Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení návštevníci stránky.

Na tejto stránke napíšte svoje názory a pripomienky, prípadne otázky ktoré by Vás zaujímali. Vášmu prianiu sa budem snažiť vyhovieť.

V komentáry môžete požiť namiesto skutočného mena tzv. pseudonym, ale čestnejšie je uviesť Vaše pravé meno, prípadne aj e-mail.

 


Rozdělení v roce 1992 je neplatné!

 

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

                             

                                      Co já na to?

                                                                                                                                                     Nic.

 

 

 

viz -

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ",

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ".

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ".

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

O GORILE:  http://skgorila.tumblr.com/

 


Milí spoluobčané,

mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem.

Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?

USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí. 

Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !

Ale to není celá pravda.

To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.

Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).

 Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena.Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.

To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus(wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a rozšiřuje.

To je tajemství původu islámského státu (IS) - bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.

Tato "osa zla" –Washington – Londýn - Rijád - je jádrem celého problému.

 Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.

 Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.

To musí ihned skončit!

 Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi - začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.

Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.

Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.

O tom není slyšet ze západních médií téměř nic! 

 Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.

Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.

Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!

Z toho by se EU mohla hodně poučit.

Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.

 Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!

Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!

 Prosazujeme:

1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké finanční oligarchie;

2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;

3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.

 Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlagwww.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140

Subject: Fwd: Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec

Expert, který na rozdíl od většiny jiných ví, co říká    -   A  BOHUŽEL MÁ PRAVDU

Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec
Jefim Fištejn
Dan Schueftan
 Nguyen Phuon Thao


JE TO BOHUŽEL KONEC CELÉ EVROPY

Reflex přináší zásadní rozhovor k dnešní situaci v Evropě a vlastně v celém západním světě. Poskytl ho Dan Schueftan, izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i amerického Kongresu. Jeho myšlenky působí úlevným dojmem. Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme, ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Ta horší zpráva je, že má - asi - pravdu.
           Schueftan prolamuje tabu, kvůli nimž by si v mnoha evropských státech vysloužil trestní oznámení. Tak například:
          “Nechci vás urazit, ale Obama je Evropan. A to je to nejhorší, co můžete o americkém prezidentovi říci.”
nebo
“Politická korektnost je nepřítelem svobodné společnosti.”
nebo
“Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samontý princip tolerance.”

O Americe a globálním pořádku 
Je načase zvyknout si na myšlenku, že ne každý problém má okamžité řešení. Některé živelní pohromy nelze uřídit, lze je pouze přežít. Bolístka musí nejprve vyhnít. Mám za to, že v nadcházející době problémů nebude ubývat, spíše naopak.

Pro Evropany byla Amerika jakýmsi pomyslným odpovědným tátou, který je chránil před jejich vlastními hloupými nápady. Avšak osm let Obamovy bezradnosti plus osm let George Bushe mladšího, jenž měl sice smysl pro odpovědnost, ale také vršil chyby, udělaly svět nebezpečným místem pro žití. Bill Clinton sledoval vlastní zájmy, navíc měl špatný vkus, a to už dělá dohromady 24 let, během nichž američtí prezidenti neplnili svou povinnost

O Evropě 

Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude 65 ze 100.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.

Není to jednoduché, říct jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?

O politické korektnosti 

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládám ji za největší nebezpečí pro svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na pokušení politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti.

O přistěhovalcích

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, žeEvropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu.

Oni neutíkají před bídou, jak se mylně domnívají mnozí Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která jen tak tryská z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. propadlým? Proč je život tam zničen až na dřeň – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. A nyní přicházejí do Evropy a přinášejí s sebou tutéž kulturu, jež zničila jejich vlast.

Prosím o vyjadrenie Vaších názorov.

 

Mail z Egypta

Dobrý večer zo Sharmu.

Skúsme sa na to pozrieť s inej strany.
Teraz sa intenzívne pripravuje novela ústavy, problém je taktiež ten, že s môjho pohľadu nie je veľa možnosti, ako zostaviť fungujúci parlament – vzdelaný a skúsený Egypťania, zväčša žili v zahraničí, a je dosť nepredstaviteľné aby po návrate zostavili fungujúci kabinet, ktorý uspokojí väčšinu.
Na lídra krajiny by som tipoval Amr Musa / liga ar. Štátov/, ale ťažko povedať.
Ťažko sa hodnotí situácia v 80 mil. krajine, s 60% gramotnosťou. Je veľa prečo, prečo, prečo, ale treba pochopiť, že drvivá väčšina obyvateľstva nevie čo je demokracia, čo s ňou súvisí, nemajú odkiaľ  čerpať skúsenosti. Ja osobne sledujem TV Al Arabija, a al Masrija, kde prichádzajú odborníci, s reálnymi návrhmi reforiem kompletného systému, vysvetľujú ľuďom, že toto je iba začiatok veľmi náročnej cesty. Včera bol fantasticky rozhovor z Dr. Ahmad Zewail / nositeľ Nobelovej ceny za chémiu/, ktorý rozprával veľmi tvrdo a realisticky o tom že je problém so vzdelaním lúdi. Predstavil aj program na reformu školstva…
Ja nie som politológ, iba sledujem dianie, a z môjho pohľadu je Egypt v Nasaj nezávidenia hodnej situácii, na severe hranice z Izraelom. Zachytil som aj správy, z izraelskej strany plné obáv a strachu o vývoj na strednom východe.
Proces demokratizácie vo všeobecnosti v arabských krajinách je pre Európana ťažko predstaviteľný, ale nie nemožný.
Skúsme sa obzrieť do roku 1989, koľko z nás vedelo čo je demokracia, čo vlastne chceme….tužili sme po slobode a nepredpokladám že ktokoľvek z nás vedel ako na to…učili sme sa, a myslím, že sa stále učíme.  U nás prešlo od revolúcie 22 rokov im 22 dni…

Ja hodnotím pád vlády pozitívne. Dúfam, v silu inteligencie lúdi, ktorý budú mať možnosť budovať novu, stabilnú krajinu. Viem s nekonečných rozhovorov s Egypťanmi, že sú šťastný, že vedia, že nebude ľahko, ale už sa neboja povedať čokoľvek, a sú plný nadeje a chuti na zmeny, treba ich v tom morálne aj profesionálne podporovať.

Unavujú ma už správy z našich médií, ktoré hľadajú senzácie a ľudské tragédie, bez konštruktívneho alebo objektívneho pohľadu. My ne máme pravo čakať od Egypta 24 hodinovú zmenu, ani my sme ju nedokázali, nechcem obhajovať tento národ, ale nedá mi to. Myslím, že som na vaše otázky odpovedal, ak budete mat akékoľvek ďalšie, som tu pre vás

S úctou **** ****

Autor príspevku:  Jozef Varga, wargas@estel.sk

 


Vážení spoluobčania Slovenska!
Potešilo by ma keby ste v komentári vyjadrili svoj názor na uplatňovanie demokratických principov na Slovensku v zmysle doleuvedeného článku p. J. Vargu.

Môj názor:
Chápem vzrušenie ľudí nad dôsledkami premien v Strednej Európe, teda aj u nás, po páde komunistického režimu. Dnes je to už 21 rokov, čo u nás vládne demokracia. Problém nie je v tom, že s nami naďalej manipulujú prívrženci tzv. lavice, ale v tom, že my, občania sme sa ešte neprebrali z chorobného spánku. Nevieme žít v demokratickom režime. Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie. Nie sme ochotní chodiť k voľbám. Nie sme schopní ako občania, vynútiť si prijímanie prospešných zákonov a najmä ich dodržiavanie.. Sme, ako občania SR, rozdelení na dve polovice, na pravú a ľavú, pričom najmä ta pravá je rozdrobená, čím je jej akcie schopnosť mizivá a často nulová. Naše myslenie sa orientuje na vyčkávanie a nie na občiansku akciu a tlak.. Preto to nie je možné dosiahnuť takú zmenu, aby sa zmenil charakter nasej spoločnosti na skutočnú demokratickú s prvkami priamej demokracie, s vymožiteľnosťou pravá, spravodlivosti a ochrany osoby.
Kritika 21 ročného vývoja v réžii zákulisných , komunistických síl v háve sociálnej demokracie je neúčinná, jalová. Chyba nám návod na jednotu a činy na prekonanie boľševického ducha, ktorý gniavi našu spoločnosť od konca 2. svetovej vojny, už 65 rokov. Len také námety, návrhy a činy nám pomôžu sa zobudiť z pasivity a jalovej kritiky voči tomu a tým, ktorí  s nami manipulujú. Potrebujeme sa zjednotiť na programe očisty nasej spoločnosti, tlačme na poslancov všetkých stupňov, aby si boli vedomí, že ich hodnotíme a potrebujeme, poďme vždy voliť s min. 90 %-nou účasťou, potom sa nebo nad nami vyjasni. Voliť parlamentné aj neparlamentné politické strany.  Nič, okrem občianskej múdrosti, statočnosti, jednoty, odvahy a akcieschopnosti nám nepomôže.

S pozdravom, Statočnosť nadovšetko !

Jozef Varga


 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Keď mafia je zákon...

(Jozef Varga, 26. 4. 2013 7:39)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Wednesday, April 24, 2013 12:13 PM
To: 'president@europarl.europa.eu'


Cc: 'tis@transparency.sk'; 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'edit.bauer@europarl.europa.eu'; 'richard@sulik.sk''redakcia@sme.sk'; 'richard_rasi@nrsr.sk'tipy@ta3.com'; 'ukk@socdem.cz'; 'info@czech-tv.cz'; 'info@top09.cz'; 'icuv@vlada.gov.sk'; 'igor.matovic@nrsr.sk'; 'ivan_uhliarik@nrsr.sk''pavol_paska@nrsr.sk'; 'spravodajstvo@stv.sk''Sekretariát KDH'; 'sdku@sdku- 'generalny.manager@strana-smer.sk'; 'katarina.nevedalova@europarl.europa.eu''viliam_novotny@nrsr.sk'; 'bela_bugar@nrsr.sk'; 'monika.flasikovabenova@europarl.europa.eu'; 'magdalena_vasaryova@nrsr.sk'; 'mikulas_dzurinda@nrsr.sk''informacie@prezident.sk'; 'urad@vlada.gov.sk'


Subject: Keď mafia je zákon...

Dobrý deň.

Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu.

Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí.

Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949.

Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, médiách hlavného prúdu a polícii,

keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva


a tak podľa môjho presvedčenia nám vládnu mafie záujmových zločincov ktorí tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine.

Prajem prijemný deň.

S pozdravom Jozef Varga


Politický proces diktatúry EU !!!

(Jozef Varga, 26. 4. 2013 7:37)

Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť!

Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie).

V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo.

Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.

Nová železná opona v ekonomike.

(Jozef Varga, 30. 3. 2013 9:58)

A je tu nová železná opona medzi krajinami BRICS Ruskom, Čínou a severoatlantickou organizáciou pod vedením USA a Veľkej Británie tentoraz v ekonomike.Politici sa dali kúpiť stále finančným elitám, hlavne súkromným bankárom a tak zákony prijali nie z vôle ľudu, ale napísali im ich právnici súkromných bankárov sveta.
Z tohto dôvodu sa svet zmieta v dlhovej, hospodárske, morálnej kríze ktorá sa vyostruje.
Zle sa to skončí nie len pre bežných ľudí, ale aj tých majetných, a Tý majetnejší ukladajú svoje vklady do nórskych bank.
Realizovať návrat k národným menám, zoštátneniu súkromných bank a k krytiu každej meny zlatom neprichádza do úvahy z jediného dôvodu a to, že mafia politikov, finančníkov, bankárov a patokracie sa moci diktatúry a totality nad ľudstvom nikdy nevzdá a ľudstvo v každej krajine, väčšinu ľudí v každej krajine súčasné problémy nezaujímajú z ľahostajnosti k veciam verejným.

Ako sa to skončí, tak to nik nevie, ale určite nie dobré pre bežných ľudí našej planéty.

Treba zmeniť systém, a to neurobia súčasní ústavní činitelia, ale môže to realizovať vôľa väčšiny občanov. Naši ústavní činitelia nezastupujú vôľu väčšiny občanov, to asi nemusím vysvetľovať.


Vôľu väčšiny občanov treba pretransformovať na silu, ktorá bude schopná tento systém zmeniť na svoj obraz.

Verejný dlh Slovenska

(Jozef Varga, 12. 3. 2013 9:37)

Verejný dlh Slovenska k marcu 2013 je 1,24 bilióna korún, respektíve 38 miliárd €.
Môžete sa o tom presvedčiť a denne či mesačne ho kontrolovať na webe?

http://www.cenastatu.sk/


Áno, v 21 storočí dlhy spôsobil globálny finančný systém. Je to súčasná realita.
Za druhé, vinu v plnej miere na tom nesú legislatívci v moci ktorých je a bolo primať zákony.
A tak sa pýtam?
Sú legislatívci komplici finančného systému (korupčníci)? nakoľko najväčšiu moc zo zákonov, ktoré prijali legislatívci na globálnej scéne ma vo svojich rukách globálny finančný systém s pokryteckým alibizmom legislatívcov, mi nič nemôžeme robiť proti správaniu sa trhov?
A sme pri koreni problému, kto spôsobil dlhy v integračnom a globalizačnom procese.
Zostava už len zodpovedať prečo sa tak stalo? A na tuto otázku nám občanom pravdivo nikdy neodpovie žiadny volený zástupca v ktorej koľ vek krajine aj keď skutočnú pravdu táto pani poznajú.
Ja viem veľmi dobre, že súkromná trhová ekonomika v integračnom a globalizačnom procese by mohla byť úspešná k spokojnosti všetkého obyvateľstva krajín sveta, keby nám zostali národné meny a banky v každej krajine sveta by boli v rukách štátu.
Takže znova sme pri legislatívcoch a nimi tvorených zákonov, medzinárodných dohôd a zmlúv.
Takže v plnej miere v prvom rade nesú za vznik dlhov v krajinách sveta legislatívci a až potom finančný súkromný sektor bankovníctva. Ten iba využíva pravá, ktoré im vytvorili legislatívci a to sú volený politici z rožných strán pravice aj ľavice.
A sme pri koreni veci znova. Prečo si legislatívci vo volebnom programe a tvorbe volebného zákona neprijali imperatívny mandát, tj. možnosť ich odvolať a to ich voličmi, pri výkone verejného ústavného činiteľa.?

Len tvorba občianskych Ústav a novela volebného zákona s imperatívnym mandátom a to obyvateľstvom všetkých krajín sveta, vyrieši globálny problém zadlžovania krajín sveta. Po tomto globálnom procese je v integrácií a globalizácií súkromným sektorom vlastníctva, je veľmi potrebné uskutočniť prechod k národným menám, zoštátnenie súkromných bank a globálny problém zadlžovania krajín sveta aj našej krajiny sa veľmi rýchlo vyrieši.

Integrovaný sociálny MARAZMUS ?

(Jozef Varga, 24. 2. 2013 11:39)

Integrovaný sociálny MAčRAZMUS po páde železnej opony.

Globalisti z OSN v zastúpení každej krajiny sveta sa zhodli v roku 1995 na koncepcii Globál Biodiverzity Assessment:

že je potrebné znížiť populačný vývoj ľudstva na jednu miliardu žijúcich ľudí na našej planéte čim skôr a tak preto tu máme likvidáciu štátov, štátnej suverenity čiže integračný proces NWO, finančnú, hospodársku krízu a dlhy na desaťročia.
Inú pravdu nepoznám.

To sú fakty, ktoré som uviedol v článku na dôležite, sk v mojom článku:

Socializmus po kapitalisticky a kapitalizmus po socialisticky...

http://dolezite.sk/Socializmus_po_kapitalisticky_a_kapitalizmus_po_sociali_50.html


A tak prečo by sme mali dôverovať klamajúcim vládam, médiám a pluralitným stranám hlavného konšpiračného prúdu, pluralitným súdruhom v NR SR.-!!!???

Voľby stále za tohto stavu budem považovať za najväčšie zlo uskutočňované na voličoch v každej krajine sveta a nikdy pokiaľ sa nezmení volebný zákon a Ústava našej krajiny občanmi, tak nikdy ja osobne už nepôjdem voliť žiadneho súdruha z pluralitných strán do NR SR a euro parlamentu.

Dedo Jozef Varga z Košíc


Katastrofálny stav ekonomiky Slovenska

(Jozef Varga, 14. 2. 2013 10:40)

Naši súdruhovia v pluralitných parlamentných stranách aj tých čo sa už ocitli na cintoríne hanby ako boli SDĽ, HZDS, SNS, súdruhovia zastupiteľskej parlamentnej demokracie pluralitných strán sa môžu klaňať štátnej ekonomike pred rokom 1989, kedy sa 40 rokov budovala naša krajina – štát bol investor, postavilo sa pre dôstojný život občanov strašne veľa v našej krajine a na konci vlády diktatúry a totality súdruhov z komunistickej strany v roku 1989, sme nemali žiadny verejný dlh. BOL TO ZAZRAK štátnej plánovanej ekonomiky namiesto integračného a globalizačného hnusu dnes, kedy na nás súdruhovia z NR SR pri protestoch nespokojných občanov posielajú policajtov a na internet proti kritikom diktatúry vysielajú krtkov, ktorých účelom je odviesť diskusiu od podstaty obsahu článku a urážať či zosmiešňovať kritikov ich diktatúry a totality integračného a globalizačného hnusu po páde železnej opony. Je to môj názor a presvedčenie.

V minulom roku t.j. v roku 2010 si Slovensko požičalo na finančných trhoch viac ako 7 miliarda eur.

V tomto roku by to malo byť už viac ako 8,5 miliárd eur. To je po prepočte na starú menu viac ako 250 miliárd

slovenských korún. Štátny rozpočet počíta v tomto roku s príjmom 13,148 miliárd eur (asi 395 miliárd korún)

a výdavkami 16,958 miliárd eur viac ako 500 miliárd korún). Slovensko pritom už dnes ma štátny dlh vo výške

prevyšujúcom 1 bilión korún. Myslím, že to nepotrebuje komentár. A pritom patrime ešte stále (dokedy?) k tým

menej zadlženým štátom Európy.
V integračnom a globalizačnom proces nám neustále verejný dlh rastie a súčasný súdruhovia z NR SR a mienkotvorných médií sú nadmieru spokojné s svojimi platmi a možnosťou podnikania, cestovania kým voliči občania sa stali vďaka ním otrokmi integračného a globalizačného zotročovania ľudstva psychopatmi 21 storočia, ktorým sa zažiadalo redukcie ľudstva vytváraním podmienok pre život bežných či obyčajných ľudí na feudálnej úrovni. Nuž ja už žiadnych súdruhov pluralitných strán nikdy nepôjdem voliť, pokiaľ si občania našej krajiny nezvolia občiansky volebný zákon, ktorým pošlú strany a hnutia súdruhov z NR SR navždy na cintorín hanby politických systémov.


Systém politických strán

(Jozef Varga, 5. 2. 2013 20:47)

Systém politických strán je chorý v 20 aj v 21 storoči.
Kto ovláda v všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska obyvateľstvo svojich krajín?
Sú to politické strany?
Áno.
V ktorej krajine sveta kontrolujú voliči politické strany a politikov? V Švajčiarsku a preto je s trhovou ekonomikou Švajčiarsko vyspelá krajina, kde je spokojná menšina, ale taktiež aj väčšina.
Takže sme pri korení problému v spoločnosti v každej krajine sveta.
Až by tak nebolo, že politické strany ovládali obyvateľstvo svojich krajin, tak by nebolo Stalina, Hitlera nebolo by vojen, revolúcii, prevratov, demonštrácii, odborov a neslobodných médií hlavného spravodajstva či súkromných alebo verejnoprávnych, pretože aj skromné média, súkromný vlastník médií je závislí na vládnucich stranách a to dokedy bude mať licenciu na podnikanie v oblasti spravodajstva. Je trápne, keď manažéra verejnoprávnych médií si vôli parlament a verejnoprávne média si financujú so svojich dani občania a taktiež koncesionárskych poplatkov.

Je trápne, keď obyvateľstvo krajín sveta si nemôže prijať vlastnú Ústavu a dôležitý volebný zákon.

Preto ja nikdy nebudem dôverovať politickým stranám tým parlamentným aj tým neparlamentným. Politické strany ja osobne by som cez volebný občiansky zákon zrušil alebo obmedzil ich moc nad obyvateľstvom danej krajiny, keďže demokracia je funkčná iba vo Švajčiarsku.

Aktivity za zmenu volebného zákona.

(Jozef Varga, 2. 2. 2013 11:13)

Ostáva my jeden rok odchodu do dôchodku a budem mať viac času sa organizovať s ľuďmi z celého Slovenska a našim cieľom bude presviedčať občanov na rôznych stretnutiach občanov o podpísanie petície za pravo nás občanov na tvorbu občiansku dôležitého volebného zákona. Pokiaľ nazbierame do referenda v tejto veci dostatok podpisov občanov Slovenska tak Slovensko bude mať nadej na zmenu nakoľko v posledných rokoch už politickým stranám verí a dôveruje malo občanov.

40 % ignoruje voľby a 30 % chodí zo strachu z pravicových strán chodí voliť menšie zlo, voliť ľavicu, ktorá sa svojimi záujmami taktiež v službách finančných elít našej krajiny a EU či USA nelíši vôbec od pravice. Ľavicovým populizmom klame občanov a problémy zamestnanosti a verejného dlhu Slovenska rieši tak na 10 % čo v budúcnosti aj súčasnosti len zhoršuje postavenie väčšiny občanov Slovenska.

Demokracia dobro, verzus zlo a klamstvo

(Jozef Varga, 29. 1. 2013 11:39)

V prvom rade ak chce konať dobro akýkoľvek človek, tak nech ho koná k svojim rodinným príslušníkom a verným dobrosrdečným priateľom, ktorí Vás neklamú a správajú sa k Vám priateľsky.
To je ak ide o súkromné kontakty.
Ak ide o dôveru ústavným činiteľom v našej krajine či iných krajinách sveta, tak po 23 ročnej skúsenosti s pluralitou strán mám už iný názor na pseudo demokraciu vydávanú za modernú demokraciu.

Ak ide o politické strany v spoločnosti, tak si už nie som naivný človek. Tým parazitom pluralitných mafií sa totiž nikdy nedá veriť už z dôvodu, že si uzurpovali moc napísaním a schválením volebného zákona a nastolili tu po roku 1989 novú diktatúru a totalitu pluralitných strán bez imperatívneho mandátu s trestnoprávnou imunitou pre legitímne zvolených ústavných činiteľov podľa ich spoločenských pravidiel hry na demokraciu po páde železnej opony.

Volebný zákon politických strán je už prežitok...

(Jozef Varga, 10. 1. 2013 18:26)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Thursday, January 10, 2013 6:18 PM
To: 'informacie@prezident.sk'
Cc: 'tis@transparency.sk'; 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'kurian@transparency.sk''edit.bauer@europarl.europa.eu'; 'edit.bauer@europarl.europa.eu'; 'emilia_mullerova@nrsr.sk'; 'erika_jurinova@nrsr.sk'; 'elemer_jakab@nrsr.sk'; 'emilia_mullerova@nrsr.sk'; 'elemer_jakab@nrsr.sk'; 'eva_hufkova@nrsr.sk'; 'eva_hufkova@nrsr.sk'; 'romankom@azet.sk'; 'Radovan Kondrlik'; 'richard@sulik.sk'; 'Robert Mateffy'; 'reflex@markiza.sk'; 'redakcia@sme.sk'; 'robert_kalinak@nrsr.sk'; 'renata_zmajkovicova@nrsr.sk'; 'richard_vasecka@nrsr.sk'; 'richard_rasi@nrsr.sk'; 'robert_puci@nrsr.sk'; 'radoslav_prochazka@nrsr.sk'; 'urad@vlada.gov.sk'
Subject: Volebný zákon politických strán je už prežitok...

Dobrý večer dámy a pani.

Pán Prezident Gašparovič a dámy a páni poslanci v NR SR. Oslovujem Vás ako občan a predkladám možná nie len moju vôľu, ale možná aj niekoľko sto tisíc občanov a voličov Slovenska, hlavne tých čo odmietajú chodiť k slobodným voľbám z dôvodu, že nedôverujú politickým stranám, žiadnej z nich, ale aj preto, že po slobodných voľbách sa stáva už volič na 4roky bezmocným a tak pre nich nemá zmysel zúčastňovať sa slobodných volieb.


V dobe vyspelých technológii a internetu v 21 storočí politické strany sú už prežitok a keďže v nejednej slobodnej krajine sveta voliči sa nezúčastňujú slobodných volieb, tak si myslím, že volebný systém je špatný a je ho potrebné v demokracii zmeniť podľa vôle občanov.

Dôvod?

Voliči odmietajú voliť akúkoľvek stranu, nedôveruje im až 40% voličov, nejdú k slobodným voľbám čo svedči o nutnosti v neďalekej budúcnosti dať šancu občanom, aby si v širokej verejnej diskusií, ktorá môže trvať cez média hlavného prúdu a na internete v spoločenských rôznych skupinách, trvať aj rok či dva v predkladaní návrhov novely volebného zákona.

Po vyššie uvedenej dobe by sa podľa požiadavky väčšiny voličov spísal navrch volebného zákona a ten by sa predložil občanom na spoločenské referendum, v ktorom by voliči buď si schválili novelu volebného zákona alebo ponechali ten súčasne platný volebný zákon.

V každom prípade Ústavu, medzinárodné zmluvy, volebný zákon by mali pravo zmeniť len občania a taktiež aj schváliť zmenu týchto dôležitých noriem a pravidiel právneho štátu, ktorý sa hlasí k demokracií čiže vôli občanov a voličov a nie k vôli záujmových skupín menšiny utvoriť si spoločenský systém len pre seba a nedbať na vôľu väčšiny v krajine.

S pozdravom Jozef Varga

Pravda Verzus Lož o Demokracií.

(Jozef Varga, 25. 12. 2012 16:53)

Ako sa môžeme zjednotiť ak polici chcú niečo iné čo chce ľud každej krajiny v Európe a ústavný činitelia nerešpektujú Ústavy svojich krajín čo je trestný čin a pritom tieto male skupinky ľudí tvoria množstvo legislatívy doma a uzatvárajú medzinárodné zmluvy a dohovory bez vôle obyvateľstva potvrdenej v referende?!

Tak ako môžeme potom byť jednotný, keď mám nedovolia si vytvoriť širokou verejnosťou a prijať v referende občiansku Ústavu svojich krajín a dôležitý volebný zákon?
Dokedy budeme žiť v diktatúre psychopatov tužiacich po večnej moci politickej aj ekonomickej a nie v demokracii?

Ústava a volebný zákon to je najdôležitejšie v demokracii a tu si nesmie prijať obyvateľstvo 200 krajín sveta. Ihneď ak by sa to stalo, by bolo po vojnách a krízach či korupcii, chudobe v každej krajine sveta.

A tak nehovorme o zlých židoch, kresťanoch, moslimoch a ďalších vierovyznaniach, keď dôvodom problémov ľudstva sú stále

základne ľudské a občianske práva,

ktoré nie sú dovolené bežnému obyvateľstvu každej krajiny sveta s výnimkou Švajčiarska, zlatej pokladničky politikov, zločincov a rôznych podvodníkov či despotov.

Procházka z KDH chce zmenu volebného systému

(Jozef Varga, 25. 12. 2012 10:38)

http://osobnost.aktuality.sk/radoslav-prochazka/

Procházka dnes predstavil volebný model, ktorý bude presadzovať jeho platforma Alfa. Pripravil ho politológ Peter Spáč. „Kombinuje v sebe výhody väčšinového a pomerného volebného systému. Stojí na troch princípoch, ktorými sú otvorenosť, spravodlivá volebná súťaž, zodpovednosť politikov za zverenú verejnú moc,“ povedal poslanec.

Zdroj:
http://www.aktuality.sk/clanok/218180/prochazka-chce-zmenu-volebneho-systemu/

Základom demokracie je pravo obyvateľstva krajiny vytvoriť si občiansku Ústavu a dôležitý volebný zákon volebný zákon podľa ktorého by si mohlo občania nie len slobodne a priamo voliť ústavných činiteľov od prezidenta, vlády, zástupcov parlamentu, vrcholových manažéroch v justícii, polícii, a pridal by som aj pravo voličov voliť manažéra RTVS, aby sa odpolitizovali verejnoprávne média s možnosťou kontroly ústavných činiteľov a taktiež s možnosťou odvolania ústavných činiteľov ak nedodržujú občiansku Ústavu.
Nuž to pravo nám odopieral každý pseudodemokratický režim diktatúry lavicových, pravicových, liberálnych, kresťanských záujmových skupín, hlavne politických strán v našej krajine v 20 aj v 21 storočí.
Ja osobne som za systém s ktorým by sme vytreli kocúra nedôveryhodným farizejským, klamlivým, podvodným, korupčným všetkým súčasným existujúcim či novo vznikajúcim stranám, straníčkam či hnutiam a raz a navždy by sme ich poslali si odpočinúť nakoľko už toho dobra pre nás obyvateľstvo našej krajiny, vykonali požehnane príliš veľa a tak by som si želal tento volebný zákon z mojej dielne:

• Priamu voľbu GP s možnosťou jeho odvolania voličmi občanmi SR
• Priamu voľbu predsedu najvyššieho sudu s možnosťou jeho odvolania voličmi občanmi SR
• Priamu voľbu policajného riaditeľa SR s možnosťou jeho odvolania voličmi občanmi SR
• Možnosť občanmi odvolať aj prezidenta SR, GP, Policajného riaditeľa SR, predsedu najvyššieho sudu aj jednotlivých poslancov či vládnych ministrov

Vláda a moc musia ísť v skutočnej demokracii zdola nahor a nie zhora nadol. Ľudia majú byť tí, ktorí majú moc vo svojich rukách – moc vládnuť, moc meniť, moc tvoriť, moc zlepšovať, ale aj moc trestať. Problém súčasnej spoločnosti je v tom, že sa politici neboja ľudí, že nemajú pred nimi žiaden rešpekt. Ale keby boli kedykoľvek odvolateľní a svoje rozhodnutia by museli v prípade potreby verejne obhajovať, rešpekt by opäť nadobudli.

Novela volebného zákona by mala občanom voličom umožniť už nevoliť záujmové pluralitné skupiny - strany, hnutia, ale zmeniť systém k právnemu štátu z vôle jeho obyvateľstva takto (je to moja vôľa):

1. Slovensko môže fungovať ako federácia ôsmych krajov so spoločnou centrálnou vládou, zákony však prijímajú jednotlivé krajské snemy, tie však nesmú byť v rozpore s centrálnou ústavou.


2. Jednotlivé zložky samosprávy môžu fungovať na obecnej úrovni. Obec je rozdelená na okrsky, z každého sa zvolí jeden zástupca do obecného zastupiteľstva, ten sa bude priamo zodpovedať svojim voličom trebárs na každomesačnom stretnutí, na ktorých môže byť kedykoľvek väčšinou voličských hlasov odvolaný a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca


3. Ďalšou zložkou je krajská samospráva. Každý okres bude mať piatich zástupcov v krajskom parlamente. Zástupcovia nemajú žiadnu imunitu, sú kedykoľvek odvolateľní, na každomesačnom stretnutí so svojimi voličmi musia v prípade potreby obhájiť svoje rozhodnutia, na nich môže byť kedykoľvek väčšinou hlasov odvolaní a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca.

Rozdiel medzi konšpiračnou praxou a teóriou.

(Jozef Varga, 24. 12. 2012 15:29)

Čo je konšpiračná prax a nie teória? Konšpiračnými teóriami z ľudu sa oháňajú vládnuci politici, ústavný činitelia a ich komplici z médií hlavného prúdu z dôvodu udržania si moci nad obyvateľstvom v o svojich krajinách.

To je moje presvedčenie

Svetová ľavicová, pravicová či liberálna demokracia je ako podvod pod lampou v neprávnom štáte, najdokonalejšou konšpiračnou nie teóriou,

ale zdôrazňujem, že konšpiračnou praxou už po stáročia vyučovanou aj v školských osnovách či domácnostiach rodín,

keď voliči ktorej koľ vek krajiny si nemajú pravo vytvoriť občiansku Ústavu a dôležitý volebný zákon, ktorí by obyvateľstvu umožnil odvolať akéhokoľvek zvoleného ústavného činiteľa ak je vlk či líška a nie človek v ich krajine nedodržujúc občiansku Ústavu. Bez občianskej Ústavy nám Buzici a psychopati diktatúry a totality nanútia svoju víziu demokracie.

Inú pravdu nepoznám ani nikdy poznať nechcem od politikov, záujmovej inteligencie či médií hlavného prúdu, pretože ja nie som klonovaný ovčan, ale duchom slobodný človek nepodliehajúci monarchií, kapitalizmu aj komunizmu.

Občianske protesty, demonštrácie, odbory, revolúcie, nedovolený prístup občanom do verejnoprávnych médií čiže koncesionárom poplatkov chodu verejnoprávnych médií, považujem za prítomnosť ľavicovej alebo pravicovej diktatúry a totality v ktorej koľ vek krajine sveta aj v našej krajine.


Žaloba na SR za porušovanie základných ľudských práv.

(Jozef Varga, 23. 12. 2012 9:29)


From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Sunday, December 23, 2012 9:11 AM
To: 'informacie@prezident.sk'
Cc: 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'tis@transparency.sk'

Subject: Žaloba na SR za porušovanie základných ľudských práv.

Dobrý deň dámy a pani

Žaloba na SR za porušovanie základných ľudských práv.
Slovenska republika sa prihlásila k dodržiavaniu práv Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Citujem:

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV
Všeobecná deklarácia ľudských práv (Charta ľudských práv) bola prijatá na zasadnutí III. Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) vo forme rezolúcie číslo 217 (III) dňa 10. decembra 1948.

Slovenská republika sa hlási k zásadám tejto deklarácie.

ČLÁNOK 21
Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov.

Každý má právo na rovnaký prístup k verejným službám vo svojej krajine.

Keďže som v novembri 2012 upozornil emailom ústavných činiteľov Slovenska aj EU na porušovanie práv občanov SR, konkrétne

VŠEOBECNEJ DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV článku 21 a nedostal som odpoveď dodnes od ústavných činiteľov SR aj z EU,

http://dolezite.sk/_Martin_Schulz_Ziadost_o_dodrziavanie_ludskych_prav_v_S_186.html

tak v roku 2013 hodlám podať žalobu na SR na Súdny dvor Európskej únie v Štrasburgu vo veci popierania základných ľudských a politických práv občanov SR na slobodný prístup do verejnoprávnych médií

a v nich neexistujúcich

diskusných relácii medzi ústavnými činiteľmi a obyvateľstvom širokej verejnosti SR.

S pozdravom Jozef Varga

HAARP – globálna hrozba?

(Jozef Varga, 22. 12. 2012 10:06)

Štátna duma Ruskej federácie takmer rok skúmala v štyroch komisiách globálne nebezpečenstvo HAARP a pripravila dve Výzvy obsahujúce návrh medzinárodného zákazu testovania projektu HAARP. Boli určené prezidentovi RF Vladimírovi Putinovi, OSN, medzinárodným organizáciám, parlamentom a vládam všetkých krajín, svetovej vedeckej verejnosti a médiám.

Čítaj viac
http://www.chelemendik.sk/HAARP_globalna_hrozba_284007560.html

HAARP - geofyzická zbraň USA

V súčasnosti americké vysielače HAARP predstavujú závažný problém pre pozemskú civilizáciu. USA de facto ohrozujú celé ľudstvo.
Fungujúci systém HAARP pokrýva severnú pologuľu od pólu do 45° severnej šírky (južné pobrežie polostrova Krym). Od roku 2002 sa v Európe a Ázii dajú pozorovať katastrofické povodne a suchá, hurikány na spôsob Katrina pri pobreží Severnej Ameriky, obrovské tornádo pri pobreží Talianska, kde sa odjakživa nevyskytovali - všetko to umožňuje hovoriť o tom, že všetky tieto javy súvisia s testovaním systému HAARP. A čo sa stane, ak Američania vytvoria takýto systém aj v južnej pologuli Zeme?

Je treba podotknúť, že Zem je živý organizmus. A reaguje na ožarovanie HAARP-om a teraz, dokonca aj keď je vypnutý, katastrofické suchá a povodne a hurikány typu Katrina pri pobreží Severnej Ameriky sa budú opakovať.

V súvislosti s testovaním HAARpu sa hovorí aj o katastrofe na Haiti,kde "údajne" testovaním došlo k zemetraseniu.

A čo ak by človek dokázal takto naplánovať povodne, tajfúny, zemetrasenia, paralyzovať civilné letectvo a vojenské monitorovacie a riadiace systémy vrátane telekomunikácii, či aktívne ovplyvniť psychiku ľudí rôznych národov?

A tak sa pýtam, je to konšpiračná teória alebo naša budúcnosť našej planéty?

Velké záhady - kdo mění podnebí (Sk-Dabing)

http://www.youtube.com/watch?v=wQEMPf0qJfA


Velké záhady - kdo mění podnebí 2 (Sk-Dabing)
http://www.youtube.com/watch?v=K0Xabqkbjpw


PROJEKT HAARP A JAPONSKO
http://www.youtube.com/watch?v=iogRgS82NRk


Ak je HAARP – globálna hrozba tak politici všetkých krajín by sa mali zjednotiť a v OSN vyjadriť
MEDZINARODNÝM DOKUMENTOM
zákaz pre USA alebo ktorú koľ vek krajinu sveta pracovať na výskume alebo vývoji takejto zbrane, ktorá môže zničiť život na našej planéte.

Žiadosť o zrušenie štátneho sviatku

(Jozef Varga, 18. 12. 2012 9:55)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Tuesday, December 18, 2012 8:52 AM
To: 'informacie@prezident.sk'
Cc: 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'tis@transparency.sk'; Subject: Žiadosť o zrušenie štátneho sviatku, výročia 17 novembra 1989.

Dobrý pán prezident, dobrý deň dámy a pani.

Žiadosť o zrušenie štátneho sviatku, výročia 17 novembra 1989.

Žiadam vás pán prezident a NR SR, aby ste zrušili štátny sviatok osláv 17 novembra 2012 a taktiež lož o 17 novembri 1989 vymazali zo školských osnov v našej krajine. Ako dôvod mojej žiadosti uvádzam pravdivé informácie o 17 novembri 1989 v mojom hromadnom emaily.

Je naivne sa domnievať, že komunisti stratili verejnú moc po roku 1989. Václav Havel, Milan Kňažko a hlavne politik Peter Pithart » (komunista z rokov 1960 – 1968) za masívnej podpory a účasti verejnoprávnych médií na podvode na obyvateľstve Československa, súdruh Pithart umožnil vládnuť komunistom aj po roku 1989 v Československu, keď rozhorčení občania Československa žiadali okamžite odstúpenie komunistov z verejných funkcii v štátnej a verejnej správe a taktiež riaditeľov a námestníkov štátnych podnikov. To samo sa udialo v krajinách v strednej a východnej Európy.
A tak dnes vďaka Václavovi Havlovi, Milanovi Kňažkovi a hlavne Petrovi Pithartovi dnes bývali komunisti oslavujú aj z médiami hlavného konšpiračného prúdu 17 november 1989 ako štátny sviatok boja občanov proti komunizmu.

Nuž dnes každý vie, že komunisti po roku 1989 rozkradli, vytunelovali, predali do zahraničia všetko čo patrilo obyvateľstvu Československa, stanovili si trhové platy od počiatku nežného podvodu a to beztrestne s trestnoprávnou imunitou a amnestiami Vladimíra Mečiara a zadlžili našu krajinu katastrofálnym dlhom napriek tomu, že sa veľmi málo postavilo pre dôstojný život obyvateľstva po roku 1989 dodnes.
A tak ja osobne a možná ešte zopár stoviek ľudí na Slovensku budeme výročia 17 novembra tráviť v uliciach v ponižovaní tohto štátneho sviatku. Viem, že tento email zasielam bývalým komunistom alebo potomkom bývalých komunistov.

Miroslav Dolejší hrdina tretieho odboja o nežnom podvode komunistov
http://www.analyza.wz.cz/
Dne 26. června 2001 ve věku nedožitých sedmdesáti let
zemřel dlouholetý politický vězeň komunistického režimu
a autor Analýzy 17. listopadu, pan Miroslav Dolejší.
Čítaj viac:
http://casodej.cz/dolejsi.htm
http://casodej.cz/analyza17.htm
http://www.google.sk/search?source=ig&hl=sk&rlz=&q=miroslav+dolej%C5%A1%C3%AD&aq=7&aqi=g10&aql=&oq=Miroslav+do

Zväzky ŠTB II. Správa ZNB (Séria: FMV)
Zdroj: Archív MV ČR

http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&kniha=110&strana=57&zaznam=34012

http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=centrala&kniha=129&strana=68&zaznam=51520

http://www.google.sk/search?q=Kariera+Eduarda+Kukana&hl=sk&prmd=ivnso&source=lnt&tbs=lr:lang_1sk&lr=lang_sk&sa=X&ei=7xQ5TuypOM3Msgaquu0k&ved=0CAcQpwUoAQ&biw=1280&bih=553

no comment

Naši najobľúbenejší - zapísaní vo zväzkoch ŠTB

http://www.szcpv.org/04/stb.html

S pozdravom Jozef Varga
PS

Škola šírila bludy o Nežnej revolúcii


Dokument našla zamestnankyňa školy na internete. Rodičia sú pobúrení.
KOŠICE. Nežná revolúcia, ktorá viedla k pádu komunistického režimu, bola údajne dlho pripravovaným komplotom časti členov ÚV KSČ, ŠtB, sovietskej KGB, americkej CIA a izraelského Mosadu.

Čítajte viac:

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6640385/skola-sirila-bludy-o-neznej-revolucii.html#ixzz2FO4LIB8A

Socializmus Verzus Globálny Kapitalizmus...

(Jozef Varga, 18. 12. 2012 9:51)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]

Som starší, mám 61 rokov a prežil som výstavbu Československa so štátnou plánovanou ekonomikou napriek tomu, že dvakrát som odmietol vstúpiť do KSČ, z dôvodu, diktatúry režimu tejto strany a zachovávania policajného štátu, režimu.


Lepší bol socializmus než je dnes, dnešný Globálny Kapitalizmus?

Po roku 1989 sa „Spustil privatizačný proces“, prijala sa aproximácia noriem a predpisov západnej Európy, vstúpili sme do EU, politici nám v Európe ratifikovali Lisabonskú zmluvu bez súhlasu obyvateľstva Európy, neskôr Zmluvu o pristúpení k ESM a výsledky týchto procesov dnes čiže

Integrovaného Globálneho Kapitalizmu,

už dnes pozná ľudstvo celého sveta a tak politici nám hľadajú sa cestu na zastavenie úpadku globálneho kapitalizmu v celom svete, ale nikdy ju nenájdu.

A tak sa pýtam, skolabuje voľný trh so súkromným vlastníctvom ekonomiky čiže Globálny Kapitalizmus Tyranie ľudstva našej planéty?


Mam 61 rokov.
Môj prijem je v priemere 400 € v čistom mesačne. Dcérke pomáham splácať hypotéku na bývanie, takže pravičiar nie som.

Už som uviedol, že 70 % obyvateľstva sa nezaujíma o ekonomiku a politiku.

V buducnosti, ked dôjde k zmenám by naše požiadavky mali znieť:

1. Tvorba občianskych Ústav v každej krajine sveta.


2. Tvorba noviel volebného zákona bez politických strán, ktoré nás stále klamu s možnosťou odvolania voleného zástupcu voličmi kedykoľvek, ak nebude hájiť vôľu svojich voličov z Ústavy svojej krajín.

V nasledujúcich rokoch sa obyvateľstvo aspoň v krajinách Európy bude musieť viac než doteraz organizovať proti súčasným politickým systémom vo svojich krajinách vyhovujúcim len menšine v krajine z dôvodu osobných trhových príjmov a stále pre nich super cien v integračnom procese, ktoré utvára presun výroby čiže globalizácia.


To je práve dôležité, aby ľudia vo svojom proteste spolupracovali a koordinovali svoj postup, inak sme len jedinci, ktorí varujú karavánu, ale tá tvrdohlavo ide ďalej a ďalej do vlastnej záhuby.


Globálny kapitalizmus, postrach ľudstva

(Jozef Varga, 16. 12. 2012 16:17)

Prof. Ing. Peter STANĚK, CSc. na téma "GLOBÁLNÍ KRIZE A BUDOUCNOST SVĚTOVÉ EKONOMIKY"

http://www.youtube.com/watch?v=8ZZ4qpu02bs&feature=player_embedded


Až keď sa obyvatelia krajín sveta dokážu spojiť v protestoch a hlavne požiadavkách a ich požiadavky budú jednotné na zmenu politického a ekonomického systému, tak budú mať nefalšovanú demokraciu v krajinách EU aj zvyšku sveta, tak prestanú mať dlhy a reštrikcie čiže antisociálne reformy a začnú žiť svoj život normálne tak, že každý obyvateľ našej planéty ak bude chcieť, tak bude mať prácu a dôstojný život.

Globálne požiadavky ľudstva musia na odstránenie kapitalizmu znieť:


1. Tvorba občianskych Ústav v každej krajine sveta.

2. Tvorba noviel volebného zákona bez politických strán, ktoré nás stále klamu s možnosťou odvolania voleného zástupcu voličmi kedykoľvek, ak nebude hájiť vôľu svojich voličov z Ústavy svojej krajiny.


3. V nasledujúcich rokoch sa obyvateľstvo aspoň v krajinách Európy bude musieť viac než doteraz organizovať proti súčasným politickým systémom vo svojich krajinách vyhovujúcim len menšine v krajine.

To je práve dôležité, aby ľudia vo svojom proteste spolupracovali a koordinovali svoj postup, inak sme len jedinci, ktorí varujú karavánu, ale tá tvrdohlavo ide ďalej a ďalej do vlastnej záhuby.

V najbližších dekádach desaťročí kapitalizmus padne. Dnes jeho pretrvávanie je zabezpečené v globalizácii ekonomiky. Inak by už dávno by bol padol, ako otrocký nefunkčný ekonomický model 20 storočia.

Možná zomrie za slobodu a demokraciu pri likvidovaní globálneho kapitalizmu viac ľudí našej planéty, než zomrelo v prvej a druhej svetovej vojne a ľudstvo sa oslobodí definitívne od otroctva. Demografia pred preľudnením ľudstva našej planéty sa dá riešiť sterilizáciou párov, ktorí by chceli mať viac než dva deti.

Ľudia nebudú musieť pracovať viac než 4hodiny denne k spokojnosti ich osobného alebo rodinného života. Najprv je potrebné poraziť raz a navždy kapitalizmus, ktorí je tak dobrý len pre zopár miliónov hyen našej planéty.

Protesty proti tyranií NWO

(Jozef Varga, 11. 12. 2012 1:08)

V EU neexistuje demokracia, ale policajný super štát Európy.

Protesty proti tyranií NWO
http://dolezite.sk/Protesty_proti_tyranii_NWO_138.html

Pýtam sa, aký je rozdiel medzi vládou jednej strany s najvyšším predstaviteľom – despotom

a medzi

vládou súťažiacich pluralitných strán, všeobecné záujmových skupín (zastupiteľská demokracia bez možnosti odvolania politika, ústavného činiteľa)?

Skutočnú demokraciu si ešte len ľudstvo musí vydobyť tak, ako ju má Švajčiarsky ľud.

Je to jediná krajina s Islandom, ktoré si môžu povedať, že sú demokratické.

Všetky medzinárodné inštitúcie vznikli zo systému vyššie uvedených diktatúr despotov alebo záujmových skupín, takže ja považujem medzinárodný sud v Hágu, OSN, OECD, NATO a ďalšie medzinárodné inštitúcie medzinárodného spoločenstva za primitívne medzinárodné organizácie sveta k vzhľadom k vzdelaniu ľudstva našej planéty , ktoré len vďaka manipulácií obyvateľstva krajín sveta sa nazývajú demokraciami. Tu nejde o ideu ekonomiky, ale ľudské pravá, ktoré sú deklarované medzinárodnými normami a pravidlami a ktoré sa obchádzajú v každej krajine sveta, česť výnimkám z pozície moci mediálnej a politickej v tej ktorej krajine a nie sú politickými reprezentáciami a justíciou akceptované k obyvateľstvu tej ktorej krajiny sveta..

Je to absolútna pravda, ktorú sa ľudia našej planéty boja vysloviť, pretože majú strach. Ja strach nemám, som duchom slobodný samostatne mysliaci človek, bežný občan našej krajiny.

Rad by som dostal informáciu o redukcií ľudstva naplánovanej v OSN v roku 1995 v Globál Biodiverzity Assessment, a to či je tato informácia pravdivá. Ako občan mám na to pravo, ak sa pýtam našich zástupcov ľudu verejne.

V kópii Konceptu Konvencie OSN o Biodiverzite sa jasne hovorí, že je potrebné zredukovať ľudskú populáciu zo súčasnej úrovne 6 miliárd ľudí na 1 miliardu ľudí.

Jedna z vecí, ktorá je veľmi šokujúca pre väčšinu Američanov aj ľudí zvyšku sveta je fakt, že Globálna Konvencia OSN o Biodiverzite, ktorá bola
vydaná v roku 1995,
jasne ukazuje, že preto, aby sa ochránila planéta zem

je potrebné nastoliť znova feudálny systém - priamo sa v tomto dokumente o tyranií NWO hovorí.

A tak globálisti integračného a globalizačného procesu aplikujú cez dlhy a reštrikcie v každej krajine sveta tieto neľudské reformy, a tak obyvateľstvo všetkých krajín sveta sa búri a začína protestovať proti neľudským, vraj nevyhnutným reformám.
A tak sa pýtam verejne médií hlavného prúdu a pluralitných strán. Je tato informácia pravdivá?

Obyvatelia krajín sveta a ich požiadavky musia byť jednotné, ak chceme mať skutočnú nefalšovanú demokraciu v krajinách EU aj zvyšku sveta:

1. Tvorba občianskych Ústav v každej krajine sveta.

2. Tvorba noviel volebného zákona bez politických strán, ktoré nás stále klamu s možnosťou odvolania voleného zástupcu voličmi kedykoľvek, ak nebude hájiť vôľu svojich voličov z Ústavy svojej krajiny.


3. V nasledujúcich rokoch sa obyvateľstvo aspoň v krajinách Európy bude musieť viac než doteraz organizovať proti súčasným politickým systémom vo svojich krajinách vyhovujúcim len menšine v krajine.

To je práve dôležité, aby ľudia vo svojom proteste spolupracovali a koordinovali svoj postup, inak sme len jedinci, ktorí varujú karavánu, ale tá tvrdohlavo ide ďalej a ďalej do vlastnej záhuby.

S pozdravom Jozef Varga


Informácie o protestoch 2012

(Jozef Varga, 9. 12. 2012 17:29)

Informácie o protestoch, videa proti tyranií NWO V EU a zvyšku sveta nájdete na Dôležite.sk:

http://dolezite.sk/Protesty_proti_tyranii_NWO_138.html


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »