Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení návštevníci stránky.

Na tejto stránke napíšte svoje názory a pripomienky, prípadne otázky ktoré by Vás zaujímali. Vášmu prianiu sa budem snažiť vyhovieť.

V komentáry môžete požiť namiesto skutočného mena tzv. pseudonym, ale čestnejšie je uviesť Vaše pravé meno, prípadne aj e-mail.

 


Rozdělení v roce 1992 je neplatné!

 

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

                             

                                      Co já na to?

                                                                                                                                                     Nic.

 

 

 

viz -

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ",

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ".

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ".

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

O GORILE:  http://skgorila.tumblr.com/

 


Milí spoluobčané,

mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem.

Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?

USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí. 

Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !

Ale to není celá pravda.

To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.

Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).

 Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena.Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.

To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus(wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a rozšiřuje.

To je tajemství původu islámského státu (IS) - bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.

Tato "osa zla" –Washington – Londýn - Rijád - je jádrem celého problému.

 Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.

 Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.

To musí ihned skončit!

 Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi - začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.

Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.

Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.

O tom není slyšet ze západních médií téměř nic! 

 Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.

Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.

Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!

Z toho by se EU mohla hodně poučit.

Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.

 Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!

Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!

 Prosazujeme:

1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké finanční oligarchie;

2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;

3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.

 Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlagwww.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140

Subject: Fwd: Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec

Expert, který na rozdíl od většiny jiných ví, co říká    -   A  BOHUŽEL MÁ PRAVDU

Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec
Jefim Fištejn
Dan Schueftan
 Nguyen Phuon Thao


JE TO BOHUŽEL KONEC CELÉ EVROPY

Reflex přináší zásadní rozhovor k dnešní situaci v Evropě a vlastně v celém západním světě. Poskytl ho Dan Schueftan, izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i amerického Kongresu. Jeho myšlenky působí úlevným dojmem. Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme, ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Ta horší zpráva je, že má - asi - pravdu.
           Schueftan prolamuje tabu, kvůli nimž by si v mnoha evropských státech vysloužil trestní oznámení. Tak například:
          “Nechci vás urazit, ale Obama je Evropan. A to je to nejhorší, co můžete o americkém prezidentovi říci.”
nebo
“Politická korektnost je nepřítelem svobodné společnosti.”
nebo
“Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samontý princip tolerance.”

O Americe a globálním pořádku 
Je načase zvyknout si na myšlenku, že ne každý problém má okamžité řešení. Některé živelní pohromy nelze uřídit, lze je pouze přežít. Bolístka musí nejprve vyhnít. Mám za to, že v nadcházející době problémů nebude ubývat, spíše naopak.

Pro Evropany byla Amerika jakýmsi pomyslným odpovědným tátou, který je chránil před jejich vlastními hloupými nápady. Avšak osm let Obamovy bezradnosti plus osm let George Bushe mladšího, jenž měl sice smysl pro odpovědnost, ale také vršil chyby, udělaly svět nebezpečným místem pro žití. Bill Clinton sledoval vlastní zájmy, navíc měl špatný vkus, a to už dělá dohromady 24 let, během nichž američtí prezidenti neplnili svou povinnost

O Evropě 

Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude 65 ze 100.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.

Není to jednoduché, říct jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?

O politické korektnosti 

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládám ji za největší nebezpečí pro svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na pokušení politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti.

O přistěhovalcích

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, žeEvropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu.

Oni neutíkají před bídou, jak se mylně domnívají mnozí Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která jen tak tryská z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. propadlým? Proč je život tam zničen až na dřeň – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. A nyní přicházejí do Evropy a přinášejí s sebou tutéž kulturu, jež zničila jejich vlast.

Prosím o vyjadrenie Vaších názorov.

 

Mail z Egypta

Dobrý večer zo Sharmu.

Skúsme sa na to pozrieť s inej strany.
Teraz sa intenzívne pripravuje novela ústavy, problém je taktiež ten, že s môjho pohľadu nie je veľa možnosti, ako zostaviť fungujúci parlament – vzdelaný a skúsený Egypťania, zväčša žili v zahraničí, a je dosť nepredstaviteľné aby po návrate zostavili fungujúci kabinet, ktorý uspokojí väčšinu.
Na lídra krajiny by som tipoval Amr Musa / liga ar. Štátov/, ale ťažko povedať.
Ťažko sa hodnotí situácia v 80 mil. krajine, s 60% gramotnosťou. Je veľa prečo, prečo, prečo, ale treba pochopiť, že drvivá väčšina obyvateľstva nevie čo je demokracia, čo s ňou súvisí, nemajú odkiaľ  čerpať skúsenosti. Ja osobne sledujem TV Al Arabija, a al Masrija, kde prichádzajú odborníci, s reálnymi návrhmi reforiem kompletného systému, vysvetľujú ľuďom, že toto je iba začiatok veľmi náročnej cesty. Včera bol fantasticky rozhovor z Dr. Ahmad Zewail / nositeľ Nobelovej ceny za chémiu/, ktorý rozprával veľmi tvrdo a realisticky o tom že je problém so vzdelaním lúdi. Predstavil aj program na reformu školstva…
Ja nie som politológ, iba sledujem dianie, a z môjho pohľadu je Egypt v Nasaj nezávidenia hodnej situácii, na severe hranice z Izraelom. Zachytil som aj správy, z izraelskej strany plné obáv a strachu o vývoj na strednom východe.
Proces demokratizácie vo všeobecnosti v arabských krajinách je pre Európana ťažko predstaviteľný, ale nie nemožný.
Skúsme sa obzrieť do roku 1989, koľko z nás vedelo čo je demokracia, čo vlastne chceme….tužili sme po slobode a nepredpokladám že ktokoľvek z nás vedel ako na to…učili sme sa, a myslím, že sa stále učíme.  U nás prešlo od revolúcie 22 rokov im 22 dni…

Ja hodnotím pád vlády pozitívne. Dúfam, v silu inteligencie lúdi, ktorý budú mať možnosť budovať novu, stabilnú krajinu. Viem s nekonečných rozhovorov s Egypťanmi, že sú šťastný, že vedia, že nebude ľahko, ale už sa neboja povedať čokoľvek, a sú plný nadeje a chuti na zmeny, treba ich v tom morálne aj profesionálne podporovať.

Unavujú ma už správy z našich médií, ktoré hľadajú senzácie a ľudské tragédie, bez konštruktívneho alebo objektívneho pohľadu. My ne máme pravo čakať od Egypta 24 hodinovú zmenu, ani my sme ju nedokázali, nechcem obhajovať tento národ, ale nedá mi to. Myslím, že som na vaše otázky odpovedal, ak budete mat akékoľvek ďalšie, som tu pre vás

S úctou **** ****

Autor príspevku:  Jozef Varga, wargas@estel.sk

 


Vážení spoluobčania Slovenska!
Potešilo by ma keby ste v komentári vyjadrili svoj názor na uplatňovanie demokratických principov na Slovensku v zmysle doleuvedeného článku p. J. Vargu.

Môj názor:
Chápem vzrušenie ľudí nad dôsledkami premien v Strednej Európe, teda aj u nás, po páde komunistického režimu. Dnes je to už 21 rokov, čo u nás vládne demokracia. Problém nie je v tom, že s nami naďalej manipulujú prívrženci tzv. lavice, ale v tom, že my, občania sme sa ešte neprebrali z chorobného spánku. Nevieme žít v demokratickom režime. Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie. Nie sme ochotní chodiť k voľbám. Nie sme schopní ako občania, vynútiť si prijímanie prospešných zákonov a najmä ich dodržiavanie.. Sme, ako občania SR, rozdelení na dve polovice, na pravú a ľavú, pričom najmä ta pravá je rozdrobená, čím je jej akcie schopnosť mizivá a často nulová. Naše myslenie sa orientuje na vyčkávanie a nie na občiansku akciu a tlak.. Preto to nie je možné dosiahnuť takú zmenu, aby sa zmenil charakter nasej spoločnosti na skutočnú demokratickú s prvkami priamej demokracie, s vymožiteľnosťou pravá, spravodlivosti a ochrany osoby.
Kritika 21 ročného vývoja v réžii zákulisných , komunistických síl v háve sociálnej demokracie je neúčinná, jalová. Chyba nám návod na jednotu a činy na prekonanie boľševického ducha, ktorý gniavi našu spoločnosť od konca 2. svetovej vojny, už 65 rokov. Len také námety, návrhy a činy nám pomôžu sa zobudiť z pasivity a jalovej kritiky voči tomu a tým, ktorí  s nami manipulujú. Potrebujeme sa zjednotiť na programe očisty nasej spoločnosti, tlačme na poslancov všetkých stupňov, aby si boli vedomí, že ich hodnotíme a potrebujeme, poďme vždy voliť s min. 90 %-nou účasťou, potom sa nebo nad nami vyjasni. Voliť parlamentné aj neparlamentné politické strany.  Nič, okrem občianskej múdrosti, statočnosti, jednoty, odvahy a akcieschopnosti nám nepomôže.

S pozdravom, Statočnosť nadovšetko !

Jozef Varga


 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Vláda. Parlament. Ústavný súd...

(Jozef Varga, 1. 1. 2012 11:47)

Všetci vieme, občania aj mienkotvorné média SR, že vláda a parlament po parlamentných voľbách a taktiež ústavný sudcovia po vymenovaní prezidentom SR skladajú sľub občanom SR, že budú si ctiť a dodržiavať platné zákony a Ústavu SR.

Keďže v prípade vlády a parlamentu SR sa tak nestalo - v prípade uzatvárania významnej medzinárodnej zmluvy v r. 2009 pre SR čiže Lisabonskej zmluvy, ktorou sa odovzdávali Bruselu desiatky významných vládnych kompetencii

a keď podľa ČL. 7 ods. 2 a ČL. 120 Ústavy SR

mala vláda a parlament povinnosť predložiť v referende občanom:

vyjadriť súhlas alebo nesúhlas občanov SR s ich konaním v tak záväznej veci pred ratifikáciu Lisabonskej zmluvy v parlamente.

Nestalo sa tak

a tak ja občan SR som o 2 roky neskôr požiadal o výklad Ústavy SR,

požiadal sudcov ústavného sudu SR,

ktorí taktiež prisahali po vymenúvaní za ústavných sudcov, že si budú ctiť a dodržiavať zákony a Ústavu SR.

Urobil som to verejne emailom.

Keďže mi Ústavný sud odmietol podať vysvetlenie,

tak znova som verejne to oznámil médiám, politickým stranám, občanom SR žijúcich doma aj v cudzine, aby vedeli, aký my sme právny štát.

Bojujem svojím spôsobom, slušne a nenásilne, podobne ako pán Václav Havel v roku 1989 - za zmenu spoločenského systému na priamu demokraciu

nie len v našej krajine,

ale aj v Európe. Mne vôbec nevadí, že v tomto spôsobe boja sa ocitám sám - jediný občan v SR. Napriek tomu mi ústavný sud odmietol odpoveď.

Počkám si ešte jeden mesiac a oslovým znova ústavný sud, konkrétne jej predsedu,

pani Ivetu Macejkovú a to,

prečo mi bola odmietnutá odpoveď na moju žiadosť o výklad Ústavy SR v súvislosti s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy.

S pozdravom Jozef Varga

Žiadosť k Ústavnému súdu SR...

(Jozef Varga, 30. 12. 2011 22:39)

V novembri 2011 som požiadal Ústavný súd SR o právny výklad Ústavy SR, konkrétne ČL 7 a ČL 120 a odpoveď som dodnes nedostal a som presvedčený, že ani nedostanem. Moje presvedčenie je, že bola porušená Ústava SR pri ratifikácii Lisabonskej zmluvy v roku 2009 zástupcami ľudu v NR SR.

Viac sa dozvedia moji emailový priatelia a to v mojom emaily, ktorý odošlem 1.1.2012 médiám, ústavným činiteľom, politickým stranám, vybraným občanom – priateľom.

Staro-nová Ústava

(Jozef Varga, 30. 12. 2011 11:37)

Ako zástancovi priamej demokracie pri tvorbe občianskej Ústavy mi najviac prekáža absencia volebného zákona priamo v Občianskej Ústave a to iniciatívou 99%, ktorá spísala navrch novej občianskej Ústavy a definovala to staronovým ČL. 2 Ústavy SR

To je dôvod prečo neodporúčam voličom SR voliť túto novu neparlamentnú stranu a je to iba návrat oligarchov SDL, návrat cez občiansku Ústavu do parlamentných lavíc, kedy volič občan by sa ocitol znova v roli bezmocného štatistu volených zástupcov ľudu a ich svojvôli. Prinášam navrch ich občianskej Ústavy, ktorí je veľmi blízky súčasnej platnej Ústavy SR, ktorá bola prijatá v roku 1992 v parlamente čiže NR SR, prijatá SDL, SNS, a HZDS a začala sa divoká privatizácia v následných rokoch v réžii ústavných činiteľov a nie vôle občanov našej krajiny.

Čl. 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html

http://www.webnoviny.sk/slovensko/eduard-chmelar-a-juraj-mesik-odisli-z/438461-clanok.html?from=naj_vclanku_7dni

Nie až volebný zákon, ale priamo nová občianska Ústava musí definovať práva občanov SR

a to podľa návrhu

občianskej Ústavy iniciatívy 99% nestalo.

Nová občianska Ústava, aby mohla byť schválená v referende občanmi našej krajiny, musí definovať v jedným zo svojich článkov aj priamo práva občanov a povinnosti volených zástupcov bez trestnoprávnej imunity v novom spoločenskom systéme usporiadania SR.

Vláda a moc musia ísť v skutočnej demokracii zdola nahor a nie zhora nadol. Ľudia majú byť tí, ktorí majú moc vo svojich rukách – moc vládnuť, moc meniť, moc tvoriť, moc zlepšovať, ale aj moc trestať. Problém súčasnej spoločnosti je v tom, že sa politici neboja ľudí, že nemajú pred nimi žiaden rešpekt. Ale keby boli kedykoľvek odvolateľní a svoje rozhodnutia by museli v prípade potreby verejne obhajovať, rešpekt by opäť nadobudli.

Vyjadril som sa k tomu v mojom príspevku Demokracia, občianska Ústava z dňa 18.12.2011

Demokracia v 21 storočí...

(Jozef Varga, 28. 12. 2011 16:27)

V 20 storočí aj dnes ľudia štrajkami a demonštráciami dávali a dávajú v rôznych veľkomestách sveta či krajinách sveta svoj nesúhlas s komunizmom, kapitalizmom a despotizmom

a dnes, aj keď v menšine, už aj s integračným a globalizačným procesom,

nakoľko oficiálne média celého sveta tento proces propagujú denne, propagujú za pozitívny pre ľudstvo.

Aktivity menšiny občanov v uliciach sú potlačené buď políciou alebo armádou. Demonštrácie sú účinné len vtedy, keď ostatným občanom sa predloží vízia- obraz budúcnosti a to právo, právo občanov ktorej koľ vek krajiny sveta si vytvoriť najvyšší zákon - Ústavu, a schváliť si ho v referende.

Tým najvyššími zákonmi v spoločnosti je občianska Ústava a volebný zákon.

Pokiaľ sa budú aktivity nespokojných občanov sústreďovať len na kritiku ústavných a verejných činiteľov či na upadajúcu ich životnú úroveň,

tak ľudia nemajú šancu zmeniť spoločenský systém.

V r. 1989 Václav Havel požadoval zmeniť Ústavu a vypustiť z nej vedúcu úlohu KSČ v spoločnosti. Žiadal taktiež slobodné voľby,

ale pozabudol

požiadať občanov Československa, aby v priestore jedného roka si občania, verejnosť vytvorila občiansku Ústavu ČSFR.

Viac o demokracii som uviedol v mojich predchádzajúcich príspevkoch v ktorých dávam prednosť pred zastupiteľskou demokraciou priamej demokracii zmenou volebného zákona a tvorbou občianskej Ústavy a to nie len v našej krajine, ale v celom svete.

Bol by to základ pre tvorbu nového medzinárodného spoločenstva a medzinárodných demokratických inštitúcii vo svete vyspelej civilizácie našej planéty už v 21 storočí.

Diskusia o priamej demokracii

(Jozef Varga, 26. 12. 2011 13:12)

Túto stránku vytvárajú ľudia, ktorí majú vážne výhrady voči vzťahu politikov a občanov. Nie sme spokojní s mocou ktorú si politici sústredili vo svojich rukách. Sme však ľudia, ktorí nerezignovali na súčasnú situáciu a snažíme sa o posilnenie účasti nás, občanov na správe vecí verejných. Za týmto účelom sa usilujeme o rôzne mechanizmy priamej demokracie, ktoré na tejto stránke propagujeme.

Zastupiteľská demokracia
s globálnym finančným systémom vytvorila dlhy a spôsoby riešeniami dlhovej krízy a zastupitelia pod tlakom ratingových agentúr ich budú vytvárať ešte viac až dôjde k totálnemu spoločenskému kolapsu v Európe.

Zastupiteľská demokracia je prežitok, ktorý si už splnil svoju úlohu. Uznávame dôležitosť zastupiteľskej demokracie v dejinách, kde významným spôsobom prispela v boji za slobodu, ale v súčasnosti, v dobe vyspelých technológií, v dobe vysokej intelektuálnej a kultúrnej úrovne ľudstva, už nie je žiaden dôvod, aby bola zastupiteľská demokracia funkčným systémom aj naďalej.

Vláda a moc musia ísť v skutočnej demokracii zdola nahor a nie zhora nadol. Ľudia majú byť tí, ktorí majú moc vo svojich rukách – moc vládnuť, moc meniť, moc tvoriť, moc zlepšovať, ale aj moc trestať. Problém súčasnej spoločnosti je v tom, že sa politici neboja ľudí, že nemajú pred nimi žiaden rešpekt. Ale keby boli kedykoľvek odvolateľní a svoje rozhodnutia by museli v prípade potreby verejne obhajovať, rešpekt by opäť nadobudli.

V predčasných parlamentných voľbách 2012 voľme neparlamentné strany, ktoré do svojho programu si dali priamu demokraciu a tvorbu občianskej Ústavy SR odsúhlasenej občanmi SR v referende.

http://www.youtube.com/watch?v=0tvEbDycGPw&feature=player_embedded#!Podvod či ľudské práva?...

(Jozef Varga, 26. 12. 2011 10:03)

Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je definovaný v Ústave Slovenskej republiky a to v článku 30 ods. 3 a v zákone č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
Zmenu volebného systému, ktorú som opísal vo svojom príspevku demokracia, občianska Ústava, musí byť vynútená občanmi – voličmi v tvorbe občianskej Ústavy. Súčasná platná Ústava nám bola občanom SR nanútená malou skupinou ľudí sledujúc svoje osobné zaujmi, zastupiteľskou demokraciou pluralitných parlamentných strán v roku 1992 bez referenda spoliehajúc sa, že Slováci neodmietnu vlastnú štátnosť. Vtedajší tvorcovia Ústavy pozabudli, že existuje okrem zastupiteľskej demokracie
aj priama demokracia
na ktorú majú občania SR právo a ktorú som opísal v mojom príspevku

demokracia, občianska Ústava.

A tak podľa môjho presvedčenia a názoru intelektuálna elita SR hrubo porušila pri tvorbe a schvaľovaní Ústavy SR, porušila Listinu základných práv a slobôd ä

a neskôr v roku 2009

aj hrubo porušili ústavu SR pri ratifikácii Lisabonskej zmluvy, konkrétne Čl. 7 ods. 2 a ČL. 120 Ústavy SR.

Národu jeho klapky z oču...

(Ladislav Serenča, 25. 12. 2011 21:43)

"Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie."

Pán Jozef,
...sa tak skoro nepodarí nikomu odstrániť!
22 rokov robím všetko, čo je len možné v mojich silách, aby som tomuto nášmu národu odstránil klapky z očú, ale čím viac sa zapája do takýchto aktivít, tak tým viac ma mnohí majú za hlupáka a sami nedokážu pochopiť, že tými hlupákmi sú práve ony, lebo ešte stále veria tým svojim politikom, ktorí ich krásne vodia za nos.

Laco

Evropský stabilizační mechanismus

(Jozef Varga, 25. 12. 2011 20:56)

Drsné video:

Evropský stabilizační mechanismus (euroval)

http://www.youtube.com/watch?v=EItMh48LUE4&feature=related

Island a demokracia

(Jozef Varga, 25. 12. 2011 15:11)

Stručná história islandské revolúcie 2008 - 2011:

občanmi vynútené odstúpenie celej vlády,
vynútené znárodnenie bánk, všeobecné referendum na všetko,

uväznenie

zodpovedných ľudí za krízu a prepísanie ústavy
priamo občanmi a nie skorumpovanými poslancami zabehnutých strán pluralitných strán.

To čo sa stalo na Islande, bolo preto veľmi ťažko pozorované mnohými
politikmi EU ako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero,
Berlusconi.

Predstaviteľmi v EU boli vyhodnotené ako nebezpečné pre ich úplne
skorumpovaný mocensko-politický systém zastupiteľskej demokracie.

Bojkot informácií o skutočnej
podstate diania na Islande bol striktne dodržiavaní tisíckami novinárov v
rámci všetkej korporatívnej tlače, rozhlasu a televízie.

Mienkotvorným masmédiám
vládny vyjednávači údajne ponúkli v niektorých krajinách dokonca aj
značné daňové úľavy a to » výmenou za mlčanie.

Ale napriek tomu sa islandská revolúcie ďalej šíri a bude šíriť po Európe.

Občania a voliči Islandu sa totiž veľmi rázne postavili doterajšiemu úplne skorumpovanému a
ďalej neudržateľnému systému volieb do "zabehnutých" politických strán nepriamej demokracie a dáli celej Európe i svetu lekciu z naozaj ľudovej demokracie.

Verme,
že Islandská revolúcia bude časom všeobecné známa a skôr alebo neskôr celkom právom
radovými občanmi ocenená, napriek vláde klamstiev a pernamentného podvodu
od doterajších politických a ekonomicko-bankovníckych elít hnaných
predovšetkým bezhraničnou chamtivosťou, ktorí v podstate zapríčinili túto
úplne zbytočnú celosvetovú krízu.

Túžba po slobode, rovnosti,
všeobecné prosperite a spravodlivosti bez nadradených elít
totiž nepozná hraníc!

Čas na to už povážlivo dozrel v zvyšku krajín EU aj u nás.

Demokracia v parlamente...

(Jozef Varga, 25. 12. 2011 10:21)

Nič sa ale nedá robiť, väčšina z nás je vydaná na milosť svojim zamestnávateľom a tak nám nezostáva nič iné, len túžobne čakať na nejaké tie omrvinky zo zisku, ktoré nám naši šéfovia môžu hodiť ako malú kostičku vernému psíkovi.

No máme u nás aj inú skupinu zamestnancov.

Na mysli mám poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Oni totiž fungujú tak trochu inak ako my – dokážu veľmi flexibilne narábať so svojimi platmi. Môžu si ich zvyšovať, znižovať, zmraziť, rozmraziť... Jednoducho, hýbu si s nimi, ako si to len situácia vyžaduje. No povedzte, vám by sa nepáčilo, keby ste si spolu so svojimi kolegami mohli určovať výšku svojej mzdy? V podstate nezmysel, že?

A pritom aj poslanci sú vlastne len obyčajnými zamestnancami, tak ako aj my. Alebo nie sú takí, ako my? Sú niečím výnimočným, niečím lepším, než sme my?

Samozrejme, ich plat z niečoho vychádza – podľa starého modelu tvoril trojnásobok priemernej mzdy. Dnes vzorec vychádza z hospodárenia nášho štátu, čiže mali sme menší deficit a tak poslanci budú mať vyšší plat. A je jedno, že si plat na istú dobu zmrazia, stále je neprimerane vysoký. A stále si s ním vlastne môžu narábať, ako sa im chce. Veď zmeniť či novelizovať zákon môže byť také ľahké!

Celé je to dôsledok toho, že naši „zástupcovia“ v parlamente nie sú pod našou priamou kontrolou a že sa nám nemusia zodpovedať. Niekto neparlamentné strany však presadzujú model priamej demokracie, v ktorom by sa nám už politici viac nesmiali do tváre, ale sami by na svojich tvárach mali pot z toho, akoby pred nami museli obhajovať svoje rozhodnutia. A keby ich neobhájili, neobhájili by ani svoj mandát.

Ak je priama demokracia aj vaším snom, tak voľte neparlamentné strany po prečítaní si, ich programov. Len tak môžeme vytvoriť spravodlivejšiu demokratickú spoločnosť.

Demokracia v zdravotníctve

(Jozef Varga, 25. 12. 2011 10:06)

Demokracia v zdravotníctve je podľa môjho presvedčenia tunelovanie poisteného v zdravotníctve od pravicových strán SDKU-DS a KDH a po prípadnej transformácii nemocníc na akciové spoločnosti až by naďalej nemocnice vytvárali zadlženosť, tak šli by do konkurzu a privatizácii pravdepodobne mecenášmi SDKU-DS a KDH, boli by privatizované Pentou.

Zdravotná starostlivosť, obzvlášť ak ide o operácie v nemocniciach, musí byť v trhovej ekonomike v rukách štátu. Mame súkromné aj štátne zdravotné poisťovne, ktoré z našich odvodov, platieb poistného do zdravotného poistenia si môžu tvoriť zisk, hlavne na super trhové mzdy papalášov poisťovni. Tento rok sa podľa informácii Smeru - by sa mal zisk zdravotných poisťovni pohybovať približne do 100 miliónov eur z našich platieb poistného do zdravotnej starostlivosti v zdravotníctve. A tak platy bosov predstavenstva a dozornej rady zdravotných poisťovni sú nehorázne. Tie najvyššie sa pohybujú do 20 tisíc eur z našich platieb do zdravotníctva.

Naše všetky štátne nemocnice sa mesačne zadlžujú čiastkou 3, 5 milióna eur čiže za rok 45 miliónmi eur. Takže až by si zdravotné poisťovne nemohli tvoriť zisk (s výnimkou 2,5 % zo zákona na ich správu), tak nemocnice štátne by sa nezadlžovali a bolo by aj na platy lekárov.

Keď nám odídu lekári do zahraničia za platmi, kto a kedy vychová nových lekárov?

Bude to tak, ako v USA, kedy ťažko chorého pacienta, ktorého treba operovať a nemá peniaze, tak ho vychodia na ulicu

Demokracia, občianská Ústava

(Jozef Varga, 18. 12. 2011 7:49)

Zastupiteľská demokracia je prežitok, ktorý si už splnil svoju úlohu. Uznávame dôležitosť zastupiteľskej demokracie v dejinách, kde významným spôsobom prispela v boji za slobodu, ale v súčasnosti, v dobe vyspelých technológií, v dobe vysokej intelektuálnej a kultúrnej úrovne ľudstva, už nie je žiaden dôvod, aby bola zastupiteľská demokracia funkčným systémom aj naďalej.

Vláda a moc musia ísť v skutočnej demokracii zdola nahor a nie zhora nadol. Ľudia majú byť tí, ktorí majú moc vo svojich rukách – moc vládnuť, moc meniť, moc tvoriť, moc zlepšovať, ale aj moc trestať. Problém súčasnej spoločnosti je v tom, že sa politici neboja ľudí, že nemajú pred nimi žiaden rešpekt. Ale keby boli kedykoľvek odvolateľní a svoje rozhodnutia by museli v prípade potreby verejne obhajovať, rešpekt by opäť nadobudli.

Priama demokracia je jedna z jej dvoch hlavných politických zásad. Väčšina z nás si totiž dobre uvedomuje realitu a vie, že vládnucim politikom sme ukradnutí až na jeden deň, deň volieb. Prakticky celé štyri roky sa nás snažia presvedčiť, že práve tá ich strana nám zabezpečí ružovú budúcnosť. Samozrejme, nikto im neverí, aj keď sa niekedy vynorí nejaký nový politický subjekt, ktorý, ako sa zdá, by mohol byť aspoň trochu iný a lepší ako tie pred ním, no prirodzene, nakoniec sa ukáže, že je úplne rovnaký. A to je bežná realita zastupiteľskej demokracie.
Priama demokracia môže byť vytvorená zmenou volebného systému a celkového fungovania spoločnosti. Slovensko môže fungovať ako federácia ôsmych krajov so spoločnou centrálnou vládou, zákony však prijímajú jednotlivé krajské snemy, tie však nesmú byť v rozpore s centrálnou ústavou.

Jednotlivé zložky samosprávy môžu fungovať na obecnej úrovni. Obec je rozdelená na okrsky, z každého sa zvolí jeden zástupca do obecného zastupiteľstva, ten sa bude priamo zodpovedať svojim voličom trebárs na každomesačnom stretnutí, na ktorých môže byť kedykoľvek väčšinou voličských hlasov odvolaný a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca

Ďalšou zložkou je krajská samospráva. Každý okres bude mať piatich zástupcov v krajskom parlamente. Zástupcovia nemajú žiadnu imunitu, sú kedykoľvek odvolateľní, na každomesačnom stretnutí so svojimi voličmi musia v prípade potreby obhájiť svoje rozhodnutia, na nich môže byť kedykoľvek väčšinou hlasov odvolaní a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca.

Každý zástupca na ktorejkoľvek úrovni bude povinný svoje rozhodnutia v prípade požiadavky svojich voličov obhájiť, ak sa mu to nepodarí, bude mu hroziť odvolanie. Takto si každý poslanec uvedomí svoju zodpovednosť pred svojimi voličmi.

Pokiaľ ide o vládu, jej členovia by sa vyberali na základe rozsiahlych odborných pohovorov, ktoré by vykonávala komisia zložená z najlepších odborníkov, napríklad profesorov, univerzitných učiteľov alebo vedeckých pracovníkov. Zodpovedali by sa však samotným občanom, ktorí by v prípade nesúhlasu s ich rozhodnutiami mohli na základe zozbierania určitého množstva podpisov iniciovať ich odvolanie.

Komu dôverujem z politikov

(Jozef Varga, 17. 12. 2011 14:22)

Sklamala ma Pani Radičova a jej dočasná vláda. či KDH s ministrom dopravy pánom Figeľom.

Euro poslankyňa Smeru SD Flašíková-Beňová považuje dohodu o dlhovej kríze za diktát

Čítajte viac:

http://blog.aktualne.centrum.sk/blogy/monika-benova.php?itemid=1095

vídea

http://www.ta3.com/clanok/5487/flasikova-benova-povazuje-dohodu-o-dlhovej-krize-za-diktat.html

A tak musíme sa snažiť propagovať aj priamu demokraciu, Švajčiarsky spoločenský systém, tvorbu občianskej Ústavy, keď sa ľudia v následných rokoch prebudia a budú už múdrejší a nie naivný, aký sme boli v rokoch 1989 – 1993 » či pri referende o vstupe do EU.

Zle časy ešte iba prídu a ľudia musia vedieť pri protestoch čo chcú požadovať pri zmene spoločenského systému.

A tak hŕstka nás musíme učiť náš národ myslieť ako nato a nedôverovať mienkotvorným médiám či naším zastupiteľnom, ktorí klamu občanov – voličov. Keďže niektorí zastupiteľia sú aj čestný a hovoria občanom pravdu, tak moja vdaka patrí aj im tj, Moniky Beňovej Flašíkovej zo Smeru či Richardovi Sulíkovi zo strany SAS.

Trvalý euroval – trvalý tunel
http://richardsulik.blog.sme.sk/c/280468/Trvaly-euroval-trvaly-tunel.htmlVoľme neparlamentné strany

(Jozef Varga, 15. 12. 2011 20:29)

Keď raz máme zadlženú štátnu a prázdnu kasu, tak šetriť musíme. Môžeme to zmeniť nie úplné, nie hneď, keď sa správne rozhodneme v predčasných parlamentných voľbách 2012.

99% občanov je dnes ovládaných skorumpovanými politikmi v celej strednej a východnej Európe

Ako viete mojím želaním je tvorba občianskej Ústavy SR po vzore demokracie Švajčiarska, ktoré s ďalšou krajinou Európy Islandom sa stali vzorom demokracie budovanej zdola a nie zastupiteľskou demokraciou, kde sa občan volič po parlamentných voľbách stáva bezmocný zmeniť rozhodnutie vlády či parlamentu v USA, Rusku, Francúzsku, Veľkej Británii, Čine, Nemecku, nehovoriac už o malých krajinách s výnimkou Švajčiarska a od roka 2011 aj Islandu.

Keďže silnie hnutie za priamu demokraciu nie len v našej krajine, ja osobne som sa stal súčasťou občianskych aktivít za občiansku Ústavu formou príspevkov na internete či emailami ústavným činiteľom našej krajiny, ČR či EU a taktiež občanom našej krajiny či Slovákom žijúcim v zahraničí.

Propagátorov, hnutí či strán občianskej Ústavy v SR je dnes už niekoľko. Pokiaľ občania budú sledovať programy hnutí či strán v SR, tak sa majú šancu dozvedieť, ktoré sú to strany a hnutia a aj možnosť ich dostať do parlamentu v parlamentných voľbách 2012. O čom je občianska Ústava Vám priblíži iniciatíva 99% občiansky hlas, ktorá taktiež sa zúčastní parlamentných volieb.

Je potrebné sledovať programy strán a hnutí a rozhodnúť sa prísť voliť 10.3.2012 koho chcete.

http://www.youtube.com/watch?v=wMzGzsiEDzA&feature=endscreen&NR=1

http://www.obcianskaustava.sk/

Eduard Chmelár: Občianska charta 2010
http://www.youtube.com/watch?v=CNWdxW4F5lI&feature=related

Revolučná Strana
http://www.cestakrevolucii.blogspot.com/

O voliča zabojuje týchto 26 strán

http://udalosti.noviny.sk/volby-2012/12-12-2011/o-poslanecke-fleky-zabojuje-2971-kandidatov.html

Neparlamentné strany

(Jozef Varga, 11. 12. 2011 20:04)

Aby parlamentné politické strany dostali hlasy občanov – voličov znova, tak zákonom stanovili právo, respektíve povinnosť politických neparlamentných strán zložiť kauciu 16 eur, aby mohli sa uchádzať o mandát voličov SR. Ak získajú tieto neparlamentné strany 2% hlasov oprávnených voličov, tak tieto peniaze im budú vrátene. Takže veľa novovznikajúcich strán propagujúci priamu demokraciu pred zastupiteľskou demokraciou si rozmysli či isť do parlamentných volieb 2012 či následných parlamentných volieb 2014

Viem určite, že o hlasy voličov sa budú uchádzať neparlamentné strany, ktoré majú v svojom programe priamu demokraciu a to Právo a spravodlivosť a ĽS NS. Ktorej z týchto strán dáte prednosť v predčasných voľbách 2012 pred parlamentnými stranami je na Vás občanoch – voličoch.

Čo je priama demokracia

http://tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&id=812

Právo a spravodlivosť - 2,23 hodinové video o priamej demokracii

http://www.youtube.com/user/chorademokracia#p/u/1/nOrWLjrLi7o

http://www.koloseo.info/d.htm

ĽS NS Vladímíra Pavlíka
http://www.szcpv.org/11/17november.html

http://www.lsnspp.6f.sk/99.php

http://lsnspp.6f.sk/pravda.phpNádej v predčasných voľbách

(Jozef Varga, 11. 12. 2011 16:21)

Zahraničná politika USA rozdúchava napätie v celom svete. Ako sa to skončí to nevie nik. Je to veľmi zle pre ľudstvo tak, ako to bolo s nástupom Hitlera k moci v 20 rokoch minulého storočia a aj preto sa oplatí bojovať za priamu demokraciu v každej krajine sveta.

Je potrebné občanom SR hovoriť, aby volili neparlamentné strany, ktorých v konečnom dôsledku je občianska Ústava a nie záchrana eura a EU, ktorá je duchovným dieťaťom globálneho finančného systému ľudí z Bilderberg Group.

Vôbec im nejde o zlepšenie života občanov v Európe či vo svete, ale o nastolenie globálnej diktatúry cez nepokoje v celom svete na začiatku 21 storočia. V SR máme čas do volieb v kruhu svojich známych propagovať neparlamentné strany, ktorých cieľom je občianska Ústava a prvky priamej demokracie, respektíve priama demokracia. Inač tu budeme mať zástupcov ľudu vždy tých istých a nič sa nezmení, len povedie to k horšiemu.

Zle to bude taktiež, keď občania budú voliť parlamentné stálice na politickej scéne Slovenska, tak niet čo váhať dať priestor aj neparlamentným stranám. S programom priamej demokracie alebo tvorby občianskej Ústavy do volieb 2014.

Stačilo by na začiatku dostať do parlamentu aspoň jedinú stranu, ktorá ma v programe zmenu Ústavy SR na občiansku Ústavu priamej demokracie, aby sa do následných parlamentných volieb 2014 mohli presadiť aj iné neparlamentné strany s podobným programom. Je to jediná nenásilná cesta k skutočnej demokracii nie len u nás, ale v celom svete.

S úctou
Jozef Varga
PS
http://wertyzreport.com/

V USA schválili revolučný zákon: Armáda bude môcť ľudí väzniť aj zabiť!

http://tvina.sk/index.php?program=1&video=2463

Predčasné voľby 2012

(Jozef Varga, 11. 12. 2011 11:41)

Dna 10.12.2011 odvysielala TA3 program strany Smeru do predčasných parlamentných volieb ústami a slovami, sľubmi pán predsedu Róberta Fica.

Nakoľko sú jednotný v strane Smer – SD vo vzťahu k euru a EU v eurozóne sa môžete presvedčiť na webe euro poslankyne Moniky Beňovej – Flašíkovej zo strany Smer- SD:

http://blog.aktualne.centrum.sk/blogy/monika-benova.php?itemid=1095

Slobodné voľby a demokracia

(Jozef Varga, 11. 12. 2011 10:34)Môj názor duchom slobodného občana je takýto:

• O žiadnej slobode a právnom štáte či spoločenstve národov v demokratickom systéme nikdy nemôžeme, nemáme právo hovoriť ako o demokratickom, pokiaľ mienkotvorné média v každej krajine sveta sa budú správať ako mediálne devky vo vzťahu k vybraným parlamentným stranám. Takto tiež robili komunistické média a vytvorili nám stranu na večné časy. Aj papaláši pluralitných strán chcú vládnuť na večné časy. V občianskej Ústave by sme im dali šancu dvoch volebných období a potom povinný odchod do civilného života.

A tak ak rozhlas a TV stanice nedajú priestor pred parlamentnými voľbami

pluralite názorov a vízii usporiadania spoločnosti aj neparlamentných stranám alebo osobám presadzujúcim priamu demokraciu, tak nikdy nemôžeme hovoriť o slobodných parlamentných voľbách a demokracii.

• O slobode a demokracii môžeme alebo máme právo hovoriť len vtedy, keď sa dá priestor občanom každej krajiny sveta vytvoriť si občiansku Ústavu svojej krajiny, kde by sa aj zrušila nie priestupková imunita s ktorou prichádza strana SAS, ale trestnoprávna imunita ústavných činiteľov za rozhodnutia v parlamente či vláde.

Aj keď som zástanca Švajčiarskeho spoločenského systému, tak som za znárodnenie významných súkromných bank sveta aj vo Švajčiarsku, kde si v tajnosti uložia peniaze zločinci, zlodeji či politici rôznych krajín sveta a vôbec finančného globálneho systému. Som za právo slobodného podnikanie v ekonomike

» so slobodným súkromným podnikaním,


»ale tak isto aj právom - tvorením pracovných miest štátom, štátnych podnikov s dôvodu zachovania zamestnanosti, právom na život a nie bezdomovectvo alebo riešenie životných sociálnych tráum seba vraždou deti, dospelých, starších ľudí o čom štatistický úrad každej krajiny poctivo mlčí. Nuž pýtam sa, euro, modla či zlaté teľa 21 storočia zachráni ľudí? Integrované spoločenstvo národov Európy je možné a prajem si ho na práve rovnosti národov Európy, ale s odstavením finančného globálneho systému od ekonomickej moci.

Finančný systém bank a poisťovní musí byť v rukách každého štátu. Majú to v rukách politické autority krajín EU. Na ktorú stranu sa politické autority pridajú, tak to pocítime v Európe v rokoch 2012 a následných rokov. Zachráňme Európu a zjednocovanie sa národov Európy bez súkromných významných bankárov, ktorých je potrebné znárodniť v každej krajine EU aj sveta.

Je lepšia ľudí zamestnávať, ako im vyplácať podporu v nezamestnanosti a tvoriť dlh občanom ďalšími dlhmi v trvalom eurovale čo sú pracovne aktívny. Je to môj názor a presvedčenie.

S pozdravom a úctou

Jozef Varga

Budúcnosť po predčasdných voľbách...

(Jozef Varga, 30. 10. 2011 9:43)

Budúcnosť po predčasdných voľbách, možná, že sa mýlim.

Ak zdražeje elektrina v budúcom a následných rokov, tak mestá a obce nebudú mať na osvetlenie a zdražejú nám zároveň aj potraviny a náklady na život a tak aj preto si naši zástupcovia ľudu zvýšili platy o 20% od januára 2012.

Dnes mnohí tzv. politickí komentátori a politológovia predpovedajú, že v predčasných voľbách budú iné témy, než je napríklad eurovalu. Populizmus strán Smeru, SDKU-DS, KDH nepozná hranice pred získaním si voličov.

Po perióde finančnej a hospodárskej krízy a dlhovej krízy príde kríza energetická a dá sa neskôr očakávať aj kríza potravinová. Tu už bude boj o holý život.

Potom si možno niektorí z Vás spomenú, že len priama demokracia a navráť veci verejných do rúk občanov každej krajiny sveta je jediná bezpečná cesta k slobode a demokracii či dôstojnej životnej úrovni občanov v Európe..

Aj dnes vidíme, že najmä globálna finančná a politická moc spolu s médiami sa snažia pred očami verejnosti skryť pravdu o masových protestoch vo svete voči arogancii bánk a rôznych nadnárodných finančných korporácií, ktoré priviedli svet do krízy.

Dnes je naivné si myslieť, že ak Slovensko bude s vlkmi vyť – bude sa nám dobre žiť. To je hlúpa rozprávka Smeru, SDKU-DS, KDH, Mostu Hid.
V čase globálnej krízy si každý bude chrániť najmä sám seba, svoje zdroje energie, potravín a vody. O tomto nás poúča aj história.

Súčasne vyzývam cenzurované médiá a štyri hlavné servilné politické strany (Smer, SDKÚ, KDH, Most Hid, aby prestali zavádzať a klamať slovenskú verejnosť a podsúvať nám úlohu slabého lokaja Európy.

Preto budem voliť SAS.
J. Varga
wargas@extel.sk

Euroval, zánik eura aj EU

(Jozef Varga, 25. 10. 2011 8:37)

V mojich úvahách zvažujem či zástupcovia Smeru, SDKU-DS, KDH, Mostu-Hid a euro parlamentu či ministri financií EU podobne ako premiéri krajín EU by nemali začať navštevovať odznova základnú školu.

Oni nevedia alebo nechcú pochopiť, že nimi vytvorená EU a euro sa nedá zachrániť. Keďže počúvali, a slúžili elitám zo skupiny Bilderberg Group a MMF či SB, tak inak to ani dopadnúť nemohlo ako diktátom k členským krajinám EU poslušných byrokratov z Brusel i, ktorí oddane slúžia vodcom skupiny Bilderberg, MMF a SB.

Na zasadnutí skupiny Bilderberg v rokoch 2008 až 2009 naplánovali ľudstvu ekonomickú depresiu na niekoľko dekád desaťročí čo bude mať za následok úpadok ekonomiky a postupne sa približovanie k feudálnej chudobe bežných obyčajných ľudí na svete aj v EU a USA a znižovaniu pôrodnosti hlavne v EU, USA, Kanade, Japonsku, Austrálii.

Ak zoberiem EU, tak dnes toto zoskupenie má 28 biliónov eur verejný dlh. Skorumpovaný politici vytvorili euroval na Oyeb ľudí v EU. Tvrdia nám, že musíme daňoví poplatníci prispievať do eur ovalu na rekapitalizáciu stratových súkromných bánk v EU a Nemecku či v EU, keď sa bude zostrihovať Grécky dlh a neskôr, keď sa budú zostrihovať ďalšie dlhy krajín v eurozóne.

Tvrdé reformy na získanie 14 biliónov eur z verejných financií a na druhej strane vkladať z verejných financií ďalších 14 biliónov eur na účty súkromných bánk v EU je najväčší Oyeb občanov a daňových poplatníkov EU, Oyeb skupinou Bilderberg a ich lokajov.

Nuž aj prváčik si to vie spočítať, len naši skorumpovaný zástupcovia ľudu nie, že je to cesta do pekla,

tvrdé reformy, škrty verejných financií na jednej strane a na druhej strane prispievanie do rozšíreného eur ovalu na záchranu súkromných bank z našich dani.

Tieto pravidla hry boli naplánované v Bilderbergu a skorumpované poslušné politické reprezentácie krajín Európy ich prijali, mienkotvorné média o tom vedia a mlčia, pretože sú v službách tých ľudí v ktorých sú aj politické reprezentácie krajín sveta a j EU. Bilderberg Group sa stal nový neľudský Boh vo svete. Vznikol v roku 1954 a jeho zakladateľmi boli finančníci - bankári Rockefellér a Rothschild. EU a celý integračný a globalizačný proces je veľmi precízne vypracované umelecké dielo týchto pánov a skutočných vládcov našej planéty podobne, ako bol začiatok 20 storočia hrou s ľudstvom zo strany ich otcov a dedov. Tieto famílie vládnu svetu už 200 rokov a politici sú iba bábky v ich rukách či v Rusku alebo v USA .


Za rok či dva budú masy v krajinách EU zvažovať - či veriť nepriamej zastupiteľskej parlamentnej demokracii bez prvkov priamej demokracie. Nástup tohto spoločenského systému priamej demokracie vedie len cez občianske Ústavy v krajinách Európy.


Autor: Jozef Varga
wargas@extel.sk


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »