Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení návštevníci stránky.

Na tejto stránke napíšte svoje názory a pripomienky, prípadne otázky ktoré by Vás zaujímali. Vášmu prianiu sa budem snažiť vyhovieť.

V komentáry môžete požiť namiesto skutočného mena tzv. pseudonym, ale čestnejšie je uviesť Vaše pravé meno, prípadne aj e-mail.

 


Rozdělení v roce 1992 je neplatné!

 

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

                             

                                      Co já na to?

                                                                                                                                                     Nic.

 

 

 

viz -

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ",

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ".

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ".

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

O GORILE:  http://skgorila.tumblr.com/

 


Milí spoluobčané,

mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem.

Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?

USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí. 

Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !

Ale to není celá pravda.

To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.

Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).

 Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena.Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.

To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus(wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a rozšiřuje.

To je tajemství původu islámského státu (IS) - bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.

Tato "osa zla" –Washington – Londýn - Rijád - je jádrem celého problému.

 Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.

 Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.

To musí ihned skončit!

 Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi - začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.

Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.

Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.

O tom není slyšet ze západních médií téměř nic! 

 Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.

Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.

Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!

Z toho by se EU mohla hodně poučit.

Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.

 Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!

Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!

 Prosazujeme:

1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké finanční oligarchie;

2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;

3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.

 Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlagwww.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140

Subject: Fwd: Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec

Expert, který na rozdíl od většiny jiných ví, co říká    -   A  BOHUŽEL MÁ PRAVDU

Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec
Jefim Fištejn
Dan Schueftan
 Nguyen Phuon Thao


JE TO BOHUŽEL KONEC CELÉ EVROPY

Reflex přináší zásadní rozhovor k dnešní situaci v Evropě a vlastně v celém západním světě. Poskytl ho Dan Schueftan, izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i amerického Kongresu. Jeho myšlenky působí úlevným dojmem. Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme, ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Ta horší zpráva je, že má - asi - pravdu.
           Schueftan prolamuje tabu, kvůli nimž by si v mnoha evropských státech vysloužil trestní oznámení. Tak například:
          “Nechci vás urazit, ale Obama je Evropan. A to je to nejhorší, co můžete o americkém prezidentovi říci.”
nebo
“Politická korektnost je nepřítelem svobodné společnosti.”
nebo
“Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samontý princip tolerance.”

O Americe a globálním pořádku 
Je načase zvyknout si na myšlenku, že ne každý problém má okamžité řešení. Některé živelní pohromy nelze uřídit, lze je pouze přežít. Bolístka musí nejprve vyhnít. Mám za to, že v nadcházející době problémů nebude ubývat, spíše naopak.

Pro Evropany byla Amerika jakýmsi pomyslným odpovědným tátou, který je chránil před jejich vlastními hloupými nápady. Avšak osm let Obamovy bezradnosti plus osm let George Bushe mladšího, jenž měl sice smysl pro odpovědnost, ale také vršil chyby, udělaly svět nebezpečným místem pro žití. Bill Clinton sledoval vlastní zájmy, navíc měl špatný vkus, a to už dělá dohromady 24 let, během nichž američtí prezidenti neplnili svou povinnost

O Evropě 

Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude 65 ze 100.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.

Není to jednoduché, říct jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?

O politické korektnosti 

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládám ji za největší nebezpečí pro svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na pokušení politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti.

O přistěhovalcích

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, žeEvropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu.

Oni neutíkají před bídou, jak se mylně domnívají mnozí Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která jen tak tryská z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. propadlým? Proč je život tam zničen až na dřeň – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. A nyní přicházejí do Evropy a přinášejí s sebou tutéž kulturu, jež zničila jejich vlast.

Prosím o vyjadrenie Vaších názorov.

 

Mail z Egypta

Dobrý večer zo Sharmu.

Skúsme sa na to pozrieť s inej strany.
Teraz sa intenzívne pripravuje novela ústavy, problém je taktiež ten, že s môjho pohľadu nie je veľa možnosti, ako zostaviť fungujúci parlament – vzdelaný a skúsený Egypťania, zväčša žili v zahraničí, a je dosť nepredstaviteľné aby po návrate zostavili fungujúci kabinet, ktorý uspokojí väčšinu.
Na lídra krajiny by som tipoval Amr Musa / liga ar. Štátov/, ale ťažko povedať.
Ťažko sa hodnotí situácia v 80 mil. krajine, s 60% gramotnosťou. Je veľa prečo, prečo, prečo, ale treba pochopiť, že drvivá väčšina obyvateľstva nevie čo je demokracia, čo s ňou súvisí, nemajú odkiaľ  čerpať skúsenosti. Ja osobne sledujem TV Al Arabija, a al Masrija, kde prichádzajú odborníci, s reálnymi návrhmi reforiem kompletného systému, vysvetľujú ľuďom, že toto je iba začiatok veľmi náročnej cesty. Včera bol fantasticky rozhovor z Dr. Ahmad Zewail / nositeľ Nobelovej ceny za chémiu/, ktorý rozprával veľmi tvrdo a realisticky o tom že je problém so vzdelaním lúdi. Predstavil aj program na reformu školstva…
Ja nie som politológ, iba sledujem dianie, a z môjho pohľadu je Egypt v Nasaj nezávidenia hodnej situácii, na severe hranice z Izraelom. Zachytil som aj správy, z izraelskej strany plné obáv a strachu o vývoj na strednom východe.
Proces demokratizácie vo všeobecnosti v arabských krajinách je pre Európana ťažko predstaviteľný, ale nie nemožný.
Skúsme sa obzrieť do roku 1989, koľko z nás vedelo čo je demokracia, čo vlastne chceme….tužili sme po slobode a nepredpokladám že ktokoľvek z nás vedel ako na to…učili sme sa, a myslím, že sa stále učíme.  U nás prešlo od revolúcie 22 rokov im 22 dni…

Ja hodnotím pád vlády pozitívne. Dúfam, v silu inteligencie lúdi, ktorý budú mať možnosť budovať novu, stabilnú krajinu. Viem s nekonečných rozhovorov s Egypťanmi, že sú šťastný, že vedia, že nebude ľahko, ale už sa neboja povedať čokoľvek, a sú plný nadeje a chuti na zmeny, treba ich v tom morálne aj profesionálne podporovať.

Unavujú ma už správy z našich médií, ktoré hľadajú senzácie a ľudské tragédie, bez konštruktívneho alebo objektívneho pohľadu. My ne máme pravo čakať od Egypta 24 hodinovú zmenu, ani my sme ju nedokázali, nechcem obhajovať tento národ, ale nedá mi to. Myslím, že som na vaše otázky odpovedal, ak budete mat akékoľvek ďalšie, som tu pre vás

S úctou **** ****

Autor príspevku:  Jozef Varga, wargas@estel.sk

 


Vážení spoluobčania Slovenska!
Potešilo by ma keby ste v komentári vyjadrili svoj názor na uplatňovanie demokratických principov na Slovensku v zmysle doleuvedeného článku p. J. Vargu.

Môj názor:
Chápem vzrušenie ľudí nad dôsledkami premien v Strednej Európe, teda aj u nás, po páde komunistického režimu. Dnes je to už 21 rokov, čo u nás vládne demokracia. Problém nie je v tom, že s nami naďalej manipulujú prívrženci tzv. lavice, ale v tom, že my, občania sme sa ešte neprebrali z chorobného spánku. Nevieme žít v demokratickom režime. Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie. Nie sme ochotní chodiť k voľbám. Nie sme schopní ako občania, vynútiť si prijímanie prospešných zákonov a najmä ich dodržiavanie.. Sme, ako občania SR, rozdelení na dve polovice, na pravú a ľavú, pričom najmä ta pravá je rozdrobená, čím je jej akcie schopnosť mizivá a často nulová. Naše myslenie sa orientuje na vyčkávanie a nie na občiansku akciu a tlak.. Preto to nie je možné dosiahnuť takú zmenu, aby sa zmenil charakter nasej spoločnosti na skutočnú demokratickú s prvkami priamej demokracie, s vymožiteľnosťou pravá, spravodlivosti a ochrany osoby.
Kritika 21 ročného vývoja v réžii zákulisných , komunistických síl v háve sociálnej demokracie je neúčinná, jalová. Chyba nám návod na jednotu a činy na prekonanie boľševického ducha, ktorý gniavi našu spoločnosť od konca 2. svetovej vojny, už 65 rokov. Len také námety, návrhy a činy nám pomôžu sa zobudiť z pasivity a jalovej kritiky voči tomu a tým, ktorí  s nami manipulujú. Potrebujeme sa zjednotiť na programe očisty nasej spoločnosti, tlačme na poslancov všetkých stupňov, aby si boli vedomí, že ich hodnotíme a potrebujeme, poďme vždy voliť s min. 90 %-nou účasťou, potom sa nebo nad nami vyjasni. Voliť parlamentné aj neparlamentné politické strany.  Nič, okrem občianskej múdrosti, statočnosti, jednoty, odvahy a akcieschopnosti nám nepomôže.

S pozdravom, Statočnosť nadovšetko !

Jozef Varga


 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Obraz Slovenska 2012

(Jozef Varga, 29. 7. 2012 7:40)

Povedzme si nepríjemnú pravdu. Slovensko je dnes už len bezvýznamná turistická a koloniálna destinácia . Verejný dlh občanov Slovenska je jeden bilión korún ( 30 miliárd €) so všetkými predpokladmi na jeho ďalší nárast v budúcich rokoch, keď sa taktiež nič nebude stavať na Slovensku a keď, tak len za predpokladu pôžičiek a ďalšieho nárastu verejného dlhu a neskôr nutnosti likvidácie sociálnych systémov Slovenska na úroveň spred 100 rokov.

Dôvod?

Za 22 rokov slobody sme stratili v integračnom a globalizačnom procese smerujúcom k NWO, sme stratili ekonomickú, energetickú, právnu suverenitu a poľnohospodársku sebestačnosť s národnou konkurencia schopnosťou ekonomiky a poľnohospodárstva zahraničiu čiže iným národom.
Veľmi mala časť Slovákov zapredala našu krajinu, rozkradla našu krajinu, vydala obyvateľstvo Slovenska do rúk Bruselu a seba nabalila a ešte nabaľuje bez reptania a akéhokoľvek odporu obyvateľstva s tým, že ta malá časť Slovákov ovláda aj všetky mienkotvorné oficiálne média a slúži ochotne vôli Bruselu a vôli USA cez veľvyslanca USA na Slovensku.

Taktiež veľmi mala časť ľudí na Slovensku aspoň poukazuje na realitu aká je a ďalšia časť obyvateľstva tá väčšinová z dôvodu strachu si nechce páliť prsty, prispôsobila sa obojku a tráve, a každý sa poctivo snaží získať si čo najviac v otroctve a pseudo demokracii ušetriť čo najviac z veľmi nevýhodnej ceny práce na Slovensku a v mlčanlivosti čaká, že príde niekto, kto to zmení, a väčšine sa tiež bude žiť lepšie.

To sa nikdy nestane a deti a vnúčaťa väčšiny obyvateľov Slovenska budú žiť ešte horšie ako žijeme dnes my a súčasné Slovensko sa v integračnom procese zmení len na bezvýznamný maličký región Spojených Štátov Európskych už v najbližšej budúcnosti.

Manipulácia a pseudo demokracia

(Jozef Varga, 27. 7. 2012 10:40)

Kým bude tabu v oficiálnych mienkotvorných médií Bilderberg,
11. September 2001, Rotshild, Rockefellér, Irak, Líbya, Syria, Irán

a nebudú môcť sa občania zúčastňovať aj bežný ľudia či aj intelektuáli na politických TV diskusiách s politikmi, tak sa ľudia budú stále posmievať slobode oficiálnych mienkotvorných médií, tak ako to bolo pred rokom 1989.


Mnohí vidíme, že s informáciami sa manipuluje a to najviac oficiálne mienkotvorné média a prispôsobuje si ich aj vláda, takže stále sme pred rokom 1989.

Je očividné, že ak vznikajú situácie, ktoré sa nedajú podľa scenára “vierohodne“ komentovať hovorcami, vrcholovými politickými predstaviteľmi

a inými mediátormi,

potom ich filtrujú alebo úplne ignorujú. Žiaľ musím skonštatovať, že veľmi často tieto spôsoby používajú aj „mienkotvorné“ média a tak vzniká „väčšina“ , masa ľudí , ktorá je zmanipulovaná
„oficiálnym“ aj keď nie objektívnym názorom a valcuje angažovanú menšinu,

ktorá kladie odpor proti spoločenskému systému klamstiev diktatúry a totality v ktorej žijeme aj po roku 1989. Naše oficiálne mienkotvorné média vôbec nie sú slobodné, nedávajú priestor na diskusné relácie občanov a politikov navzájom podobne ako to je vo Švajčiarsku.

My stále musíme mať buď ruský alebo americký manipulačný model zavadzajúci obyvateľstvo krajiny, ľudí.


Moju úctu budú mať stále ľudia v podnikaní, ktorí sú schopný mať len rodinu firmu a sú nesmierne bohatý zo svojej práce, ktorou nevykorisťujú iných ľudí.

Keď už niekto chce zamestnávať ľudí a tvoriť zisk, tak musí dať aj dôstojnú mzdu svojim zamestnancom alebo sociálne výhody tak,

ako to robil pán Tomáš Baťa. Predsa o tomto a o tejto idei, obraze spoločnosti, bola nežná revolúcia.

Po roku 1989 záujmové skupiny v Československu a neskôr na Slovensku z komunistov aj nie komunistov to zneužili na nedovolené sa obohacovanie v súlade so zákonom v službách už nie Ruska, ale USA v zastúpení Bruselu.

Taký je môj názor a presvedčenie duchom slobodného občana Slovenska.

Servilnosť našich vlád.

(Jozef Varga, 27. 7. 2012 9:33)

Najviac ma pohoršuje podlízavosť, servilnosť našich politikov vládam iných krajín, ktoré nám diktujú ich svetonázor a zahraničnú politiku, dokonca aj domácu politiku ako ju majú politici a oficiálne mienkotvorné média robiť a slúžiť diktátorovi veľmoci z východu alebo západu.

V rokoch 1948 až 1989 chodievali naši politici do Moskvy , Kremľu a to potvrdiť vernosť tej ktorej našej vlády .

Po roku 1989 sa to zmenilo a tie ktoré vlády dodnes chodia USA potvrdzovať vernosť vláde USA, výnimkou bola len vláda Vladimíra Mečiara, ktorú USA nemali v láske, pretože si v svojej krajine chcela robiť vlastnú zahraničnú politiku orientovanú na EU a Rusko.

TV stanice nám neustále urobia televízny záber z návštevy ministra zahraničných veci alebo predsedu vlády našej novej vlády z návštevy USA a vtedy sa idem povracať. Takže mi neostáva konštatovať, že do roku 1989 sme tu mali diktatúru z Moskvy a po roku 1989 tu máme okrem diktatúry aj koloniálny štatút z USA, vykonávaný Bruselom.

Pravda alebo lož?

(Jozef Varga, 26. 7. 2012 20:56)

Čim solventnejšie je obyvateľstvo bežných ľudí, tak tým lepšie sa podniká a vytvára zamestnanosť v trhovej ekonomike aj zisky podnikateľom. Bohužiaľ to si v strednej a východné Európe tuzemský podnikatelia a politici neuvedomujú alebo nechcú uvedomiť. Zahraničné pijavice veľmi radi presúvajú výrobu s nízkou pridanou hodnotou do takýchto hladových dolín, možná že politici zoberú keš , myslím si to, možná to nie je pravda a prispejú na vytvorenie pracovných miesť z chudobných dani a odvodov obyvateľstva a tuzemských podnikateľov, ktorým vlády radi zvyšujú dane zo zisku, kým zahraničné pijavice sú odmenené za vytvorenie pracovných miest slušnou finančnou čiastkou štátom a dane odvedú v krajine odkiaľ prišli na Slovensko a zisky si uložia v bankách, ktoré už tiež nepatria Slovensku. Ich zisky sú veľmi veľké, pretože doma majú solventný trh s trhovými platmi obyvateľstva. Naši politici nám rozprávajú aj s nemienkotvornými médiami rozprávky o prosperujúcej trhovej ekonomike v našej krajine a polovica Slovenska sa tomu teší, ako napredujeme v doháňaní životnej úrovne západu západné krajiny. Sú aj taký čo tieto dristy píšu aj na dôležite.sk v článkoch alebo príspevkoch k článkom. To je vizitka úspechu Slovenska v myslení ľudí ,niektorých zblúdených duši za judášsky groš a upevňovať súčasný režim a stabilitu v ňom až sa Slovensko stratí z mapy sveta aj Európy a naše deti a vnúčatá nás budú zato preklínať v hrobe.

MAFIA alebo právný štát?

(Jozef Varga, 26. 7. 2012 7:14)

Slovenská chudoba - Dôležite.sk

JozefVarga . wajefuti49 | ip:62.197.22 | 2012-07-26 (07:00)

Súhlasím s tvrdením, že kúpyschopnosť obyvateľstva robí ekonomiku štátu.

Lenže naši podnikatelia aj zahraničný tu prišli na to, aby si vytvorili zisky a na obyvateľov Slovenska zvysoka kašlú podobne aj na štát.
Pre finančné elity biznisu oligarchov, sú najdôležitejšie zisky získané cez lacnú pracovnú silu na Slovensku.

A slovenská plutokracia v štátnej a verejnej správe sa taktiež postarala o svoje trhové platy z daní a odvodov obyvateľstva Slovenska zo zákona, ktorý si prijala v roku 1993 zákonom o platoch ústavných činiteľov,


takže im tento systém vyhovuje podnikateľom tuzemský aj zahraničným aj plutokracii vo verejnej aj štátnej správa, bankám, poisťovniam, manažérom a tak nehodlajú ho meniť nikdy.


Nízke mzdy bežných ľudí dosiahnuté cez účelové vytváranie nezamestnanosti veľmi vyhovuje bankám, pretože aspoň časť obyvateľstva je nútená si brať hypotéky na byt alebo pôžičky na nákup spotrebného tovaru.


Aká to prosperujúca ekonomika, keď štát sa zadlžil 30 miliardami € a bude musieť likvidovať sociálne systém v našej krajine?

Aká to prosperujúca ekonomika, keď podnikatelia neplatia dane lebo sú registrovaný v krajinách daňových rajov a vláda ide dávať peniaze daňových poplatníkov nie do sociálnych systémov dôchodcov, ale ide im predlžovať odchod do dôchodku

či nebude mať na zdravotníctvo alebo na rozvoj obcí a miest a taktiež zamestnanosti obyvateľstva???

Netvrdím, že by sa súkromný produktívny sektor mal zvýšiť mzdy na Slovensku svojim zamestnancom na úroveň Nemecka či Rakúska, ale tvrdím, že je v jeho silách zvýšiť mzdy zo súčasných 300 až 450 € na úroveň 600 až 800 € čo by už len toto zvýšenie miezd by posilnilo kúpyschopnosť obyvateľstva Slovenska a tým aj štátneho rozpočtu.

Súčasné mzdy produktívnych ľudí Slovenska a tých je malo asi zo 450 tisíc na Slovensku je najlepšia cesta do feudálnej chudoby, kde neexistoval žiadny sociálny systém.

A tak vlády a poslancov, ústavných činiteľov ktorých sme si volili po roku 1989 dodnes či podnikateľov – zamestnávateľov,

tak ja považujem za organizovanú super megalomanskú mafiu štátu a nie za právny štát demokratickej krajiny.

Taký je môj názor a presvedčenie

Čítajte viac:

http://dolezite.sk/doc.php?hash=5eff52ab4fcf6a6bb3116a4a090596d9&save=Preview+%C4%8Dl%C3%A1nku#ixzz21hbmr8f1

SMER SD

(Jozef Varga, 25. 7. 2012 15:49)

Vláda vie, ako vytvoriť jedinú zdravotnú poisťovňu

Systém jednej zdravotnej poisťovne by na Slovensku mohol vzniknúť vyvlastnením akcií súkromných poisťovní, dohodou o ich odkúpení alebo dohodou o správe štátu nad súkromnými poisťovňami. Predpokladá to návrh zámeru zavedenia jednotného systému poistenia, ktorý na rokovanie vlády poslalo ministerstvo zdravotníctva. Na poslednom rokovaní kabinetu túto stredu (18.7.) šéfka rezortu Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD) pripustila, že vláda by o zámere mohla rokovať na najbližšom zasadnutí.

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-56671450-vlada-vie-ako-vytvorit-jedinu-zdravotnu-poistovnu


V USA sa štát stará o poistencov štátu, ktorí nie sú poistený štátom a nemôžu si dovoliť postenie v súkromných poisťovniach, pretože nepracujú, z dôvodu staroby alebo že sú deti, stará sa tak, že keď takýto človek sa ocitne v nemocnici z vážnymi komplikáciami,

tak ho z nemocnice vyhodia na ulicu

a tento systém nám tu chcú zaviesť aj KDH, SDKU cez Pentu, ktorá mala pravdepodobne podľa slov Smeru pred predčasnými parlamentnými voľbami sprivatizovať naše štátne nemocnice.

Prezident Bush taktiež v rozpočtoch USA škrtol niekoľko miliárd dolárov na zdravotnú starostlivosť veteránom USA, ktorí museli nastúpiť vojenskú službu v Vietname či v zaujme národnej bezpečnosti USA pri vyhlásení nelegálnej vojny IRAKU a ťažko zraneným, postihnutým vojakom USA.

Tak KDH, SDKU či Most-Hid a Penta sa snažili nám tu zaviesť tento americký systém zdravotnej starostlivosť o obyvateľstvo Slovenska.

Nuž Smeru sa verejne ospravedlňujem. Meškal s týmto rozhodnutím, nevedel som o tomto kroku Smeru.


Keby sa podarilo Smeru, konkrétne pánu ministrovi vnútra, pánu Kaliňakovi sa vyporiadať aj s korupciou v našej krajine, tak by sme mohli tvoriť vyrovnaný štátny rozpočet a plniť aj kritéria fiškálnej únie od roka 2013. Je potrebné taktiež donútiť zákonom podnikateľov, ktorí podnikajú na území SR, aby boli registrovaný v SR a nie v krajinách daňových rajov a v súlade si zákonom platili dane do štátneho rozpočtu SR.

Potom by som videl prínos Smeru pre SR, pre bežných ľudí Slovenska.
Zdravotníctvo Slovenska

(Jozef Varga, 25. 7. 2012 12:02)

Už 22 rokov v našej krajine sú občania ľahostajný k tomu čo príjme vláda a parlament. A tak Ta hŕstka ľudí čo je spoločenský aktívna si robia s touto krajinou aj s jej obyvateľmi čo chcú.

Tak je to aj s naším zdravotníctvom.

Smer sľúbil pred voľbami, že zruší zákonu tvorbu zisku pre zdravotné poisťovne, ktorú prijali KDH, SDKU a Bugarovci a pán Fico so Smerom, keď už v NR SR má 83 poslancov nejako pozabudol nato čo Smer hovoril pred voľbami 2012.

Ide ročne o 100 miliónov € s našich odvodov do zdravotnej starostlivosti a s ktorých si manažéri poisťovni vyplácajú 20 tisícové mzdy v eurách a ktoré chýbajú na financovanie štátnych nemocníc, ktoré sa potom zadlžujú pretože Gorily stále nemajú dosť v našej krajine.

Ja som žiadnej Gorile nedal súhlas, aby z mojich odvodov do zdravotnej starostlivosti si manažéri poisťovni vytvárali 20 tisícové platy, keď ja musím pracovať za 400 € a odvádzať svoje peniaze do zdravotného systému SR !!!

Zdravotné poisťovne od ich vzniku majú zákonom povolenú tvorbu nákladov 3 % na prevádzkové účely, to je, aj na mzdy zamestnancov zdravotných poisťovni a tak poslanci s KDH, SDKU a Bugarovci im schválili neobmedzený zisk.

Nejde mi do hlavy prečo Fico aj v rokoch 2006 až 2010 nezrušil tento zákon z roka 2005 alebo teraz po predčasných voľbách, keď to verejne obyvateľom Slovenska sľuboval SMER pred predčasnými voľbami 2012.

Žeby aj Smer mal niečo spoločné s Gorilami biznisu???


V Kanade majú len jednu zdravotnú štátnu poisťovňu a štát financuje zdravotníctvo. U nás za nepracujúcich štát odvádza len malú čiastku toho čo by mal v súlade s Ústavou SR a tak sa naše zdravotníctvo zadlžuje a žiadne Gorily, tak ako na Slovensku sa nemôžu obohacovať so zdravotného systému, ktorý patrí obyvateľom Kanady. Dodnes je Kanada štátoprávne kráľovstvom Veľkej Británie. Aj Británia má veľmi dobrý zdravotný systém na rozdiel od toho čo nám v strednej Európe vytvorili Gorily,

http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/ekonomia/55555/?print=1

ktoré vzišli z nežnej revolúcie plánovanej profesionálnymi revolucionármi s službách CIA, KGB a hlavne ŠTB a na ktorej mal veľký podiel aj Vatikán v roku 1989 v Československu a taktiež v celej východnej či strednej Európe pod vedením súdruha Gorbačova a tak naše Gorily neustále slúžia a kopírujú vo všetkom dnes len USA.
Naše Gorily si museli zvoliť systém zdravotnej starostlivosti USA, respektíve sa neustále postupne približovať k americkému systému zdravotnej starostlivosti o občanov USA , ktorý je najhorší z vyspelých ekonomík na svete čiže kto má, tak bude ošetrení podľa výšky jeho konta na učte. Chceme aj my obyvatelia Slovenská tento systém?
Nuž za nejaký čas, ak to pôjde takto ďalej, tak nám zuteká personál našich nemocníc do iných krajín Európy.
Koľko peňazí zo štátneho rozpočtu sa zaviazali dať, poskytnúť naše politické strany Smeru, Mostu-Híd, KDH, SDKU, poskytnúť v nasledujúcich rokoch na rekapitalizáciu súkromných bank v Európe trvalým eurovalom?, ale na zdravotníctvo nemáme a dokonca ani nie sú ochotní naši poslanci SMERU už po voľbách zrušiť tvorbu zisku zdravotných poisťovni.

Etika a sloboda médií

(Jozef varga, 24. 7. 2012 12:12)

Verejnoprávne média by mali byť konkurenciou v spravodajstve a televíznych politických diskusii, konkurenciou súkromným TV a rozhlasovým staniciam.

Bohužiaľ Slovensko ešte nie je právnym štátom a RTVS ovládajú cez manažéra a jeho podriadených vedúcich pracovníkov politici z NR SR.

Oficiálne mienkotvorné média veľmi dobre si plnia svoj účel len na Islande a vo Švajčiarsku aj v zahraničných komentároch a udalostiach

a sčasti aj v Nemecku či v Českej republike ak ide o domáce spravodajstvo a diskusné politické relácie s politikmi, finančníkmi a občanmi.

Myslia to elity v EU vážne?

(Jozef Vatga, 24. 7. 2012 11:08)

Brutálny kapitalizmus Európskej únie majú z finančnej krízy dostať radikálne reformy, ktoré by ju zmenili na spojené štáty európske a rozdelili by Európu na regióny kolónii a prosperujúce regióny západnej Európy.


Na ich čele by stál priamo zvolený európsky prezident a dvojkomorový parlament, so zastúpením členských štátov v druhej komore.


Mali by sme európsku vládu, nového európskeho ministra financií, Európsky menový fond, spoločnú armádu či spoločné kreslo v medzinárodných organizáciách.


Šéfovia štátov a vlád by mali menší vplyv na európsku politiku a členské štáty by veľkú časť právomocí odovzdali Bruselu.


Tak si budúcnosť dvadsaťsedmičky predstavuje desať európskych ministrov zahraničných vecí na čele s nemeckým šéfom diplomacie Guidiom Westerwellem.


Akú právnu legitimitu mala EU v posledných voľbách do euro parlamentu zo strany občanov – voličov krajín EU?

V priemere 38%.

Akú bude mať právnu legitimitu v nasledujúcich euro parlamentných voľbách po politických reformách?

Asi 15 %

Keď sa to stane, tak to bude najväčšie fiasko tej najväčšej totality a diktatúry plutokracie a oligarchov v 21 storočí alebo demokracie v Európe???Invázia kapitalizmu

(Jozef Varga, 24. 7. 2012 0:38)

Aby kapitalizmus v západnej Európe mohol prežiť, tak si musel nájsť suroviny ropu a plyn v iných častiach sveta, keď cez invázne vojny a vojnové zločiny proti ľudskosti drancuje zdroje surovín afrických krajín a ožobračuje tieto arabské a africké krajiny.

V strednej a východnej Európe si musel zasa nájsť lacnú pracovnú silu s pomocou zástupcov ľudu týchto krajín pre kúpyschopnosť svojho obyvateľstva a to tovarov z týchto stredo a vychodo európskych krajín čiže kolónii západu,

hlavne veľmoci Nemecka, Veľkej Británie, Francúzka a ďalších menších krajín západnej Európy pre svoje nespokojné obyvateľstvo.

V strednej a východnej Európe pluralitné strany, ktoré tu vznikli po roku 1989 sa stali zradcami záujmov obyvateľstva svojich krajín a slobodné mienkotvorné média o tomto jednaní s obyvateľmi strednej a východnej Európy mlčia v týchto krajinách.

Klamu nás finančnou a hospodárskou krízou, dlhmi štátov, povinnými reštrikciami a nutným odbúravaním sociálnych systémov v každej krajine sveta. Je to podvod a lož. Peňazí je dostatok pre všetkých ľudí sveta, oni sa neťažia zo zeme, ale sa tlačia s papiera a farieb ktorého je dostatok, akurát, že dochádzajú suroviny pre priemysel,

tak sa za účelom znižovania produkcie v priemysle umelo vytvorili finančnou politikou bánk dlhy štátom.
Elity chcú zredukovať ľudstvo, aby sa nemuselo plytvať dochádzajúcimi surovinami našej planéty a neznečisťovať ešte viac ekosystém a životné prostredie pre dnešné a budúce finančné a politické elity sveta čiže plutokraciu a oligarchov našej planéty.
Pre seba si stanovili trhové platy, zisky s podnikania a kašku na životy obyčajných ľudí, ktorí sú podľa finančných elít v dobe vyspelých technológii v priemysle nepotrební.

Na Slovensku nám vytvorili legitímne zvolení zástupcovia ľudu po roku 1989 kapitalizmus s lacnou pracovnou silou,
keď dnes až 80 % vyrobeného tovaru na Slovensku so 400 tisícmi produktívnych robotníkov Slovenska sa draho predáva podnikateľmi v zahraničí občanom s trhovou mzdou a to
aj robotníkom západnej Európy s trhovou mzdou v ich krajinách

a aby to nebolo zo strany čestných podnikajúcich podnikateľov na Slovensku, nebolo malo, tak si niektorí z nich pred príchodom k nám vypýtali od našich zástupcov ľudu aj daňové prázdniny a Ty ktorí ich nedostali aj s tými ktorí ich dostali,


tak niektorí z nich z čestných podnikateľoch sú registrovaní v daňových rajoch, napríklad na Cypre, aby sa vyhli daniam na Slovensku a čestne si vytvorili zaslúžený zisk so svojej namáhavej podnikateľskej práce.
Tak takýto super prosperujúci kapitalizmus nám naši zástupcovia ľudu po roku 1989 zaviedli na Slovensku aj v celej východnej a strednej Európe
a Brusel poctivo mlčí
a chystá sa nám škrtať štátne rozpočty už od roka 2013, nakoľko to považuje za správne pri konsolidácii verejných zdrojov a dlhu našej krajiny, ktoré vraj sme si narobili až príliš sociálnou politikou po roku 1989 vo svojich krajinách.Islandská pokojná revolúcia

(Jozef Varga, 21. 7. 2012 0:07)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xXekFsv-NuY

Je viac než pravdepodobné, že fiškálna únia,
ktorá ma začať reštrikciami v zaujme konsolidácie verejných zdrojov čiže financií štátov eurozóny rokom 2013, vyvolá nevôľu ľudí, ktorí vyjdú hromadne do ulíc, nakoľko rapidne sa im zhoršia životné podmienky

a tak dôjde k zmenám postupne v celej Európe.

V krajinách Európy sa udeje pravdepodobne Islandský scenár revolty občanov. Súkromné banky budú pravdepodobne zoštátnené

a tým sa vymažú dlhy vo všetkých krajinách Európy.

Niektorí politici budú pozatváraný na doživotie.

Najprv politici v krajinách EU s bankármi sveta vytvorili dlhy a keď dlhy krajín narástli do špekulatívnych rozmerov, tak schválili trvalý euroval čiže super mega podvod na občanoch eurozóny!!!
A za tento podvod uskutočňovaný už 15 rokov a hlavne tohto roku,

budú pykať väzením za 3 či štyri roky všetci politici, keď Brusel bude uskutočňovať v zastúpení zločincov z Bilderberg Group neúnosné reštrikcie pre občanov Európy.
Brusel sa stane za 5 rokov v Európe zlá minulosť diktatúry EUCCR navždy.

Spojené Štáty Európske

(Jozef Varga, 19. 7. 2012 11:31)

Veľa dnešných ľudí nerozumie súčasnej politike, pretože nepochopili, že sa vytvoril nový mocenský trojuholník:

finančný kapitál, tajné služby a zločinecké organizácie. Všetky vlády sú tomuto trojuholníku anonymne podriadené.

Jozef Varga
wargas@extel.skKtorákoľvek súčasná politická strana kdekoľvek na svete môže mať za sebou demokraticky dve tretiny národa a vôbec jej to nepomôže - tých pár poslancov, ktorých pošle do parlamentu, si táto loby kúpi alebo ich zničí.

Nechá si tam zvoliť ľudí, ktorých bude sama platiť, a tí budú robiť, čo ona chce.

Dôsledkom toho je i to, že programy všetkých politických strán sú veľmi neurčité. Preto môže existovať aj dvesto politických strán s názvami liberálnodemokratická alebo demokraticko-liberálna.

Toto je stav, v ktorom sme sa ocitli v druhej dekáde 21 storočia v Európe, kde už vládne plutokracia a oligarchovia cez Bilderberg Group a Rímsky klub. Ich ciele a planý som opísal v článku Dobro verzus zlo.

http://dolezite.sk/Dobro_verzus_zlo_169.html


Čítajte viac:
http://dolezite.sk/Spojene_Staty_Europske_diktatura_plutokracie_koniec_dem_98.html#ixzz213in0o2p

Čo chcú ľudia...

(Jozef Varga, 18. 7. 2012 10:09)

Mladší chcú mať rodinu, jedno či dva deti, zamestnanie, dôstojnú mzdu, bývanie a starší ľudia isť do dôchodku v 60-tích rokoch.

Politici sú tu nato, aby im túto ich vôľu napĺňali a nie slúžili tým čo vymýšľajú experimenty v Európe a zadlžujú a likvidujú národné štáty.

Takáto je absolútna a jediná pravda a vôľa ľudí, väčšiny v 21 storočí v našej krajine či v iných krajinách sveta.

Sociálna genocída dôchodcov v EU

(Jozef Varga, 5. 7. 2012 9:14)

Vek odchodu do dôchodku zamestnancov v európskych krajinách by sa mal postupne zvýšiť na 70 rokov. Uvádza sa to v dokumentoch Európskej komisie.

Aby boli štáty schopné udržať svoje dôchodkové systémy, je podľa Európskej komisie nevyhnutné, aby sa vek odchodu do dôchodku Európanov.

Pravda je, že kapitalizmus v globalizácii čiže presune výroby a integračnom procese je bezmocný a nie je schopný vytvárať pracovné miesta už pre mladých ľudí a nie to ešte pre ľudí po dovŕšení 60 rokov života, kedy ich pracovná výkonnosť klesá z dôvodu staroby, aby mohli isť do dôchodku v 70 rokoch.

Je to sociálna genocída starších ľudí a tak kapitalizmus musí padnúť. Aby kapitalizmus mohol prežiť už pred 30 rokmi, tak potreboval presun výroby, lacnú pracovnú silu, daňové prázdniny a hlavne, aby súkromnú banky boli financované z dani a odvodov obyvateľstva krajín Európy čo sa už stalo skutočnosťou, keď sa odsúhlasovala Zmluva o pristúpení k ESM, vraj na záchranu bankárskeho eura.

Čo dnes devky čiže prostitútky bankárov a mafiánskych finančníkov biznisu čiže všetci politici a mienkotvorné média v krajinách Európy považujú za demokratické a ľudské reformy, tak ešte pred 30 rokmi by Európa západná aj východná považovala za zločin a genocídu

Ide o sociálna genocídu starších ľudí v Európe čiže diktátu zločinných bankárov a politikov krajín EU za asistencie mienkotvorných oficiálnych médií.

Je to podľa môjho názoru a presvedčenia iný čiže viac sofistikovanejší druh genocídy, hlavne starších ľudí v integračnom a globalizačnom procese

ktorí sa vykonával počas nacizmu taktiež na ľuďoch v koncentračných táboroch Nemeckej ríše A. Hitler a jeho bezcitní zabijaci.

Bohužiaľ, takto dnes vadím integračný a globalizačný proces ja osobne a zaslepenie kresťanskej cirkvi dnes aj počas nacizmu. Ja keby som bol Boh, tak Vatikán skončí v pekle za zločiny ktoré urobil a ktoré podporoval za 1400 rokov svojej existencie.

Obama šokoval Putina

(Jozef Varga, 4. 7. 2012 3:00)

Obama šokoval Putina ohľadom 3. svetovej vojny

Diplomatický zdroj povedal Sunday Times, že zostrelenie lietadla bolo varovaním pre NATO pred pchaním špinavých prstov do vnútorných záležitostí Sýrie. Podľa tohto zdroja pri zostrelení Tureckého lietadla asistovali špecialisti z Ruska.

Sýria dostala od Ruska systém protivzdušnej obrany S-300 pred tromi rokmi. Systém bol skompletizovaný na začiatku západnými imperialistami iniciovanej Sýrskej jari a dodnes je v Sýrii školiaci personal.

„Ak Rusi nestlačili tlačitko, tak stáli vedľa a mali operáciu pod kontrolou,“ povedal zdroj vzdušných síl
Izraela pre Britské noviny.

Obama šokoval Putina v Mexiku

Držiteľ Nobelovej ceny za mier Americký prezident Barack Obama šokoval prezidenta Ruska keď počas 2,5 hodinového stretnutia v Mexicu odpovedal: „Nestarám sa, možno je to čo všetci potrebujeme,“ ako reakciu na Putinom vyslovené obavy,

že podporou extrémistov na blízkom východe západ približuje svet k tretej svetovej vojne.


Smer chce spolupracovať s Ruskom v ekonomickej oblasti, ale nechce vystúpiť z NATO podobne ako ďalšie politické strany Slovenska a to z naj zločineckej organizácie dnešného sveta!!! Išli sme do NATO bez referenda a súhlasu občanov.

Až by som bol v pozícii moci Ruska a pána Putina, tak už dávno darujem Iránu a Sýrii zadarmo na obranu svojich krajín, krajín Iránu a Sýrie,

pred fašistami z USA a Európy aspoň 100 rakiet dlhého doletu s jadrovými a biologickými hlavicami (ako odstrašujúci prostriedok pre NATO a to invázie do ich krajín),

aby prešla fašistov z USA a Európy chuť na Iránsku a Sýrsku ropu a diktovať svetu svoju vôľu.

Dnes Líbya pod vedením hrdlorezov a spojencov Mosadu, MI6 a CIA aj napriek tomu,

že má ropu

upadá sociálne a vládne tam teror a potlačovanie ľudských práv ako za fašizmu a gestapa fašistického Hitlerovho Nemecka a EU a USA poctivo o tomto stave dnešnej vraj už demokratickej Líbye mlčia.

Jozef Varga
waegas@extel.sk
Legislatíva v demokracii...

(Jozef Varga, 30. 6. 2012 21:55)

Je to absurdné, keď 150 ľudí v parlamente schvaľujú legislatívu. Pravdepodobne majú Boží dar a to vidieť do hláv 5 miliónom ľudí na Slovensku a to čo chcú občania Slovenska.

Za tento čarodejnícky úspech našich zástupcov ľudu v NR SR ich pravidelne a slobodne volíme a dávame im legitimitu nám čarodejnícke experimenty opakovať už 22 rokov.

My sme vinní a nie naši zástupcovia ľudu v parlamente, takáto je absolútna pravda o stave spoločnosti v našej krajine.

Platnosť ČL. 125 Lisabonskej zmluvy ???

(Jozef varga, 30. 6. 2012 17:11)


From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Saturday, June 30, 2012 4:54 PM
To: 'president@europarl.europa.eu'
Cc: 'informacie@prezident.sk'; 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'generalny.manager@strana-smer.sk'; 'Sekretariát KDH'; 'office'; 'Sloboda a Solidarita'; 'sdku@sdku-ds.sk'; 'urad@vlada.gov.sk'; 'igor.matovic@nrsr.sk'; 'icuv@vlada.gov.sk'

Subject: Platnosť ČL. 125 Lisabonskej zmluvy ???

Dobrý deň.

V Európe by si mali zodpovedať krajiny EU aj eurozóny za svoje dlhy samostatne a nie Zmluvou o ESM!!!

Nuž politickým rozhodnutím zrušili politické reprezentácie krajín EU platnosť ČL. 125 Lisabonskej zmluvy až nakoniec dosiahnu nezodpovední politici nestabilitu EU a pád eura.


Už vieme, že trvalý euroval, ktorý sa nedá vypovedať, nám potvrdili ratifikáciou zmluvy o ESM 118 poslanci NR SR.

Fiškálna únia v EU je pred nami a za počne rokom 2012 - 2013, kedy nám Brusel bude schvaľovať tvorbu štátneho rozpočtu a tiež vydaje štátneho rozpočtu na záchranu eura,

ale nie už ľudí,

ktorí sa nevlastným pričinením dostali do zložitej sociálnej a životnej situácie. Myslím na mladých ľudí, deti či starších ľudí v pred dôchodcovskom veku.

Som veľmi zvedavý či sa naša krajina zadlží po ratifikácii Zmluvy o ESM? a k verejnému dlhu 29 miliárd € pribudnú ďalšie miliardy €?

A kto bude zodpovedný za zníženie životnej úrovne bezmocných ľudí v SR, ktorá má tendenciu končiť depresiami a samo vraždami týchto bezmocných ľudí – Slovákov?

Dokáže vytvoriť nová vláda pracovné príležitosti pre armádu nezamestnaných ľudí na Slovensku?

Štátny rozpočet, mám na myslí vydaje zo štátneho rozpočtu už nebudú v rukách ktorej koľ vek vlády po roku 2013, ale v rukách Bruselu a tak som zvedavý kto ponesie zodpovednosť za trpké osudy mladých ľudí, deti či starších ľudí žijúcich na Slovensku?...

S pozdravom Jozef Varga
PS
Je to môj posledný email po dobu letných prázdnin.


Trvalý euroval a fiškálna únia, dôsledky...

(Jozef Varga, 30. 6. 2012 14:01)

Trvalý euroval nám potvrdili ratifikáciou zmluvy o ESM 118 poslanci NR SR.

Fiškálna únia v EU je pred nami a za počne rokom 2013, kedy nám Brusel bude schvaľovať tvorbu štátneho rozpočtu a tiež vydaje štátneho rozpočtu na záchranu eura, ale nie už ľudí, ktorí sa nevlastným pričinením dostali do zložitej sociálnej a životnej situácie. Myslím na mladých ľudí, deti či starších ľudí v pred dôchodcovskom veku.

Som veľmi zvedavý či sa naša krajina zadlží po ratifikácii Zmluvy o ESM? A kto bude zodpovedný za zníženie životnej úrovne bezmocných ľudí v SR, ktorá má tendenciu končiť depresiami a samo vraždami týchto bezmocných ľudí – Slovákov?

Dokáže vytvoriť nová vláda pracovné príležitosti pre armádu nezamestnaných ľudí na Slovensku?

Štátny rozpočet, mám na myslí vydaje zo štátneho rozpočtu už nebudú v rukách ktorej koľ vek vlády po roku 2013, ale v rukách Bruselu a tak som zvedavý kto ponesie zodpovednosť za trpké osudy mladých ľudí, deti či starších ľudí žijúcich na Slovensku?...

Učiteľom z vydajov štátneho rozpočtu po roku 2012 nebude možné vyplácať dokonca ani tie mzdy, ktoré sú im dnes priznané.

Email ústavným činiteľom.

(Jozef Varga, 30. 6. 2012 11:19)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Saturday, June 30, 2012 10:22 AM
To: 'informacie@prezident.sk'
Cc: 'president@europarl.europa.eu'; 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'generalny.manager@strana-smer.sk'; 'Sekretariát KDH'; 'igor.matovic@nrsr.sk'; 'office'; 'Sloboda a Solidarita'; 'sdku@sdku-ds.sk'; 'urad@vlada.gov.sk'; 'icuv@vlada.gov.sk'

Subject: Verejnoprávne média patria obyvateľom Slovenska? Ja si myslím, že NIE !!

Dobrý deň dámy a páni.
Budem veľmi stručný a vecný.
Chcem požiadať v mene slobodných občanov SR vládu, politické strany, aby sa konečne po 22 rokoch slobody, aby sa zriekli politického ovládania verejnoprávnych médií.

Občania si neprajú, aby rozhlasová a televízna rada úzkej skupiny ľudí či vláda alebo parlament mal právo odvolávať manažéra RTVS.

Obsadzovanie tejto funkcie vedenia verejnoprávnych médií by sa malo konať na podklade konkurzu na dobu neobmedzenú a právo odvolať manažéra verejnoprávnych médií by mali mať právo len občania Slovenska na podklade petície a výsledkov z referenda.

Chceme rôzne TV diskusie z domova či zahraničia na rôzne témy, typu arény, kde by moderátor moderoval diskusiu v kulise prítomných občanov (aspoň 150 občanov), ktorí by sa mohli prihlásiť k kladeniu otázok diskutujúcim ústavným činiteľom a taktiež, aby aj občania prostredníctvom telefonátu či emailu mohli položiť diskutujúcim ústavným činiteľom svoje otázky.

Takéto 2hodinové diskusie by sa mali konať každý druhý deň vo verejnoprávnej TV a to vždy po 17 hodine. Manažérovi a zamestnancom RTVS nesmie hroziť odvolanie rozhlasovou a televíznou radov alebo politikmi. Inač žijeme v diktatúre aj po roku 1989.

S úctou a pozdravom Jozef Varga
PS

Dzurinda vs. Študent

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=00z4tTji_CYSmer odpovedá občanom...

(Jozef Varga, 19. 6. 2012 11:19)

Vážená p. Waldnerová,

ďakujeme za Váš e-mail aj za dôveru, ktorú vkladáte do strany SMER- sociálna demokracia.
Otázka rušenia cirkevných, resp. štátnych sviatkov je veľmi citlivou témou. Predstavitelia vlády sa stretli so zástupcami Cirkvi aj so sociálnymi partnermi, avšak konkrétne kroky ešte neboli prijaté. Je teda predčasné hovoriť o tom, či bude sviatok oslavovaný 1. septembra zrušený. Ďakujeme Vám za Váš názor a sme úprimne radi, že Vás zaujíma situácia na Slovensku.
Prijatie eurovalu považujeme za dôležitý krok, keďže bez neho by sa eurozóna rozpadla, čo by mohlo mať katastrofálne následky na našu životnú úroveň. Euroval by mal byť schválený do konca júna, na čom sa dohodol predseda vlády SR s predsedami opozičných parlamentných strán.

Vláda Roberta Fica hneď po voľbách začala s konsolidáciou verejných financií, pričom pri všetkých opatreniach, ktoré príjme, bude klásť dôraz na ľudí s nízkymi a strednými príjmami. Základom politiky strany SMER- sociálna demokracia je solidarita bohatých a silných s chudobnými a slabými.
Môžeme Vás sľúbiť, že vláda urobí všetko pre to, aby mali všetci občania na Slovensku dôstojný a spokojný život.

Prajeme Vám aj Vašej rodine veľa zdravia a úspechov v súkromnom aj pracovnom živote.

S pozdravom

Mgr. Monika Počátková
riaditeľka komunikačného odboru strany SMER- sociálna demokracia
Čítajte viac: http://dolezite.sk/ESM_a_rusenie_statneho_sviatku_74.html#ixzz1yEFsrPlb


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »