Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení návštevníci stránky.

Na tejto stránke napíšte svoje názory a pripomienky, prípadne otázky ktoré by Vás zaujímali. Vášmu prianiu sa budem snažiť vyhovieť.

V komentáry môžete požiť namiesto skutočného mena tzv. pseudonym, ale čestnejšie je uviesť Vaše pravé meno, prípadne aj e-mail.

 


Rozdělení v roce 1992 je neplatné!

 

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

                             

                                      Co já na to?

                                                                                                                                                     Nic.

 

 

 

viz -

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ",

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ".

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ".

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

O GORILE:  http://skgorila.tumblr.com/

 


Milí spoluobčané,

mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem.

Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?

USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí. 

Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !

Ale to není celá pravda.

To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.

Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).

 Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena.Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.

To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus(wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a rozšiřuje.

To je tajemství původu islámského státu (IS) - bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.

Tato "osa zla" –Washington – Londýn - Rijád - je jádrem celého problému.

 Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.

 Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.

To musí ihned skončit!

 Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi - začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.

Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.

Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.

O tom není slyšet ze západních médií téměř nic! 

 Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.

Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.

Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!

Z toho by se EU mohla hodně poučit.

Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.

 Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!

Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!

 Prosazujeme:

1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké finanční oligarchie;

2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;

3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.

 Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlagwww.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140

Subject: Fwd: Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec

Expert, který na rozdíl od většiny jiných ví, co říká    -   A  BOHUŽEL MÁ PRAVDU

Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec
Jefim Fištejn
Dan Schueftan
 Nguyen Phuon Thao


JE TO BOHUŽEL KONEC CELÉ EVROPY

Reflex přináší zásadní rozhovor k dnešní situaci v Evropě a vlastně v celém západním světě. Poskytl ho Dan Schueftan, izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i amerického Kongresu. Jeho myšlenky působí úlevným dojmem. Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme, ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Ta horší zpráva je, že má - asi - pravdu.
           Schueftan prolamuje tabu, kvůli nimž by si v mnoha evropských státech vysloužil trestní oznámení. Tak například:
          “Nechci vás urazit, ale Obama je Evropan. A to je to nejhorší, co můžete o americkém prezidentovi říci.”
nebo
“Politická korektnost je nepřítelem svobodné společnosti.”
nebo
“Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samontý princip tolerance.”

O Americe a globálním pořádku 
Je načase zvyknout si na myšlenku, že ne každý problém má okamžité řešení. Některé živelní pohromy nelze uřídit, lze je pouze přežít. Bolístka musí nejprve vyhnít. Mám za to, že v nadcházející době problémů nebude ubývat, spíše naopak.

Pro Evropany byla Amerika jakýmsi pomyslným odpovědným tátou, který je chránil před jejich vlastními hloupými nápady. Avšak osm let Obamovy bezradnosti plus osm let George Bushe mladšího, jenž měl sice smysl pro odpovědnost, ale také vršil chyby, udělaly svět nebezpečným místem pro žití. Bill Clinton sledoval vlastní zájmy, navíc měl špatný vkus, a to už dělá dohromady 24 let, během nichž američtí prezidenti neplnili svou povinnost

O Evropě 

Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude 65 ze 100.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.

Není to jednoduché, říct jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?

O politické korektnosti 

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládám ji za největší nebezpečí pro svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na pokušení politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti.

O přistěhovalcích

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, žeEvropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu.

Oni neutíkají před bídou, jak se mylně domnívají mnozí Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která jen tak tryská z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. propadlým? Proč je život tam zničen až na dřeň – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. A nyní přicházejí do Evropy a přinášejí s sebou tutéž kulturu, jež zničila jejich vlast.

Prosím o vyjadrenie Vaších názorov.

 

Mail z Egypta

Dobrý večer zo Sharmu.

Skúsme sa na to pozrieť s inej strany.
Teraz sa intenzívne pripravuje novela ústavy, problém je taktiež ten, že s môjho pohľadu nie je veľa možnosti, ako zostaviť fungujúci parlament – vzdelaný a skúsený Egypťania, zväčša žili v zahraničí, a je dosť nepredstaviteľné aby po návrate zostavili fungujúci kabinet, ktorý uspokojí väčšinu.
Na lídra krajiny by som tipoval Amr Musa / liga ar. Štátov/, ale ťažko povedať.
Ťažko sa hodnotí situácia v 80 mil. krajine, s 60% gramotnosťou. Je veľa prečo, prečo, prečo, ale treba pochopiť, že drvivá väčšina obyvateľstva nevie čo je demokracia, čo s ňou súvisí, nemajú odkiaľ  čerpať skúsenosti. Ja osobne sledujem TV Al Arabija, a al Masrija, kde prichádzajú odborníci, s reálnymi návrhmi reforiem kompletného systému, vysvetľujú ľuďom, že toto je iba začiatok veľmi náročnej cesty. Včera bol fantasticky rozhovor z Dr. Ahmad Zewail / nositeľ Nobelovej ceny za chémiu/, ktorý rozprával veľmi tvrdo a realisticky o tom že je problém so vzdelaním lúdi. Predstavil aj program na reformu školstva…
Ja nie som politológ, iba sledujem dianie, a z môjho pohľadu je Egypt v Nasaj nezávidenia hodnej situácii, na severe hranice z Izraelom. Zachytil som aj správy, z izraelskej strany plné obáv a strachu o vývoj na strednom východe.
Proces demokratizácie vo všeobecnosti v arabských krajinách je pre Európana ťažko predstaviteľný, ale nie nemožný.
Skúsme sa obzrieť do roku 1989, koľko z nás vedelo čo je demokracia, čo vlastne chceme….tužili sme po slobode a nepredpokladám že ktokoľvek z nás vedel ako na to…učili sme sa, a myslím, že sa stále učíme.  U nás prešlo od revolúcie 22 rokov im 22 dni…

Ja hodnotím pád vlády pozitívne. Dúfam, v silu inteligencie lúdi, ktorý budú mať možnosť budovať novu, stabilnú krajinu. Viem s nekonečných rozhovorov s Egypťanmi, že sú šťastný, že vedia, že nebude ľahko, ale už sa neboja povedať čokoľvek, a sú plný nadeje a chuti na zmeny, treba ich v tom morálne aj profesionálne podporovať.

Unavujú ma už správy z našich médií, ktoré hľadajú senzácie a ľudské tragédie, bez konštruktívneho alebo objektívneho pohľadu. My ne máme pravo čakať od Egypta 24 hodinovú zmenu, ani my sme ju nedokázali, nechcem obhajovať tento národ, ale nedá mi to. Myslím, že som na vaše otázky odpovedal, ak budete mat akékoľvek ďalšie, som tu pre vás

S úctou **** ****

Autor príspevku:  Jozef Varga, wargas@estel.sk

 


Vážení spoluobčania Slovenska!
Potešilo by ma keby ste v komentári vyjadrili svoj názor na uplatňovanie demokratických principov na Slovensku v zmysle doleuvedeného článku p. J. Vargu.

Môj názor:
Chápem vzrušenie ľudí nad dôsledkami premien v Strednej Európe, teda aj u nás, po páde komunistického režimu. Dnes je to už 21 rokov, čo u nás vládne demokracia. Problém nie je v tom, že s nami naďalej manipulujú prívrženci tzv. lavice, ale v tom, že my, občania sme sa ešte neprebrali z chorobného spánku. Nevieme žít v demokratickom režime. Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie. Nie sme ochotní chodiť k voľbám. Nie sme schopní ako občania, vynútiť si prijímanie prospešných zákonov a najmä ich dodržiavanie.. Sme, ako občania SR, rozdelení na dve polovice, na pravú a ľavú, pričom najmä ta pravá je rozdrobená, čím je jej akcie schopnosť mizivá a často nulová. Naše myslenie sa orientuje na vyčkávanie a nie na občiansku akciu a tlak.. Preto to nie je možné dosiahnuť takú zmenu, aby sa zmenil charakter nasej spoločnosti na skutočnú demokratickú s prvkami priamej demokracie, s vymožiteľnosťou pravá, spravodlivosti a ochrany osoby.
Kritika 21 ročného vývoja v réžii zákulisných , komunistických síl v háve sociálnej demokracie je neúčinná, jalová. Chyba nám návod na jednotu a činy na prekonanie boľševického ducha, ktorý gniavi našu spoločnosť od konca 2. svetovej vojny, už 65 rokov. Len také námety, návrhy a činy nám pomôžu sa zobudiť z pasivity a jalovej kritiky voči tomu a tým, ktorí  s nami manipulujú. Potrebujeme sa zjednotiť na programe očisty nasej spoločnosti, tlačme na poslancov všetkých stupňov, aby si boli vedomí, že ich hodnotíme a potrebujeme, poďme vždy voliť s min. 90 %-nou účasťou, potom sa nebo nad nami vyjasni. Voliť parlamentné aj neparlamentné politické strany.  Nič, okrem občianskej múdrosti, statočnosti, jednoty, odvahy a akcieschopnosti nám nepomôže.

S pozdravom, Statočnosť nadovšetko !

Jozef Varga


 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Darček k 60 narodeninám

(Jozef Varga, 10. 3. 2012 11:04)

Zajtra 11 marca 2012 budem mať 60 rokov. Už dnes mi občania, voliči Slovenska darujú darček v predčasných parlamentných voľbách a to nie len mne, ale všetkým starším občanom SR.

Vieme všetci, že raz postihne staroba každého z nás. Lenže mi starší vieme posúdiť, ako sa starším bežným občanom ťažko hľadá zamestnanie v ktorom by obstali v konkurencii mladých ľudí,
zdôrazňujem obstáli po 60 rokoch svojho života v súkromných firmách.

Vieme, že na výhodnú predvolebnú kampaň pred parlamentnými voľbami vo veľkej miere majú vplyv TV stanice pre parlamentné strany.

Dnes kandidujú v predčasných voľbách 2012, kandiduje 26 politických strán, ktoré splnili zákonné ustanovenia volebného zákona.

Lenže najväčší priestor ako stále v nich dostávajú tie politické strany, ktoré sú v parlamente a tie ktoré nie sú v parlamente, tak majú mali priestor osloviť voličov SR. Parlamentné strany sa zviditeľňujú počas 4 rokov

a tak neparlamentné strany

by mali dostať viac priestoru pred parlamentnými voľbami, aby mohli predstaviť svoj program občanom, voličom priamo na obrazovkách TV staníc v rôznych, hlavbne častejších diskusiách.

Mnohí tak idú voliť len tie politické strany, ktoré majú nadej sa dostať do parlamentu a dosiahnuť požadovaných 5% hlasov čo je niečo nad 200 tisíc občanov - voličov na možný vstup do parlamentu,

takže malo ktoré neparlamentné strany majú nádej uspieť a tak mnohí voliči, ak sa rozhodnú zúčastniť volieb,

tak aby neprepadol ich hlas v prospech všetkých strán, ktoré sa do parlamentu dostanú,

tak si zvolia inú stranu, ktorá sa ma možnosť dosiahnuť 5 % hlasov voličov a nie tu stranu, ktorú by chceli voliť.

Ústavu aj volebný zákon si napísali a schválili parlamentné strany po roku 1989 a v roku 1992 bez referenda.

Aj preto propagujem v spoločnosti právo občanov na tvorbu občianskej Ústavy a volebného zákona a to bežnými občanmi aj intelektuálmi a hlavne propagujem tieto významné normy spoločenského systému v našej krajine, aby si občania mohli odsúhlasiť v referende.

Občania by sa rozhodli buď pre zastupiteľskú demokraciu alebo priamu samosprávnu demokraciu, kde občania voliči by mali právo aj odvolať, odvolať pri nedôvere svojho voleného zástupcu.

Nepriama zastupiteľská demokracia pluralitných strán to občanom voličom neumožňuje, dokonca ani opozícii v parlamente.

Chytený v ekonomickej pasti

(Jozef Varga, 9. 3. 2012 16:00)

http://euroseptik.cz/nigel-farage-chyceni-v-ekonomicke-pasti/

Email, ktorý som odoslal politickým stranám a oficiálnym médiám deň pred predčasnými parlamentnými voľbami 2012.

Pozajtra budeme vedieť, kto nám bude vládnuť do rozpadu eura a ďalších parlamentných volieb. Prajem všetkým stranám, ktoré sa čestne snažia vyriešiť nezamestnanosť a znížiť verejný dlh SR veľa úspechu v predčasných parlamentných voľbách. Nebude to ľahké, pretože sme integračným a globalizačným procesom stratili právnu, ekonomickú a energetickú suverenitu a čo je najhlavnejšie pre budúce roky, že sme hlúpo stratili národnú potravinovú sebestačnosť. Aj napriek tomu, že nefandím zastupiteľskej demokracii, prajem všetkým pluralitným stranám veľa šťastia v zajtrajších voľbách a voličom vieru v lepšiu budúcnosť bez dlžôb a taktiež nárastu štátnych ďalších dlhov a pôžičiek. Privítal by som snahu verejnoprávnych aj súkromných médií, keby každý mesiac po voľbách občanom SR oznamovali stav verejného dlhu našej krajiny.

S pozdravom Jozef Varga

Dôvera v občanov v SMER...

(Jozef Varga, 4. 3. 2012 15:35)

Blížia sa predčasné voľby 2012. Pôjde o stranu SMER, ktorá sľubuje bežným občanom SR sociálne istoty na webe v TV či bilbordoch a tak by sme mali vedieť o strane Smer viac. To samé čo sľubuje Smer-DS, sľuboval V. Mečiar z HZDS v minulosti druhé Švajčiarsko a vieme ako skončilo jeho hnutie. Myslím si, že Róbert Fico prevzal rolu Vladimíra Mečiara s tým, že nesľubuje druhé Švajčiarsko či ako Dzurinda dvojnásobné platy, ale sociálne istoty a tak získal si na svoju stranu všetkých čo pôsobili v privatizačnom procese za vlády Vladimíra Mečiara a záhadné nadobudli majetky štátu a hlavne bežných občanov SR, ktorí musia žiť v chudobe a ktorí mu veria, ako v minulosti V. Mečiarovi či J. Slotoví. Myslím si, že po V. Mečiarovi po týchto predčasných voľbách odíde SNS a SDKU-DS s politickej scény SR alebo aspoň jeden z nich. Možná, že sa mýlim.

Patrím k bežným občanom SR, ale Smer – DS voliť nikdy nebudem,

nakoľko som zástanca samosprávnej priamej demokracie nie len v našej krajine, ale všade vo svete. Róbert Fico bude musieť plniť záväzky SR voči Bruselu, ktoré strana Smeru, HZDS, SNS, SMK, podporila v Lisabonskej zmluve, európskom stabilizačnom mechanizme a vláda I. Radičovej vo fiškálnej únii, K fiškálnej sa hlasí aj strana Smeru. Nuž uvidíme ako sa bude dariť strane SMER plniť tieto záväzky voči Bruselu a na druhej strane plniť aj sľub voličom Smeru, bežným ľudom SR.

• Som si istý, že Smer vyhrá voľby a zostavy jednofarebnú koalíciu a spis Gorila sa zametie pod koberec, nakoľko strana Smeru – DS, tiež nebude mať zajem riešiť prepojenie podnikateľov na pluralitné strany.

Andrej Babiš:
http://finweb.hnonline.sk/c3-44053610-kP0000_d-andrej-babis-do-ciech-prisiel-s-prazdnymi-vreckami

Juraj Široký
http://www.topky.sk/cl/10/162798/Juraj-Siroky--Aj-v-spisoch-STB--aj-v-spolocnosti-najmocnejsich-

Jozef Brhel
http://www.cas.sk/clanok/159847/video-siroky-a-brhel-spojili-imperia-deticky-mecenasov-sa-zosobasili.html

Vladimír Poor
http://www.pluska.sk/slovensko/politika/vladimir-poor-tajna-navsteva-sponzora.html


• Dnes vieme, že Miroslav Dolejší vo svojej analýze novembra 1989 v ČSSR mal 100% pravdu. ktorú utajujú oficiálne média a neustále glorifikujú Václava Havla, Milana Kňažku, Jana Budaja, Fedora Gala, hercov ktorí dnes sú bez jobu a ďalších profesionálnych revolucionárov sametovho podvodu, dohody Regana a Gorbačova, KGB a CIA, kedy komunisti mali prevziať aj prevzali majetok štátu do osobného vlastníctva s tým, že sa niečo muselo ujsť aj západu, minimálne tvorbu lacnej pracovnej sily v globalizácii a integračnom procese smerujúcom k NWO s cieľom a planom znížiť v nasledujúcich desaťročiach demografický nárast ľudstva v 20 storočí, takže samosprávna priama demokracia neprichádza do úvahy pri cieľoch a plánoch globálistov a ich komplicov. Ako sa to skončí, tak to nik z ľudí našej planéty s určitosťou nevie. Vieme len s istotou povedať, že zdroje pre priemysel na našej planéte sú vyčerpateľné v najbližších desaťročiach a je taktiež predpoklad, že narastie demografia našej planéty zo súčasných 7 miliárd ľudí na 9 miliárd ľudí už v roku 2050. Mienkotvorné média a politické strany o týchto veciach, plánoch Goríl z Bilderbegu zachovávajú pred verejnosťou mlčanlivosť. Bilderberg v oficiálnych médiách je tabu pre občanov SR. Bilderberg je aj duchovným dieťaťom EU.
http://www.analyza.wz.cz/
http://www.szcpv.org/04/stb.html

Takto sa vyjadril Oliver Cromwell

(Jozef Varga, 3. 3. 2012 0:50)

"Je najvyšší čas ukončiť vaše zasadnutie, ktoré ste potupili opovrhovaním všetkým dobrým a poškvrnili vašimi neresťami. Nie ste nič iné ako zberba a odporcovia blahodarnej správy. Nie ste nič iné ako nájomní ničomníci. Svoju krajinu by ste predali za misu šošovice ako Ézav, svojho Boha zradili pre pár drobných ako Judáš.

Je vo vás vôbec niečo dobré? Existuje hanebnosť, ktorá by vám nebola vlastná? Veriaci nie ste o nič viac než môj kôň. Zlato je vaším bohom. Kto z vás neumlčal svoje svedomie za úplatok? Je medzi vami aspoň jeden, ktorý by aspoň trochu obhajoval záujmy vlasti?

Vy odporné prostitútky! Či ste svojimi nehanebnými intrigami a podlosťami neznesvätili toto posvätné miesto a z božieho stánku neurobili brloh lotrovský? Ako hnusne odporní ste celému národu, ktorý vás poveril napravovaním krívd. Tak teda! Zoberte si svoje saky-paky, zamknite za sebou a v mene Boha, choďte!"

Oliver Cromwell

Volím číslo 7 čiže stranu Pravo a spravodlivosť.

Programové východiska jedinej politickej strany na Slovensku, strany Pravo a spravodlivosť je aj presadzovanie priamej demokracie.

• Uvedené normy by si občania po ročných diskusiách v rozhlase a na TV obrazovkách odsúhlasili v povinnom referende.

Priama demokracia môže byť vytvorená zmenou volebného systému a celkového fungovania spoločnosti. Slovensko môže fungovať ako federácia ôsmych krajov so spoločnou centrálnou vládou, zákony však prijímajú jednotlivé krajské snemy, tie však nesmú byť v rozpore s centrálnou ústavou.

Jednotlivé zložky samosprávy môžu fungovať na obecnej úrovni. Obec je rozdelená na okrsky, z každého sa zvolí jeden zástupca do obecného zastupiteľstva, ten sa bude priamo zodpovedať svojim voličom trebárs na každomesačnom stretnutí, na ktorých môže byť kedykoľvek väčšinou voličských hlasov odvolaný a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca.

Ďalšou zložkou je krajská samospráva. Každý okres bude mať piatich zástupcov v krajskom parlamente. Zástupcovia nemajú žiadnu imunitu, sú kedykoľvek odvolateľní, na každomesačnom stretnutí so svojimi voličmi musia v prípade potreby obhájiť svoje rozhodnutia, na nich môže byť kedykoľvek väčšinou hlasov odvolaní a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca.

Každý zástupca na ktorejkoľvek úrovni bude povinný svoje rozhodnutia v prípade požiadavky svojich voličov obhájiť, ak sa mu to nepodarí, bude mu hroziť odvolanie. Takto si každý poslanec uvedomí svoju zodpovednosť pred svojimi voličmi.

Pokiaľ ide o vládu, jej členovia by sa vyberali na základe rozsiahlych odborných pohovorov, ktoré by vykonávala komisia zložená z najlepších odborníkov, napríklad profesorov, univerzitných učiteľov alebo vedeckých pracovníkov. Zodpovedali by sa však samotným občanom, ktorí by v prípade nesúhlasu s ich rozhodnutiami mohli na základe zozbierania určitého množstva podpisov iniciovať ich odvolanie.

Cenzúra na webe Pravdy

(Jozef varga, 1. 3. 2012 9:33)

Komunistická Pravda mi niekoľko krát scenzurovala tento príspevok na tema.pravda.sk!!

Najprv som chcel voliť SaS, zmenil som názor a pôjdem voliť stranu Právo a spravodlivosť, ktorá ma vo svojim programe tvorbu občianskej a hlavne novely volebného zákona. Och volebný program nájdete na webe:

http://www.pravoaspravodlivost.sk/images/volebny_program2012.pdf

V pluralitnom systéme sme zažili za 22 rokov slobody likvidáciu nášho poľnohospodárstva, tunelovanie podnikov fondu národného majetku, ich odpredaj za babku za Mečiara a Slotu. Za Dzurindu odpredaj strategických podnikov a z týchto peňazí kupovanie si za drahé peniaze zahraničných investorov - špekulantov s nízkou pridanou hodnotou a daňovými prázdninami žiadajúc si lacných otrokov Slovenského národa.

Z našich daní si vytvorila totalita režimu a straníckeho klientelizmu tržné platy v justícii, armáde, polici, na ministerstvách, kancelárii prezidenta a ombudsmana a všetkých štátnych inštitúciách verejnej a štátnej správy. Tento režim totalitnej klientelistickej mafiánskej pluralitnej pseudodemokracie bývalých komunistov a zväzákov nám už vládne 22 rokov.

Za tohto stavu Fico a spol. odovzdali Bruselu (novej Moskve) do 70 významných vládnych kompetencii a Fico a spol. podpísali zmluvu o európskom stabilizačnom mechanizme, tzv. trvalý euroval, o ktorom po voľbách jednotne Fico s Dzurindom a Figeľom zahlasujú parlamente. Za 22 rokov nám vytvorili dlh jeden bilión korún pritom predávali to čo bolo spoločné, ale nepostavili v naše krajine ani len poondiate diaľnice. Ak k tomuto dlhu pridáme vklad 1,6 miliárd eur do MMF vid pravú tvar MMF:

http://www.zlo.cz/true-face-of-mmf-skutecna-tvar-mmf.php

tak ľahostajne režim totality pluralitných strán nás zadlžuje ešte viac. Aj ďalším oblbovakom trvalým eurovalom. Budeme platiť súkromným bankám, vláde EU, investorom
a náš dlh za chvíľku bude ešte väčší ako ho majú Gréci.

Volebný program / Právo a Spravodlivosť

(Jozef Varga z Košíc, 29. 2. 2012 8:09)

Volebný program neparlamentnej strany Právo a Spravodlivosť je aj presadzovanie priamej demokracie.

http://www.pravoaspravodlivost.sk/images/volebny_program2012.pdf

Dnes som odoslal pánu Gabrielovi Karacsonymu z tejto strany následný email.

Ešte v minulom roku, keď som oslovoval parlamentné strany ste mi sľúbil, že strana Právo a Spravodlivosť bude mať vo svojom programe aj

presadiť priamu demokraciu.

Vaša strana svoj sľub dodržala. Ďakujem všetkým v strane Právo a spravodlivosť a taktiež osobne Vám pán Gabriel, keďže aj ja som propagátor priamej demokracie na internete na webe demokratos.

http://www.hlas-demokracie.estranky.sk/clanky/vase-nazory-a-komentare_.html

Dnes mladý ľudia protestujúci za vyšetrenie kauzy Gorila, hľadajú možnosti, aký spravodlivý spoločenský systém chcú mať v najbližšej budúcnosti už preto, že sme to boli my starší čo sme dovolili zastupiteľom v systéme nepriamej zastupiteľskej pluralitnej parlamentnej demokracie v celom svete zadlžiť krajiny a zanechať dlhy mladým ľudom.

Pravdou je, že to boli intelektuálne politické elity a finančný globálny systém z rôznych globálnych dôvodov.

Zdroje surovín pre vyspelé priemyselné krajiny sveta sú vyčerpateľné a naša krajina stratila energetickú, ekonomickú, právnu suverenitu a poľnohospodársku sebestačnosť. Pre mladú a strednú generáciu v ďalších dekádach desaťročí to bude omnoho horšie než to máme dnes,

takže právom sa mobilizujú

zmeniť to čo im vytvorila naša generácia, respektíve niektorí jedinci našej generácie v prítomnosti a čo je najhoršie do ich budúcnosti, keď my tu už nebudeme. Nemali sme na to právo, preto plne podporujem mladú generáciu snažiacu sa o systémové zmeny v spoločnosti v celom svete, fandím im.
S úctou a pozdravom Jozef Varga

PS

Až dojde ropa - drsné varování (1_6) CZ

http://www.youtube.com/watch?v=AE8sW3YalZU

http://www.youtube.com/watch?v=b1_kcDQuILo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ByLZH5_0vQk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=v0fveGH8XtU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=gN5M2iSqIIE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_0aOpFMJkNI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=frYt0q2M2F8

http://www.youtube.com/watch?v=PbwVcOZmxXQ

Potraviny

http://www.youtube.com/watch?v=h_gFF1JZoqw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xZ26s2LD3eU&feature=related

Voda

http://www.youtube.com/watch?v=ntXH608D4nA&feature=related

Zpráva o stavu planety Země 1/5

http://www.youtube.com/watch?v=jukvhZQxp-w


Zeme krasna neznama 5.diel 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=IOFz2bxgofg

Utajené nehody nukleárnych zbraní 4/5
http://www.youtube.com/watch?v=vX7V8Kr1-Gg&feature=related

Gorila Slovákia

( Bartolomej, 27. 2. 2012 19:54)

Naa web stránke o GORILE.

http://skgorila.tumblr.com/

Kolaps vyspelej civilizácie? Budúcnosť ľudstva?

(Jozef Varga z Košic, 25. 2. 2012 14:05)

Dnes som odoslal môj hromadný posledný email ústavným činiteľom, médiám, spoluobčanom.ä

Sľúbil som posledný hromadný email osloveným v tomto emaily. Keďže som nepovedal všetko v mojich otravných jednoročných emailoch, prečo som bol kritikom zastupiteľskej demokracie a propagátorom priamej samosprávnej demokracie, tak to stručne urobím v tomto emaily.

Uvediem súhrn internetových videí,

ktoré by mali TV stanice propagovať v každej krajine sveta a viesť nekonečné diskusie k uvedenej problematike civilizácie ľudstva z dôvodu objasnenia diania vo svete a hľadania ľudských východísk, ako zachrániť civilizáciu ľudstva, odstrániť zbrane hromadného aj konfekčného ničenia a reformovať medzinárodné inštitúcie v súlade vyspelej civilizovanej populácie našej planéty

a nebyť

k jedincom na našej planéte už dnes veľmi surový a cinický, nakoľko diktát a cynizmus vedie k plodeniu nekontrolovateľného a stupňujúceho sa násilia, nespokojnosti občanov, nestabilite na našej planéte, čoho sme svedkami z internetových informácii aj oficiálnych informácii z mienkotvorných médií či zo skúseností života každého z nás v spoločnosti denne...
Budúcnosť ľudstva môžeme zmeniť, ak sa budeme snažiť riešiť problémy našej planéty kultivovaným spôsobom a systematicky a taktiež ak dáme v každej krajine priestor s hlavným dôrazom pre vedu a výskum, ale aj priestor k otvoreným diskusiám odborníkov, politikov a hlavne občanom nielen o spoločenskom systéme, ale aj o možnosti riešenia civilizačných problémov a tým aj problémov všetkých ľudí našej krajiny.
Ja sa tento rok dožijem šesťdesiatky a ďalšie problémy ľudí a ľudstva by mi mohli byť ľahostajné. Nerobím to a možná, že jeden rok života mojich aktivít za zmenu spoločenského systému z dôvodu nenásilného riešenia problémov ľudstva mi stálo zato, aby som sa mohol pozrieť do oči mojich deti a vnúčat či dnešnej mladej generácie, ktorú čakajú len samé problémy v budúcnosti či už budú žiť svoj život v blahobyte alebo v strádaní a chudobe.

S úctou a prajem prijemný víkend Jozef Varga
PS
Koniec ropy - ½
http://www.youtube.com/watch?v=frYt0q2M2F8

Koniec ropy - 2/2
http://www.youtube.com/watch?v=PbwVcOZmxXQ

Země nepatří člověku
http://www.youtube.com/watch?v=ADBf78Eu__E&feature=related

Země krásná neznámá II 9 Hladová planéta
http://www.youtube.com/watch?v=h_gFF1JZoqw&feature=related

Chrániť vodu znamená chrániť život - 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=ntXH608D4nA

Chrániť vodu znamená chrániť život - 2/2
http://www.youtube.com/watch?v=x_kAjM9RaRA&feature=related

Zem krásna neznáma je súhrn videí, dokumentov, ktoré by sa mali stať vzdelávaním našich deti a vnúčat v školských osnovách a dospelých na TV staniciach každej krajiny sveta a k vedeniu ľudstva k samosprávnej demokracie:

http://www.youtube.com/results?search_query=Zem%C4%9B+kr%C3%A1sn%C3%A1+nezn%C3%A1m%C3%A1+&oq=Zem%C4%9B+kr%C3%A1sn%C3%A1+nezn%C3%A1m%C3%A1+&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=27594l27594l0l28719l1l1l0l0l0l0l78l78l1l1l0Účasť MMF v globálnom finančnom systéme

(Jozef VARGA, 19. 2. 2012 12:05)

Slovenská republika sa stala členom a stálym prispievateľom do MMF z peňazí daňových poplatníkov v následných rokoch ešte za čias ČSFR v roku 1990. Na prechode rokov 2011 až 2012 sme odviedli povinnú platbu do MMF 1,6 mld. Eur + pribudnú platby do trvalého eurovalu čo zadlží občanov SR ešte viac až nakoniec ratingové agentúry nám dajú negatívne hodnotenie a SR si bude musieť požičiavať z bánk na deficitný rozpočet za vyšší úrok.

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal tento zákon o štátnom rozpočte na rok 2012. Štát by tak mal v budúcom roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,23 mld. eur a celkové príjmy sa v budúcom roku odhadujú na 13,625 mld. eur

Teraz čitateľom webu demokratos priblížim vydaje, platby ČR z internetových informácii, pretože nepoznám tie naše, ale najskôr uvediem link netu, video s českým dabingom o činnosti MMF:

http://www.zlo.cz/true-face-of-mmf-skutecna-tvar-mmf.php

ČNB dnes previedla Medzinárodnému menovému fondu pôžičku 1,03 mld eur (26,15 miliardy korún) z devízových rezerv. O tejto pôžičke rozhodla vláda v tichosti 20. apríla minulého roka v nadväznosti na dohodu urobenú premiéry na zasadnutí Rady EÚ vlani 20. marca 2009. Cieľovou stanicou je bezpochyby - Grécko.
EÚ nechcela, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priamu pomoc štátov EÚ, ale aby to vyzeralo ako pomoc Medzinárodného menového fondu (kde majú väčšinu rozhodovacieho hlasu USA). S týmto trikom Spojené štáty súhlasili za podmienky, že EÚ do MMF naleje dodatočné peniaze. A pretože EÚ sama žiadne voľné peniaze nemá, tak prinútila k poskytnutiu peňazí členské štáty. Tie naliali teraz do MMF na základe rozhodnutia Rady EÚ celkom 75 miliárd eur (2 bilióny! korún).
Hoci vláda prinútila ČNB vyčleniť 26 miliárd korún už vlani, politický tlak na to, aby Grécku bolo pomoženo, vzrástol teraz, ako sa rýchlo blížia neschopnosť Grécka hradiť svoje záväzky. O pomoci z peňazí MMF rozhodla EÚ pred týždňom 25. marca 2010.
EÚ sa celý čas tvárila, ako že problém Grécka je problém eurozóny a že český daňový poplatník (keď máme stále svoju menu korunu) sa na saunovanie predlženého Grécka nebude podieľať. Teraz je jasné, že nás len ťahali za nos. Práve sme pre Grécko poslali do MMF 26 miliárd našich korún. Daňových poplatníkov a občanov sa nikto nepýtal. Poslancov sa nikto nepýtal. Podpis prezidenta nebol potreba. Obišli nás.
Teraz sa viac ako miliardou eur v rámci solidarity, o ktorej ani nekonal český parlament, podieľa aj každý z nás. ČNB odkrojila cez miliardu eur z devízových rezerv, aby ich vymenila za pohľadávku voči MMF, ktorý je vymení za pohľadávku voči Grécku, ktoré ju zrejme nikdy nesplatí.
Protestujem proti takémuto postupu. Taký riskantný transfer obrovského majetku Slovenskej republiky nemal byť vykonaný bez zákona. Je to navyše na hrane s princípmi nezávislosti Českej národnej banky, ktorá podľa § 9 Zákona o NBS " nesmie prijímať ... pokyny od ... vlády, správnych úradov ani od akéhokoľvek iného subjektu . "

Tento šibalský trik, ako obísť parlament, vymyslel vtedajší minister financií Miroslav Kalousek. O rok skôr totiž žiadal snemovňu o súhlas s vydaním dlhopisov, ktorých výnos mal ísť na pomoc krachujícímu Lotyšsku. Terajšia p ůjčka z našich devízových rezerv mu umožnila obísť parlament a vyhnúť sa vydaniu dlhopisov, na ktoré je potrebné zákon: " P Ríma pôžička z rezerv ČNB nezvýši zadlženosť SR. Obdobným spôsobom poskytnú pôžičku MMF tiež niektoré ďalšie štáty, " uviedol minister Kalousek. Pôžičky Grécku nebudú nijako dotované, uisťoval verejnosť premiér Fischer po návrate zo zasadnutia Rady EÚ. Teraz poskytujeme pôžičku s dotovaným úrokom vo výške mizerného 1% - pôžičku, ktorej návratnosť je veľmi, veľmi neistá.
Vyzývam Poslaneckú snemovňu, aby zasadla a označila nezákonnú pôžičku našich devízových rezerv za neplatnú. Vláda nemá právo nakladať s našimi 26 miliardami bez zákona.

Petr Mach je ekonóm a predseda Slobodných .

Kto ľudstvu sveta spôsobuje dlhy...

(Jozef VARGA - Košice, 18. 2. 2012 10:35)

ESM európsky stabilizačný mechanizmus (povinné platby do trvalého eurovalu) a fiškálna únia pochová eurozónu a EU z dôvodu protestov občanov v celej EU v nasledujúcich rokoch. Už teraz je to diktát a ľudstvo nikdy nemalo rado diktáty z vrchu. Túžba ľudstva po slobode, spravodlivosti a dôstojnom živote je aktuálna dodnes v celom svete.

V prístupových rokovaniach o vstupe do EU občanom Európy neboli cez média a politické strany prezentované nástroje budúcej eurozóny a EU

a to európska Ústava, respektíve Lisabonská zmluva, ktorou sa malá časť politikov krajín EU zaviazali odovzdať Bruselu, centrále federálneho diktátu, odovzdať do 70 významných vládnych kompetencii svojich krajín a to zbaviť občanov ich krajín právnej suverenity, aj keď Ústavy ich krajín ich zaväzovali vykonať v tejto veci povinné referendum a získať súhlas občanov. Nestalo sa tak a v roku 2009 bol to začiatok diktátu v Európe.

Taktiež bez súhlasu občanov bol prijatá zmluva ESM o európskom stabilizačnom mechanizme trvalom eurovale, čim politici budú zadlžovať svoje krajiny ešte viac v zaujme záchrany eura a eurozóny

a taktiež bez súhlasu občanov eurozóny bude vytvorený v eurozóne (17 krajín EU) nastroj fiškálnej únie. Namiesto vôle z dola nám pluralitné strany v krajinách Európy budovali diktát z vrchu od začiatku prístupových rokovaní o vstupe do EU v integračnom a globalizačnom procese.

Média a pluralitné strany ľavicové, pravicové , kresťanské, liberálne, ľudové sľubovali voľný pohyb osôb a tovaru bez cla, odstránenie nezamestnanosti, sociálne stabilnú orientovanú Európu. Dnes vieme, že to bol zo strany pluralitných strán k občanom Európy klam a podvod. Nuž kto klame, nemá v politike čo robiť a preto ako radový bežný občan vyzývam politické strany v SR vládnuce posledných 20 rokov, odíďte na smetisko politických dejín navždy. Môj názor je, že slúžili ste vôli bankárov sveta, ich cieľom a plánom a nie svojím občanom. Za poslednú dekádu desaťročia ste to boli práve vy, ktorí ste vytvorili dlhy spoločné s globálnym finančným systémom a Goríl z Bilderbergu na čele s MNF, SB, FEDOM a podobných pseudo inštitúcii pseudodemokratického globálneho systému na konci 20 a začiatku 21 storočia. Je to moje presvedčenie.

Verejné dlhy,
ktoré v EÚ predstavujú 27 až 30 biliónov eur a v USA 16 až 18 biliónov dolárov. Tie dlhy si nevytvorili občania, ale politický systém zastupiteľskej demokracie a finančný globálny systém v globalizácii. Vytvorili im ich Gorily z Bilderbergu. Inú pravdu nepoznám a nechcem poznať. Je to moje presvedčenie duchom slobodného človeka, ktorý slobodne verí tomu komu chce a čomu chce.

Nepotrebujem na to mienkotvorné pseudo oficiálne média či pseudo politikov z pluralitných strán. Dôverujem tomu čomu ja sám chcem a hlavne čo sa viac spája s realitou života ľudí v Európe a to informáciám ľudí z internetu ich sťažnosti a nie oficiálnych médiám či politikom. Dnes viem, že EU nie je o lepšom živote ľudí či o zamestnanosti a dôstojnom živote bežných ľudí dokonca aj strednej vrstvy.

Štáty a ľudia žijú na dlh, takže rozprávam k veci problému ľudí žijúcich v Európe. Len prebytkové rozpočty a ušetrené peniaze aspoň 70% ľudí v Európe môžu posunúť EU k prosperite a stabilite, nie vyhlásenia politikov, analytikov, politológov, ratingových agentúr, bankových manažérov, oficiálnych médií. Ich vyhlásenia sú pre mňa nedôveryhodné. To čom tvrdia vyššie uvedený ľudia a inštitúcie, sa nikdy nestane, tak totiž rozhodli ľudia z Bilderberg Group. Je mi to ľúto, ale takéto je moje presvedčenie.

Je to o nastolení feudálnej chudoby zo strany intelektuálnych elít sveta a Európy a finančného globálneho systému. Je to umelecké dielo architektov z Bilderberg Group, prepáčte mi môj vyraz, goríl z Bilderbergu, ktoré tézy riešenia problémov planéty a ľudstva skrývajú v utajení pred ľudstvom našej planéty. Je to moje presvedčenie.

kontakt
wargas@extel.sk

Priama voľba generálného prokurátora občanmi SR...

(Jozef Varga, 12. 2. 2012 23:38)

Som nepolepšiteľný kritik zastupiteľskej modernej demokracie, ktorú ja osobne považujem za pseudodemokraciu. Som propagátor priamej demokracie.

Mnohí politici sveta považujú však priamu demokraciu za anarchiu.

Nuž, blížia sa predčasné parlamentné voľby. Máme na to čas jeden mesiac. Parlament sa môže zisť na návrh dohody predsedov parlamentných strán a prezidenta SR a môžu zmeniť 2/3 väčšinou v parlamente Ústavu, ústavným zákonom povoliť mám občanom SR priamu voľbu :

• generálneho prokurátora,

• ministra vnútra a policajného riaditeľa SR

• manažéra verejnoprávneho rozhlasu a STV,

ktorých by mohli voliť len občania SR v pravidelných parlamentných voľbách

a aj taktiež

by občania pri nedôvere, mohli by ich kedy koľvek aj odvolať.

Nuž, keby nám to umožnili, tak by prestali mať politické strany moc nad vyššie uvedenými ústavnými činiteľmi a tak by si v politike museli dávať pozor s kým sa stretávajú a rokujú v súkromí a o akých kšeftoch rokujú v súkromí. Kauzy, kšefty a korupcia by sa vytratili z politiky asi navždy a tak nám priamo voliť vyššie uvedených ústavných činiteľoch nedovolia. Stratili by týmto ústretovým krokom k občanom - voličom už záujem o politiku a aj výhody zo zastupiteľskej pseudodemokracie.

http://www.youtube.com/watch?v=b1RbZMQRMSg&feature=player_embedded#!

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/198-evropsky-fiskalni-pakt-cili-financni-diktatura

http://www.youtube.com/watch?v=cpnyZ2BuWnw

spis Gorila sa nikdy nevyšetrí...

(Jozef VARGA, 5. 2. 2012 21:16)

Slovensko má kauzu ktorá nikdy nebude vyšetrená, spis Gorila. Mienkotvorné oficiálne média sa veľmi ochotne venujú tejto kauze pred predčasnými parlamentnými voľbami 2012 a to tomu či sa schádzajú naši zástupcovia ľudu s finančníkmi Slovenska a hlavne o čom sa rozprávajú.
e smutné, že už od roku 1954 sa politici sveta schádzajú pravidelne, každoročne s finančníkmi a monarchami z celého sveta v skupine Bilderberg Group, ktorú tiež môžeme pomenovať Bilderberg Gorila, ale média o tomto zaryte mlčia - na rozdiel od slovenského spisu Gorily.

Cez trvalý euroval ESM sa naplní za niekoľko rokov informácia uniklej agendy zo zasadnutia Gorily Bilderbeg Group.

Čítajte viac na uvedenom webe:

Uniklá agenda: Skupina Bilderberg plánuje ekonomickou depresi

http://www.cez-okno.net/clanok/unikla-agenda-skupina-bilderberg-planuje-ekonomickou-depresi

Prenos z euro parlamentu

(Jozef Varga, 5. 2. 2012 18:43)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule/live-broadcast

Na tomto webe môžete sledovať priamo poslancov euro parlamentu. Každý si môže vytvoriť svoj názor na poslancov krajín Európy, ako pracujú pre lepší život občanov krajín Európy. Bohužiaľ v našej krajine môžu občania sledovať priamo prenos s nášho parlamentu len v neskorých nočných hodinách na obrazovke TV stanice STV.

Je to smutne, že nám nedovolia sa pozerať na zasadnutia nášho parlamentu čiže NR SR na interneteči či v TV v priebehu dňa.

Zaujímavé by to bolo po predčasných parlamentných voľbách 2012 do následných parlamentných volieb 2014. Dnes má PC a internet v domácnosti až 70% domácnosti.

Neparlamentné strany ma sklamali ...

(Jozef Varga, 5. 2. 2012 11:28)

Som nepolepšiteľný kritik zastupiteľskej demokracie pluralitných strán kapitalizmu čiže súkromnej trhovej ekonomiky
či taktiež aj jednej strany,
komunistickej strany s programom socializmu, štátneho spoločného majetku a propagáciou marxizmu.
Snaha neparlamentných pluralitných strán je dostať sa za každú cenu do parlamentu, prípadne aj do vlády.
Bohužiaľ v niektorých neparlamentných stranách nie sú odborníci viesť našu krajinu k prosperite a sociálnej stabilite.
Myslím si, že skôr im ide o poslanecké platy a výhody. Taktiež o stranícky klientelizmus, umiestniť, zamestnať svojich priateľov zo strany či biznisu na výhodnom pracovnom mieste, dobré platenom na ministerstvách a vôbec v širokom spektre štátnej správy. Bolo tak aj za komunizmu a myslím si, že je tak aj dnes a to nie len u nás v našej krajine, ale v každej krajine s výnimkou Švajčiarska a Islandu, kde existuje priama demokracia.
Parlamentným aj neparlamentným stranám nikdy nebude voňať priama demokracia, ktorá by bola tvorená a potvrdená v povinnom referende tvorbou občianskej ústavy, novelou volebného zákona a zákona o organizácii miestnej štátnej správy.
Moje predstavy priamej demokracie sú takéto:
Priama demokracia môže byť vytvorená zmenou volebného systému a celkového fungovania spoločnosti. Slovensko môže fungovať ako federácia ôsmych krajov so spoločnou centrálnou vládou, zákony však prijímajú jednotlivé krajské snemy, tie však nesmú byť v rozpore s centrálnou ústavou.

Jednotlivé zložky samosprávy môžu fungovať na obecnej úrovni. Obec je rozdelená na okrsky, z každého sa zvolí jeden zástupca do obecného zastupiteľstva, ten sa bude priamo zodpovedať svojim voličom trebárs na každomesačnom stretnutí, na ktorých môže byť kedykoľvek väčšinou voličských hlasov odvolaný a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca

Ďalšou zložkou je krajská samospráva. Každý okres bude mať piatich zástupcov v krajskom parlamente. Zástupcovia nemajú žiadnu imunitu, sú kedykoľvek odvolateľní, na každomesačnom stretnutí so svojimi voličmi musia v prípade potreby obhájiť svoje rozhodnutia, na nich môže byť kedykoľvek väčšinou hlasov odvolaní a následne sa v bezprostredných voľbách zvolí iný zástupca.

Každý zástupca na ktorejkoľvek úrovni bude povinný svoje rozhodnutia v prípade požiadavky svojich voličov obhájiť, ak sa mu to nepodarí, bude mu hroziť odvolanie. Takto si každý poslanec uvedomí svoju zodpovednosť pred svojimi voličmi.

Pokiaľ ide o vládu, jej členovia by sa vyberali na základe rozsiahlych odborných pohovorov, ktoré by vykonávala komisia zložená z najlepších odborníkov, napríklad profesorov, univerzitných učiteľov alebo vedeckých pracovníkov. Zodpovedali by sa však samotným občanom, ktorí by v prípade nesúhlasu s ich rozhodnutiami mohli na základe zozbierania určitého množstva podpisov iniciovať ich odvolanie.

Manipulácia v masových médiách

(Jozef Varga, 5. 2. 2012 10:51)

Podľa knihy Feudalizmus... alias Americký kapitalizmus sa k základnému cieľu - potvrdeniu ideálnosti aktuálneho spoločenského systému - pridávajú ďalšie štyri úlohy: pripraviť spoločnosť na nadchádzajúce akcie elity, obraňovať a ospravedlňovať akcie elity, zdiskreditovať tých, ktorí kritizujú činnosť elity a v čase volieb pomôcť kandidátom elity k zvoleniu.

Tu sa vynára základná otázka: manipulujú novinári verejnosť vedome? Odpoveď je podľa môjho názoru záporná - aj v (z nášho pohľadu) najextrémistickejších periodikách, ktoré sa v názore a pohľade na udalosti najviac odchyľujú od väčšinového či konvenčného pohľadu, sú totiž redaktori presvedčení o tom, že ich pohľad je "objektívny" a manipuláciu sú pohľady ostatné. Dalo by sa dokonca povedať, že sila presvedčenia o tom, že vlastný názor je "pravdivý" (správny, objektívny), je spoľahlivým barometrom náchylnosti novinára k manipulácii. Nijaký novinár si nepripustí, že výberom fotky alebo voľbou titulku manipuluje čitateľa v smere vlastného názoru, to však neznamená, že sa spätne nedajú odhaliť základné spôsoby a znaky manipulácie.

"Bolo by klamstvom tvrdiť, že mediálna realita vzniká ako úmyselná manipulácia - ide skôr o kozmetickú úpravu skutočnosti - vytváranie pseudoudalostí, výber tém, "o ktorých sa hovorí", zdôraznenie negativizmu a elitárstvo (etnocentrizmus)," konštatuje Ivan Vágner v knihe Televízne správy - psychický nátlak?

Čítajte viac: http://perohryz.eu/media/manipul.html#ixzz1lV1f9Ca1

Cenzúra na tema.pravda.sk

(Jozev Varga, 1. 2. 2012 9:21)

Internetový diskusný web pre občanov Pravdy je už cenzurovaný. Chcel so napísať svoj názor a presvedčenie k otázke a Pravda mi to neumožnila.
Uvažujete nad tým, že kvôli cenám nafty a benzínu prestanete jazdiť autom?

http://tema.pravda.sk/History.aspx?lbi=43695

Nuž bývalým komunistom či zväzákom, dnes Gorilám. ktorí postupovali do rôznych pluralitných strán alebo dali sa na podnikanie v rokoch 1990 až dodnes ceny ropy nevadia a ani nikdy nebudú vadiť.
Dnes to začína podobne ako v roku 1988, kedy si komunisti bránili svoj režim. V roku 1989 režim padol, ale Ústavu a zákony si prepísali komunisti. Zložili stranícke knižky a povstupovali do OF či VPN a neskôr si založili politické strany a vládnu mám dodnes v širokom spektre nižšej správe štátnej a verejnej správy či v ústavných funkciách dodes.
Vo februári 1990 chceli občania vychodiť všetkých komunistov z podnikov a z štátnych úradov.
Vtedy sa ich zastal Peter Pithard a Václav Havel s tým súhlasil, takže ľudia prestali žiadať odchod komunistov z dôležitých funkcii v štátnej správe, štátnych podnikoch.
Peter Pithard vo februári 1990 povedal, nebuďme ako oni a výsledok po 22 rokoch poznáme.
Nikdy neboli sprístupnené zväzky náboru do KSČ a až oveľa neskôr boli sprístupnené až zväzky ŠTB, aj na internete. Komunisti si za 22 rokov vybudovali režim pre seba a svoje deti. Stali sa oni a och deti politikmi aj podnikateľmi a to čo bolo spoločné vybudované, to rozkradli alebo predali.
Uzákonili si trestnoprávnu imunitu a len tak ľahko sa nevzdajú moci a taktiež majetku, ktorý nadobudli. Dnes už to vedia všetci občania, ale nepoznajú spôsob ako zmeniť spoločenský systém tak, aby občania boli suverénmi.
Aj preto ja neustále píšem o spôsobe zmeny a to ako sa to dá urobiť. Pri protestoch by dáv mal tlačiť a žiadať občiansku ústavu a novelu volebného zákona aj zákona o organizácii miestnej štátnej správy. Po 22 rokoch tu znovu máme režim totality moci.
Stala členská základňa voličov SDL, SMK, Smeru, SDKU-DS, KDH, Mostu-Hid, SNS či voľakedy HZDS pochádzala zo štátnej správy, kde si dosadzovali svojich ľudí a títo ľudia doniesli svojich príbuzných či známych, stranícky klientelizmus z čias komunizmu v nás ľuďoch sa zachováva podobne ako v minulosti v KSČ.

Krajských úradov
Obvodných úradov
Pracovísk mimo sídiel obvodných úradov
Daňových úradov
Colných úradov
Obvodných banských úradov
Krajských a 46 obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Krajských a 46 obvodných pozemkových úradov
Krajských a 39 obvodných lesných úradov
Krajských a 46 obvodných úradov životného prostredia
Regionálnych úradov verejného zdravotníctva
Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
Pobočiek Sociálnej poisťovne
Krajských súdov
Okresných súdov
Krajských prokuratúr
Okresných prokuratúr
Krajských riaditeľstiev PZ
Okresných riaditeľstiev PZ
Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru
Krajských (regionálnych) veterinárnych a potravinových správ
atď.

http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=2512

http://www.youtube.com/watch?v=UU-uul9oaRc&feature=player_embedded

S pozdravom
Jozef VargaBoj o moc...

(Jozef Varga, 28. 1. 2012 11:40)

Gorila je výsledkom systému pluralitnej zastupiteľskej pseudodemokracie, kedy sa tajná služba stáva predmetom boja medzi jednotlivými politickými stranami s cieľom využívať ich spravodajský potenciál, hlavne očierniť protivníka v boji o verejnú moc, zverenú im občanmi v slobodných parlamentných voľbách.
Po voľbách sú občania v zastupiteľskej pluralitnej nepriamej parlamentnej pseudodemokracie odsunutí v dôležitých legislatívnych rozhodnutiach vlády či parlamentu odstavený na vedľajšiu koľaj. Aj preto propagujem ako jediný na tomto diskusnom fóre už viac ako jeden rok spoločenský systém priamej demokracie

» Švajčiarsky systém priamej demokracie a to nie len u nás, ale v každej krajine sveta.

Demokracia je ľudová vláda.

Zastupiteľská pseudodemokracia nevytvára tuto ľudovú vládu, ale vládu záujmových súťažiacich strán. Aj preto v našej krajine, ale aj v iných krajinách sveta sa k svojej spokojnosti kvality života jednotlivca hlasy maximálne 30% občanov.

V médiách sú prezentovane len pluralitné parlamentné strany, aby sa moc nedelila, hlavne pre neparlamentné strany, ktoré ak chcú kandidovať musia zložiť pol milióna korún. Ak nezískajú 2% percent voličov, tak peniaze im nebudú vrátené.

S skutočnej demokracii musí byť Ústava krajiny tvorená a menená len širokou verejnosťou po ročných diskusiách v mienkotvorných médiách a taktiež volebný dôležitý zákon. Viac o priamej demokracii si môžete precitať v mojich príspevkoch, ktoré si môžete prečítať na tomto fóre alebo na weboch.

A aj preto voľte neparlamentné strany alebo stranu SaS, ktorá bola proti tomu, aby sme platili do dočasného eurovalu a bude hlasovať proti trvalému eurovalu po parlamentných voľbách.

Euro padne aj s eurozónou a padne časom aj EU, štáty Európy sa vrátia k národným menám a nám zostanú z tohto obdobia platieb do trvalého eurovalu dlhy, ktoré nesplatia ani vnúčatá našich vnúčat. Už dnes sú verejné dlhy v krajinách Európy či v Japonsku,USA nesplatitelné a bude vo svete v najbližších rokoch veľmi zle.

Gorila a kňazi demokracie...

(Jozef VARGA, 23. 1. 2012 19:36)

Kauza Gorila predstavuje po roku 1989 len špičku ľadovca rozkrádania štátu a zadĺžovania strednej vrstvy a bežných občanov.

Kauza Gorila predstavuje nanajvýš 5% zo všetkých svinstiev, ktoré tu judeo-kresťansko-komunistickí gauneri napáchali od roku 1989.
Nie je také zložité personifikovať hlavných aktérov ničenia a likvidácie štátu, ktorí tento bezprávny a mafistický hybrid vytvorili a napriek tomu sa väčšina z nich bezostyšne tlačí späť k pokračovaniu barbarstva a nadvlády .

Niektorí amatéri, ako napríklad Matovič dali dinosaurov dokonca na svoju kandidátku, neuveritelné. Pánu Matovičovi taktiež nevonia priama demokracia...
Takto sa súčasné a budúce generácie sotva dočkajú založenia nového štátu, kde základom právneho demokratického štátu,

zdôrazňujem,

je tvorba občianskej Ústavy a volebného zákona verejnosťou, kde občania majú právo nie len slobodne voliť ústavných činiteľov, ale pri akejkoľvek nedôvere aj právo ústavného činiteľa aj okamžite odvolať.

Pluralitné politické strany podľa môjho presvedčenia sú len záujmové skupiny, spoločenstvo ľudí, korím nemôžeme dôverovať. Dokonca ani opozícia v parlamente nikdy nedokáže odvolať koaličného ministra. Spoločenský systém v celom svete nepriamej zastupiteľskej demokracie ja stále budem považovať za pseudo demokraciu čiže režim diktátu a nie za ľudovú vládu demokracie.

Súdruhovia opomenuli veľa skutočností degradácie zdravotníctva a jeho rozkladu počnúc Soboňom, Zelníkom a najmä Rudom Zajacom a jeho Maďarmi z HPI - Health Policy Institute (Peter Pažitný, Tomáš Szalay & comp.), ktorí sa najviac zaslúžili o jeho disfunkciu.

Jediným, ktorý pochopil tragický úpadok zdravotníctva (a hospodárstva SR) bol bývalý minister zdravotníctva Javorský, ktorý voči sebe vyvodil osobnú zodpovednosť.
Za dvadsaťdva rokov sa nenašiel na Slovensku žiadny iný charakter a aj preto bol zrealizovaný návrat späť k reinkarnovanému ranému kapitalizmu s jeho najnegatívnejšími prvkami vykorisťovania a sofistikovaného otrokárstva.

Kríza a šetrenie

(Jozef VARGA, 4. 1. 2012 11:53)

V prístupových rokovaniach o vstupe do EU nám občanom krajín Európy nesľubovali hospodársku krízu a šetrenie, ale ekonomický rast, zniženie nezamestnanosti, rast životnej úrovne, voľný pohyb osôb a tovaru bez cla, aby občania krajín Európy sadli na lep skoumpovaným politikom a súkromným bankárom, ktorí diktujú ľudstvu nový poriadok ich vôle, chudobu štátom aj občanom, aby si viac požičiavali a bankári viac zarabali, tvorili si zisk. Debet vládne svetu a preto je potrebné sukromné banky znarodniť a zmeniť spolčenský systém na priamu demokraciu, tvorbou občianskej Ústavy a hlavne zmenou volebného zákona.

Nehovorilo sa o dlhoch v krajinách Európy v médiách aj politici či politické strany mlčali o dlhoch, ktoré vznikali v počiatkoch integračného a globalizačného procesu.

Keď parlamenty krajín Európy ratifikovali, zdôrazňujem, že bez referenda Lisabonskú zmluvu , ústavnú významnú zmluvu v r. 2009 a odovzdali do 70 vládnych významných kompetencii do Bruselu, aby nám Brusel mohol diktovať reformy, tak prišla hospodárska kríza v roku 2009 okamžite. Bol to podvod na občanoch EU.
Budem citovať Ústavu SR.

Čl. 7 ods. 1 Ústavy SR

(1) Slovenská republika môže na základe slobodného rozhod-nutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátne-ho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa roz-hodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Nestalo sa tak aj napriek tomu, že ústavní činitelia skladajú sľub vernosti a oddanosti občanom svojej krajiny, že si budú ctiť a dodržiavať zákony a Ústavu SR. A tak sa trestoprávnej imunity nikdy nezrieknu.

Za nadávky politikom má hroziť pokuta 500 eur

Čítajte viac:

http://spravy.pravda.sk/za-nadavky-politikom-ma-hrozit-pokuta-500-eur-fzz-/sk_domace.asp?c=A111230_201543_sk_domace_p58#ixzz1iIlMAkVv

A tak preto voľte v marci 2012 neparlamentné strany, ktoré presadzujú priamu demokraciu, pretože spoločenskému systému nepriamej zastupiteľskej demokracie už nemôžeme dôverovať.

Trvalý euroval - trvalý tunel...

(Jozef Varga, 1. 1. 2012 12:40)

Čestne sa k občanom zachoval v roku 2011 bývalý predseda NR SR pán Richard Sulík, ktorého si veľmi vážim a ctím. Zrozumiteľné informoval občanov SR na svojom blogu k téme trvalý euroval, trvalý tunel.

Uvediem link webu a môžete posúdiť čestné správanie fa Richarda Sulika k občanom SR ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami 2012.

Richard Sulík, čítaj viac:

http://richardsulik.blog.sme.sk/c/280468/Trvaly-euroval-trvaly-tunel.html

O tomto trvalom eurovale sa bude rozhodovať, zdôrazňujem, že hlasovať sa bude znova bez referenda a to ĆL.7 ods. 2 a ČL. 120 Ústavy SR (povinného referenda), bude hlasovať pravdepodobne nová vláda, nové koaličné zoskupenie v NR SR, pod vedením Róberta Fica.

Preto bežným občanom neodporúčam dať svoj mandát vo voľbách stranám Smeru a KDH, ktorí pravdepodobne vytvoria novú vládu a v koaličnom partnerstve a získajú väčšinu v NR SR.

Voľte neparlamentné strany alebo stranu SAS.

Priame vysielanie z euro parlamentu:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule/live-broadcast


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »