Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení návštevníci stránky.

Na tejto stránke napíšte svoje názory a pripomienky, prípadne otázky ktoré by Vás zaujímali. Vášmu prianiu sa budem snažiť vyhovieť.

V komentáry môžete požiť namiesto skutočného mena tzv. pseudonym, ale čestnejšie je uviesť Vaše pravé meno, prípadne aj e-mail.

 


Rozdělení v roce 1992 je neplatné!

 

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

                             

                                      Co já na to?

                                                                                                                                                     Nic.

 

 

 

viz -

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ",

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ".

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ".

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

O GORILE:  http://skgorila.tumblr.com/

 


Milí spoluobčané,

mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem.

Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?

USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí. 

Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !

Ale to není celá pravda.

To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.

Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).

 Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena.Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.

To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus(wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a rozšiřuje.

To je tajemství původu islámského státu (IS) - bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.

Tato "osa zla" –Washington – Londýn - Rijád - je jádrem celého problému.

 Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.

 Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.

To musí ihned skončit!

 Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi - začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.

Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.

Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.

O tom není slyšet ze západních médií téměř nic! 

 Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.

Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.

Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!

Z toho by se EU mohla hodně poučit.

Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.

 Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!

Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!

 Prosazujeme:

1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké finanční oligarchie;

2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;

3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.

 Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlagwww.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140

Subject: Fwd: Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec

Expert, který na rozdíl od většiny jiných ví, co říká    -   A  BOHUŽEL MÁ PRAVDU

Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec
Jefim Fištejn
Dan Schueftan
 Nguyen Phuon Thao


JE TO BOHUŽEL KONEC CELÉ EVROPY

Reflex přináší zásadní rozhovor k dnešní situaci v Evropě a vlastně v celém západním světě. Poskytl ho Dan Schueftan, izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i amerického Kongresu. Jeho myšlenky působí úlevným dojmem. Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme, ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Ta horší zpráva je, že má - asi - pravdu.
           Schueftan prolamuje tabu, kvůli nimž by si v mnoha evropských státech vysloužil trestní oznámení. Tak například:
          “Nechci vás urazit, ale Obama je Evropan. A to je to nejhorší, co můžete o americkém prezidentovi říci.”
nebo
“Politická korektnost je nepřítelem svobodné společnosti.”
nebo
“Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samontý princip tolerance.”

O Americe a globálním pořádku 
Je načase zvyknout si na myšlenku, že ne každý problém má okamžité řešení. Některé živelní pohromy nelze uřídit, lze je pouze přežít. Bolístka musí nejprve vyhnít. Mám za to, že v nadcházející době problémů nebude ubývat, spíše naopak.

Pro Evropany byla Amerika jakýmsi pomyslným odpovědným tátou, který je chránil před jejich vlastními hloupými nápady. Avšak osm let Obamovy bezradnosti plus osm let George Bushe mladšího, jenž měl sice smysl pro odpovědnost, ale také vršil chyby, udělaly svět nebezpečným místem pro žití. Bill Clinton sledoval vlastní zájmy, navíc měl špatný vkus, a to už dělá dohromady 24 let, během nichž američtí prezidenti neplnili svou povinnost

O Evropě 

Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude 65 ze 100.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.

Není to jednoduché, říct jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?

O politické korektnosti 

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládám ji za největší nebezpečí pro svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na pokušení politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti.

O přistěhovalcích

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, žeEvropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu.

Oni neutíkají před bídou, jak se mylně domnívají mnozí Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která jen tak tryská z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. propadlým? Proč je život tam zničen až na dřeň – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. A nyní přicházejí do Evropy a přinášejí s sebou tutéž kulturu, jež zničila jejich vlast.

Prosím o vyjadrenie Vaších názorov.

 

Mail z Egypta

Dobrý večer zo Sharmu.

Skúsme sa na to pozrieť s inej strany.
Teraz sa intenzívne pripravuje novela ústavy, problém je taktiež ten, že s môjho pohľadu nie je veľa možnosti, ako zostaviť fungujúci parlament – vzdelaný a skúsený Egypťania, zväčša žili v zahraničí, a je dosť nepredstaviteľné aby po návrate zostavili fungujúci kabinet, ktorý uspokojí väčšinu.
Na lídra krajiny by som tipoval Amr Musa / liga ar. Štátov/, ale ťažko povedať.
Ťažko sa hodnotí situácia v 80 mil. krajine, s 60% gramotnosťou. Je veľa prečo, prečo, prečo, ale treba pochopiť, že drvivá väčšina obyvateľstva nevie čo je demokracia, čo s ňou súvisí, nemajú odkiaľ  čerpať skúsenosti. Ja osobne sledujem TV Al Arabija, a al Masrija, kde prichádzajú odborníci, s reálnymi návrhmi reforiem kompletného systému, vysvetľujú ľuďom, že toto je iba začiatok veľmi náročnej cesty. Včera bol fantasticky rozhovor z Dr. Ahmad Zewail / nositeľ Nobelovej ceny za chémiu/, ktorý rozprával veľmi tvrdo a realisticky o tom že je problém so vzdelaním lúdi. Predstavil aj program na reformu školstva…
Ja nie som politológ, iba sledujem dianie, a z môjho pohľadu je Egypt v Nasaj nezávidenia hodnej situácii, na severe hranice z Izraelom. Zachytil som aj správy, z izraelskej strany plné obáv a strachu o vývoj na strednom východe.
Proces demokratizácie vo všeobecnosti v arabských krajinách je pre Európana ťažko predstaviteľný, ale nie nemožný.
Skúsme sa obzrieť do roku 1989, koľko z nás vedelo čo je demokracia, čo vlastne chceme….tužili sme po slobode a nepredpokladám že ktokoľvek z nás vedel ako na to…učili sme sa, a myslím, že sa stále učíme.  U nás prešlo od revolúcie 22 rokov im 22 dni…

Ja hodnotím pád vlády pozitívne. Dúfam, v silu inteligencie lúdi, ktorý budú mať možnosť budovať novu, stabilnú krajinu. Viem s nekonečných rozhovorov s Egypťanmi, že sú šťastný, že vedia, že nebude ľahko, ale už sa neboja povedať čokoľvek, a sú plný nadeje a chuti na zmeny, treba ich v tom morálne aj profesionálne podporovať.

Unavujú ma už správy z našich médií, ktoré hľadajú senzácie a ľudské tragédie, bez konštruktívneho alebo objektívneho pohľadu. My ne máme pravo čakať od Egypta 24 hodinovú zmenu, ani my sme ju nedokázali, nechcem obhajovať tento národ, ale nedá mi to. Myslím, že som na vaše otázky odpovedal, ak budete mat akékoľvek ďalšie, som tu pre vás

S úctou **** ****

Autor príspevku:  Jozef Varga, wargas@estel.sk

 


Vážení spoluobčania Slovenska!
Potešilo by ma keby ste v komentári vyjadrili svoj názor na uplatňovanie demokratických principov na Slovensku v zmysle doleuvedeného článku p. J. Vargu.

Môj názor:
Chápem vzrušenie ľudí nad dôsledkami premien v Strednej Európe, teda aj u nás, po páde komunistického režimu. Dnes je to už 21 rokov, čo u nás vládne demokracia. Problém nie je v tom, že s nami naďalej manipulujú prívrženci tzv. lavice, ale v tom, že my, občania sme sa ešte neprebrali z chorobného spánku. Nevieme žít v demokratickom režime. Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie. Nie sme ochotní chodiť k voľbám. Nie sme schopní ako občania, vynútiť si prijímanie prospešných zákonov a najmä ich dodržiavanie.. Sme, ako občania SR, rozdelení na dve polovice, na pravú a ľavú, pričom najmä ta pravá je rozdrobená, čím je jej akcie schopnosť mizivá a často nulová. Naše myslenie sa orientuje na vyčkávanie a nie na občiansku akciu a tlak.. Preto to nie je možné dosiahnuť takú zmenu, aby sa zmenil charakter nasej spoločnosti na skutočnú demokratickú s prvkami priamej demokracie, s vymožiteľnosťou pravá, spravodlivosti a ochrany osoby.
Kritika 21 ročného vývoja v réžii zákulisných , komunistických síl v háve sociálnej demokracie je neúčinná, jalová. Chyba nám návod na jednotu a činy na prekonanie boľševického ducha, ktorý gniavi našu spoločnosť od konca 2. svetovej vojny, už 65 rokov. Len také námety, návrhy a činy nám pomôžu sa zobudiť z pasivity a jalovej kritiky voči tomu a tým, ktorí  s nami manipulujú. Potrebujeme sa zjednotiť na programe očisty nasej spoločnosti, tlačme na poslancov všetkých stupňov, aby si boli vedomí, že ich hodnotíme a potrebujeme, poďme vždy voliť s min. 90 %-nou účasťou, potom sa nebo nad nami vyjasni. Voliť parlamentné aj neparlamentné politické strany.  Nič, okrem občianskej múdrosti, statočnosti, jednoty, odvahy a akcieschopnosti nám nepomôže.

S pozdravom, Statočnosť nadovšetko !

Jozef Varga


 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Recommendations: how to promote your hlas-demokracie.estranky.sk

(LatonyaBoG, 26. 3. 2018 3:57)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any anti-bot captcha.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

BEST software for captcha breaking!

(LatonyaBoG, 26. 3. 2018 2:04)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any anti-bot CAPTCHA's.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

XEvil breaks CAPTCHA of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(Mashaelola, 19. 12. 2017 1:51)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any antibot protection.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

XEvil solve 99% types of captchas

(Juliethamb, 17. 11. 2017 20:07)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Test, just a testTest, just a test

(quelmlove, 4. 5. 2017 4:40)

Scénar popravy ľudi v Odese

(Jozef Varga, 8. 5. 2014 9:10)

How the thugs killed Odessa inhabitants in the Trade Unions House - the details of bloody scenario

http://ersieesist.livejournal.com/813.html

To čo najväčšie nacistické špiny sveta banderovskej nelegitímnej vlády na čele vrahyne Európy Tymošenkovej a Jaseňujka a Turčynova s bandou primitívov, neo nacistov pravého sektoru vykonali obyvateľom Odesy, tak tato zločinecká mafia majdanu z Kyjeva sa nikdy nedostane do EU

Hanba majdánu !! Hanba majdanu-!!

Hanba sláva Ukrajine- !!!

http://ersieesist.livejournal.com/813.html

Ukrajina 2014

(Jozef Varga, 4. 5. 2014 8:13)

Ruska TV24

http://live.russia.tv/index/index/channel_id/3


Petro-dolar- Cesta ke 3. Světové Válce

https://www.youtube.com/watch?v=YGOM3SLHijQ

Rusko zahájilo prechod na menu podloženú zlatom
http://www.twisk.sk/novinky/rusko-zahajilo-prechod-na-menu-podlozenu-zlatom/

Návrat k zlatu

http://www.twisk.sk/novinky/?_fid=2281


Cieľom USA a EU je rozpútanie vojny na Ukrajine, zásah Ruska do občianskej vojny a zásah NATO proti Rusku aj za cenu rozpútania tretej svetovej vojny. USA stále zúrili, keď doláru hrozil pád ako svetovej meny a tak zasahovalo proti Husajnovi aj Kadafimu, ktorí chceli predávať ropu nie za petro-dolar, ale zlato. To iste chce urobiť Rusko od vypuknutia krízy na Ukrajine čo sa nepáči USA a ich vazalovi EU.

Lenže Rusko je vojensky silnejší super ako bol Irak či Líbya. To, že USA a EU používajú oblbovaci trik nedovolenie rozdelenia Ukrajiny na viac časti ako to dovolili v Československu alebo v bývalej Juhoslávii, kde vznikli veľa štáty a tak k tomu účelu nedovolenia Rusku prejsť na rubeľ krytý zlatom a predaj cien energií za zlatú ruskú menu a tak USA a Nemecko potrebujú na Ukrajine Tymošenkovu s pravým nacionálnym sektorom , ktorý nemá problémy bezcitne vraždiť Ukrajincov ruskej národnosti či hlásiacich sa k Rusku či pomocníkov vojenský dosadených Turčinova s Jaseňukom, ktorí darovali poklad Skýtov Nemecku a USA.

Čo bude ďalej, tak to nevie nik z nás.

Zmeny a 21 storočie...?

(Jozef Varga, 13. 4. 2014 12:50)

Mám 62 rokov a som len bežný občan Slovenska.

25 rokov po páde železnej opony dnes ľudia nie len Slovenska majú existenčný strach a boja sa čo bude za rok alebo o 20 rokov, keďže už dnes verejný dlh Slovenska činí 40,5 miliárd € a pritom sa nič nestavalo iba tunelovalo a rozkrádalo a to hlavne čo je a bolo štátne a veľmi tvrdo sa likvidovala národná ekonomika v krajinách južnej, strednej a východnej Európy na rozdiel od krajín západnej a severnej Európy


Európsku komisiu, Radu Európy nikto nikdy nevolil. No napriek tomu títo dosadení jedinci v Európe majú väčšiu moc, než volený zástupcovia občanov v obciach, mestách, národných parlamentoch, euro parlamente.

Nikdy nepochopím, prečo po páde železnej opony v Európe nedostali priestor občania v každej krajine Európy západu aj východu k následným ľudským a občianskym právam:


1. Právo na občiansku tvorbu Ústavy ich krajín, kde ústavu môžu meniť len občania a nie politici, politické strany.

2. Právo na občiansku tvorbu volebného zákona s imperatívnym mandátom pre všetkých ústavných činiteľov či volených alebo dosadených vládou, prezidentom, parlamentom. Volebný zákon by mohli meniť len občania a nie politici či politické strany.

3. Právo na občiansku tvorbu zákona o vykonávaní referenda. Zákon o vykonávaní referenda by mohli meniť len občania a nie politici či politické strany.


Mám obavy, že keď sa delila po tisícročia Európa nie z vôle ľudí žijúcich v Európe, tak sa aj po páde železnej opony sa bude Európa deliť znova bez súhlasu občanov žijúcich v krajinách Európy až nakoniec na mape Európy zanikne Slovensko, ale už navždy.


A tak znova sa nám vytvára geopolitická a ekonomická železná opona tentoraz medzi krajinami BRICS a severoatlantickou alianciou, ktorej súčasťou sú aj kolónie krajín lacnej pracovnej sily, krajín južnej, strednej a východnej Európy, takže v najbližších dekádach desaťročí sa nám pravdepodobne vytvoria v regiónoch južnej, strednej a východnej Európy nove väčšie štátne útvary multi kultúrnej komunity, kde komunikačným jazykom medzinárodných vzťahov bude angličtina.

Majetky cirkvi a reštitúcie

(Jozef Varga, 6. 4. 2014 20:08)

Je slobodomurárstvo prítomné v 21 storočí v každej krajine sveta

https://www.youtube.com/watch?v=9KOBX0T5NRk&feature=em-upload_owner

Teror Bohemian Grove /Hirošima » 6. august 1945

https://www.youtube.com/watch?v=BgwZta7F9ac

Ilumináti a slobodomurári sú aj dobrí ľudia obracajúci sa k Bohu, ale sú aj takí, ktorí zradili Boha a pridali sa na stranu zla a temných síl. Tých čestných a dobrých, ktorí neopustili Boha a ľudskosť, si chráňme, vážme a dajme im úctu.

Slobodomurárstvo a zrod demokracie, pravá obyvateľstva v právnom demokratickom štáte v ktorej koľ vek krajine sveta, keď občania to nechcú pochopiť a priať si tieto následné ľudské a občianske práva a chodia pravidelne legitimovať v slobodných voľbách súčasný právny globálny spoločenský politický systém:

1. Právo na občiansku tvorbu Ústavy ich krajín, kde ústavu môžu meniť len občania a nie politici, politické strany.

2. Právo na občiansku tvorbu volebného zákona s imperatívnym mandátom pre všetkých ústavných činiteľov či volených alebo dosadených vládou, prezidentom, parlamentom. Volebný zákon by mohli meniť len občania a nie politici či politické strany.

3. Právo na občiansku tvorbu zákona o vykonávaní referenda. Zákon o vykonávaní referenda by mohli meniť len občania a nie politici či politické strany

Email veľvyslanectvam, ustavným činiteľom

(Jozef Varga, 21. 3. 2014 9:38)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Thursday, March 20, 2014 2:49 PM
To: 'president@europarl.europa.eu'

Cc: Embassy Vatican CZ'; 'Embassy US SR -BA'; 'Embassy US'; 'Embassy GB'; 'Embassy France'; 'Embassy CZ'; 'Embassy Bulgaria'; 'Embassy Austria'; 'Embassy Sviss'; 'Embassy Belgium'; 'Embassy Chorvatsko'; 'Dansko'; 'Cina'; 'Finsko'; 'Grecko'; 'Holandsko'; 'Irsko'; 'Japonsko'; 'Kanada'; 'Kuba'; 'Madarsko'; 'ZU Nemecko'; 'Norsko'; 'Polsko'; 'Portugalsko'; 'Rumunsko'; 'Rusko'; 'Slovinsko'; 'Srbsko'; 'Spanielsko'; 'Taliansko'; 'Ukrajina'; 'JUDr. Robert KALINAK'; 'robert madej'; 'radoslav prochazka'; 'robert puci'; 'richard rasi'; 'richard vasecka'; 'renata zmajkovicova'; 'redakcia@sme.sk'; 'reflex@markiza.sk'; 'richard@sulik.sk'; 'tis@transparency.sk'; 'tibor bastrnak'; 'tibor glenda'; 'tibor lebocky'; 'tyzden@ta3.com'; 'tipy@ta3.com'; 'ukk@socdem.cz'; 'ivan stefanec'; 'ivan uhliarik'; 'informacie@prezident.sk'; 'info@nrsr.sk'; 'igor hrasko'; 'igor choma'; 'iveta liskova'; 'igor matovic'; 'ivan miklos'; 'ivan svejna'; 'ivan varga'; 'INTE information'; 'Sramkova Ingrid'; 'icuv@vlada.gov.sk'; 'info@top09.cz'; 'info@czech-tv.cz'; 'ivetta macejkova'; 'otto brixi'; 'olga nachtmannova'; 'office'; 'president@europarl.europa.eu'; 'pavol abrhan'; 'peter fitz'; 'pavol freso'; 'peter gazi'; 'pavol goga'; 'pavol hrusovsky'; 'peter muransky'; 'peter nahlik'; 'peter osusky'; 'peter pollak'; 'pavol paska'; 'peter suca'; 'pavol zajac'; 'Patrícia Kakarová'; 'STASTNY Peter'; 'Pravda@perex.sk'; 'pravda@pravda.sk'; 'antonin cicon'; 'arpad ersek'; 'augustin hambalek'; 'alojz hlina'; 'andrej hrnciar'; 'andrej kolesik'; 'anton martvon'; 'alojz pridal'; 'anna vittekova'; 'anna zaborska'; 'agrarnastrana@gmail.com'; 'strakova@svobodni.cz'; 'Sekretáriat KDH'; 'spravodajstvo@stv.sk'; 'stanislav kubanek'; 'stracenska@markiza.sk'; 'stefan gasparovic'; 'stefan hreha'; 'stefan kuffa'; 'svetlana pavlovicova'; 'sas'; 'spravodajstvo@markiza.sk'; 'spravodajstvo@stv.sk'; 'szilard somogyi'; 'sdku@sdku-ds.sk'; 'sekretariat1@sns.sk'; 'dusan bublavy'; 'daniel duchon'; 'darina gabaniova'; 'dusan galis'; 'daniel krajcer'; 'daniel lipsic'; 'dusan munko'; 'Dóková Blanka'; 'dusan jarjabek'; 'frantisek sebej'; 'gabriel csicsai'; 'gabor gal'; 'generalny manager'; 'hk@ods.cz'; 'helena mezenska'; 'jana bobosikova'; 'jan babic'; 'jaroslav baska'; 'julius brocka'; 'jozef burian'; 'juraj droba'; 'jan hudacky'; 'julius brocka'; 'jaroslav demian'; 'jan figel'; 'jan hudacky'; 'jozef jezik'; 'jozef kollar'; 'jana lassakova'; 'jan micovsky'; 'jozef mikus'; 'jozef miklosko'; 'jozsef nagy'; 'jozsef nagy'; 'jan senko'; 'jozef valocky'; 'jana valova'; 'jana zitnanska'; 'jaroslav paska'; 'jaroslav holik'; 'jitka obzinova'; 'klub@nova.cz'; 'katarina nevedalova'; 'kami@minedu.sk'; 'listydivakov@stv.sk'; 'ctnamety@ceskatelevize.cz'; 'bibiana obrimcakova'; 'boris susko'; 'branislav skripek'; 'boris zala'; 'branislav ondrus'; 'bela bugar'; 'newsletter@sulik.sk'; 'noviny@joj.sk'; 'nazory@markiza.sk'; 'marta janckarova'; 'michal bagacka'; 'miroslav beblavy'; 'studio@slobodnyvysielac.sk'; 'kalousek@top09.cz'; 'jaromir drabek'; 'petr cibulka'; 'zuzana janetzka'; 'tomas@pecina.cz'; 'stechm@senat.cz'; 'luksa@top09.cz';

Subject: Hanobný debakel USA, EU od RUSKA


Dobrý deň dámy a pani.
Nedá my, aby som na plné hrdlo nahlas a to verejne vyslovil slová, že prvýkrát sa zotročené ľudstvo sveta v 21 storočí, nahlas a s úžasnou chuťou smeje mainstreamovým médiám.»(určená pro elity a formovaná elitami), smeje architektom integračného a globalizačného procesu NWO, a tak som na podráždenie ich bábik, anál alpinistov » oligarchov z USA a EU som uverejnil video na YouTube:

NWO, boj Ruska s EU a USA

https://www.youtube.com/watch?v=uPRyeXkJeQQ&feature=youtu.be

S pozdravom Jozef Varga
PS
Nechoďte k voľbám a nelegitimujte NWO

Február 2014
Nedemokratické prevzatie vládnej moci v Kyjeve

https://www.youtube.com/watch?v=OXuc1Yh8CDU&feature=youtu.be

Nová Ukrajina

(Jozef Varga, 21. 3. 2014 9:18)

Demonštranti majdánu v Kyjeve odrezali zajatému policajtovi hlavu

https://www.youtube.com/watch?v=OXuc1Yh8CDU

Ukrajinsky Jasenčuk dal potajomky odviezť do USA okrem ukrajinských zlatých rezerv aj celý rad cennosti, vrátané zlatého pokladu Skýtov, čo je aj kultúrne dedičstvo Rusov, Ukrajincov, Turkov a krymských Tatárov! USA ich okradli o samotný začiatok ich civilizácie.
Siedmeho marca 2014 o druhej hodine v noci boli z letiska Borispol do USA vyvezené ukrajinské zlaté rezervy a celý rad cenností, vrátane zlata Skýtov. Dokopy šlo o 42,3 ton zlata a cenností! Tieto poklady boli Amerikou ukradnuté ako zábezpeka úveru MMF, ktorý pre Ukrajinu budú vybavovať práve USA. USA so zapredancami z Kyjevu spáchali zločin nielen proti ukrajinskému ľudu, ale proti celej eurázijskej civilizácii! Zlaté poklady Skýtov sú predsa základom identity Rusov, Ukrajincov, Turkov a krymských Tatárov! Je to najvýznamnejšie kultúrne dedičstvo celej eurázijskej civilizácie! Pred Skýtmi sa nevie, čo sa dialo na danom území a či bolo vôbec ešte niekým obývané! USA teda Rusov, Ukrajincov, Turkov a krymských Tatárov okradli o dedičstvo samotného začiatku ich civilizácie! Ide o zločin storočia!
Skýti žili na danom území v čase od 8. do 3. storočia pred našim letopočtom, ovládali eurázijské stepi a vytvorili kultúru, životný štýl a spôsob boja, na ktoré ďalších dvetisíc rokov nadväzovali ostatné kočovné etniká prichádzajúce z vnútra Ázie až do strednej Európy. Antickí autori, vrátane Hérodota, Skýtov popisovali ako najspravodlivejší a najstatočnejší národ na svete, ktorých nedokázali poraziť ani Peržania, ani Alexander Macedónsky. V radoch Skýtov často bojovali aj ženy, čo mohlo viesť k vzniku mýtu o Amazonkách. Takže ľudia, Skýtov nedokázali poraziť ani Peržania a Alexander Veľký, no fašista Jaceňuk a nenažrané dobyvačné americké svine dokázali ich poklady rozkradnúť za pár hodín a ukradnúť tak východným Slovanom celú ich dvetisícročnú históriu!
Pre USA je každý ulúpený poklad a cennosť mimoriadne vzácna, pretože trezory Fedu sú očividne prázdne. USA majú len kopy dolárov, ktoré nemajú na čo premeniť a nie sú ničím kryté! Dobre o tom svedčí aj nasledujúci príklad. Pred pár mesiacmi Nemecko požiadalo americký FED, že do roku 2020 chce vrátiť 50% svojich celkových zlatých rezerv späť do Frankfurtu, vrátane 300 ton zlata uložených v zlatých trezoroch Fedu. Kuriózne na tomto prípade je fakt, že keď po niekoľkoročnom váhaní nakoniec USA súhlasili s navrátením zatiaľ aspoň tých 300 ton zlata, "dohodli" sa s Nemeckom na osemročnom termíne dodania. Konkrétne, do roku 2020. Samozrejme, celý svet si z toho odvodil, že USA zjavne nemajú dosť zlata na to, aby ho Nemcom v najbližšom čase vrátili. A to napriek tomu, že deklarujú svoje vlastné zásoby vo výške cez 8.000 ton. No čo je oficiálne na papieri, nemusí vždy byť fyzicky prítomné v trezoroch Fedu.
USA tak vyhľadávajú krajiny, ktoré môžu pod rúškom boja za „demokraciu“ ovládnuť a rozkradnúť! Takto to už zrealizovali v Iraku, v Lýbii a najnovšie na Ukrajine. Dané štáty zničili a okradli o ich najvzácnejšie poklady, ktoré mali nesmiernu hodnotu! Pôjde teda tých 42,3 tony zlata a pokladov, ktoré boli ukradnuté Ukrajine, do Nemecka, ktoré pýta od Fedu späť svoje zlato? Je teda otázne, kde dané zlato skončí, no jedno je isté – Ukrajina svoje zlaté poklady už nikdy neuvidí!
PS:

Výstižne to povedal riaditeľ Moskovského centra Ľva Gumileva, Pavel Zarifullin, ktorý takto reagoval na americkú krádež zlatého pokladu Skýtov s podporou ukrajinských nelegitímne dosadených verejných činiteľov:

"Za toto Jaceňuka a Turčinova treba jednoducho zabiť. Kladivom po hlave!“


Historická cennosť

Skýtsky poklad bol ochránený aj pred Nemeckom počas vojny.
, ale nie pred krysami Kyjevského majdánu


NWO, boj Ruska s EU a USA
https://www.youtube.com/watch?v=uPRyeXkJeQQ&feature=youtu.be


Email ambasáde USA na Slovensku.

(Jozev Varga, 24. 11. 2013 11:35)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Saturday, November 23, 2013 4:22 PM
To: 'Embassy US'
Cc: 'petr.cibulka@pravyblok.cz' ....................................................

Subject: Ľudské a občianske práva odmietane diktatúrou

Dobrý deň dámy a pani http://www.relay-of-life.org/cz/chapter.html

Systémy založené na dôvere bez imperatívneho mandátu voličov, občanov a ďalších ľudských a občianskych práv sú vždy podvod na civilizácií ľudstva. Tieto režimy globálnej diktatúry bankového kartelu, petrochemického kartelu, farmaceutického kartelu, vojenského a priemyselného komplexu, mediálneho komplexu sa vytvorili a formovali už v 19 storočí a vymysleli najväčší podvod na ovládanie civilizácie ľudstva, ktorý pomenovali ako modernú zastupiteľskú nepriamu parlamentnú demokraciu.

V skutočnosti pri tomto spoločenskom systéme sa jedná a ide o vyber a dosadzovanie bábkových vlád vo všetkých krajinách sveta a to vyššie uvedenými kartelmi sveta, takže sa nejedná o demokraciu, ale vládu patokracie sveta nad ľudstvom, slúžiacej patokkracie sveta vyššie uvedeným kartelom sveta.

Aj keď nespokojnosť občanov v Českej republike je veľká, tak manipulácia občanov v posledných predčasných voľbách dosiahla vysokú úroveň ohlupovania voličov politickými stranami a médiami a tak účasť na voľbách politických mafií bola veľmi vysoká, 60 %.

Občania sa ešte nepoučili, že keď je systém mafiánsky, tak nejdem voliť a legitimovať moc bábkovej vlády svojej krajiny v ktorej neboli dovolene základne ľudské a občianske práva:


- Pravo vytvoriť si občiansku Ústavu

- Pravo vytvoriť si občiansky volebný zákon s imperatívnym mandátom

- Pravo vytvoriť si občiansky zákon o vykonávaní referenda a práva občanov odmietnuť nežiaduci zákon, vyhlášku, smernicu, medzinárodný dohovor alebo zmluvu, napríklad Lisabonskú zmluvu.

Ctím si a vážim si súčasného prezidenta Ruska Vladimíra Putina aj napriek tomu, že bol agent KGB.

Cesta ke 3. Světové Válce - Český Překlad
http://www.youtube.com/watch?v=YGOM3SLHijQ
21 storočie
http://www.youtube.com/watch?v=3i4_KfuqrZw

▶ Nič nie je trvalé, trvalé sú iba zmeny – YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=Y34DDPhdbIo

Druhá světová válka v barvě 1 - 13 díl

▶ Druhá světová válka v barvě - E01 - Před bouří (2009) – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=s8a9YbhjQJY&list=PLG40lO_3CU4K_23MO5B8RSUPRtRt6duXK

S pozdravom Jozef Varga





Email ustavnému sudu SR

(Jozef Varga, 8. 11. 2013 15:35)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Friday, November 08, 2013 2:57 PM
To: 'ivetta.macejkova@concourt.sk'
Cc: ........................................
Subject: Ústavný súd rozhodne, či ostane očkovanie detí povinné

Dobrý deň páni Macejková, predsedníčka ústavného sudu SR.

Informácia zo 7. november 2013 –
O tom, či povinné očkovanie detí je v poriadku, rozhodne Ústavný súd. Prijal totiž na ďalšie konanie návrh Krajského súdu v Nitre.

http://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/ustavny-sud-rozhodne-ci-ostane-ockovanie-deti-povinne

Môže byť očkovanie deti v SR dobrovoľné, tak ako v niektorých krajinách sveta?

Myslím si, že Ústava SR to dovoľuje a je nadriadená ostatným zákonom v našej vlasti.

Pani Macejková, predsedníčka ústavného sudu, poznáte ma z mojich spoločenských aktivít cez emaily.

Na úvod.
Viem, že ústavný sud SR musí rozhodovať podľa platných noriem legislatívy SR. Taktiež všetci vieme, že občania SR sú strojcovia demokracie v našej krajine, ale práve občania SR tak ako vo väčšine krajín sveta, nemôžu odmietnuť nežiaducu vyhlášku, smernicu, zákon či medzinárodný dohovor, taktiež medzinárodnú zmluvu a tak ústavný sud SR rozhoduje vždy podľa platného pravá legislatívy.

Prosím, nevídajte súdny nalez ústavného sudu SR v neprospech slovenským mamičiek.

Voľakedy pred 20 či 50 rokmi bolo očkovanie občanov aj deti bezpečné a myslím si, že aj užitočne. Dnes mu prestavajú dôverovať, dôverovať farmaceutickým spoločnostiam, ich produktom a vedľajším účinkom a to mnoho ľudí našej planéty, keď zisk a biznis pre tieto farmaceutické spoločnosti je prvoradý.

Bohužiaľ, musíme žiť dnes v takomto svete, nakoľko peniaze ovplyvňujú legislatívu. To je môj názor.

Pripojím zopár leniek webov, kde si každý môže zakúpiť odborné knihy o očkovaní a videí o očkovaní a antibiotikách:

Varovné signály očkování

http://www.martinus.sk/?uItem=127308&gclid=CJegrb7xgroCFUjA3god0VcAZw

Skorumpovaná farmácia

http://www.martinus.sk/?uItem=158603

3 minuty s ... Anna Strunecká - Varovné signály očkování
http://www.youtube.com/watch?v=v46eNAM4jZU

lékaři povinné očkování a tragédie malé Simonky
http://www.youtube.com/watch?v=KHCaxTVdRwQ

Česká televize - MUDr. Eleková o očkovaní
http://www.youtube.com/watch?v=_12ANri3IH8
http://www.youtube.com/watch?v=6m-8gyL8aII

Proč říci NE očkování?
http://www.youtube.com/watch?v=5KMo2-ZlbM0

VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ-prezentace A. Strunecka

http://www.youtube.com/watch?v=kG4nG5J2-v0

S úctou k ústavným sudcom SR
Jozef Varga z Košíc.










Hromadný email

(Jozef Varga, 5. 11. 2013 19:50)


From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Tuesday, November 05, 2013 6:31 PM
To: 'SZCPV'
Cc: 'Embassy Vatican CZ'; 'Embassy US SR -BA'; 'Embassy US'; 'Embassy GB'; 'Embassy France'; 'Embassy CZ'; 'Embassy Bulgaria'; 'Embassy Austria'; 'Embassy Sviss'; 'Embassy Belgium'; 'Embassy Chorvatsko'; 'Dansko'; 'Cina'; 'Finsko'; 'Grecko'; 'Holandsko'; 'Irsko'; 'Japonsko'; 'Kanada'; 'Kuba'; 'Madarsko'; 'ZU Nemecko'; 'Norsko'; 'Polsko'; 'Portugalsko'; 'Rumunsko'; 'Rusko'; 'Slovinsko'; 'Srbsko'; 'Spanielsko'; 'Taliansko'; 'Ukrajina';
Subject: RE: 9. november 2013, Voľby do VÚC - naša šanca pre začiatok zmeny zdola

Welcome to Relay of Life

http://www.relay-of-life.org/cz/cha
pter.html
EU připravuje směrnici pro zavedení otevřené cenzury médií a převýchovné kriminály
http:/
/www.czechfreepress.cz/evropa/eu-pripravuje-smerni
ci-pro-zavedeni-otevrena-cenzury-medii-a-prevychov
ne-kriminaly.html

Dobrý večer František, dámy a pani.

Mám iný názor František. Zmena zdola sa nikdy neuskutoční kandidátmi v komunálnych voľbách.
Dôvod? Budem stručný.
Najprv pre zmenu zdola je potrebné vystúpiť s 3 požiadavkami väčšiny občanov pred vládou svojej krajiny, ale ta väčšina bohužiaľ absentuje:

1.Občianská tvorba volebného zákona s imperatívnym mandátom, právom odvolať voleného zástupcu a pravom občanov odmietnuť nežiaduci zákon či medzinárodnú zmluvu.

2. Pravom občanov na občiansku tvorbu zákona o vykonávaní referenda.

3.Pravom občanov ktorej koľ vek krajiny vytvoriť si občanmi a schváliť občanmi Ústavu svojej krajiny.

Politické strany sú prežitok diktatúry a korupcie v akejkoľvek ideológii a tak je potrebné voliť iba jedincov a politické strany zrušiť ústavným zákonom. Vládu by vyberali univerzitný profesori z najlepších odborníkov v svojej krajine. Ktorí koľ vek zástupca ľudu by bol taktiež občanmi odvolateľný ak by nedodržiaval Ústavu a sľub z Ústavy. Zmenu spoločenského systému je potrebné robiť nenásilným kultivovaným spôsobom.

Demokracia v žiadnej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu neexistovala.

To je môj názor a moja vôľa.

Euroujeri diktátu Bruselu a EU už zavadzajú cenzúru. Viac v prílohe emailu


S pozdravom Jozef Varga



Absolútna pravda.

(Jozef Varga, 22. 9. 2013 16:10)

Týrání zaměstnanců Samsungu na Slovensku

http://dolezite.sk/Tyrani-zamestnancu-Samsungu-na-Slovensku-Gmmfmq.html?rand=37#f9172


http://www.youtube.com/watch?v=PmDJT9htBzU#t=24

Kto za takéto praktiky zamestnávateľov na Slovensku sa zodpovedá občanom v Slovenskej republike?

Môj názor je, že vlády a volený zástupcovia občanov do NR SR.




Keďže celý svoj život platím dane nášmu štátu, tak mne osobne prekáža, že 76 občanov Slovenska má právo tvoriť nekvalitné zákony a 5 miliónov občanov Slovenska nemá žiadne práva v spoločenskom politickom pseudo demokratickom živote v našej krajine ako je:

1. Právo odvolať volebného zástupcu do NR SR alebo na komunálnej úrovni či prezidenta alebo premiéra SR.

2. Právo odmietnuť nežiaduci zákon alebo medzinárodnú zmluvu.

3. Právo na tvorbu občianskeho volebného zákona

4. Právo na tvorbu občianskej Ústavy SR.


Takže ja ako občan nevidím žiadny rozdiel v politických právach občanov pred rokom 1989 a aj po roku 1989 dodnes.


• Malá skupina politikov z NR SR, tj, 150 občanov, respektíve už 76 poslancov občanov Slovenska v službách finančníkov ovláda média, justíciu, políciu a tak korupcia bude mať stále v našej krajine aj v iných krajinách sveta zelenú.



Každý spoločenský politický a ekonomický systém v ktorej koľ vek krajine sveta aj v našej krajine smrdí a zapácha diktatúrou, zločinom a mafiánstvom k ľudským a občianskym právam občianskej komunity vtedy, keď si Ústavu a volebný zákon napíše a schváli mala skupina ľudí bez súhlasu obyvateľstva čiže 99,99 percenta väčšiny a vodí občanov svojej krajiny za nos sľubmi, keď si tato zločinecká mafia privlastní mať moc nad justíciou, médiami a políciou a keď parlamenty, senáty, kongresy takýchto krajín sveta sú nabitý takýmito nečestnými a nemorálnymi ľuďmi z nášho okolia oháňajúcimi sa demokraciou a ľudskými právami a vytvoria systém korporativizmu (viď Slovensko) čiže deformácie trhu a motrokárov z svojich občanov-!!!


Opačný systém perfektne funguje v Švajčiarskej konfederácií ako jedinej krajiny sveta, kde občan je zákon a nie mafia v parlamentoch iných krajín.

Projekt Wikidemokracia

(Jozef Varga, 16. 9. 2013 21:24)

Robert Huran - Projekt Wikidemokracia

http://www.youtube.com/watch?v=YafPgBIiinU

Dobrý večer pani Lucia.
Áno, súhlasím s vašim názorom páni Lucia. Je to dobrá vec, keď sa občania konečne začnú spoločenský organizovať, spájať za niečo, za kultivovanú zmenu spoločenského politického systému v našej krajine, ALE?

Pán Robert Huran už vopred kádruje a zaraduje ľudí na dôveryhodných a tých nedôveryhodných len pár dni po mojej registrácii, ktorých si buď praje alebo nepraje mať v www.WikiDemokracia.org
Ja som mu poprial všetko najlepšie pri zmene spoločenského politického systému v našej krajine no ale s takýmto prístupom k prihláseným a registrovaným občanom asi nedosiahne veľa.

Myslím si, že pán Robert Huran je spoločenská zaplatená objednávka od niekoho, ako lepšie registrovať organizovaných nespokojencov v SR.
Pozrite si prílohy. To bol môj dôvoď odhlásiť sa z registrácie v www.WikiDemokracia.org

S úctou k Vám páni Lucia Jozef Varga

From: corascen@cathar.org.uk [mailto:corascen@cathar.org.uk]
Sent: Monday, September 16, 2013 9:20 PM
To: wargas@extel.sk
Subject: Zrušenie mojej registracie v www.WikiDemokracia.org

Tiež im nebudem narušovať ich dobre strážené kruhy. Osobne považujem vylučovaciu metódu za účinnejšiu ako obmedzujúcu. Nehovoriac o tom, že ak skupina trvá na obmedzujúcej metóde, tak v prvom rade by sa uchádzačom mala umožniť dobrá predstava o tom, kto a ako zadefinoval kritériá, ináč sú uchádzači posudzovaní mačkou v mechu.


Dobrý večer prajem.

Zrušenie mojej registrácie v www.WikiDemokracia.org

(Jozef Varga, 16. 9. 2013 19:24)

Robert Huran - Projekt Wikidemokracia

http://www.youtube.com/watch?v=YafPgBIiinU

Don Tapscott: Four principles for the open world

https://www.youtube.com/watch?v=jfqwHT3u1-8



From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Monday, September 16, 2013 6:15 PM
To: 'WikiDemokracia - ADMIN'
Cc: .............................................................
Subject: Zrušenie mojej registrácie v www.WikiDemokracia.org


Dobrý deň pán Robert Huran.
Chcem Vás verejne požiadať, že už nemám záujem byť registrovaný v www.WikiDemokracia.org no napriek tomu Vám osobne želám veľa úspechov v zmene spoločenského politického systému v našej krajine.


S pozdravom Jozef Varga



From: WikiDemokracia - ADMIN [mailto:admin@wikidemokracia.org]
Sent: Wednesday, September 11, 2013 11:20 PM
To: wargas@extel.sk; admin@wikidemokracia.org

Subject: WikiDemokracia.org - Vitajte

www.WikiDemokracia.org


Vážený

Bol Vám vytvorený používateľský účet v systéme WikiDemokracia.org

Prihlasovacie meno (e-mail): wargas@extel.sk
Prihlasovacie heslo: 5RyNLgM2

Môžete sa prihlásiť, avšak musíte počkať na overenie. Ľudia ktorí overujú nájdete v karte Obec, Okres, Kraj alebo SR. Je tam uvedené aj ich mobilné číslo. Spojte sa s nimi.


Pekný deň prajeme

S pozdravom WikiDemokracia.org

RE: www.WikiDemokracia.org / odpoveď.

(Jozef Varga, 16. 9. 2013 16:12)


From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Monday, September 16, 2013 2:51 PM
To: 'admin@wikidemokracia.org'

Cc: Subject: www.WikiDemokracia.org / odpoveď.

Dobrý deň pán Robert Huran.

Nuž Vášmu želaniu vyhoviem. Zaregistroval som sa u Vás www.WikiDemokracia.org , čiastočne Vás spropagoval a teraz to veľmi ľutujem.


http://www.youtube.com/watch?v=YafPgBIiinU

Myslím si, že Vy nebudete zjednocovať občanov Slovenska, keď už ich na samom začiatku kádrujete a želáte si s kým áno a s kým nie.

S pozdravom Jozef Varga

From: admin@wikidemokracia.org [mailto:admin@wikidemokracia.org]
Sent: Monday, September 16, 2013 2:25 PM
To: wargas@extel.sk
Subject: Re: Politické strany a doživotné väzenie lídrov, straníkov. / RE: :) Názor na demokraciu / odpoveď.

Dobrý deň p.Varga

vyhodte si prosim mail admin@wikidemokracia.org z Vasho mail listu.

Dakujeme.

ADMIN

Dobrý deň
Neospravedlňuj sa Laco.
Problém je v tom, že neustále majú 60 % oprávnených voličov vo voľbách aj napriek tomu, že krajina ide dolu vodou a tým aj klesá životná úroveň aj tých čo ich volia a legitimizujú ich pravo nám vládnuť.

Verím, že 20 % občanov sa na super veľmi dobre po roku 1989 alebo sú straníci a idú voliť, ale ďalších 40 percent ide voliť zo strachu z pravice voliť ľavicu a nič sa tým nevyrieši.

Tých ďalších 40 percent nechodí voliť vôbec žiadnu stranu, takže tu máme 80 percentnú neorganizovanú skupinu voličov, ktorá nedokáže sa zorganizovať s kultivovanou požiadavkou práva tvorby občianskeho volebného zákona, ktorým by vylúčili politické strany z volieb
a po zmene volebného systému riadnou cestou poslať pred sud všetky politické strany, hlavne predstavenstva politických strán na celonárodnej úrovni aj krajov, okresov, poslať pred sud za vlastizradu a rozvrat krajiny, tvorbu verejného dlhu, korupciu a kauzy, zmarené životy ľudí Slovenská a tých čo si zobrali životy z dôvodu chudoby v našej krajine po roku 1989 dodnes.
S pozdravom Jozef Varga

From: ladislav serenča [mailto:l.serenca@gmail.com]
Sent: Monday, September 16, 2013 6:21 AM
To: Jozef Varga
Subject: Re: :) Názor na demokraciu / odpoveď.

Jožo,
veľmi dobré si to napísal, háčik je len v tom, že oni všetci o tom vedia a veľmi dobre si to uvedomujú, ale jednoducho povedané serú na to, čo si o nich slušní ľudia myslia.
P.S.
Ospravedlňujem sa za to neslušné slovo, ktoré som v príspevku uviedol, ale nič lepšie mi neprišlo na um.

www.WikiDemokracia,org

(Jozef Varga, 14. 9. 2013 17:00)

Občania každej krajiny maju právo vytvoriť si spoločenský politický systém vo svojej krajine a nie aby im ho vytvorili politické strany a občan, volič aby sa stál bezmocným po takzvaných slobodných voľbách


Média hlavného prúdu tak ako v každej krajine sú pod palcom politických strán a vlády, sú politický ovládané ( česť výnimkám).
Prihlásil som sa a zaregistroval sa vo www.WikiDemokracia,org na základe oznámenia emailovej priateľky Gabiky. Email je v prílohe. Mám pol roka do dôchodku a tak budem mať možnosť sa viac spoločenský organizovať za zmenu volebného spoločenského politického systému kultivovaným spôsobom s jasnou požiadavkou v spoločnosti aktívnych občanov SR a to je pravom nás občanov diskutovať v RTVS v diskusných pravidelných reláciách, minimálne rok alebo aj viac k návrhom k tvorbe občianskeho volebného zákona v ktorom by sme vylúčili politické strany z účasti na voľbách kvôli tomu, že sú už nedôveryhodné v spravovaní našej krajiny pre všetkých obyvateľov SR. Viac v prílohe emailu. Taktiež volebným zákonom by sme si uzákonili voľbu GP SR, predsedu najvyššieho sudu v SR, policajného riaditeľa SR, manažéra RTVS a rozhlasovú a televíznu radu priamo občanmi, ktorí by boli odvolateľní pri nedôvere taktiež voličmi kedykoľvek. Som za tvorbu systému občianskej spoločnosti s právami voličov, občanov a nie za súčasný spoločenský politický systém politických nedôveryhodných strán bez práv voličov, občanov. V tomto spoločenskom systéme máme jedine pravo a to voliť akúkoľvek politickú stanu a nič viac.
Môj názor na demokraciu vo svete je tento, že len vytrvalým nenásilným kultivovaným spôsobom občianskych protestov sa robia spoločenské zmeny politického systému, a to požiadavkou pravá občanov vytvoriť si a schváliť si dôležitý volebný zákon, čim by sme vylúčili politické strany ktorým už nedôveruje značná časť občanov celého sveta z procesu volieb parlamentov a senátov u nás do NR SR, a volili by sme si len osobnosti zo svojich miest a obci do NR SR, zástupcov, ktorých by sme mohli my voliči kedykoľvek odvolať pri nedôvere alebo odmietnuť aj nežiaduci zákon či medzinárodnú zmluvu.

Za samozrejmosť považujem pri občianskej novele volebného zákona aj to, že každý volič by dostal volebný úradný doklad koho volil a tiež to, že voľby by boli z uvedeného dôvodu už nie tajne koho sme volili, aby Ty voliči čo volili svojho poslanca do NR SR pri neskoršej prípadnej nedôvere, mohli ho neskôr odvolať.

Vládu by tvorili vybraní ekonómovia zo SR na základe ich výberu profesormi univerzít v SR z odborníkov ekonómie, práva a ľudia s technickým vzdelaním, ktorí študovali exaktné vedy.

Aj takto volená vláda, by bola tiež odvolateľná voličmi v SR, ale len na podklade referenda, súhlasu nadpolovičnej väčšiny zúčastnených voličov.

To sú moje predstavy o demokracií a spôsobe zmeny spoločenského politického systému v našej krajine aj iných krajín Európy či sveta a nie Vaského vulgárne nabádanie občanov k fyzickému násiliu.
Za samozrejmosť považuje aj reformy medzinárodných inštitúcii medzinárodného spoločenstva po mnou uvedenej demokratizácii krajín sveta.
Je my to ľúto, ale ja osobne považujem, ako jedinú a skutočne demokratickú krajinu sveta v 20 aj 21 storočí, považujem len Švajčiarsku konfederáciu.
Občania každej krajiny maju právo vytvoriť si spoločenský politický systém vo svojej krajine a nie aby im ho vytvorili politické strany a občan, volič aby sa stál bezmocným po takzvaných slobodných voľbách


Email

(Jozej Varga, 4. 6. 2013 11:05)


From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Tuesday, June 04, 2013 7:52 AM
To: 'Sloboda a Solidarita'
Cc: generalny.manager@strana-smer.sk';; 'boris.zala@europarl.europa.eu';
Subject: RE: Sloboda slova po slovensky / Väčšinový volebný systém

Dobrý deň páni Michaela a ďakujem Vám za email.
Mám 61 rokov a hovorím a píšem iba to čo cítim alebo si myslím. Vieme, že za posledné desaťročie v skoro vo všetkých krajinách sveta prudko rastie verejný dlh a biznis zisku porástol niektorým súkromným bankám z dôvodu, že všetky tieto zadlžené krajiny si musia požičiavať na schodok v štátnych rozpočtoch každoročne rozpočtovaných naplánovaných verejných vydajov štátu. Veľa ľudí si myslí, že povolený schodok verejných financií Bruselom je správny, že šetriť je potrebne. Aj keď som len bežný občan, tak ja si to nemyslím.
Dôvod?
Len vyrovnane štátne rozpočty majú budúcnosť to myslím si, že vie každý rozumný občan ktorej koľ vek krajiny sveta.
Lenže tie môžu krajiny sveta dosiahnuť pri súčasnej trhovej ekonomike len spôsobom, že občania čiže trh budú mať prijem väčšej kúpyschopnosti tovarov . Keďže občania sveta stratili kúpyschopnosť z príjmu, tak Ty odvážnejší si berú úvery, pôžičky, hypotéky až kým sa nepopália ty bežní ľudia a nie Ty solventní a tak znova súkromné banky majú zisk.
Vieme, že s týchto vyššie uvedených dôvodov už dnes prebiehajú reštrikcie v sociálnej oblasti reforiem zadlžených štátov a bežní občania strácajú sociálne istoty aj Tí občania, ktorí majú šťastie byť zamestnaní aj Tí občania, ktorí to šťastie nemajú.
Viem, že bežný ľudia sa nedokážu organizovať a postaviť na oprávnený odpor a tak strácajú nárok na starobný dôchodok od 60 rokov svojho života, pritom máme armádu nezamestnaných mladých ľudí v celom svete. Vieme, že za 5 či desať rokov bežný občania nebudú mať nárok na starobný dôchodok, pretože väčšina z nich sa dôchodku nedožije no rebelovať nepôjdu, nakoľko všetci bežný ľudia sú buď nevzdelaní alebo majú strach postaviť sa na odpor, takže žiadnu zmenu spoločenského volebného systému z ich strany neočakávam.
Určite by k zmenám došlo v každej krajine, ak by sa to dotklo inteligencie a začalo sa z ostra šetriť v štátnych zamestnancov od prezidenta, justície, polície, armády, hasičov, učiteľov proste všetkých štátom platených občanov až by ich platy sa dostali bez výnimky na úroveň ľudí, ktorí sú zamestnaní v súkromnom sektore výroby s príjmami 330 až 450 € čim by sme možná ani vtedy nedosiahli vyrovnaný štátny rozpočet.

A tak je my trápne počúvať, že euro poslanci si odhlasovali odchod do dôchodku od 50 rokov s dôchodkom 9000 tisíc €.

Neviem, ako sa to všetko skončí o päť, desať, 15 rokov, pretože dlhy sa budú kumulovať u jednotlivých krajín sveta aj EU aj pri 3% schodkoch. Ja sa už nedožijem toho čo sa bude diať vo svete o 10 alebo 15 rokov a možná že aj skôr, nakoľko mám 61 rokov.

V prílohe uvediem zopár povšimnutia hodných emailov, reakciu na môj email.

S úctou k Vám pani Michaela Jozef Varga

From: Sloboda a Solidarita [mailto:sas@strana-sas.sk]
Sent: Monday, June 03, 2013 2:45 PM
To: wargas@extel.sk
Cc: lea.conkova@strana-sas.sk
Subject: RE: Sloboda slova po slovensky / Väčšinový volebný systém

Dobrý deň pán Varga,
Opäť Vám ďakujeme za Vaše e-maily. Týmto potvrdzujeme prijatie Vašich príspevkov.
S pozdravom a želaním pekného dňa,
Michaela Turzová

Kontaktné centrum
sas@strana-sas.sk


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »