:

V priebehu niekoľkých posledných rokov sa svetová ekonomika dostala do klesajúcej fázy hospodárskeho cyklu. Impulzom bolo prepuknutie finančnej krízy v USA a jej premena na globálnu ekonomickú krízu, ktorá sa stala najhlbšou recesiou svetovej ekonomiky od konca 2. svetovej vojny.

Popri iných negatívnych dôsledkoch to má za následok aj prudké zhoršenie situácie vo verejných financiách národných ekonomík. Súčasná finančná a hospodárska kríza sa prejavila na strane verejných financií tak ako na príjmovej strane rozpočtu, tak aj na výdavkovej. Jednotlivé ekonomiky čelia poklesu príjmov verejných financií a súčasne sa mnohé snažia zvyšovaním verejných výdavkov stimulovať hospodársky rast. Tento trend vedie vo väčšine krajín k nárastu deficitov verejných financií.


Verejné financie sú fakticky podmienkou pre výkon štátnej moci.

Štátna moc a verejné financie sú vzájomne závislé, bez seba nepredstaviteľné. To na jednej strane vyžaduje výkon štátnej moci, najmä prostredníctvom zavedenia daní, aby tak poskytol financovanie štátu, na druhej strane je závislá na ďalších oblastiach, aby vôbec mohla byť štátna moc vykonávaná. Verejné financie teda predstavujú faktor, bez ktorého by nemohla byť vykonávaná skoro žiadna oblasť štátnej moci. „Verejné financie v zjednodušenej podobe predstavujú dvojrozmerný proces. Vláda si na jednej strane stanovuje úlohy, ktoré chce plniť na základe zhodnotenia potrieb občanov/voličov, a na druhej strane hľadá zdroje, prostredníctvom ktorých bude svoje funkcie realizovať “. „Verejné financie možno vymedziť ako financie sektora verejnej správy, teda ústrednej, regionálnej, miestnej správy, fondov sociálneho a zdravotného poistenia s výnimkou obchodných operácií, ktoré zahŕňajú iba inštitucionálne jednotky netrhového charakteru, ako aj štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva“.

Deficitné rozpočty nie je možné udržať do nekonečná, žiť z pôžičiek od súkromných bank a tak ľudstvo čaká diktatúra liberálnej demokracie, diktatúra feudalizmu na úrovni 18 až 19 storočia, občianske protesty, sociálna nestabilita, policajný štát, revolúcie a občianske vojny už v najbližších rokoch.


Čítajte viac: http://dolezite.sk/Klam_podvod_reformy_v_21_storoci__136.html?rand=30#ixzz2DeJGj3xT

Zachráňme Zuzanu Piusii.

(Jozef Varga, 27. 11. 2012 2:28)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Tuesday, November 27, 2012 1:04 AM
To: 'president@europarl.europa.eu'
Cc: 'informacie@prezident.sk'; 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'tis@transparency.sk'; 'kurian@transparency.sk';
Subject: Nedajme ublížiť Zuzane Piussi. Zachráňme Zuzanu Piusii.

Dobrý večer pán Martin Schulz.
Obraciam sa na Vás s prosbou. Nedajme ublížiť Zuzane Piussi z Slovenska. Zachráňme Zuzanu Piusii z Slovenska.

Protest proti stíhaniu filmárky Zuzany Piussi

http://www.youtube.com/watch?v=NmyByp8XvZM

Braňo Závodský naživo: Zuzana Piussi

http://www.youtube.com/watch?v=gXhsnd-Lkuc

NEMOC TRETEJ MOCI 1

http://www.youtube.com/watch?v=ew4UpkOSn30

http://www.youtube.com/watch?v=HZwC5BJLbqE&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=_rdXU8RuIH0&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=3klxtRTVP4o&feature=relmfu

Od Fica do Fica: Nežiaduci film Zuzany Piussi v Liberálnom dome
Piussi začala tento film nakrúcať pred voľbami v roku 2010, keď nečakane zvíťazili pravicové strany, a končí voľbami v roku 2012, keď dostala moc do rúk jediná strana - Smer. Film ukazuje ako rýchlo politici menia názory, aké kauzy ovládajú spoločnosť a nahliadne aj do pozadia politiky, ktorá sama veľa napovedá o dnešnom stave spoločnosti.

Autorka sa stala nepohodlnou už kvôli jej staršiemu filmu - Nemoc tretej moci. Dokonca jej zaň hrozia až dva roky väzenia. Ide o politický dokumentárny film o formách moci a stave práva na Slovensku a mrazivý pohľad do útrob „čiernych dier“ slovenskej justície. V tejto chvíli viac ako šesťdesiat umelcov a množstvo ďalších občanov podpísaním spoločného vyhlásenia vyjadrilo autorke svoju podporu.

http://www.strana-sas.sk/od-fica-do-fica-neziaduci-film-zuzany-piussi-v-liberalnom-dome/1967

Od Fica do Fica (www.SLOVENSKO.co.uk )

http://vimeo.com/54031149

From: Sloboda a Solidarita [mailto:sas@strana-sas.sk]
Sent: Monday, November 26, 2012 4:06 PM
To: 'Jozef Varga'
Subject: RE: Sľúbil Smer a Robert Fico bežným občanom istoty alebo piškóty?

Dobrý deň,
opäť ďakujeme pekne za Vaše maily, dodávame len, že film Zuzany Piussi Od Fica do Fica, ktorého link ste pripojili k mailu, bude verejne premietnutý v Liberálnom dome SaS 5.12. o 18.00, srdečne Vás pozývame.
Po premietaní bude nasledovať diskusia s režisérkou. Viac informácií nájdete tu: http://www.strana-sas.sk/od-fica-do-fica-neziaduci-film-zuzany-piussi-v-liberalnom-dome/1967 .
Úspešný týždeň,
Silvia Harvanová
Kontaktné centrum SaS

Košický protest 17.11.2012

(Jozef Varga, 17. 11. 2012 19:43)

Vrátil som sa domov z hromadenia občanov Košíc a okolitých miest zo 17. novembra 2012 a tento článok na webe demokratos,

uverejňujem okamžite po tejto udalosti. Na stretnutie nespokojných občanov prišlo asi 200 občanov Košíc a okolia. Chcem sa im poďakovať, že prišli, vypočuli si názory diskutujúcich aj keď ja niektoré považujem za príliš extrémistické a iné za kultivovane. My ľudia sme už taký.

Tiež sa chcem poďakovať ministrovi vnútra pánu Kalińakovi, že pri extrémistických názoroch niekoľkých horlivcov, jednotlivcov z davu či diskutujúcich nezasiahla polícia. Ďakujem. Polícia v Košiciach to zvládla perfektne a taktne pán Kaliňak. Moja vďaka patrí aj vám.

Na zhromaždení dvoch stoviek občanov Košíc a okolia padla aj hromadná požiadavka z davu, že chceme zmenu. Vtedy som na pódiu diskutujúcich vystúpil aj ja svojim krátkym príhovorom k občanom a povedal im verejne tieto moje slova.

Poviem to veľmi stručne čo som verejne povedal diskutujúcim, a moje slova prijali s hlasným masovým súhlasom.

Po predstavení sa som začal takto.

Zišli sme sa dnes 17 novembra 2012 pri príležitosti 23 výročia nežnej revolúcie v roku 1989 v Československu, ktorý ja osobne považujem za vykonaný podvod a klam na obyvateľstve Československa v roku 1989.
(Zaznel mohutný aplauz na znak súhlasu s mojím verejným vyhlásením pred zúčastnenými občanmi Košíc a okolia.)

Dôvod prečo to verejne hovorím je.

Článok 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z OSN nám hovorí, že demokracia je vôľa ľudu. Áno, protagonisti nežnej revolúcie nám sľúbili iba polovicu našich občianskych práv a to slobodné voľby, ale pozabudli na to, že základom demokracie nie sú iba slobodné voľby, ale pravo občanov aj na

tvorbu občianskej Ústavy
a
dôležitého volebného zákona SR,

a až vtedy budeme môcť hovoriť v našej krajine o demokracii.

Musíme žiadať slobodný prístup občanov do verejnoprávnych medi »RTVS, a mať právo široká verejnosť diskutovať o pravé a tvorbe už mnou uvedených dôležitých zákonov v našej spoločnosti.

To je všetko čo som Vám stručne chcel povedať k naším ľudským a občianskym právam. Nasledovalo moje poďakovanie za vypočutie si mojich slov, ako by mala prebiehať zmena spoločenského systému na Slovensku a uvoľnil som miesto pred mikrofónom ďalším diskutujúcim, ktorí kritizovali vlády pravicové či ľavicové či osobnosti špičiek elít pluralitných strán a taktiež integračný proces v EU po tzv. nežnej revolúcii z roka 1989 v Československu.

Tento článok som okamžite hromadným emailom zaslal aj ústavným činiteľom našej krajiny, ČR a tiež skupine občanov mojich emailových priateľov.

Ústavný činiteľ a demokracia

(Jozef Varga, 11. 11. 2012 8:21)

Ústavný činiteľ, politik, sudca pri svojom zvolení skladá sľub obyvateľstvu svojej krajiny, že svoj mandát bude vykonávať čestne a v súlade s ústavou a zákonmi svojej krajiny.

Tak po prvé
Za monarchie, komunizmu, fašizmu aj kapitalizmu tvorila menšina bez súhlasu širokej verejnosti dôležitý najvyšší zákon krajiny, Ústavu a druhy najdôležitejší zákon a to volebný zákon tiež bez súhlasu verejnosti.

Po druhé
Takže všetky zákony, ktoré vytvorila menšina za monarchie, komunizmu, fašizmu, kapitalizmu sú a boli vôľou ľudu?
Moje presvedčenie je, že pokiaľ ľud nemá pravo odmietnuť zákon medzinárodnú zmluvu či dohodu a odvolať ústavného voleného činiteľa, tak sú to zákony a zmluvy darebákov, mafiánov, zločincov, korupčníkov, zlodejov v monarchií, komunizme, fašizme, kapitalizme a hlavne v integračnom a globalizačnom procese.-

Po tretie
Keďže VŠEOBECNA DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

ČL. 21 hovorí

Základom vládnej moci nech je vôľa ľudu.

Po štvrte
Majú vlády, poslanci, despotovia, sudcovia po zvolení čarovný prútik, aby mohli vedieť do hláv obyvateľstvu svojich krajín a to čo chce väčšina obyvateľstva a tak Vatikán ich mohol vyhlásiť za svätých v každej dobe a čase?????????????????

Po piate
Ja nikdy si nebudem ctiť takýchto ústavných činiteľoch, korí odmietajú plniť vôľu väčšiny obyvateľstva svojich krajín a budem ich kritizovať a špiniť na každom mojom aj verejnom vystúpení pokiaľ nebudú pri výkone svojho mandátu ústavného činiteľa odvolateľný obyvateľstvo svojej krajiny, respektíve svojimi voličmi
a hlavne
nedovolia nám občanom širokej verejnosti vytvoriť si najdôležitejší zákon demokracie a to volebný zákon.
VŠEOBECNEJ DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV

(Jozef Varga, 9. 11. 2012 9:39)

VŠEOBECNEJ DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV

Citujem ČL. 21


Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov.
Každý má právo na rovnaký prístup k verejným službám vo svojej krajine.

Základom vládnej moci nech je vôľa ľudu.

Táto vôľa má byť vyjadrená pravidelne konanými a správne uskutočňovanými voľbami, na základe všeobecného a rovnakého hlasovacieho práva tajným hlasovaním alebo iným rovnocenným postupom, zabezpečujúcim slobodu hlasovania.

Demokracia. Moja vôľa:

Zástupcov ľudu v NR SR by nemali tvoriť stranícky lídri miest okresov, krajov, ale jednotlivý aktívny občan obce, mesta, kraja s pravom voličov v určenom mieste ich aj kedykoľvek odvolať.

Na pluralitné skorumpovane strany sa môžeme po 23 ročnej skúsenosti s nimi už konečne ............!!!


Pokiaľ ide o vládu, jej členovia by sa vyberali na základe rozsiahlych odborných pohovorov, ktoré by vykonávala komisia zložená z najlepších odborníkov, napríklad profesorov, univerzitných učiteľov alebo vedeckých pracovníkov. Zodpovedali by sa však samotným občanom, ktorí by v prípade nesúhlasu s ich rozhodnutiami mohli na základe zozbierania určitého množstva podpisov iniciovať ich odvolanie.
Zdôrazňujem, že najprv široká verejnosť si musí vytvoriť dôležitý volebný zákon cez TV diskusie a na základe požiadaviek občanov sa spíše volebný zákon a odsúhlasí sa v celonárodnom referende.


Zopár politikov v ktorej koľ vek krajine nemá právo tvoriť či meniť dôležitý volebný zákon-!!


Ústavný činitelia musia byť volený občanmi, ale taktiež odvolateľní kedykoľvek, ak si neplnia sľub daný Ústavou, že budú vykonávať všetko pre dobro svojej krajiny a obyvateľstva svojej krajiny.


Takto to nebolo v rokoch 1918, 1938, 1945, 1948, 1989 až 1990, 1992 až 1993 a tiež pri ratifikácii Lisabonskej zmluvy či pristúpení SR k Zmluve o ESM či fiškálnej európskej únii.

Dôvod prečo to takto nebolo v minulosti?

Preto, že mocichtiví darebáci rôznych záujmových zoskupení to svojmu obyvateľstvu v čase minulosti nikdy neumožnili.

Podľa môjho presvedčenia boli tieto a sú tieto záujmové skupinky obyvateľstva ľavicové alebo pravicové mafie.

Titanic, integrovaný globálny kapitalizmus

(Jozef Varga, 8. 11. 2012 11:30)

Integrovaný globálny kapitalizmus je taktiež plánovaná ekonomika ako bol integrovaný socializmus v 20 storočí.

Výnimkou bol národný súťažiaci kapitalizmus, ktorý predstihol po II svetovej vojne integrovaný socializmus a ktorý sa už na konci 20 storočia začal obávať predstihu integrovaného socializmu v nasledujúcich dekádach desaťročí a tak sa dohodol na páde socializmu a po páde železnej opony vytvoril spoločenský systém integrovaného globálneho kapitalizmu.

Výsledkom integračného procesu je , že spoločenský systém integrovaného kapitalizmu stráca na sympatiách bežného obyvateľstva sveta cez dlhovú a hospodársku krízu, cez nezamestnanosť cez nízke mzdy a infláciu pri presune výroby a snaží sa s posledných síl aby sa zachránil, zachránil sa globálny integrovaný kapitalizmus z vôle architektov kvázi autorít sveta pred jeho pádom navždy a tak tento spoločenský systém sa stáva pre ľudstvo našej planéty nežiaducim a možná časom padne ako všetky nežiaduce systémy pre ľudstvo našej planéty v minulosti.

Kedže mám 60 rokov, tak ja sa toho už nedožijem.

Ja som ale presvedčený, že sa to stane do 15 či 30 rokov v 21 storočí.

Právny štát...

(Jozef Varga, 5. 11. 2012 9:36)

DOHODA o páde socializmu.

http://dolezite.sk/DOHODA_o_pade_socializmu_55.html

Petr Cibulka - LUSTRACE StB

http://dolezite.sk/Petr_Cibulka_LUSTRACE_StB_1.html

Kdyby mě zabili...aneb jak to bylo s listopadovou revolucí 1989

http://www.youtube.com/watch?v=PxRXIu7ef88&feature=player_embedded#!
Kdyby mě zabili... 2

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yPQWp9gtIEc
Kdyby mě zabili... 3
http://www.youtube.com/watch?v=dTW1f6gr6es&feature=relmfu

Kdyby mě zabili... 4
http://www.youtube.com/watch?v=MfeHSodbb_M&feature=relmfu

Jak to bylo s STB part5
http://www.youtube.com/watch?v=rmZO6vlyqlA&feature=player_embedded

Súhlasím s požiadavkami stálej konferencie slovenskej inteligencie Korene a Slovakia plus – klub Košice prijať v právnom prostredí našej vlasti po marcových parlamentných voľbách v roku 2012 také legislatívne opatrenia, ktoré by znamenali pokračovanie a časovo neohraničené trvanie embarga na predaj poľnohospodárskej pôdy, lesov a zdrojov vody.


Smer, HZDS, SNS, SMK, odovzdali byrokratom Bruselu v službách Petrochemického a Farmaceutického Kartelu do 80 vládnych kompetencii Lisabonskou zmluvou bez referenda a hlavne bez súhlasu obyvateľstva v referende čim podľa môjho presvedčenia zbavili obyvateľstvo SR právnej suverenity aj ktorú koľ vek vládu, ktorá príde po Smer a bude musieť plniť vládne príkazy z Bruselu (Európskej komisie). Podľa môjho presvedčenia došlo k trestnému činnú vlastizrady Slovenska týmto aktom. Takže Smer nás bude požičiavaní si z bank zadlžovať a aj s pravicou budú hľadať čo by sa ešte štátne mohlo odpredať ako je predaj poľnohospodárskej pôdy, lesov a zdrojov vody Slovenska.


.............................................Čl.7 Ústavy SR

(1) Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Samostatnosť a sebestačnosť SR sme stratili už dávno, keď V. Mečiar pristúpil na aproximácii prevzatia právnych noriem a pravidiel západnej Európy, keď sme v referende hlasovali o vstupe SR do EU, keď Smer, HZDS, SNS, a SMK ratifikovali Lisabonskú zmluvu bez súhlasu verejnosti aj keď obyvateľstvo Slovenska malo pravo z Ústavy SR na referendum v tejto veci, keď Smer, SDKU, KDH, Most-Hid hlasovali o pristúpení SR k Zmluve o ESM (trvalom eurovale), keď obyvateľstvo Slovenska malo právo s Ústavy SR na referendum v tejto veci, keď SDKU, SMK, KDH a ANO predali strategické podniky SR a keď sa nám po tom všetkom vysmiali nakoniec zrušením trestnoprávnej imunity.


Welcome to Relay of Life
NACISTICKÉ KOŘENY ‘BRUSELSKÉ EU’

http://www.relay-of-life.org/cz/chapter.htmlPo nežnej revolúcii

(Jozef Varga, 3. 11. 2012 5:29)

Ako komunisti a ŠTBáci privatizovali. Piati to aj pre SR!!

Česke video

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WPM2VoF7q5U#!

http://www.szcpv.org/04/stb.html

http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&kniha=110&strana=57&zaznam=34012

http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&kniha=129&strana=68&zaznam=51520

http://sk.wikipedia.org/wiki/Eduard_Kukan

Kartel EU a babiky Bruselu

(Jozef Varga, 2. 11. 2012 8:19)

Welcome to Relay of Life

http://www.relay-of-life.org/cz/chapter.html


alebo len z časti stručné informácie

http://dolezite.sk/Z_demokracie_se_stava_diktatura_KARTELU_161.html

Satrapové petrochemického a
farmaceutického Kartelu

Na předchozích stránkách jsme zdůraznili skutečnost, že moc,
rozhodující o vládě v Evropě, se vymkla kontrole lidu a ocitla se v
zájmové sféře korporací, konkrétně petrochemického a farmaceutického
Kartelu. Charakteristika Kartelu je definována především
jeho soustředěným zájmem o multibilionové investiční trhy s chemickými,
petrochemickými a farmaceutickými výrobky. Tento Kartel
je s odstupem největší korporační investiční skupinou na světě.
V průběhu 20. století se stal nejen dominantní ekonomickou silou,
ale hlavně umístil své politické satrapy ve vládách vyspělých průmyslových
zemí světa.

Vedoucími reprezentanty finančních kruhů
toho Kartelu jsou:

• Rockefellerova skupina, reprezentující petrochemické a farmaceutické
zájmy ve Spojených státech. Tato skupina je ze všech
zájmových finančních skupin tou největší. Vznikla z monopolní
korporace Standard Oil v 19. století, a dnes kontroluje tucty chemických,
petrochemických a farmaceutických nadnárodních
korporací na celém světě. Jedním z jejích nejprominentnějších
velvyslanců posledních desetiletí je Henry Kissinger.

• Německo a Francie, vedoucí exportní národy chemických a farmaceutických
výrobků v Evropě.

Kořeny této skupiny sahají do
pozdního 19. století a tvoří ji firmy Bayer, BASF a Hoechst, později
sloučené v neblaze proslulém Kartelu IG Farben. Jejich následné
společnosti v současné době jsou dnes vedoucími
investičními skupinami v Evropě, které sehrály prvořadou úlohu
při výstavbě bruselské EU.

Jak bylo svého času široce kolportováno hromadnými sdělovacími
prostředky, několik dní před svým jmenováním byl současný
prezident Rompuy pozván k „nástupnímu pohovoru“ skupinou Bilderberg,
elitním kruhem zastupujícím zájmy amerických a evropských
korporací pod kontrolou Davida Rockefellera a za
předsednictví bývalého komisaře EU a lobbyisty farmaceutického
průmyslu, Etienna Davignona.

Konec demokracie a návrat do středověku

Pro nevěřící Tomáše možná nebude na škodu, když si na tomto
místě zopakujeme proces volby prvního prezidenta a ministra zahraničí
bruselské EU:

1. Evropské národy byly vyloučeny z rozhodovacího procesu.

2. Noví evropští “monarchové” byli vybráni kruhem elitních zástupců
korporačních zájmů.

3. Slavnostní výběr probíhal v luxusním aristokratickém prostředí
na zámku Vall Duchesse na předměstí Bruselu.

4. Francouzský prezident Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy
de Nagy-Bocsa), potomek nízké maďarské šlechty, se
přitom činil v roli slavnostního ‘obřadníka’.

5. Catherine Ashtonová byla ‘korunována’ a stala se novou královnou.

6. ‚Královská koruna’ spočinula na hlavě i dalšího hodnostáře,
jehož jméno prozrazuje šlechtický původ, Hermana van Rompuye.
Ten povládne jako dočasný ‘monarcha’, dokud výše
zmíněný šlechtic poté, co např. vypukne nějaká mezinárodní
krize, nezasedne na královský trůn sám.

Ve skutečnosti, systém vlády EU vrhá veškeré výdobytky demokracie
evropské civilizace o tisíc let zpátky, čímž se celý evropský
kontinent opět ocitá v nejhlubším středověku, kdy autokratičtí monarchové
vládli Evropě bez jakékoli demokratické kontroly.

Pýtam sa sociálneho Róberta Fica

(Jozef Varga, 1. 11. 2012 15:34)

Pýtam sa sociálneho Róberta Fica
Budete Smer vo vláde dotovať z peňazí daňových poplatníkov 450 € mesačne na vytvorené jedno pracovné miesto v SR? len firmy podnikateľov SMERu??? a zadlžovať slovenské obyvateľstvo ešte väčším verejným dlhom???


Prečo zamestnanosť na Slovensku nevytvárajú kapitalisti bez štátnych dotácii???
Odpovedzte sociálny pán Robert Fico cez RTVS, ktorú politicky ovládate...
Smer Róberta Fica a Róberta Kaliňaka vyhral voľby reprezentujúc slovenské finančne elity a nie vôľu bežných ľudí, ktorých bude neustále zadlžova.

Ako funguje slovenský kapitalizmus po 23 rokoch, tak priblížim obyvateľstvu Slovenska v tomto príspevku.Andrej Babiš:
http://finweb.hnonline.sk/c3-44053610-kP0000_d-andrej-babis-do-ciech-prisiel-s-prazdnymi-vreckamiJuraj Široký
http://www.topky.sk/cl/10/162798/Juraj-Siroky--Aj-v-spisoch-STB--aj-v-spolocnosti-najmocnejsich-Jozef Brhel
http://www.cas.sk/clanok/159847/video-siroky-a-brhel-spojili-imperia-deticky-mecenasov-sa-
zosobasili.html


Vladimír Poor
http://www.pluska.sk/slovensko/politika/vladimir-poor-tajna-navsteva-sponzora.html


Zástupcov ľudu v NR SR by nemali tvoriť stranícky lídri miest okresov, krajov, ale jednotlivý aktívny občan obce, mesta, kraja s pravom voličov v určenom mieste ich aj kedykoľvek odvolať. Na pluralitné skorumpovane strany sa môžeme po 23 ročnej skúsenosti s nimi už konečne vykašlať!!!


Pokiaľ ide o vládu, jej členovia by sa vyberali na základe rozsiahlych odborných pohovorov, ktoré by vykonávala komisia zložená z najlepších odborníkov, napríklad profesorov, univerzitných učiteľov alebo vedeckých pracovníkov. Zodpovedali by sa však samotným občanom, ktorí by v prípade nesúhlasu s ich rozhodnutiami mohli na základe zozbierania určitého množstva podpisov iniciovať ich odvolanie.Praktiky pluralitných strán už za 23 rokov ich slobody poznáme veľmi dobre my obyvatelia slovenského národa.

Je potrebné to zmeniť občianskou novelou volebného zákona navždy aj bez knihy Toma Nicholsona o Gorile, bývalého redaktora denníka SME.

. http://www.sme.sk/c/5634156/nicholson-v-den-smrti-valko-vtipkoval.htmlStop integračnému globalizačnému procesu !

(Jozef Varga, 1. 11. 2012 15:19)

Koľko berú policajti za ochranu politikov, keď politici nedovolili obyvateľstvu tvoriť si volebný zákon a Ústavu svojich krajín???
http://www.youtube.com/watch?v=ZfFQUEXtKCQ&feature=related
Socializmus, Kapitalizmus, integrácia, globalizácia, korporácie.
Na jednej strane miliardári, ktorí sa topia v majetku a na strane druhej chudoba, bieda, beznádej v integračnom globalizačnom procese.
Nadnárodné korporácie sú najvplyvnejšie inštitúcie dnešnej doby, dominujúce nielen globálnej ekonomike, ale aj politike a kultúre. Enormný vplyv korporácií, nehovoriac o ich kontrole a detailoch zneužívania ich moci, ostávajú vo väčšine prípadov skryté očiam verejnosti.
Trendy v ekonomickom vydieraní a ovplyvňovaní politiky zo strany korporácií, usmerňovaní verejnej mienky a ideologicky zameraných kampaniach už aj na internete v prispevkoch niektorých diskutujúcich ochrániť súčasnú politiku vlád pred nespokojným a silnejúcim kritizujúcim obyvateľstvom spoločenský system, ktorý popiera občianské a ľudské práva obyvateľstvu na dôstojný život.
Snahy priemyslu unikať regulácii, umlčiavať oponentov, využívať nové technológie či monopolizovať biznis;

Konkrétne, extrémne prípady zneužívania moci korporácií:
• deštrukciu komunít,
• okliešťovanie demokracie,
• kontamináciu ovzdušia, vody, pôdy – s pribudajúcimi nekvalitnými potravinami a liekmi.
Vieme, že socializmus padol a kapitalizmus žije. Sila socializmu a kapitalizmu spočívala v dvoch pilieroch:
- V politikmi napísanej a schválenej Ústave štátu

- V politikmi napísanom a schválenom volebnom zákone

- Nikdy politici nedovolili sa v oboch ekonomických a hospodárskych ideológiách socializmu či kapitalizmu, nedovolili obyvateľstvu tvoriť ústavný zákon a dôležitý volebný zákon čo je základ demokracie čiže vlády obyvateľstva vo svojich krajinách a tak chytráci a špekulanti mali a majú nekontrolovateľnú výkonu a zákonodarnú moc čiže len jedinci a ich komplici z médií záujmových skupín, ktoré veľmi dobrými platmi si platia z dani obyvateľstva represívne zložky, justíciu, políciu, armádu či vedúcich činiteľov verejnej a štátne správy cez stranícky či rodiny klientelizmus. Korupciu som vynechal z dôvodu, že bez korupcie nemohol socializmus aj kapitalizmus existovať a ťažko sa korupcia na nižšej aj vašej úrovni dokazovala.

- Aby nepadol kapitalizmus podobne ako socializmus, tak sa smeruje integračným globalizačným procesom k takému globálnemu celosvetovému systému, ktorý navždy bude vyhovovať len elitám a ich cieľom a planom v každom čase v 21 storočí. Ľudstvo už na tento podvod prišlo a sa začína boj o moc už aj na internete.

- Zatiaľ ulice a námestia zívajú prázdnotou protestujúcich k svojvôli vyvolených, ktorí hlásajú demokraciu a vyznávajú kvázi demokraciu v spoločnosti a robia z obyvateľstva svojich krajín nevoľníkov a mlčiacu masu slobodných občanov bez sociálnych nepokojov.

http://www.youtube.com/watch?v=H1ufuQtfXZQ&feature=related

Moja vôľa a presvedčenie...

(Jozef Varga, 24. 10. 2012 9:07)

Čo chcem ja? Zoštátnenie súkromných bank v Europe.


Ako každý človek ktorej koľ vek krajiny sveta či Európy pokiaľ neprišiel do kontaktu so zastupiteľskou demokraciou súťaži pluralitných strán, tak dôveruje tomuto spoločenskému systému. Časom príde na to, ako som prišiel aj ja, že je to systém pseudo demokracie čiže klamania a vydrbavania s voličmi a človek prestáva dôverovať tomuto spoločenskému systému

a chce sa podieľať na zmene spoločenského systému cez občiansku tvorbu novely dôležitého volebného zákona a čiastočnej úpravy, korekciám veľmi dobrej Ústavy SR.


Čo chcem ja? Chcem priamu demokraciu trebárs s podobným spoločenským systémov nie len v našej krajine, ale v celej Európe.

• Priamu voľbu GP s možnosťou jeho odvolania voličmi občanmi SR
• Priamu voľbu predsedu najvyššieho sudu s možnosťou jeho odvolania voličmi občanmi SR
• Priamu voľbu policajného riaditeľa SR s možnosťou jeho odvolania voličmi občanmi SR
• Možnosť občanmi odvolať aj prezidenta SR
Zastupiteľská demokracia červeno-modrých pluralitných diablov a darebákov
s globálnym finančným systémom vytvorila dlhy a spôsoby riešeniami dlhovej krízy a zastupitelia pod tlakom ratingových agentúr ich budú vytvárať ešte viac až dôjde k totálnemu spoločenskému kolapsu v Európe.

Vláda a moc musia ísť v skutočnej demokracii zdola nahor a nie zhora nadol. Ľudia majú byť tí, ktorí majú moc vo svojich rukách – moc vládnuť, moc meniť, moc tvoriť, moc zlepšovať, ale aj moc trestať. Problém súčasnej spoločnosti je v tom, že sa politici neboja ľudí, že nemajú pred nimi žiaden rešpekt. Ale keby boli kedykoľvek odvolateľní a svoje rozhodnutia by museli v prípade potreby verejne obhajovať, rešpekt by opäť nadobudli.

Novela volebného zákona mi mala občanom voličom umožniť už nevoliť diablov a darebákov pluralitných záujmových skupín, ale zmeniť systém k právnemu štátu z vôle jeho obyvateľstva:

Slovensko môže fungovať ako federácia ôsmych krajov so spoločnou centrálnou vládou, zákony však prijímajú jednotlivé krajské snemy, tie však nesmú byť v rozpore s centrálnou ústavou.


Jednotlivé zložky samosprávy môžu fungovať na obecnej úrovni. Obec je rozdelená na okrsky, z každého sa zvolí jeden zástupca do obecného zastupiteľstva, ten sa bude priamo zodpovedať svojim voličom trebárs na každomesačnom stretnutí, na ktorých môže byť kedykoľvek väčšinou voličských hlasov odvolaný a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca


Ďalšou zložkou je krajská samospráva. Každý okres bude mať piatich zástupcov v krajskom parlamente. Zástupcovia nemajú žiadnu imunitu, sú kedykoľvek odvolateľní, na každomesačnom stretnutí so svojimi voličmi musia v prípade potreby obhájiť svoje rozhodnutia, na nich môže byť kedykoľvek väčšinou hlasov odvolaní a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca.


Každý zástupca na ktorejkoľvek úrovni bude povinný svoje rozhodnutia v prípade požiadavky svojich voličov obhájiť, ak sa mu to nepodarí, bude mu hroziť odvolanie. Takto si každý poslanec uvedomí svoju zodpovednosť pred svojimi voličmi.


Pokiaľ ide o vládu, jej členovia by sa vyberali na základe rozsiahlych odborných pohovorov, ktoré by vykonávala komisia zložená z najlepších odborníkov, napríklad profesorov, univerzitných učiteľov alebo vedeckých pracovníkov. Zodpovedali by sa však samotným občanom, ktorí by v prípade nesúhlasu s ich rozhodnutiami mohli na základe zozbierania určitého množstva podpisov iniciovať ich odvolanie.
Demokracia globalistov

(Jozef Varga, 22. 10. 2012 8:52)

Demokracia bez prvkov priamej demokracie nie je ideálny režim.

Človeka to donúti uvažovať. Prečo si pri pozeraní večerných správ myslíme, že vieme, čo sa v týchto končinách deje? Len preto, že dôverujeme západným a najmä americkým médiám? Veď, ruku na srdce, pri pohľade na často amatérske videá z arabskej ulice nikto z nás netuší, kto je kto a kto koho zranil. Čítame blogy lesbickej dievčiny z Damasku, priamo z miesta diania a necháme sa nimi presvedčiť. Nakoniec sa ukáže, že to nie je lesba, nie je z Damasku a je to muž. Ambiciózny chlapec, ktorý chce spasiť svet spoza svojho iPodu niekde v Amerike.

Lidsko-právná organizacia Human Rights Watch obvinila Sýriu z používánia kazetovej municie proti povstalcom.

Vyššie uvedená organizácia nie je vôbec ľudskou právnou organizáciou, ale organizáciou klamárov a oligarchov západu.


Nuž táto organizácia bola slepá pri bombardovaní Srbska kazetovými bombami či bombami s rádioaktívnym uránom vojskami NATO, ktoré slúžia globálnym oligarchom západu. Každý na svete vie, že v Sýrii fingovaný povstalci z tajných služieb západu s domácimi kúpenými nespokojencami, vedu boj proti sýrskemu ľudu, aby dobili Sýriu z dôvodu, že v tejto krajine majú Rusi vojenskú základňu .


Americká politika je zločin - RAMSEY CLARK

http://www.youtube.com/watch?v=J_IKlXktlSA&feature=related


Wikileaks " istá vražda " - výpoveď amerického vojaka ( slovenské titulky )

http://www.youtube.com/watch?v=0ERqhHpWNwQ&feature=related


Vatikán, Regan, Gorbačov

(Jozef Varga, 22. 10. 2012 6:31)

Pani s Vatikánu sa podieľali na zmenách a okrem kanonizácie rôznych ľudí našej planéty chcú kanonizovať, vyhlásiť za svätého a Karla Wojtilu (Jana Pavla II)

Znova po dohode veľmoci medzi Reganom a Goračovom a svätým Vatikánom v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa delil svet po páde železnej opony zmenou spoločenského systému v strednej a východnej Európy smerujúc už v tom čase bez vedomia ľudí k integračný a globálnym vzťahom v Európe.

Rusi v tomto procese presadzujú a chránia si svoje postavenie aj s Bieloruskom, kým ostatne krajiny nastúpili do rýchliku západu a komunisti v strednej a východnej Európe využili s prívržencami západu a to Vatikánu a falošného HUMANIZMU systém modernej demokracie slobodných volieb pluralitných strán s trestopravnou imunitou k rozkrádaniu štátneho na hrane zákonov, ktoré si vytvorili sami pre seba a začali v Československu s smiešnou kupónovou privatizáciou a šokovou terapiou rozkrádať národný majetok štátu s tým, že už v tom čase sa vysmievali obyvateľstvu, že sociálne istoty sú navždy preč.


V modernej demokracii bez prvkov priamej demokracie s možnosťou kontrolovať zvolených politikov s možnosťou ich aj odvolať, tak v prvom rade ide stále o peniaze, majetky a moc, ktorej účastníci tohto podvodu sa nikdy dobrovoľné nebudú chcieť zrieknuť či už obyvateľstvo bude požadovať zmenu spoločenského systému slušný a kultivovaným spôsobom alebo násilnosťami (vid ako končili násilné protesty aj pre slušných ľudí v Grécku, Španielsku a a v ďalších krajinách či aj u nás pri Gorile). Násilnosti sú pre nich najľahší spôsob ich potlačenia , zastrašenia obyvateľstva a to veľmi rýchlo.

Slušného a kultivovaného spôsobu s veľkým počtom protestujúceho obyvateľstva je pre ich totalitnú moc tým najväčším strašiakom vedúcim k pádu ich moci.


Najlepšie im vyhovuje systém, keď sa ľudia stanú v svojom presvedčení, že zmena už nie je možná alebo s pohodlnosti sa radšie neangažujú v občianskych iniciatívach či prísť na protesty.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »