Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení návštevníci stránky.

Na tejto stránke napíšte svoje názory a pripomienky, prípadne otázky ktoré by Vás zaujímali. Vášmu prianiu sa budem snažiť vyhovieť.

V komentáry môžete požiť namiesto skutočného mena tzv. pseudonym, ale čestnejšie je uviesť Vaše pravé meno, prípadne aj e-mail.

 


Rozdělení v roce 1992 je neplatné!

 

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

                             

                                      Co já na to?

                                                                                                                                                     Nic.

 

 

 

viz -

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ",

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ".

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ".

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

O GORILE:  http://skgorila.tumblr.com/

 


Milí spoluobčané,

mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem.

Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?

USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí. 

Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !

Ale to není celá pravda.

To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.

Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).

 Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena.Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.

To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus(wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a rozšiřuje.

To je tajemství původu islámského státu (IS) - bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.

Tato "osa zla" –Washington – Londýn - Rijád - je jádrem celého problému.

 Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.

 Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.

To musí ihned skončit!

 Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi - začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.

Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.

Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.

O tom není slyšet ze západních médií téměř nic! 

 Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.

Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.

Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!

Z toho by se EU mohla hodně poučit.

Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.

 Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!

Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!

 Prosazujeme:

1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké finanční oligarchie;

2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;

3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.

 Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlagwww.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140

Subject: Fwd: Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec

Expert, který na rozdíl od většiny jiných ví, co říká    -   A  BOHUŽEL MÁ PRAVDU

Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec
Jefim Fištejn
Dan Schueftan
 Nguyen Phuon Thao


JE TO BOHUŽEL KONEC CELÉ EVROPY

Reflex přináší zásadní rozhovor k dnešní situaci v Evropě a vlastně v celém západním světě. Poskytl ho Dan Schueftan, izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i amerického Kongresu. Jeho myšlenky působí úlevným dojmem. Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme, ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Ta horší zpráva je, že má - asi - pravdu.
           Schueftan prolamuje tabu, kvůli nimž by si v mnoha evropských státech vysloužil trestní oznámení. Tak například:
          “Nechci vás urazit, ale Obama je Evropan. A to je to nejhorší, co můžete o americkém prezidentovi říci.”
nebo
“Politická korektnost je nepřítelem svobodné společnosti.”
nebo
“Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samontý princip tolerance.”

O Americe a globálním pořádku 
Je načase zvyknout si na myšlenku, že ne každý problém má okamžité řešení. Některé živelní pohromy nelze uřídit, lze je pouze přežít. Bolístka musí nejprve vyhnít. Mám za to, že v nadcházející době problémů nebude ubývat, spíše naopak.

Pro Evropany byla Amerika jakýmsi pomyslným odpovědným tátou, který je chránil před jejich vlastními hloupými nápady. Avšak osm let Obamovy bezradnosti plus osm let George Bushe mladšího, jenž měl sice smysl pro odpovědnost, ale také vršil chyby, udělaly svět nebezpečným místem pro žití. Bill Clinton sledoval vlastní zájmy, navíc měl špatný vkus, a to už dělá dohromady 24 let, během nichž američtí prezidenti neplnili svou povinnost

O Evropě 

Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude 65 ze 100.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.

Není to jednoduché, říct jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?

O politické korektnosti 

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládám ji za největší nebezpečí pro svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na pokušení politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti.

O přistěhovalcích

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, žeEvropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu.

Oni neutíkají před bídou, jak se mylně domnívají mnozí Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která jen tak tryská z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. propadlým? Proč je život tam zničen až na dřeň – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. A nyní přicházejí do Evropy a přinášejí s sebou tutéž kulturu, jež zničila jejich vlast.

Prosím o vyjadrenie Vaších názorov.

 

Mail z Egypta

Dobrý večer zo Sharmu.

Skúsme sa na to pozrieť s inej strany.
Teraz sa intenzívne pripravuje novela ústavy, problém je taktiež ten, že s môjho pohľadu nie je veľa možnosti, ako zostaviť fungujúci parlament – vzdelaný a skúsený Egypťania, zväčša žili v zahraničí, a je dosť nepredstaviteľné aby po návrate zostavili fungujúci kabinet, ktorý uspokojí väčšinu.
Na lídra krajiny by som tipoval Amr Musa / liga ar. Štátov/, ale ťažko povedať.
Ťažko sa hodnotí situácia v 80 mil. krajine, s 60% gramotnosťou. Je veľa prečo, prečo, prečo, ale treba pochopiť, že drvivá väčšina obyvateľstva nevie čo je demokracia, čo s ňou súvisí, nemajú odkiaľ  čerpať skúsenosti. Ja osobne sledujem TV Al Arabija, a al Masrija, kde prichádzajú odborníci, s reálnymi návrhmi reforiem kompletného systému, vysvetľujú ľuďom, že toto je iba začiatok veľmi náročnej cesty. Včera bol fantasticky rozhovor z Dr. Ahmad Zewail / nositeľ Nobelovej ceny za chémiu/, ktorý rozprával veľmi tvrdo a realisticky o tom že je problém so vzdelaním lúdi. Predstavil aj program na reformu školstva…
Ja nie som politológ, iba sledujem dianie, a z môjho pohľadu je Egypt v Nasaj nezávidenia hodnej situácii, na severe hranice z Izraelom. Zachytil som aj správy, z izraelskej strany plné obáv a strachu o vývoj na strednom východe.
Proces demokratizácie vo všeobecnosti v arabských krajinách je pre Európana ťažko predstaviteľný, ale nie nemožný.
Skúsme sa obzrieť do roku 1989, koľko z nás vedelo čo je demokracia, čo vlastne chceme….tužili sme po slobode a nepredpokladám že ktokoľvek z nás vedel ako na to…učili sme sa, a myslím, že sa stále učíme.  U nás prešlo od revolúcie 22 rokov im 22 dni…

Ja hodnotím pád vlády pozitívne. Dúfam, v silu inteligencie lúdi, ktorý budú mať možnosť budovať novu, stabilnú krajinu. Viem s nekonečných rozhovorov s Egypťanmi, že sú šťastný, že vedia, že nebude ľahko, ale už sa neboja povedať čokoľvek, a sú plný nadeje a chuti na zmeny, treba ich v tom morálne aj profesionálne podporovať.

Unavujú ma už správy z našich médií, ktoré hľadajú senzácie a ľudské tragédie, bez konštruktívneho alebo objektívneho pohľadu. My ne máme pravo čakať od Egypta 24 hodinovú zmenu, ani my sme ju nedokázali, nechcem obhajovať tento národ, ale nedá mi to. Myslím, že som na vaše otázky odpovedal, ak budete mat akékoľvek ďalšie, som tu pre vás

S úctou **** ****

Autor príspevku:  Jozef Varga, wargas@estel.sk

 


Vážení spoluobčania Slovenska!
Potešilo by ma keby ste v komentári vyjadrili svoj názor na uplatňovanie demokratických principov na Slovensku v zmysle doleuvedeného článku p. J. Vargu.

Môj názor:
Chápem vzrušenie ľudí nad dôsledkami premien v Strednej Európe, teda aj u nás, po páde komunistického režimu. Dnes je to už 21 rokov, čo u nás vládne demokracia. Problém nie je v tom, že s nami naďalej manipulujú prívrženci tzv. lavice, ale v tom, že my, občania sme sa ešte neprebrali z chorobného spánku. Nevieme žít v demokratickom režime. Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie. Nie sme ochotní chodiť k voľbám. Nie sme schopní ako občania, vynútiť si prijímanie prospešných zákonov a najmä ich dodržiavanie.. Sme, ako občania SR, rozdelení na dve polovice, na pravú a ľavú, pričom najmä ta pravá je rozdrobená, čím je jej akcie schopnosť mizivá a často nulová. Naše myslenie sa orientuje na vyčkávanie a nie na občiansku akciu a tlak.. Preto to nie je možné dosiahnuť takú zmenu, aby sa zmenil charakter nasej spoločnosti na skutočnú demokratickú s prvkami priamej demokracie, s vymožiteľnosťou pravá, spravodlivosti a ochrany osoby.
Kritika 21 ročného vývoja v réžii zákulisných , komunistických síl v háve sociálnej demokracie je neúčinná, jalová. Chyba nám návod na jednotu a činy na prekonanie boľševického ducha, ktorý gniavi našu spoločnosť od konca 2. svetovej vojny, už 65 rokov. Len také námety, návrhy a činy nám pomôžu sa zobudiť z pasivity a jalovej kritiky voči tomu a tým, ktorí  s nami manipulujú. Potrebujeme sa zjednotiť na programe očisty nasej spoločnosti, tlačme na poslancov všetkých stupňov, aby si boli vedomí, že ich hodnotíme a potrebujeme, poďme vždy voliť s min. 90 %-nou účasťou, potom sa nebo nad nami vyjasni. Voliť parlamentné aj neparlamentné politické strany.  Nič, okrem občianskej múdrosti, statočnosti, jednoty, odvahy a akcieschopnosti nám nepomôže.

S pozdravom, Statočnosť nadovšetko !

Jozef Varga


 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Slobodná voľba 17.11.2012

(Jozef Varga, 20. 10. 2012 17:13)

Slobodné voľby zostanú stále len podvodom

pokiaľ obyvateľstvo ktorej koľ vek krajiny sveta si nebude môcť
prijať volebný zákon,

ktorý si vypracuje samo a odsúhlasí referendom. Tejto jedinej veci sa boja všetci zlý ľudia našej planéty aj našej krajiny z dôvodu, že by si ľudia mohli voliť aj odvolať zástupcov ľudu, ktorí si neplnia vôľu väčšiny občanov v každej krajine.
Príďte to zmeniť 17 novembra 2012 do ulíc našich miest a obci slušným a kultivovaným protestom za tuto vec na ktorú mame právo a taktiež každú sobotu od tohto uvedeného času zmien v našej krajine v našom Slovenskom ešte sčasti národnom štáte.

Diktatúra pseudo demokracie.

(Jozef Varga, 17. 10. 2012 19:25)

Vo svete stále panovali diktátorské režimy pravicové alebo ľavicové v 20 aj dnes v 21 storočí. Ide o to ktorý režim je menej krutejší k vlastnému obyvateľstvu. Najhoršie je špicľovanie obyvateľstva za názory, väznenie, mučenie a kruté zabíjanie vlastného obyvateľstva, ktoré sa snaží brániť si svoju osobnú slobodu pred diktatúrou moci buď ľavicovej alebo aj pravicovej diktatúry. Všetky diktatúry predstierajú demokraciu a keď sa obyvateľstvo začne správať protestne slovom alebo vyjde do ulíc, tak nastupujú na ochranu systému pseudo demokracie cenzúra a neskôr na ochranu ľavicovej aj pravicovej diktatúry aj policajne zložky, tresty rôznych studňou a keď to nestabilizuje režim diktatúry, tak nastúpia vojenské zložky, mučenie a zabíjanie civilistov. Môžeme sa poučiť z minulosti aj zo súčasnosti z diania vo svete. Niekedy z inscenujú prevraty za demokratizáciu inéj krajiny sveta a to najčastejšie robia po druhej svetovej vojne USA, Veľká Británia, Francúzsko a už aj Izrael s týmto trikom začal robiť svoju zahraničnú politiku.

V skutočnej demokracii neexistujú protesty a osočovanie systému na internete, ale právo ľudí diskutovať s verejnými činiteľmi na TV obrazovkách pravidelne, pripadne vôľa väčšiny odvolať každého verejného činiteľa s jeho zastupiteľskej činnosti spravovania spoločnosti, komunity. Zastupiteľská pseudodemokracia ľavicová alebo pravicová nikdy nebude demokraciou bez možnosti voličov na právo na prvky priamej demokracie v ktorej koľ vek krajine sveta.

Pravda zvíťazí / rok 1989

(Jozef Varga, 15. 10. 2012 18:16)

Blíži sa 23 výročie osláv nežnej revolúcie a pádu železnej opony a tak pri týchto výročiach by sme mali pomenúvať udalosti spred roka 1989 a po roku 1989 dodnes pravdivo.
V roku 1989 až januári 1990 občania Československa mali aj radikálne názory a to odstaviť všetkých komunistov od verejnej moci v krajine v justícii, polícii, médiách, podnikoch v novovznikajúcom politickom systéme, ale intelektuál Peter Pinthard z Čiech oslovil cez rozhlas rozhorčených obyvateľov Československa vo veci zdržanlivosti sa obyvateľstva na tomto akte, nebuďme ako oni a tak komunisti, ktorí boli členmi KSČ a ktorí zložili okamžite v novembri 1989 stranícke knižky, tak poniektorí drzo povstupovali do VPN či OF a neskôr si založili pluralitné strany, aby mohli beztrestné vládnuť a kradnúť do dnes aj po roku 1989.
Nežný revolucionári priniesli ideu slobody a do našich krajín priniesli zmenou systémových zmien v Ústave článku 4 ČSSR zmenu a to za súťaž pluralitných strán v slobodných voľbách v budovaní lepších životných podmienok pre obyvateľstvo Československa . S odstupom času smelo môžeme povedať, že k nám priniesli hyenizmus beztrestného rozkrádania národného majetku, cynizmus vo vytvorení selektívnej spoločnosti z beztriednej spoločnosti a zadlžili našu krajinu na niekoľko storočí.
Môj názor je, že nežná revolúcia bol najväčší podvod uskutočnený straníckymi hyenami KSČ v rokoch 1988 až 1991, ale už v celej východnej a strednej Európe a tak krajiny západu si našli nové vzdelané kolónie namiesto severnej Afriky, kde vedu vojnové prevraty za suroviny pre kapitalistický súkromný priemysel západných krajín kapitalizmu. Biznis nepozná hranice a je veľmi dobre ošetrený medzinárodnými zmluvami o ľudských právach za pomoci mienkotvorných médií, ktoré si sami vytvorili pre osobnú potrebu vládnuť podaným aj v 21 storočí.
Kedy už sa konečne prebudia zo sna slušní, čestní, solventní aj nesolventní občania sveta, EU a našej krajiny?
Asi nikdy.

Protesty 17 novemra 2012...

(Jozef Varga, 10. 10. 2012 0:25)

Na sociálnych sieťach opäť mobilizujú tých, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenska. Ako v prípade protestu Gorila , i teraz si od virálneho šírenia tejto informácie sľubujú veľa. Protestné zhromaždenia sa uskutočnia v týchto mestách:

• Bratislava od 15:00
• Žilina od 15:00 (Námestie Andreja Hlinku)
• Košice od 15:00 (Košice - Dolná brána)
• Banská Bystrica od 15:00
• Nové Zámky od 15:00 (Hlavné námestie)
• Trenčín od 15:00 (Mierové námestie)
• Poprad od15:00

Protesty sa ponesú v duchu týchto požiadaviek:
Príďte protestovať 17 novembra s požiadavkami na transparentoch:

• Prístup do RTVS
• Tvorba občianskej Ústavy
• Novela volebného zákona


Je možné, že na stretnutiach sa objavia radikáli či extrémisti. Ja som za kultivovaný prejav protestu a požiadaviek protestu od 17 novembra 2012.

Najväčšia provokácia je trvalý euroval...

Kvôli komu sa to zadlžujeme ? ...

Španielsko predlžuje výplatu podpory v nezamestnanosti o pol roka, teda nezamestnaní majú podporu dva a pol roka vo výške 400 EUR. Síce nevedia, odkiaľ na to zoberú, ale chcú zabrániť
sociálnym nepokojom.

Slovák má podporu v nezamestnanosti iba úbohých pol roka vo výške 50 percent hrubého platu
Potom dávku v hmotnej núdzi 60,50 EUR, a žiadne sociálne nepokoje sa nekonajú...

A tak sa skladáme sa na španielske banky z našich daní.


Vo Francúzsku sa minimálne hodinová mzda zvýši na 9,33 EUR.
Slovák má minimálnu hodinovú mzdu 1,88 eur... A to ešte z nej má platiť odvody.
Sú Francúzi 5 krát produktívnejší alebo robia 5 krát toľko ako Slovák ?

Rozvášnená Grékyňa počas štrajku : Ja za 850 EUR mesačne robiť nebudem - to ako za minimálnu mzdu...
Nezdaniteľná čiastka v Grécku bola donedávna 1000 EUR. Kto tam vlastne platí dane ?

Slovák má minimálnu mzdu 327,20 EUR mesačne a z toho zaplatí ešte odvody okolo 44 EUR...

Treba niečo dodať ?

V Rusku se karta obrací!

(Jozef Varga, 6. 10. 2012 16:31)

http://leva-net.webnode.cz/products/karta-v-rusku-se-obraci-/

Rádio "Svoboda" končí působnost v Rusku na středních vlnách" informuje Interfax s odvoláním na ředitelku korporace "Rádio Svobodná Evropa" Jelenu Gluškovovou.
Zaměstnance, kteří jsou financování přímo CIA a americkou vládou, propouští. Proč? V tom, že "Svobodu" vedla svědomitá žurnalistka-lesbička Máša Gessenová, která si vyplácela 800 tisíc rublů měsíčně, to není.
Je to proto, že v Rusku změnili pravidla pro udělování vysílacích licencí. Pokud máte "příliš velký podíl" zahraničního vlastnictví - pak nashledanou!

"Plánujeme k 10. října ukončit činnost na středních vlnách, protože máme zahraniční účast více než 48%, a proto nemáme právo dále vysílat v Rusku v tomto pásmu."

Nuže tak. A za pár dní další novinka:

"V pátek 21. září nižší komora ruského parlamentu jednohlasně podpořila změny, které podstatně rozšiřují koncepci protistátní činnosti takovým způsobem, že nyní se netýkají jen činnosti, podrývajících bezpečnost státu, ale i činnosti, namířených proti "ústavnímu systému, suverenitě, teritoriální a státní celostnosti".

Jedna z předložených úprav nyní dovoluje vznášet obvinění proti ruským občanům, kteří vykazují pomoc cizím státům nebo mezinárodním organizacím. Ve svém apelu k poslancům zástupce federální bezpečnostní služby prohládil, že tento krok se stal nutným, protože zahraniční tajné služby aktivně využívají podobné organizace "v roli krytí, a i samostatně vedou výzvědnou činnost." Než zákon vstoupí v platnost, musí ještě projít dvěma čteními, načež ho podepíše prezident Vladimír Putin.

Pro pochopení zda v Rusku přijímají dobrý nebo špatný zákon, stačí sledovat reakce "ochránců lidských práv". Jakmile jej kritizují - je velmi dobrý.

"Lidskoprávní aktivisté nový zákon ihned podrobili ostré kritice. Ruští vůdci "nyní zvolili ideologický kurs - dokonce je to možno nazvat národní myšlenkou - hledání vnějších a vnitřních nepřátel", - prohlásil ve svém interview ochránce lidských práv Lev Ponomarev na kanále "Дождь TV". Ludmila Aleksejevová informovala reportéra Interfaxu, že se u ní objevil "pocit, jakoby vláda opět spouštěla železnou oponu".Více zde:

http://leva-net.webnode.cz/products/karta-v-rusku-se-obraci-/

Globalizácia a integracia

(Jozef Varga, 6. 10. 2012 3:08)

Za zlato si bohatší ľudia, ktorí kradli či zotročovali alebo klamali, si môžu v kríze inflácie postupne zlato vymieňať za inflačné papieriky čiže peniaze. Tým čo žili od výplaty k výplate to nepomôže, pomôže to len tým bohatším, ktorí krízu spôsobili.

Čo je dôležité pre život ľudí v komunite?

Keď dovezieme všetko v globalizácii a nemáme prácu a prijem? Alebo keď máme pracú a prijem a vypestujeme si kvalitné potraviny, energiu na teplo domova a dôstojný život v domácnosti a v svojej krajine bez plánovanej inflácie a keď všetko potrebne pre náš život si budeme vedieť vyrobiť vlastnou prácou a rozumom v uzatvorenej komunite v štáte?

Tým čo majú prachy z moci a podvodu globalizácie a zlato, tým vyhovuje globalizácia presunu výroby a predaja vyrobených tovarov v cudzine na domácom trhu. Globalizácia s likvidovaním národných ekonomík a štátov je najväčší globalizačný integračný zločin fašistov sveta v bielych golieroch, ktoré vymenili za doterajšie idei a ideológie fungovania ľudstva našej planéty a preto sme dnes všetky krajiny sveta zadlžené a ľudstvo sa rovnými nohami rutí do najväčšej skazí civilizácie našej planéty aj s modernými technológiami, ktoré v globalizácii berú prácu a živobytie bežným ľudom.

Systém

(Jozef Varga, 3. 10. 2012 10:12)

Ja nedôverujem súkromným bankám. Všetci zamestnanci bánk a poisťovní stále budú spievať tak, aby tento podvodný systém v ktorom žijú a pracujú uvedený zamestnanci vydržal čím dlhšie. Dlhy účelovo cez vplyv na politikov vytvoril kartel súkromných bankárov sveta. Trhová ekonomika môže fungovať len so štátnymi bankami a nie súkromnými čiže komerčnými bankami. Štáty musia v každej krajine zoštátniť banky (zámedzí sa korupcii a korupcia sa dostane pod kontrolu, zámedzí sa daňovým unikom), zoštátniť poisťovne a energetické strategické súkromné firmy a všetko ostatné môže byť v súkromných rukách z jedným právnym krokom najviac, že firmy všetky musia odvádzať dane len v krajine, kde podnikajú.

Systém spoločenský musí poskytnúť obyvateľstvu nižšiu kvótu na vypísanie a platnosť referenda a možnosť občanov čiže väčšiny obyvateľstva potrestať ministra, poslancov, primátorov, starostov tým, že ich kedykoľvek, ak sa v referende vysloví za odvolanie väčšina obyvateľstva v štáte alebo v meste či obci, aj možnosť odvolať .

Zmena reformy...

(Jozef Varga, 2. 10. 2012 20:46)

Je aj taká možnosť, ale museli by ju prijať obyvatelia, občania Slovenska v referende.
Taktiež sa značne musia obmedziť platy, prezidenta, ombudsmana, ústavného sudu, sudcov, prokurátorov, poslancov, ministrov, županov, primátorov, starostov a platy vysokých štátnych úradníkoch na ministerstvách a veľvyslanectvách SR, musíme vystúpiť z NATO a prestať platiť povinný vklad MMF pokiaľ budeme zadlžený. Mienkotvorným médiám budeme musieť vyrúbať zvláštnu daň z reklamy až 70 %, aby sme mali z čoho splácať verejný dlh obyvateľstva Slovenska po dobu pokiaľ sa nesplatí verejný dlh, aby sme nemuseli dvíhať odchod starším ľudom do dôchodku a mladým ľudom, ktorí sa ocitnú v núdzi nezamestnaných splácať po dobu jedného roku hypotéky na byty, aby sa so svojimi deťmi nestali z dňa na deň bezdomovcami. Najdôležitejšie je odobrať majetky privatizérom a tunelárom, korupčníkom, gorilám všetkých strán, aby sme mali možnosť splácať náš verejný dlh.

Kto ovládal Európu v 20 storoči a dnes EU ?

(Jozef Varga, 24. 9. 2012 9:18)

Tajomstvo už nie je tabu.
August Kowalczyk , bývali väzeň číslo 6084 nacistického tábora v Osvietime so svojimi priateľmi napísal a vydal knihu o strojcoch druhej svetovej vojny a dnešnej EU. Nájdete ju na internete v el. podobe na webe


http://www.relay-of-life.org/cz/chapter.html


Vo svojej knihe Osvietim nazvali :

IG Osvietim, ktorá bola stopercentná pobočka kartelu IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST).

IG Farben bol najväčší priemyselný podnik 2. svetovej vojny, postavený za účelom výroby syntetického benzínu a pryže pre nemeckú armádu Wehrmacht, ktorej cieľom bolo podmaniť a dobiť si Európu v mene petrochemického a farmaceutického Kartelu.

V tejto knihe sa čítajúci dozvie, kto sú satrapovia Kartelu, ktorí sa po 2. Svetovej vojne prezliekli z vojenských uniforiem do elegantných šedých oblekov. Najznámejší z nich je Walter Hallstein, prvý prezident tzv. Komisie EU

Takmer ¾ storočia celý svet veril, že 2. Svetovú vojnu spôsobil akýsi psychopat Adolf Hitler s svojou družinou rasistický motivovaných uletených šialencov – nacistov. V skutočnosti bola 2. svetová vojna dobyvačnou vojnou vedenou v réžii chemického, petrochemického a farmaceutického kartelu s cieľom kontrolovať multi biliónové globálne trhy v novo vznikajúcich oblastiach patentovaných chemických výrobkov.

Druhá svetová vojna vlastne bola pokračovaním ekonomiky kapitalizmu, kapitalistov, petrochemického a farmaceutického kartelu inou cestou a zahynulo v nej 60 miliónov ľudí sveta. A tak kartel aj po 2. svetovej vojne sa nezriekol už mierovými politickými prostriedkami ovládnuť Európu. Viac sa dozviete, keď si precitáte fakta o ľuďoch v tejto už nie zakázanej knihe.

Oficiálne dokumenty amerického Kongresu a tribunálu pre vojnové zločiny v Norimbergu jednoznačne dokazujú, že 2. svetová vojna bola nie len plánovaná, ale z logistického a technického hľadiska pripravovaná vtedy najväčším známym kartelom, nemeckou súkromnou spoločnosťou IG Farben, ktorej dcérinými spoločnostiam boli firmy Bayer, BASF, Hoechst a ďalšie chemičky.
Záverečná obžaloba v Norimbergu dokazuje, že bez IG Farben by k 2. svetovej vojne ani nemohlo dôjsť.

Čítal som tú knihu. Veľa veciam som nemohol uveriť a tak som začal doslova googliť a jednotlivých ľudí si overovať. Všetky informácie sa dajú nájsť aj vo verejných zdrojoch. To, že z kartelu IG Farben sa po vojne vyvinul farmaceuticky gigant Bayer a Basf je jasné.

Firmu Hochst spolkol francúzsky gigant Sanofi-Aventis (u nás im patrí napr. Zentiva).

Tiež je dnes už historickým faktom prepojenie IG Farben s Rockefellerovou Standard Oil Co., ktorá dodávala Farbenu suroviny. Tiež si môžete pohodlné vygoogliť, že mnohí z manažmentu IG Farben odsúdení v Norinbergu na trest srmrti alebo sa po "odpykaní" trestu pohodlne vrátili do vedúcich pozícií v týchto spoločnostiach.

Je fakt otázne položiť si otázku, prečo EU politici sa snažia za každú cenu zachraňovať banky a nepriamo kryť tento finančno-korporátny kartel?

Nebude to tak, že práve celá EÚ byrokracia je v rukách tohto miliardového kartelu a zabezpečuje, aby prešli rôzne nariadenia a kvóty len aby sa tomuto gigantu zvyšovali zisky?
Ovládnuť verejnoprávne média RTVS

(Jozef Varga, 28. 8. 2012 11:49)

Ovládnuť verejnoprávne média RTVS je kľúčová forma ako otvoriť verejnosti oči a zmobilizovať ich do požadovanej jednoty.
Dôležité je, aby ľudia vo svojom proteste spolupracovali a koordinovali svoj postup, inak sme len jedinci, ktorí varujú karavánu, ale tá tvrdohlavo ide ďalej a ďalej do vlastnej záhuby.


Predsa obyvateľstvo platí koncesionárske príspevky a pluralitný politici NR SR si uzurpovali právo voliť a odvolať manažéra RTVS-!!! To je diktatúra ponižujúca obyvateľov Slovenska-!!!

Keby to právo mali obyvatelia Slovenska, tak už dávno zlodeji sú vo väzení a už dávno by všetky politické súčasné strany neboli v NR SR a menila by sa Ústava a volebný zákon SR a mali by politici aj súkromne oficiálne média ťažkú prácu udržať si dôveru verejnosti. Museli by sa zmeniť tak, ako to ľudia chceli v roku 1989.

Demokracia je vôľa ľudu.

(Jozef Varga, 26. 8. 2012 18:22)

Dnes je vyjadrená cez súťaž pluralitných strán, ktoré obyvateľstvu ponúkajú svoje programy, ale voličov strán si pred voľbami pluralitné strany získavajú primitívnymi predvolebnými sloganmi za ktorými dnes môže stať čokoľvek.

Dnes rozhodujú oficiálne mienkotvorné média o tom, ktoré strany sa budú politický zviditeľňovať a ktorí politici sa budú zviditeľňovať neustále v spravodajstve a TV reláciách pred obyvateľstvom.

Takže v dnešnom svete najväčším nepriateľom demokracie sú oficiálne mienkotvorné konšpiračné média v službách určitých pluralitných, hlavne parlamentných strán, ktoré majú právomoc odobrať licenciu na vysielanie ak ide o súkromné média. Ak ide verejnoprávne RTVS, tak je to zo strany parlamentných strán hnusná primitívna mafiánska diktatúra, keď manažéra verejnoprávnych médií RTVS si môžu voliť a odvolať len politici NR SR -!!! A to občania Československa v roku 1989 nechceli, aby pluralitné parlamentné strany mali toto právo-!!!

Môžu mi dať pokutu, môžu ma posadiť do väzenia, môžu ma zabiť, ale stále to bude moje presvedčenie a môj názor.

Suverenita Slovenska je už minulosťou

(Jozef Varga, 16. 8. 2012 13:04)

Slovensko už nie je suverénov krajinou suverénnych obyvateľov Slovenska tak. ako sme boli ešte v roku 1993.

Dnes sme totálne závislí od globálnej ekonomiky. Postarali sa o tuto realitu naši zástupcovia ľudu, ktorých sme volili dodnes. Najhoršie na tom je, že už nemáme poľnohospodársku bezpečnosť a taktiež finančnú bezpečnosť. A to je trestné pre tých čo riadili našu krajinu k tomuto úpadku Slovenska. Lenže trestať nemôžu Ty čo nemajú legislatívnu a zákonu moc v našej krajine. Moc nikdy nebola v rukách ľudu, dodnes ju ľud prepožičiava malej skupine nezodpovedných našich spoluobčanov v službách finančných a politických elít iných národov.

A tento fakt si uvedomuje malo ľudí, väčšinou sa každý snaží prežiť tak, že sa o tuto realitu nezaujíma, každého zaujíma len to, aby on či jeho rodina prežila a každý sa stará len o seba a nie o krajinu v ktorej žije a už vôbec o štát. Suverénne štáty sa stali v Európe minulosťou a z tohto dôvodu budeme v najbližších dekádach desaťročí všetci pykať

aj Ty čo majú aj Ty čo nemajú.

Tvorba občianskej Ústavy SR

(Jozef Varga, 13. 8. 2012 7:58)

Tvorba občianskej Ústavy SR a novely volebného zákona je veľmi jednoduchá a kedy koľ vek možná.

Aj u nás by sa dala tvoriť občianska Ústava


a novela volebného zákona


cez sociálne siete na internete podobne, ako to bolo na Islande. Neaktívni občania by mali smolu a to ak sa nechcú podieľať pri riešení svojich osudov či osudu našej krajiny v budúcnosti pre naše deti a vnúčaťa.

Spoločenský neaktívnym občanom nepomôžeme nikdy, pretože komu nie je rady, tomu nie je pomoci.

Nová ústava na Islande sa tvorila online cez internetové siete.

Viete ako sa tvorí nová ústava krajiny v 21. storočí? Online!

Uvediem príklad z Islandu:

Ústavná rada na tvorbu novej ústavy pozostávala zo vzorky 25 ľudí, ktorí boli vybraní z 522 uchádzačov. „Domnievam sa, že ide o prvý prípad, kedy je ústava v podstate pripravovaná na internete,“ povedal Thorvaldur Gylfason, člen Ústavnej rady Islandu. „Verejnosť má možnosť vidieť, ako nová ústava naberá na účinnosti. Priamo pred očami. Ide o niečo úplne iné ako bolo v minulosti a verejnosť sa môže okamžite zapojiť do diskusie,“ doplnil Gylfason.
Ústavná rada má vytvorené profily na všetkých najpopulárnejších sociálnych sieťach. Občania majú teda možnosť vidieť nielen to, ako nová ústava „naberá na stranách“, ale aj fotografie členov priamo v práci, ktoré sú denne aktualizované. Zasadnutia Rady sa dajú dokonca sledovať naživo.
„Sme veľmi prekvapení úrovňou diskusie. Verejnosť má svojimi pripomienkami pozitívny vplyv na výsledok,“ uzavrel Gylfason.Slovenská republika

Téma zmeny volebného systému sa stáva pravidelne súčasťou predvolebnej agitácie politických strán. Politici s maskou na tvári, ale so železnou pravidelnosťou sľubujú občanom širšie kompetencie pri výbere ich reprezentantov. Bezprostredne pred voľbami odrazu prídu s výhovorkou, že na zmeny je už neskoro a tesne po voľbách zasa odkážu občanom, aby boli trpezliví. Tak to ide u nás stále dokola už niekoľko rokov. Ustavične tie isté predvolebné sľuby a rovnaké povolebné výhovorky.
Kto spôsobil globálnu krízu?

(Jozef Varga, 4. 8. 2012 20:29)

Kto spôsobil globálnu finančnú, hospodársku krízu 21 storočia?

Spôsobil ju globálny finančný systém na čele s MMF, ktorý politikom odporúča privatizáciu všetkého a politici poslušne plnia odporúčania tejto medzinárodnej finančnej organizácie, hlavne pravicové strany?

Spôsobili si ich občania, podnikatelia či aj štáty rôznych krajín sveta tým, že žijú na dlh a nie z reálnych príjmov a úspor?

Na to si musí odpovedať každý sám. Aj preto som ja za vyhlásenie bankrotu a nie za rekapitalizáciu krachujúcich súkromných bank Zmluvou o ESM, ale za znárodnenie všetkých súkromných bank v každej krajine sveta. Tiež som za, aby si občania zo svojej vôle prepísali Ústavu svojich krajín a novelizovali volebný zákon.

Myslím si, že Islandská revolta bola len jediná úspešná výnimka v 21 storočí vo svete z dôvodu, že tam žije veľmi malo ľudí, ale veľmi inteligentných aj aktívnych ľudí – občanov poznajúcich svoje práva.

Island v rokoch 2008 až 2011

http://www.youtube.com/watch?v=xXekFsv-NuY

Zmluva o ESM – trvalom eurovale

(Jozef Varga, 4. 8. 2012 19:30)

Ak ste podnikateľ
a dostanete sa do platobnej neschopnosti, tak Vás nebudú zachraňovať daňový poplatníci krajín Európy, ale musíte vyhlásiť bankrot a exekútor predá vašu firmu. Veritelia v takom to prípade majú smolu.

Je smiešne, že to nechcú vedieť a pochopiť ani počuť ministri financií, predsedovia vlád krajín Európy, euro poslanci či euro komisári Bruselu, že v trhovej ekonomike to platí aj pre podnikateľov a manažérov súkromných bank a tak všetci politici eurozóny jednohlasne a trestnoprávne rozhodli Zmluvou o ESM bez súhlasu svojich občanov, bez referenda, že rekapitalizáciu krachujúcich súkromných bánk zaplatia občania eurozóny zo svojich platieb do štátnych rozpočtov a tak všetky tieto nezodpovedné súkromné banky cez svoje ratingové agentúry budú môcť aj v budúcnosti naďalej zarábať na krajinách cez vydávanie ratingového hodnotenia týchto krajín na pôžičkách cez úrok na pôžičku vydaný hodnotením ratingových agentúr.

A tak neviem či konanie politikov mám hodnotiť ako mega podvod alebo korupciu alebo jediné možné riešenie pre budúci lepší život občanov eurozóny a EU?


Dôsledky privatizácie v EU...

(Jozef Varga, 4. 8. 2012 16:57)

Súčasné vedenie ministerstva financií tvrdí , že Bubeníkovú (viď spis GORILA) do funkcie poradcu rady gréckeho privatizačného fondu nominoval bývalý šéf rezortu financií Ivan Mikloš. Urobil tak prostredníctvom vtedajšieho zástupcu SR v pracovnej skupine Eurogroup Martina Bruncka.
Procedúra podľa MF neprebehla na úrovní vlády ani Národnej rady SR.
Účelom Gréckeho rozvojového fondu je privatizácia štátneho majetku, vrátane nehnuteľností, infraštruktúry a štátom vlastnených podnikov. Má za cieľ pritiahnuť zahraničný kapitál a prispieť k obnove gréckej ekonomiky. Fond bol zriadený na obdobie šiestich rokov. Jeho členmi sú experti z ekonomickej, právnej a technickej oblasti.

Čítajte viac:
http://www.ta3.com/clanok/1003645/bubenikova-musi-splnat-vysoke-odborne-a-eticke-standardy.html

Diagnózu pána Ivana Mikloša už dnes všetci veľmi dobre poznáme, keď predal našu energetickú štátnu akciovku talianskej štátnej akciovky transparentne bez korupcie.

S Gréckom nás klame aj pravica aj ľavica len preto, že Gréci nakúpili za 60 % svojho dlhu oko vazal NATO od Francúzska a Nemecka lode a tanky. A záväzky mlčanlivosti našich lídrov k potrebám NATO sú nám tiež známe.

Ďalší fakt, prečo nám pravica aj ľavica nechce povedať pravdu:

Grécka ekonomika patrí medzi najslabšie ekonomiky EU, čo je zapríčinené viacerými faktormi, ako napr. zlé vzťahy so susedmi, hlavne s Tureckom, kvôli ktorým fakticky stoja niektoré možné príjmy do štátneho rozpočtu, ako je napríklad ťažba ropy v Egejskom mori čiže znova sa jedná o nevyťaženú ropu, ktorá musí pripadnúť po privatizácii súkromným nadnárodným ťažobným spoločnosti Británie a USA.

Preto politický lídri v službách bankových elít a elít súkromných nadnárodných ťažobných spoločnosti na ropu Británie a USA tlačia na Grécku vládu, že keď nebudú privatizovať, tak nikdy nedostanú ďalšie pôžičky.

Grécka republika
Rozloha: 131957 km2
Počet obyvateľov: 10 416 000

Podobnosť s Gréckom u nás za vlády na ministerstve financií za miništrovania Ivana Mikloša.

Čo urobil pán Dzurinda a pán Mikloš?
Tiež predali energetické strategické vysoko ziskové podniky Slovenska talianskej štátne firme, aby nás mohli zdierať neskoršími reformami a tak Taliansko malo prijmi do talianskeho štátneho rozpočtu na znižovanie talianskeho deficitu.

Všetci vieme, ako je dnes Taliansko zadlžene ,

a tak dnes nik nepochybuje, že zo strany SDKU a pána Mikloša vo vyššie uvedenom prípade šlo o vlastizradu na obyvateľstve Slovenského národa a ekonomiky Slovenska.


Východisko z krízy v EU!

(Jozef Varga, 4. 8. 2012 14:27)

Podľa profesorov nemecká kancelárka Merkelová súhlasila s bankovou úniou, ktorú vnímajú ako zlý krok s negatívnym dopadom na EÚ.
V praxi to podľa nich znamená kolektívne ručenie za dlhy bánk. Pritom dlhy bánk sú skoro trikrát väčšie ako dlhý štátov

a v piatich krízou zmietaných krajinách predstavujú čiastku niekoľkých biliónov eur.
Ďalšie rozširovanie záruk za banky nezachráni euro ani spoločnú Európu

Takže súkromné banky je potrebné nechať zbankrotovať a potom znárodniť v každej krajine EU a prestanú existovať dlhy a reštrikcie. Po zbankrotovaní súkromných bank a ich znárodnení a odpísaní dlhou v každej krajine EU si už krajiny EU budú sami ručiť za vytváranie si dlhov vo svojich krajinách. Krajinám EU už nebudú môcť požičiavať peniaze banky na vytváranie deficitov v štátnych rozpočtoch.

EU sa mení na bankovú úniu.

(Jozef Varga, 4. 8. 2012 11:29)

EU sa mení na bankovú úniu. Je to ďalší podvod v prospech súkromných bánk?
V našej krajine, ale taktiež v iných krajinách EU sa rôznia názory občanov, politikov, ekonómov, bankových analytikov, manažérov k vytvoreniu bankovej únie v Európe ešte v tomto roku.
Na rozdiel od uvedených odborníkom mám aj ja svoj osobný názor na tuto vec, ako zachrániť ekonomiku Európy. Vyslovím vôľu bežného občana Slovenska, moju vôľu, že je potrebné znárodniť v európskych krajinách všetky banky a odpísať všetky dlhy, všetkým krajinám v Európe a vídať sa na cestu rozvoja ekonomiky a zamestnanosti v Európe čím sa dosiahne to čo bežný ľudia v Európe očakávali od zjednocovacieho procesu krajín Európy a ich ekonomík a lepšej životnej úrovne obyvateľstva všetkých krajín Európy.

Všetko môže byť v súkromných rukách, ale banky už nesmú byť nikdy. Je to môj názor a vôľa bežného občana Slovenska.

Záznam relácie vysielanej 29.6.20122 o 21:30 na Dvojke
http://www.stv.sk/online/archiv/komentare
Banková únia? Obrovská chyba, tvrdí 172 profesorov ekonómie
http://www.aktuality.sk/clanok/210279/bankova-unia-obrovska-chyba-tvrdi-172-profesorov/
ECB poliala trhy živou vodou
http://trading.etrend.sk/trading-videokomentare/ecb-poliala-trhy-zivou-vodou.html
Banky dlžia svojim bývalým pracovníkom miliardy
http://firmy.etrend.sk/firmy-a-trhy-financny-sektor/banky-dlzia-svojim-byvalym-pracovnikom-miliardy.html
Toto by mal vedieť každý...

ČLÁNOK 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN nám dáva občanom každej slobodnej krajiny Európy aj sveta nesúhlasiť s ktorým koľ vek rozhodnutím vlády a ktorej koľ vek vlády ak je v rozpore s voľou väčšiny ľudu:


*** Základom vládnej moci nech je vôľa ľudu.

A tak problém demokracie v ktorej koľ vek krajine sveta je v angažovaní sa obyvateľstva pri nesúhlase s ktorým koľ vek vládnym rozhodnutím podobne, ako sa to stálo v rokoch 2008 až 2011 na Islande.

Ak ľud po slobodných voľbách sa už neangažuje a vláda si robí s ich krajinou či ich životmi a osudom čo chce, tak na vine sú si sami občania ktorej koľ vek krajiny sveta.

Je to jediná absolútna pravda o slobodných krajinách sveta a ľudí v nich žijúcich.
Inú pravdu nepoznám.
Island v rokoch 2008 až 2011

http://www.youtube.com/watch?v=xXekFsv-NuY


Toto by mal vedieť každý...

(Jozef Varga, 3. 8. 2012 20:50)


ČLÁNOK 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN dáva občanom každej krajiny nesúhlasiť s ktorým koľ vek rozhodnutím vlády a ktorej koľ vek vlády

Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov.

Základom vládnej moci nech je vôľa ľudu.

A tak problém demokracie v ktorej koľ vek krajine sveta je v angažovaní sa obyvateľstva pri nesúhlase s vládnym rozhodnutím podobne ako sa to stálo v rokoch 2008 až 2011 na Islande.
Ak sa ľud po slobodných voľbách ľud už neangažuje a vláda si robí s ich krajinou či ch životmi a osudom čo chce, tak na vine sú si sami občania ktorej koľ vek krajiny sveta.

Je to jediná a absolútna pravda slobodných krajín sveta. Inú pravdu nepoznám.

http://www.youtube.com/watch?v=xXekFsv-NuY
S pozdravom Jozef Varga

Komunisticka mafia šarapatí dodnes na Slovensku !!!

(Jozef varga, 30. 7. 2012 7:59)

Niekedy po roku 2000 som postavil otázku v slovenskom rozhlase naživo cez telefóny kontakt jednému poslancovi maďarskej menšinovej strany na Slovensku takto:

Prečo pán poslanec dodnes nie sú sprístupnené zoznamy bývalých komunistov, ktorí sa dostali do ústavných funkcii štátu po roku 1989?

Odpoveď znela od poslanca NR SR takto, nebol záujem v NR SR schváliť taký to zoznam

a odpoveď redaktora slovenského rozhlasu znela takto, keď doplnil

pána poslanca výsmešnou odpoveďou mne takto, prečítajte si pravdu spred roka 1989.

Dokonca píše sa rok 2012 a dodnes poslanci NR SR neschválili takýto zoznam spolupracovníkov ŠTB a bývalých komunistov v ústavných funkciách po roku 1989 dodnes.

Je to veľmi smutný fakt a realita na Slovensku, keď dokonca sa tomuto problému demokracie v našej krajine vyhýbajú aj mienkotvorné oficiálne média.

Pýtam sa, sme slobodný, sme právny štát?« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »