Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení návštevníci stránky.

Na tejto stránke napíšte svoje názory a pripomienky, prípadne otázky ktoré by Vás zaujímali. Vášmu prianiu sa budem snažiť vyhovieť.

V komentáry môžete požiť namiesto skutočného mena tzv. pseudonym, ale čestnejšie je uviesť Vaše pravé meno, prípadne aj e-mail.

 


Rozdělení v roce 1992 je neplatné!

 

Přátelé, vypadá to, že žijeme v neexistujících republikách a že všechno, co politici napáchali od takzvaného rozdělení v roce 1992 je neplatné. Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla, protože, cituji:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO.

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel ?

                             

                                      Co já na to?

                                                                                                                                                     Nic.

 

 

 

viz -

http://www.pravnipredpisy.cz/Odkaz www.pravnipredpisy.cz

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady.

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů.

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu.

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu.

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 .

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad.

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik.

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky.

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad.

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let.

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona.

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti.

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území.

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda.

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ",

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ".

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto:

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ".

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

O GORILE:  http://skgorila.tumblr.com/

 


Milí spoluobčané,

mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem.

Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?

USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí. 

Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !

Ale to není celá pravda.

To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.

Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).

 Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena.Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.

To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus(wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a rozšiřuje.

To je tajemství původu islámského státu (IS) - bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.

Tato "osa zla" –Washington – Londýn - Rijád - je jádrem celého problému.

 Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.

 Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.

To musí ihned skončit!

 Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi - začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.

Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.

Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.

O tom není slyšet ze západních médií téměř nic! 

 Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.

Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.

Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!

Z toho by se EU mohla hodně poučit.

Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.

 Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!

Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!

 Prosazujeme:

1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce - anglo-americké finanční oligarchie;

2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;

3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.

 Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlagwww.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140

Subject: Fwd: Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec

Expert, který na rozdíl od většiny jiných ví, co říká    -   A  BOHUŽEL MÁ PRAVDU

Poradce izraelských premiérů: Je to váš konec
Jefim Fištejn
Dan Schueftan
 Nguyen Phuon Thao


JE TO BOHUŽEL KONEC CELÉ EVROPY

Reflex přináší zásadní rozhovor k dnešní situaci v Evropě a vlastně v celém západním světě. Poskytl ho Dan Schueftan, izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i amerického Kongresu. Jeho myšlenky působí úlevným dojmem. Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme, ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Ta horší zpráva je, že má - asi - pravdu.
           Schueftan prolamuje tabu, kvůli nimž by si v mnoha evropských státech vysloužil trestní oznámení. Tak například:
          “Nechci vás urazit, ale Obama je Evropan. A to je to nejhorší, co můžete o americkém prezidentovi říci.”
nebo
“Politická korektnost je nepřítelem svobodné společnosti.”
nebo
“Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samontý princip tolerance.”

O Americe a globálním pořádku 
Je načase zvyknout si na myšlenku, že ne každý problém má okamžité řešení. Některé živelní pohromy nelze uřídit, lze je pouze přežít. Bolístka musí nejprve vyhnít. Mám za to, že v nadcházející době problémů nebude ubývat, spíše naopak.

Pro Evropany byla Amerika jakýmsi pomyslným odpovědným tátou, který je chránil před jejich vlastními hloupými nápady. Avšak osm let Obamovy bezradnosti plus osm let George Bushe mladšího, jenž měl sice smysl pro odpovědnost, ale také vršil chyby, udělaly svět nebezpečným místem pro žití. Bill Clinton sledoval vlastní zájmy, navíc měl špatný vkus, a to už dělá dohromady 24 let, během nichž američtí prezidenti neplnili svou povinnost

O Evropě 

Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude 65 ze 100.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.

Není to jednoduché, říct jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?

O politické korektnosti 

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládám ji za největší nebezpečí pro svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na pokušení politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti.

O přistěhovalcích

Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, žeEvropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do konfliktu.

Oni neutíkají před bídou, jak se mylně domnívají mnozí Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která jen tak tryská z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. propadlým? Proč je život tam zničen až na dřeň – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. A nyní přicházejí do Evropy a přinášejí s sebou tutéž kulturu, jež zničila jejich vlast.

Prosím o vyjadrenie Vaších názorov.

 

Mail z Egypta

Dobrý večer zo Sharmu.

Skúsme sa na to pozrieť s inej strany.
Teraz sa intenzívne pripravuje novela ústavy, problém je taktiež ten, že s môjho pohľadu nie je veľa možnosti, ako zostaviť fungujúci parlament – vzdelaný a skúsený Egypťania, zväčša žili v zahraničí, a je dosť nepredstaviteľné aby po návrate zostavili fungujúci kabinet, ktorý uspokojí väčšinu.
Na lídra krajiny by som tipoval Amr Musa / liga ar. Štátov/, ale ťažko povedať.
Ťažko sa hodnotí situácia v 80 mil. krajine, s 60% gramotnosťou. Je veľa prečo, prečo, prečo, ale treba pochopiť, že drvivá väčšina obyvateľstva nevie čo je demokracia, čo s ňou súvisí, nemajú odkiaľ  čerpať skúsenosti. Ja osobne sledujem TV Al Arabija, a al Masrija, kde prichádzajú odborníci, s reálnymi návrhmi reforiem kompletného systému, vysvetľujú ľuďom, že toto je iba začiatok veľmi náročnej cesty. Včera bol fantasticky rozhovor z Dr. Ahmad Zewail / nositeľ Nobelovej ceny za chémiu/, ktorý rozprával veľmi tvrdo a realisticky o tom že je problém so vzdelaním lúdi. Predstavil aj program na reformu školstva…
Ja nie som politológ, iba sledujem dianie, a z môjho pohľadu je Egypt v Nasaj nezávidenia hodnej situácii, na severe hranice z Izraelom. Zachytil som aj správy, z izraelskej strany plné obáv a strachu o vývoj na strednom východe.
Proces demokratizácie vo všeobecnosti v arabských krajinách je pre Európana ťažko predstaviteľný, ale nie nemožný.
Skúsme sa obzrieť do roku 1989, koľko z nás vedelo čo je demokracia, čo vlastne chceme….tužili sme po slobode a nepredpokladám že ktokoľvek z nás vedel ako na to…učili sme sa, a myslím, že sa stále učíme.  U nás prešlo od revolúcie 22 rokov im 22 dni…

Ja hodnotím pád vlády pozitívne. Dúfam, v silu inteligencie lúdi, ktorý budú mať možnosť budovať novu, stabilnú krajinu. Viem s nekonečných rozhovorov s Egypťanmi, že sú šťastný, že vedia, že nebude ľahko, ale už sa neboja povedať čokoľvek, a sú plný nadeje a chuti na zmeny, treba ich v tom morálne aj profesionálne podporovať.

Unavujú ma už správy z našich médií, ktoré hľadajú senzácie a ľudské tragédie, bez konštruktívneho alebo objektívneho pohľadu. My ne máme pravo čakať od Egypta 24 hodinovú zmenu, ani my sme ju nedokázali, nechcem obhajovať tento národ, ale nedá mi to. Myslím, že som na vaše otázky odpovedal, ak budete mat akékoľvek ďalšie, som tu pre vás

S úctou **** ****

Autor príspevku:  Jozef Varga, wargas@estel.sk

 


Vážení spoluobčania Slovenska!
Potešilo by ma keby ste v komentári vyjadrili svoj názor na uplatňovanie demokratických principov na Slovensku v zmysle doleuvedeného článku p. J. Vargu.

Môj názor:
Chápem vzrušenie ľudí nad dôsledkami premien v Strednej Európe, teda aj u nás, po páde komunistického režimu. Dnes je to už 21 rokov, čo u nás vládne demokracia. Problém nie je v tom, že s nami naďalej manipulujú prívrženci tzv. lavice, ale v tom, že my, občania sme sa ešte neprebrali z chorobného spánku. Nevieme žít v demokratickom režime. Chyba nám odvaha verejne a na správnom mieste vystupovať proti deformáciám a zneužívaniu demokracie. Nie sme ochotní chodiť k voľbám. Nie sme schopní ako občania, vynútiť si prijímanie prospešných zákonov a najmä ich dodržiavanie.. Sme, ako občania SR, rozdelení na dve polovice, na pravú a ľavú, pričom najmä ta pravá je rozdrobená, čím je jej akcie schopnosť mizivá a často nulová. Naše myslenie sa orientuje na vyčkávanie a nie na občiansku akciu a tlak.. Preto to nie je možné dosiahnuť takú zmenu, aby sa zmenil charakter nasej spoločnosti na skutočnú demokratickú s prvkami priamej demokracie, s vymožiteľnosťou pravá, spravodlivosti a ochrany osoby.
Kritika 21 ročného vývoja v réžii zákulisných , komunistických síl v háve sociálnej demokracie je neúčinná, jalová. Chyba nám návod na jednotu a činy na prekonanie boľševického ducha, ktorý gniavi našu spoločnosť od konca 2. svetovej vojny, už 65 rokov. Len také námety, návrhy a činy nám pomôžu sa zobudiť z pasivity a jalovej kritiky voči tomu a tým, ktorí  s nami manipulujú. Potrebujeme sa zjednotiť na programe očisty nasej spoločnosti, tlačme na poslancov všetkých stupňov, aby si boli vedomí, že ich hodnotíme a potrebujeme, poďme vždy voliť s min. 90 %-nou účasťou, potom sa nebo nad nami vyjasni. Voliť parlamentné aj neparlamentné politické strany.  Nič, okrem občianskej múdrosti, statočnosti, jednoty, odvahy a akcieschopnosti nám nepomôže.

S pozdravom, Statočnosť nadovšetko !

Jozef Varga


 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pravda o zastupiteľskej demokracii...

(Jozef Varga, 17. 6. 2012 18:17)

Pravda o zastupiteľskej demokracii

a prečo Švajčiarsko odmietlo v referende o prístupových rokovaniach vstup Švajčiarska do EU

a ponechalo si svoju legislatívu, normy a pravidla

a z krajinami sveta aj Európy má právny vzťah založený bilaterálnymi dohodami a zmluvami.

My sme v každej „prdeli „ museli byť prvý a tak budeme znášať dôsledky rozhodnutí našich zástupcov ľudu veľmi dlho.

Trilógia o priamej demokracii, časť 1. - ŠVAJČIARSKA PRIAMA DEMOKRACIA

Čítajte viac:
http://dolezite.sk/Trilogia_o_priamej_demokracii_cast_1_SVAJCIARSKA_PRIAMA_27.html#ixzz1y4ErKu00

Zmluva o Európskom Stabilizačnom Mechanizme

(Jozef Varga, 10. 6. 2012 10:13)


Článok 125 Lisabonskej zmluvy. Každá krajina si zodpovedá za verejné dlhy.
Beriem.
Ale neberiem dodatočnú zmluvu o ESM, ktorá nás bude nútiť platiť do 7 dni v hotovosti dlhy bankám Grécka, Španielska, Talianska, ktoré môže predať zlato, nakoľko je to najbohatšia krajina na vlastnenie zlata.

Ak bude Taliansko vyscané, tak si svoje dlhy nechá zaplatiť krajinami eurozony.

ESM je veľký Oyeb občanov SR. Som zvedavý, kto 17 júna 2012 bude hlasovať za ESM bez súhlasu obyvateľov Slovenska v NR SR?

Slovensko sa zadlží ďalšími miliardami €, teraz máme 29 miliárd € verejný dlh a keď v platnosť vstúpi fiškálna únia od roka 2013, tak nás čakajú tvrdé reštrikcie a reformy aj za Ficovej vlády a namiesto sociálnych istôt táto vláda obyvateľstvu Slovenska uštedri rany istoty ešte väčšej chudoby na Slovensku slovenským občanom.

A tak budeme na úkor nášho sociálneho systému platiť dlhy bankám iných krajín eurozóny.

Čítajte viac, čítajte aj odozvu občanov na príspevok za príspevkom

http://dolezite.sk/doc.php?hash=3d12b34ec2961b968d1e00b83a0faf4e&save=Preview+%C4%8Dl%C3%A1nku#ixzz1xNLzwr1d

Rothschild, Európa, euroval, podvod !!!

(Jozef Varga, 9. 6. 2012 13:21)

Verejnoprávne oficiálne média nám rodinu bankovníctva Rothschildovcov vykresľujú v celom svete veľmi pozitívne.

Rothschildovská chobotnica

http://www.europskenarody.info/Rothshuildovska_chobotnica.pdf

Dámy a páni, uvažujte prirodzene a sedliackym rozumom, nedajte sa zmanipulovať nikým a ničím.

Štáty EU sa zadlžia cez ESM, daňoví poplatníci, občania, podnikatelia nalejú svoje peniaze do Rothschildovských bank vo Francúzsku a Nemecku či v iných krajinách Európy a keď € Rothschild padne mafián Rothschild bude naďalej silný s Londýnskou librou. Vydrbal s nami v Európe v roku 1938, keď neskôr museli krajiny 2 svetovej vojny jemu Rothschildovi a Rockefellerovi splácať úvery poskytnuté na vojnu a taktiež dnes, keď sa bude hlasovať o ESM a nezodpovedný politici zahlasujú za ESM a zadlžia svojich občanov ešte viac.

Mafia Rothschild už cez 200 rokov ničí Európu a politici mu to žeru, dajú sa kúpiť, skorumpovať . Poznáte inú pravdu? Ja nie, je to môj názor.

Trvalý euroval - samovražda zo strachu pred smrťou

Čítajte viac:

http://richardsulik.blog.sme.sk/c/299713/Trvaly-euroval-samovrazda-zo-strachu-pred-smrtou.html#ixzz1xHxvcoceVerejný dlh občanov SR je 29 miliárd eur, hrôza!!!

(Jozef Varga, 3. 6. 2012 9:22)


Verejný dlh ČSFR rebubliky v roku 1990 bol 3 milardy dolárov čiže na Slovensko pripadalo 1milárda dolárov. Bývali ZSSR nám dlžil taktiež 3 milárdy dolárov, takže gazdovanie v ČSSR bolo vyrovnané do roku 1989.

Po demokratizačných zmenách za 22 rokov slobody nám politici vytvorili verejný dlh 29 milárd eur k roku 2012.

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 sa rozpočtujú sumou 13 624 719 693 eur. Celkové výdavky
štátneho rozpočtu na rok 2012 sa určujú sumou 17 299 979 558 eur čiže schodok štátneho rozpočtu na rok 2012 sa určuje sumou 3 675 259 865 eur.

Vieme, že verejný dlh na začiatku roka 2012 na jedného občana Slovenska je 5500 eur. Vieme, že na Slovensku žije 5,3 milióna ľudí, takže verejný dlh občanov Slovenska je na začiatku roka 2012 približne 29 miliárd eur.

Takže, ak príjem sa odhaduje pre rok 2012 13,63 miliárd eur a vydaje 17,30 miliárd eur, tak tých 3, 68 miliárd eur si musíme požičať na chod štátu od súkromných bánk a zadlžovanie nás občanov bude pokračovať naďalej, nakoľko naši zástupcovia ľudu nevedia vytvoriť pracovné miesta pre nezamestnaných nakoľko nie sú schopný vytvoriť prebytkový štátny rozpočet a taktiež zvýšiť mzdy bežných občanov z minimálnej mzdy 327 eur na približne 600 eur, nakoľko o tejto veci nerozhoduje štát čiže ministerstvo práce a sociálnych vecí, ale manažéri nadnárodného alebo tuzemského podnikateľa čo by pomohlo naplniť prijmi štátneho rozpočtu a odstrániť zadlžovanie bežných občanov Slovenska


Čítajte viac:
http://dolezite.sk/_Slovensko_Verejny_dlh_29_miliard_eur_a_prijem_statneho_87.html#ixzz1wi9ZjlJG

Výročia hrôzy

(Jozef Varga, 30. 5. 2012 19:30)


Email ktorý som zaslal 28 mája 2012 oficiálnym mienkotvotným médiam, ustavným činiteľom a občanom Slovenska vo veci Európskeho stabilizačného Mechanizmu čiže trvalého eurovalu o ktorom sa rozhodne na júnovej schôdzi 2012.

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Monday, May 28, 2012 7:56 PM
To: 'listydivakov@stv.sk'
Subject: Výročia hrôzy /Jún 2012 / August 1968 / Mnichovská zrada 1938 !!!

Dobrý deň.
Chcem požiadať verejnoprávnu RTVS, či ostatné TV stanice v SR, aby zamestnanci RTVS spoločné s manažérkou RTVS a inými oficiálnymi médiami sa venovali predčasne júnovej schôdzi NR SR, kedy niektoré strany a niektorí zástupcovia ľudu budú hlasovať za ESM – trvalý euroval, ktorý položí SR za pár rokov do kolien a už jej nepomôže vôbec nič.

Tento akt parlamentu SR si budú občania Slovenská pamätať veľmi dlho, podobne ako sa mnohí z nás nevedia zabudnúť na Mníchovskú zradu v roku 1938 či august 1968. Jún 2012 sa určite stane tiež výročím smútku súčasnej generácie aj tých čo prídu po nás. Určite si budeme pamätať mená tých občanov SR, ktorí v júny 2012 v NR SR zahlasujú za Európsky Stabilizačný Mechanizmus čiže trvalý euroval.

Ani počas druhej svetovej vojny sme sa nezadlžili tak, ako sa zadlžíme za pár rokov po pristúpení k ESM.

Dlhý občanov Spovenska sa stanu tak veľké, že nebudeme mať vo fiškálnej únii pravo za par rokov isť na dôchodok a zdravotníctvo bude fungovať tak, že bežný ľudia na kvalitnú zdravotnú starostlivosť už teraz môžu zabudnúť. Ja osobne budem tých občanov SR, ktorí zahlasujú za ESM považovať za nečestných ľudí a hlasovanie za ESM budem považovať za vlastizradu a trestný čin zrady na občanoch Slovenska.

Čítajte viac v príspevku od Richarda Sulíka.

Trvalý euroval - samovražda zo strachu pred smrťou

Čítajte viac:

http://richardsulik.blog.sme.sk/c/299713/Trvaly-euroval-samovrazda-zo-strachu-pred-smrtou.html#ixzz1wBaBbFvL

S pozdravom Jozef varga

Petícia za vystúpenie z NATO a EU.

(Jozef Varga, 27. 5. 2012 14:33)

Email, ktorý som zaslal Stanislave a emailovým priateľom.

Zdravím Stanislava.
Po emaily od Vás Stanislava som začal uvažovať aj o tejto možnosti. Keďže občania našej krajiny už 22 rokov dávajú legitimitu nášmu spoločenskému systému s ktorým sme sa dostali do NATO aj EU, naposledy 60% účasťou na predčasných parlamentných voľbách, tak by sme mali dať možnosť my nespokojenci naposledy pravici aj ľavici na nápravu toho čo spackali za posledných 18 rokov, niekto povie, že až 22 rokov. Je to právo každého na individuálny pohľad na minulosť. Určite v roku 2014 už bude v SR oveľa viac nespokojných ľudí, ktorí ešte dali dôveru Smeru v roku 2012 pokračovaním dôvere v EU či NATO z dôvodu vraj zabezpečenia sociálnych istôt bežným ľudom Slovenska.

Počkajme 2roky ako sa vyvinie vláda Smeru v našej krajine, ako sa vyvinie eurozóna a EU a to čo sa udeje vo vzťahu k tým občanom, ktorí veria ľavici (ja osobne neverím ani ľavici ani pravici už dávnejšie) a až potom konajme, ale už razantne v uliciach a v petičnom práve.

Zatiaľ môžeme robiť prieskumy verejnej mienky na internete vo veci petície za vystúpenie z NATO aj EU. Zatiaľ som to urobil na weboch dôležité. Sk a na TV – INA, keď neviem či mi administratíva tohto webu uverejní môj príspevok „Petícia za vystúpenie z NATO a EU“. Určite pôjdem robiť prieskum aj na iných známych internetových stránkach.

1. Súhlasíte, aby sme vystúpili z NATO a armáda SR pôsobila len v rámci mierových misií OSN ?
2. Súhlasíte, aby sme vystúpili z NATO a armáda sa v SR zrušila?
3. Súhlasíte s vystúpením Slovenskej republiky z EÚ ?
4. Súhlasíte, aby SR zostala aj naďalej členom NATO aj v EU?

Čítajte viac:

http://dolezite.sk/doc.php?hash=f0e8e9e676f5ea2aaf5d796ebfb56b52&save=Preview+%C4%8Dl%C3%A1nku#ixzz1w4KxgRjY

O 2roky, začiatkom roka 2014 by sme mohli doplniť vyššie uvedené petičné otázky aj o piatu otázku:

5. Ste za tvorbu občianskej ústavy a novelu volebného zákona do parlamentných volieb 2016?

S pozdravom a úctou Jozef Varga


Rothschildovská chobotnica šarapatí v EU a USA

(Jozef Varga, 25. 5. 2012 8:58)

Vieme, že duchovným dieťaťom EU je skupina Bilderberg Group na čele ktorej stoja famílie bankárskych mafii, hlavne Rothschildovcov a Rockefelléra . FED je národná banka USA, ale národnú banku ovládajú bankárske mafie z USA a Európy, takže americký prezidenti sú len poslušné bábiky v ich rukách podobne ako špičky EU ktorým lezú do zadku vlády v krajinách EU, takže poslanci sú v parlamentoch krajín EU iba neschopné figúrky riešiť problémy obyvateľstva svojich krajín. Posledný prezident USA, ktorý sa postavil na odpor tejto bankárskej mafii bol J.F. KENNEDY. Bol zavraždený nájomným vrahom, ktorého zavraždil ďalší vrah aby nezostali dôkazy kto bol objednávateľom tohto zločinu.

Lezie SMER do zadku SB, MMF aj bábikám v BRUSELI či skupine Bilderberg Group ?

Čítajte viac:

http://dolezite.sk/doc.php?hash=fe409eec06c1943b22cfd5bc19b9f5d3&save=Preview+%C4%8Dl%C3%A1nku#ixzz1vliZdypn
Rothschildovská chobotnica
Rodina Rothschildovcov financuje guvernérov, premiérov, ministrov, poradcov...., ktorí zabezpečujú, aby všetko bežalo podľa veľkého plánu. Európska únia bola vytvorená Rothschildovcami (Schumann, Chazar). EU je vykorisťovateľom Ruska, ktoré by malo byť zbavené sibírskeho bremena. S cieľom dokončiť tento zámer Rothschildovci zamestnali Sorosa, Berezovského, Chodorovského, Kasparova, Mittalovcov...
Ak chceme odhaliť pozadie a príčiny týchto udalostí, musíme sa ponoriť do temných dejín chazarskej dynastie Rothschildovcov, identifikovať agentov, šedé eminencie, chamtivých politikov, rovnako ako aj mechanizmus ich akcií.
Začnime s Rothschildovcami, hlavnými postavami. Práve oni sú tí, ktorí sedia na čele stola.

Čítaj viac o bankárskej máfii Rothchildovcov:

http://www.europskenarody.info/Rothshuildovska_chobotnica.pdf

FED – národná banka USA

http://www.nwoo.org/doku/Federalni_rezerva.pdf

Rothschildové chtějí íránské banky

http://www.zvedavec.org/pdf.php?clanek_id=4828&PHPSESSID=d28jhf2mep7kr2cfib1ugq7vo3

Demokrácia a zdravotnícka starostlivosť v SR...

(Jozef Varga, 13. 5. 2012 18:17)

Email, ktorý som zaslal priateľovi a politikom, politickým stranám, ústavným činiteľom.

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Sunday, May 13, 2012 4:41 PM
To: 'kende@stonline.sk'
Cc: 'kami@minedu.sk'; 'sdku@sdku-ds.sk'; 'listydivakov@stv.sk'; 'Sekretariát KDH'; 'office@most-hid.sk'; 'Sloboda a Solidarita'; 'urad@vlada.gov.sk'; 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'informacie@prezident.sk'; 'igor.matovic@nrsr.sk'; 'generalny.manager@strana-smer.sk'
Subject: RE: Euro Titanic sa potápa na začiatku svojej plavby cez oceán dlhov...

Pán Kende.
Nehnevám sa pán Kende, ale ja som len bežný občan, ktorý bojuje slovom a taktiež nenásilným spôsobom aj keď s deficitom gramatiky za starších ľudí, ktorí z rôznych dôvodov to nedokážu. Áno, súhlasím s názorom, že keď verejne niečo napíšem, tak by to malo byť napísane bez gramatických chýb.
V apríli tohto roku som zašiel do lekárne kúpiť si multivitamíny, imuno spektrum. Pri vydaji liekov na lekársky predpis stála staršia pani v dôchodkovom veku a keď na ňu prišla rada, tak predložila recept. Pani lekárnička jej vydala lieky a požiadala o doplatenie sumy 68 eur. Pani zostala pohoršená a nemohla zo seba vydať ani slovo.

Potom sa rozplakala, pozrela sa do peňaženky a povedala, že toľko nemá. Otočila sa a pomaly odchádzala k východu. Pani lekárnička na ňu volala, nech si vezme ten recept a že tie lieky naozaj potrebuje.

Pani sa otočila a plačúc povedala, k čomu mi budú lieky, keď nebudem mať na jedlo, a pomaly odišla. Všetci prítomní nemohli zo seba vydať jediné slovo a bolo vidieť, že ich to hlboko zasiahlo a taktiež aj mňa.

Pán Kende nič sa nestalo, áno niekedy som podráždený, ale kto v dnešných zlých časoch žitia nie je z starších ľudí.

Bol by som rád, keby sa zrušila zákonom tvorba zisku zdravotným poisťovniam a peniaze sa použili v zdravotnej starostlivosti v súlade ich určenia.
S úctou Jozef Varga

Trestnoprávna imunita má byť zrušená

(Jozef Varga, 13. 5. 2012 15:11)

Keďže naši poslanci nás občanov, voličov chcú znova oklamať, tak som im zaslal následný email.

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Saturday, May 12, 2012 10:53 AM
To: 'informacie@prezident.sk'
Cc: 'richard@sulik.sk'; JUDr. Robert KALINAK; 'tis@transparency.sk'; 'urad@vlada.gov.sk'; 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'igor.matovic@nrsr.sk'; 'office@most-hid.sk'; 'sdku@sdku-ds.sk'; 'Sloboda a Solidarita'; 'szilard_somogyi@nrsr.sk'; 'Sekretariát KDH'; 'dusan_jarjabek@nrsr.sk'; 'generalny.manager@strana-smer.sk'; 'kurian@transparency.sk'; 'kancmin@minedu.sk'; 'kami@minedu.sk'; 'lubica.stvrtecka@prezident.gov.sk'; 'bela_bugar@nrsr.sk'; 'branislav_ondrus@nrsr.sk'; 'newsletter@sulik.sk'; 'minister@minedu.sk'; 'minister@enviro.gov.sk'; 'margita.ivanickova@prezident.gov.sk'
Subject: Trestnoprávna imunita má byť zrušená na výročie prijatia ústavy...

Dobrý deň
Trestnoprávna imunita poslancov má byť zrušená k 20 výročiu prijatia ústavy SR a to poslancami NR SR. Z tohto dôvodu žiadam NR SR, aby sa o tomto nehlasovalo v NR SR skôr, než sa uskutoční povinné referendum a vôľa občanov SR, pravdepodobne NR SR tak, že bude ponechaná imunita poslancom SR na výroky v parlamente a taktiež na rozhodnutia čiže hlasovanie v parlamente o dôležitých zákonoch a medzinárodných zmluvách, keď občanom SR je zabránené v zastupiteľskej demokracii zástupcami ľudu a to sa vyjadriť v povinnom referende k týmto dôležitým zákonom a medzinárodným zmluvám.

Preto žiadam NR SR, aby na návrh NR SR bolo vypísane povinné referendum v tejto veci a taktiež možnosti občanov SR voliť si priamo voliť, ale aj možnosť priamo odvolať občanmi SR a taktiež možnosti tvorby občianskej Ústavy a volebného zákona: týmito referendovými otázkami:


• Ste za zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov SR vo veci hlasovania v dôležitých zákonoch, zákonov a medzinárodných zmlúv s retroaktívnou účinnosťou od vzniku samostatného Slovenska a aby trestnoprávna imunita bola ponechaná len na výroky v NR SR ?

• Ste za priamu voľbu Policajného riaditeľa SR aj možnosť jeho odvolania občanmi SR ?


• Ste za priamu voľbu Generálneho prokurátora SR aj možnosť jeho odvolania občanmi SR ?


• Ste za priamu voľbu Najvyššieho sudcu SR aj možnosť jeho odvolania občanmi SR ?


• Ste za priamu voľbu Manažéra verejnoprávnych médií SR (RTVS) aj možnosť jeho odvolania občanmi SR ?


• Ste za tvorba občianskej Ústavy a volebného zákona SR širokou verejnosťou odsúhlasenou v povinnom referende občanmi SR v nasledujúcich troch rokoch ?

V zastupiteľskej nepriamej pluralitnej parlamentnej demokracii by to bol prvý krok ku kompromisu k občanom SR a k obnoveniu dôvery občanov v zastupiteľský spoločenský systém v našej krajine. Môj názor je, že ak to neurobíte, tak ešte viac pobúrite občanov k odporu zastupiteľskej nepriamej pluralitnej parlamentnej demokracií v SR. a v najbližšej budúcnosti,. možná bude neúčasť na parlamentných voľbách nie 40 percentná, ale možná aj 70 percentná, čím spoločenský systém nepriamej zastupiteľskej demokracie by stratil svoju právnu legitimitu. Pomoc médií, kampaň mienkotvorných oficiálnych médií za tento spoločenský systém Vám už tentoraz nepomôže.

Presadzovať priamu demokraciu v SR pokiaľ verejnosť neprotestuje v uliciach masovo, ako v roku 1989 za stavu, keď sme stratili právnu, ekonomickú, energetickú suverenitu a poľnohospodársku sebestačnosť je príliš riskantné a to bez ďalších krajín Európe aj napriek tomu, že som zástanca priamej demokracie. A tak vidím kompromis polopriamej demokracie na východisko z núdze deficitu právneho štátu pre občanov SR.
Je to môj názor.

S pozdravom Jozef Varga

Demokracia v Európskej únii...

(Jozef Varga, 10. 5. 2012 8:43)

Ako sa zmení Európa za Hollanda?

Socialista François Hollande bude novým prezidentom Francúzska. Na čelo druhej najsilnejšej ekonomiky EÚ sa tak dostal ľavičiar. Experti aj médiá sa už zamýšľajú nad jeho spoluprácou s nemeckou pravicovou kancelárkou Angelou Merkelovou. Ako sa podľa vás zmení po Hollandovom víťazstve Európska únia
Euro aj z Hollandom z Francúzska sa potápa ako TITANIC a obchodovateľnou menou v Európe bude znova Nemecká marka, Švajčiarsky frank a Nórska koruna a my ľudia sveta budeme konzumovať z dôvodu chudoby potraviny od korporácie MOSANTO

http://tv-tipy.blogspot.com/2012/04/2942012-stv2-1955-dokument-svet-podla.html

Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko atď nedokážu obstať vo fiškálnej únii a splatiť dlhy súkromným bankám, a tak ich dlh zaplatia občania eurozóny a nie súkromné banky, ktoré im požičiavali.

V MMF sa radujú podobne ako všetci bankári sveta, biznis života na dlh im praje v celom svete.

Je potrebné znárodniť všetky súkromné banky sveta !!! a trhová súkromná ekonomika tu bude znova fungovať pre ľudí celého sveta tak, ako fungovala do integračného a globalizačného procesu, keď ešte bankári len uvažovali tomto procese ich biznisu a neskôr stvorili EU k svojmu obrazu.

Na Islande to už urobili, znárodnili súkromné významné banky a pozatvárali politikov na doživotie.

Mikloš: Zvýšte dane. Fico: Zrušíme rovnú

http://spravy.pravda.sk/miklos-zvyste-dane-fico-zrusime-rovnu-dha-/sk_domace.asp?c=A120506_191144_sk_domace_p58

http://tema.pravda.sk/History.aspx?lbi=44401

Je náš dôchodkový systém tunel?

(Jozef Varga, 8. 5. 2012 9:55)

Zákon o povinnom 2 pilieri považujem zo strany pravice, ktorá ho primala, považujem za nečestné konanie k občanom SR. Zo zákona povinným druhým pilierom dôchodkového poistenia, kedy sa z odvodov 18% do sociálnej poisťovní SR odoberá 9 % a presúva do DDS, súkromných dôchodcovským spoločnosti považujem za tunelovanie penazí zo socialnej poisťovní SR!!!

Preto druhý pilier v DDS-kách mal byť nepovinný a 18 % odvodov na dôchodkové poistenie malo zostať sociálnej poisťovni SR a občania čo majú veľa peňazí si mohli svoje peniaze šetriť súkromné v súkromných dôchodkových poisťovniach a riskovať svoje vložené peniaze do staroby. lenže oni to nepotrebujú, pretože vedia, že lepšie je investovať do nehnuteľnosti, zlata, striebra a podobne než do akcii v súkromných dôchodkových spoločnosti. a tak povinný 2 dôchodkový pilier považujem za dokonaly Oyeb bežných občanov a tunelovanie sociálnej štátnej poisťovne SR zákonom, ktorý schválili zástupcovia ľudu v parlamente, považujem to za trestný čin. Je to moje presvedčenie.

Dôchodkový systém SR je zlý, hlavne 2 pilier je nezmysel a tunelovanie sociálnej poisťovne ... !!!

Čítajte viac: http://dolezite.sk/doc.php?hash=4ec1d889c811af2a234d9271733594dd&save=Preview+%C4%8Dl%C3%A1nku#ixzz1uGGJ5PoC

http://tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&id=861

Ideológie smrti v prvej polovici 20 storočia

(Jozef Varga, 5. 5. 2012 11:00)

Mám obavy , že to čo sa deje dnes na začiatku 21 storočia v réžii OSN, SB, MMF a ďalších medzinárodných inštitúcii či skupiny Bilderberg Group, ktorá je duchovným dieťaťom EU sa určitým, ale už iným sofistikovanejším spôsobom približuje tomu čo sa dialo v minulosti a to v prvej polovici 20 storočia. Je to môj názor, možná, že sa mýlim.

Ideológie smrti v prvej polovici 20 storočia boli Hitlerov nacizmus a Stalinizmus


Ideológia smrti psychopata Adolfa Hitlera bola založená na nenávisti voči židom a boli počas ich prenasledovania, prenasledovania židov zavraždených niekoľko miliónov nevinných židov, Rómov a iných ľudí, iných národov.

Ideológia robotníckej a roľníckej triedy bola založená komunistickým manifestom a neskôr Stalin popravil milióny nevinných ľudí v gulagoch. Boli to bohatší ľudia a taktiež roľníci, ktorí Stalinovmu režimu kládli odpor. V minulosti svätá inkvizícia kresťanstva taktiež popravila mnoho žien aj vzdelaných ľudí, ktorí popierali učenie Vatikánu.

Ľudia sa rodia a mnoho ľudí keď nezažijú zlo na vlastnej koži, tak sa nikdy nepoučia. Tak to bolo v minulosti a takto je aj dnes a s tým sa nedá nič urobiť, len neustále pripomínať negatíva histórie v školských osnovách či médiách. Ideológiu Hitlerovho nacizmusmu je potrebné odsúdiť stále a taktiež aj Stalinizmus v ZSSR.

Dnes presun výroby čiže globalizácia saje pot z ľudstva bežných ľudí našej planéty a myslím si, že globálisti sa nezastavia len pri sani potu z ľudí. Zatiaľ, kým ľudstvo neprotestuje, tak sa vysáva z bežných ľudí len pot a keď prídu protesty, tak možná v budúcnosti potečie aj krv nevinných ľudí našej planéty, možná že sa mýlim. Uvidíme čo nám prinesie budúcnosť integračného a globalizačného procesu na našej planéte v ďalších dekádach desaťročí. Sľubovali nám zamestnanosť a ta je skôr utopia v integrovanej EU, nakoľko už nie reformy, ale reštrikcie čakajú na ľudí v krajinách EU.

Keďže som slobodný človek duchom, tak globalizáciu a integračný proces, zdôrazňujem v praxi k bežným ľudom našej planéty ja osobne považujem za riadenú diktatúru a nie za demokraciu v súlade Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN či Charty základných práv Európskej únie.
Určite moje slová sa nebudú páčiť naším zástupcom vo vláde či parlamente alebo aj v EU.

Bohužiaľ ja za to nemôžem, že aj napriek masívnej propagande počas môjho života rôznych ideológii som stále zostal duchom slobodný človek.

Čo vlastne znamená demokracia?

(Jozef Varga, 26. 4. 2012 10:23)

Pojem "demos" pochádza zo starogréčtine a znamená asi toľko, čo dnešný slovo "dediny". Najmenší spravujúce jednotka sa v antike nazývala "deme", pričom sa tým v pozitívnym zmysle slova označovala samovláda občanov. Treba si však na tomto mieste povedať, kto to boli tí občania. Občania neboli ľud ako taký, ale menšinová skupina ľudí, ktorí predstavovali politický orgán demos (rozumej dedina). Prevažná väčšina ľudí bola z vládnutia vylúčená. Aj slovo "ľud" by sme mali lepšie preskúmať. Slovom "ľud" sa rozumela skupina slobodných obranyschopných mužov, ktorým bolo priznané právo nosiť zbraň. Tieto dva orgány, občania a ľud, netvorili viac ako 5 - 15% celkového počtu obyvateľov dediny. Zostávajúcim 85ti percentám "neslobodných" bolo zakázané ovplyvňovať politické dianie. Voľby v tejto istej forme "aristokracie" neexistovali, pretože boli považované za nedemokratické. Namiesto toho existovala stále sa striedajúce forma politickej účasti všetkých občanov tak, aby sa nakoniec "každý" dostal k slovu.

Naproti tomuto verejnému úseku demokracie stál privátne úsek poddaných, ktorým sa hovorilo "idios". V priebehu idealizácie "demokratické elity" sa zrejme odtiaľ odvodil dnešnej slovo "idiot", ktorým bola mienená pracujúca trieda, ktorá mala za úlohu pracovať pre "vedúci deme" a ktorým nebol dávaný čas ani príležitosť sa nad touto nespravodlivosťou ani zamýšľať.
Aj Rimania oddeľovali od seba obyvateľov pomocou pojmov Res Privata (vedenie) a Res Publica (závislá spodná vrstva obyvateľstva). Videné dnešným pohľadom, vidíme tu isté paralely, ak vezmeme súkromné koncerny a držiteľa moci (vrátane politikov) a na druhej strane máme slúžiace, pracujúci triedu poddaných, ktorí sú v rámci republiky "držaní pospolu". Dnes v globalizácii s využitím systému nepriamej zastupiteľskej demokracie a slobodných súkromných médií ovládajú ľudstvo našej planéty významné súkromné banky, uvediem názvy bank či mená bankárskych familií našej planety:

Rothschild Bank of London

Warburg Bank of Hamburg

Rothschild Bank of Berlin

ehman Brothers of New York

Lazard Brothers of Paris

Kuhn Loeb Bank of New York

Israel Moses Seif Banks of Italy
Goldman, Sachs of New York

Warburg Bank of Amsterdam
Chase Manhattan Bank of New York

First National Bank of New York
James Stillman

National City Bank, New York
Mary W. Harnman

National Bank of Commerce, New York
A.D. Jiullard

Hanover National Bank, New York
Jacob Schiff

Chase National Bank, New York
Thomas F. Ryan
Paul Warburg
William Rockefeller
Levi P. Morton
M.T. Pyne
George F. Baker
Percy Pyne
Mrs. G.F. St. George
J.W. Sterling
Katherine St. George
H.P. Davidson
J.P. Morgan (Equitable Life/Mutual Life)
Edith Brevour T. Baker


Rothschildovská chobotnica
http://www.europskenarody.info/rothschildovska_chobotnica.html

Email predsedovi euro parlamentu

(Jozef Varga, 26. 3. 2012 10:58)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Monday, March 26, 2012 8:56 AM

To: 'president@europarl.europa.eu'
Cc: 'richard@sulik.sk'; 'redakcia@sme.sk'; 'tyzden@ta3.com'; 'tipy@ta3.com'; 'tis@transparency.sk'; 'zzdola@gmail.com'; 'ukk@socdem.cz';

Subject: Očista od komunistov a ŠTB-bákov aj korupcie...

Dobrý deň dámy a páni, dobrý deň pán Martin Šchulz

Od pádu železnej opony uplynulo 22 rokov. Už v roku 1992 občania Československa mali znova strach vyjadrovať sa kriticky na bývalých komunistov a spolupracovníkov ŠTB, nakoľko títo ľudia v roku 1989 iba zložili, odovzdali stranícke knižky KSČ a zostali v štátnej a verejnej správe dodnes či vo vysokých štátnych funkciách.

Z tohto dôvodu prosím predsedu euro parlamentu pána Martina Schulza, aby EU vykonala očistu v štátoch strednej a východnej Európy od bývalých komunistov a spolupracovníkov komunistických tajných služieb. Uplynulo 22 rokov od pádu komunizmu, štáty strednej a vychodnej Európy sa integrovali so zvyškom štátov západnej Európy, ale k tejto očiste zatiaľ nedošlo.

Stačí prijať smernicu v európskom parlamente, z ktorej by vyplynula povinnosť v štátoch strednej a východnej Európy, povinnosť o preukazovaní kandidátov politických pluralitných strán o svojej minulosti

čiže členstve v komunistickej strane pred rokom 1989.

Taktiež by sa to malo týkať aj prezidentov, sudcov, vysokých štátnych úradníkov.

Pri pozitívnom preukázaní členstva v komunistickej strane by konkrétna potenciálna osoba musela opustiť funkciu mu zverenú v štátnej a verejnej správe alebo odovzdať mandát od voličov.

Dodnes totiž už po 22 rokoch od pádu komuniszmu nie je povinnosť kandidujúcich osôb na ústavné funkcie v slobodných voľbách

preukazovať povinne svoju minulosť v komunistickej strane alebo v zväzkoch komunistickej tajnej polície – agenta, konfidenta, spolupracovníka.

• Ak chcú bývali komunisti kandidovať do ústavných funkcii v štátnej a verejnej správe, tak majú to právo v materskej komunistickej strane, ak ich naspäť komunisti zoberú.

Nemajú právo kandidovať v iných pluralitných stranách!!!

Myslím si pán Martin Šchulz, že v tomto názore a presvedčení sa zhodneme.

Verím pán Martin Šchulz, že európsky parlament moju žiadosť občana EU zváži, nakoľko najväčší korupčníci pochádzajú aj z radov bývalých komunistov a slobodné mienkotvorné oficiálne média v strednej a východnej Európe sa nechcú tejto téme vôbec venovať po 22 rokoch pádu komunizmu v strednej a vychodenej Európe.

S úctou a pozdravom Jozef Varga z Košic

Email pánu prezidentovi SR

(Jozef Varga, 25. 3. 2012 23:28)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Saturday, March 24, 2012 10:02 AM
To: 'informacie@prezident.sk'
Cc: 'lubica.stvrtecka@prezident.gov.sk';Subject: Nesúhlas 'informacie@prezident.sk' Voľba GP SR...

Dobrý deň pán prezident Gašparovič.

Včera, v piatok 23.3.2012 vo vysielaní TA3 odznela informácia, že navrhujete pán prezident Gašparovič voľbu GP SR znova poslancami v parlamente, ktorého si zo svojich radov výberu okresný a krajský prokurátori SR. Veľmi má to prekvapilo a zároveň veľmi, ale veľmi zarmútilo pán prezident Gašparovič a to Váš názor na slobodu a demokraciu, ak ide o voľbu GP SR.

Ako radový občan SR by som s týmto názorom prezidenta SR čiže výberu GP SR - plne súhlasil, pokiaľ by mohli voliť aj odvolať GP SR občania našej krajiny a taktiež ďalších ústavných činiteľov našej krajiny, akým je predseda najvyššieho súdu SR, policajný riaditeľ SR a hlavne manažéra verejnoprávnych médií číže záruky slobody informácii pre občanov SR, nakoľko mnohí občania SR sú presvedčený a ja tiež, že súkromné média im tieto informácie nie vždy objektívnym spôsobom sprístupňujú a tak sa časť ľudstva sústreďuje na informácie z internetu.

• Je smutné, že kandidátov do už uvedených ústavných funkcií si vyberajú politické strany (lídri politických parlamentných strán) a nakoniec si ich zvolia poslanci v parlamente a to podobne, ako komunisti v minulosti.

• Je to hanba zastupiteľskej pluralitnej demokracie aj Vás pán prezident Gašparovič, že neviete nájsť kompromis k nespokojným občanom a neustále lídri našej krajiny premýšľate, ako si zachovať moc v našej krajine nad občanmi krajiny – voličmi len čistou zastupiteľskou demokraciou a nie ste prístupný ani len polopriamej demokracii podobne ako komunisti, keď mnohí z Vás ste pred rokom 1990 boli totiž tiež verný komunisti svojej KSČ.

• Je to pre mňa a myslím si, že aj znova nedôveryhodné k občanom SR - ak GP SR, si nemôžu odvoliť aj odvolať pri nedôvere občania SR pán prezident Gašparovič. Taktiež by som si prial, keby si občania SR mali právo nie len voliť prezidenta svojej krajiny, ale aj pri nedôvere ho aj kedykoľvek odvolať. Som zato, aby sa konalo v tejto veci celonárodné povinné referendum v našej krajine pán prezident Gašparovič.

Šlo by o priamu voľbu aj možnosť priameho odvolania občanmi - voličmi SR:

-- Prezidenta SR
-- GP SR
-- Predsedu najvyššieho sudu SR
-- Ústavných sudcov SR
-- Riaditeľa policajného zboru SR
-- Manažéra verejnoprávneho rozhlasu a STV SR

Občania by mali právo si vybrať prezidenta SR z občianskych kandidátov na prezidenta SR. Občania by mali pravo si vybrať kandidátov na GP SR z výberu prokurátorov, ktorí by im pripravili okresný a krajsky prokurátori a podobne by to bolo aj pri voľbe a výbere kandidátov na predsedu najvyššieho sudu SR, riaditeľa policajného zboru SR a manažéra verejnoprávneho rozhlasu a STV. vyberali by si ich zamestnanci sudov , sudcovia, zamestnanci polície, okresný a krajsky riaditelia a ak ide o manažéra verejnoprávnych médií SR, tak výber by robili zamestnanci verejnoprávnych médií.

Som aktívny zástanca a propagátor priamej samosprávnej demokracie s tvorbou občianskej Ústavy SR a následnej novely volebného zákona na internete a emailoch, na čo mám právo, ale ak mám prijať kompromis (polopriamu demokraciu) medzi zastupiteľskou a priamou demokraciou pán prezident Gašparovič, tak pán prezident Gašparovič a poslanci v NR SR, ak ste zástancovia demokracie a kompromisov, tak voliť a odvolať pri nedôvere niektorých ústavných činiteľov by mali mať právo aj občania SR, ako to som už uviedol v mojich emailoch médiám, politickým stranám, ústavným činiteľom, občanom.
S úctou a pozdravom Jozef Varga

Strata dôvery v zastupiteľskú demokraciu v Európe

(Jozef Varga, 25. 3. 2012 23:21)

Populácia väčšiny európskych štátov zistila, že rozhodovanie je vykonávané s málom demokracie a vo všeobecnosti stratila dôveru v demokratickú podstatu inštitúcií. V Nemecku výskum TNS Emnid vykonaný cez časopis Reader‘s Digest zistil, že dôvera občanov v politické strany poklesla zo 41 % na 17 % v priebehu desať rokov, a to v rokoch
1995-2005. Dôvera v parlament klesla počas toho istého obdobia z 58 % na 34 % a dôvera k vláde z 53 % na 26 %. „Pod povrchom vzniká silná búrka,“ komentoval politológ Karl-Rudolf Korte. „Toto je viac než tradičná strata záujmu
o politiku a o politické strany. Ľudia teraz pohŕdajú svojimi oficiálnymi zástupcami“ (Reader’s Digest Online, 10. august
2005). Podľa Gallupovho výskumu 76 % Nemcov pokladá svojich politikov za nepoctivých (Die Zeit, 4. august 2005).
Šetrenie SOFRES v roku 2003 zistilo, že 90 % Francúzov je si istých, že nemajú absolútne žiadny vplyv na rozhodovanie
v štáte; 76 % si toto tiež myslí o miestnej politike (Lire la politique, 12. marec 2003).

Belgický sociológ Elchardus zisťoval belgické názory na demokraciu v roku 1999. Zhrnul: „Veľká väčšina voličov má
presvedčenie, že ich názor a ich hlas sa nedostane cez politiku do života. (…) 58 % z opýtaných si myslí, že politici po
tom, čo sú zvolení, „myslia si, že sú príliš dobrí pre ľudí akosom ja“. Všetko toto vedie k tomu, že viac ako štvrtina voličstva uvádza svoju úplnú nedôveru: „V skutočnosti neexistuje ani jediný politik, ktorému by som mal odvahu dôverovať.“ Iba 15 až 23 % opýtaných súhlasilo s pozitívnym vyhlásením o politike a zastúpení. Nezdá sa byť prehnané tvrdenie, že polovica až tri štvrtiny elektorátu sa cítia byť bezmocné“ (Elchardus,
1999, str. 36).

Výskumy verejnej mienky z roku 2004, ktoré robil Maurice
de Hondom v Holandsku ukázali, že väčšina Holanďanov má malú vieru v demokratickú podstatu svojho štátu. 70 % nesúhlasilo s tvrdením: „Politici v súčasnosti lepšie načúvajú, než pred piatimi rokmi“. 51 % nesúhlasilo s tvrdením: „V Holandsku majú voliči významnú rolu pre fungovanie vlády“; 47 % s tým súhlasilo. 55 % nesúhlasilo s vyhlásením: „Holandsko je skutočnou demokraciou“, zatiaľ čo iba 39 % s tým súhlasilo. Iné šetrenie de Honda v auguste 2005 bolo o korupcii.

Holanďania veria, že v priemere 12 % členov parlamentu a vlády je skorumpovaných a z obecných a provinčných politikov 18 %. O štátnych zamestnancoch si Holanďania myslia, že v priemere 17 % je skorumpovaných, z obecných a provinčných verejných zamestnancov 18 %. Navyše, štvrtina z opýtaných priznala osobné skúsenosti s korupciou medzi politikmi, alebo cez známych majú poznatky o jednotlivých
prípadoch (www.peil.nl).

V roku 2002 Gallupov ústav zorganizoval obrovské šetrenie o stupni dôvery voči 17 spoločenským inštitúciám – od armády a odborov po parlament a nadnárodné spoločnosti. Zahŕňalo 36 000 opýtaných zo 47 krajín. Zo všetkých inštitúcií sa ukázali parlamenty ako najmenej dôveryhodné: priemerne 51 % opýtaných malo malú alebo žiadnu dôveru, kým iba 38 % malo umiernenú až vysokú dôveru (De Witte Werf, jar 2003, str. 11). V roku 2004 medzinárodná inštitúcia na sledovanie korupcie Transparency International zorganizovala podobný prieskum v 62 krajinách. Nie menej než 50 000 ľudí sa pýtala, ktoré spoločenské organizácie pokladajú za slušné a ktoré za najviac skorumpované. Politické strany boli pokladané za najviac skorumpované; v 36 zo 62 krajín boli na vrchole tohto zoznamu; spolu s parlamentmi na druhom mieste (denník

Rotterdams Dagblad, 10. december 2004).
Nemali by sme si myslieť, že tento proces postupnej straty dôvery môže byť naveky. Vláda, ktorá stratila dôveru väčšiny obyvateľov, de facto už stratila svoju legitimitu.

Čítajte viac:
http://www.priamademokracia.sk/files/verhulst-nijeboer-direct-democracy-slo.pdf

Korupciu na Slovensku vyrieší polopriama demokracia...

(Jozef Varga, 23. 3. 2012 3:36)

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Thursday, March 22, 2012 5:09 PM
To: 'president@europarl.europa.eu'
Cc: 'redakcia@sme.sk'; 'richard@sulik.sk'; 'tis@transparency.sk'; 'tipy@ta3.com'; 'tyzden@ta3.com'; 'ukk@socdem.cz'; 'info@top09.cz'; 'igor.matovic@nrsr.sk'; 'informacie@prezident.sk'; 'ivetta.macejkova@concourt.sk'; 'info@ceskatelevize.cz'; 'info@kscm.cz'; 'oks@oks.sk'; 'office@most-hid.sk'; 'pravda@pravda.sk'; 'petersedlac@yahoo.com'; 'agrarnastrana@gmail.com'; 'spravodajstvo@stv.sk'; 'sdku@sdku-ds.sk'; 'sas@strana-sas.sk'; 'sekretariat1@sns.sk'; 'generalny.manager@strana-smer.sk'; 'gabo@cas1.sk'; 'hk@ods.cz'; 'jitka.obzinova@iprima.cz'; 'klub@nova.cz'; 'kurian@transparency.sk'; 'lubica.stvrtecka@prezident.gov.sk'; 'listydivakov@stv.sk'; 'cas@cas.sk'; 'nazory@markiza.sk'; 'noviny@joj.sk'; 'newsletter@sulik.sk'; 'minister@mindop.sk'; 'martina.brychtova@stv.sk'; 'zzdola@gmail.com'
Subject: Korupciu na Slovensku vyrieší polopriama demokracia...

Dobrý deň.
Všetci veľmi dobre vieme čo je to korupcia v spoločenskom systéme zastupiteľskej demokracie v našej krajine alebo v zahraničí.

Aj preto sa obraciam priamo emailom na predsedu euro parlamentu pána Martina Schulza
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule/live-broadcast

s prosbou na o presadzovanie priamej voľby občanmi nižšie uvedených ústavných funkcii a to nie len v SR, ale vo všetkých krajinách EU a taktiež aj práv občanov – voličov týchto ústavných činiteľov aj odvolať pri nedôvere.

http://www.google.sk/#hl=sk&rlz=1W1GGHP_skSK468&sclient=psy-ab&q=korupcia+na+slovensku+2012&oq=korupcia+na+sl&aq=2&aqi=g3&aql=&gs_l=serp.1.2.0l3.55813l57157l2l60203l7l6l0l0l0l3l719l1687l0j4j0j1j6-1l6l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=edb4b1b34f3e90ce&biw=1280&bih=536

Ja som o tom presvedčený, že v našej krajine by sme mohli s korupciou veľmi ľahko skoncovať. Nemusíme ani meniť spoločenský systém na priamu samosprávnu demokraciu. Týmto proti korupčným krokom sa dôveryhodnosť občanov v každej krajine k organom EU zlepší.

Stačí zmeniť spoločenský systém na polopriamu demokraciu z vôle občanov a pluralitných strán a to zmenou legislatívy a prijať v novozvolenom parlamente po predčasných voľbách 2012, prijať ústavnými zákonmi priamu voľbu občanmi SR ešte v tomto roku 2012 a to:

• Priamu voľbu občanmi GP
• Priamu voľbu občanmi predsedu najvyššieho sudu SR
• Priamu voľbu občanmi prezidenta policajného zboru SR
• Priamu voľbu manažéra verejnoprávneho rozhlasu a STV

Občania by si mohli voliť priamo vyššie uvedených ústavných činiteľov, ale aj pri nedôvere ich kedykoľvek aj právo odvolať. Zlepšila by sa dôveryhodnosť zastupiteľskej pluralitnej demokracie u občanov SR, ale aj vo vzťahu SR k zahraničiu v EU.

• Zrušenie Mečiarových amnestii a zrušenie trestnoprávnej imunity všetkým ústavným činiteľom s výnimkou na osobné výroky v parlamente, nie hlasovanie v parlamente.

• Zrušenie imunity by sa týkalo aj rokov v minulosti, tj. od roku 1990 až dodnes.

A tak sa ako občan SR obraciam na všetkých ústavných činiteľov SR a pluralitné parlamentné strany s touto žiadosťou občana SR uvedenou v tomto emaily. Je to žiadosť o polopriamu demokraciu a nie úplné o priamu demokraciu. Bol by to dôkaz, že lídri pluralitných strán nemyslia len na svoje osobné zaujmi v politike, ale na zaujmi všetkých občanov SR, ľavice aj pravice a dôveryhodnosť k organom v EU.

S úctou a pozdravom Jozef Varga

Voľbami dávame legitimitu systému kleptománie

(Jozef VARGA, 18. 3. 2012 18:50)

Predčasnými parlamentnými voľbami 2012 občania SR dali legitimitu spoločenského systému zastupiteľskej pluralitnej parlamentnej demokracie, ktorú ja osobne budem stále považovať za pseudodemokraciu a taktiež sa s určitosťou skončilo vyšetrovanie podozrenia s korupcie kauzy spisu Gorila, čim prestanú protesty občanov v každý piatok, kde par krát zazneli aj požiadavky o zmenu spoločenského systému v našej krajine.

Dôvod môjho slobodného zmýšľania je ten, že občania v každej krajine, kde je funkčný tento režim diktátu volených zastúpiteľov, respektíve bez práva kontroly a odvolania voličmi - občanmi, občania nedostali slobodný priestor

k tvorbe občianskej Ústavy a volebného dôležitého zákona. Tieto normy skutočnej demokracie by si občania odsúhlasili v referende po ročných diskusiách a návrhoch na kanáloch všetkých TV staníc v každej krajine, kde im je vnútený iný spoločenský systém mienkotvornými médiami a politikmi lídrov záujmových pluralitných strán alebo jednej komunistickej strany.

Neobviňujem v tejto veci občanov ktorej koľ vek krajiny, ale obviňujem mienkotvorné oficiálne média printové alebo elektronické, hlavne TV stanice, ktoré majú veľký vplyv na zmýšľanie aj konanie občanov v každej krajine sveta, nakoľko ich sledovanosť je najväčšia v 20 a 21 storočí. Kostoly , mešity, synagógy a chrámy z minulosti, predstihli v informovanosti ľudstva moderné média 20 a 21 storočia. Internet im zatiaľ nekonkuruje, aj keď s príchodom internetu občania získali väčšiu slobodu vyjadrovania názorov a presvedčení jedinca na verejnosti, okrem super diktátorských režimov ako je Číny a zopár ďalších krajín sveta.

wargas@extel.sk

Svedectvo o brutalite kukláčov v SR !!!

(Jozef Varga, 14. 3. 2012 9:30)

Pán minister Lipšic z KDH získal najviac preferenčných hlasov vďaka vyšetrovaniu kauzy spisu Gorila. Vďaka kauze Gorila získalo KDH najviac voličských hlasov v predčasných voľbách po strane Smer, ktorá občanom SR sľúbila sociálne istoty. Má KDH vôbec niečo spoločné s Kristovým učením? Som presvedčený, že nie.

Prinášam slová priameho účastníka protestu Gorila z internetu. Celý článok si môžete prečítať na webe:

• Osobne som bol svedkom brutálneho bezdôvodného potlačenia protestu. Stál som v prvom rade a žiadne kocky a tehly, ako tvrdia média nelietali. Lietali vajcia a hajzelpapier, a aj to až na výnimky za korytnačky, aby protestujúci netrafili vlastné predné rady. Ak niečo letelo vzduchom, tak až po zásahu. Žiadni extrémisti, ale študenti, pracujúci, dôchodcovia, ženy, rodičia so staršími deťmi, a min. aj jedna tehotná žena. Sadli sme si, spievali hymnu, držali transparenty, vlajky, ruky hore a v tom medzi nás hodili výbušky, slzné bomby, kropili nás slzákom, strieľali gumové projektily a hlava nehlava začali tĺcť ako žito. Chránil som kamarátku vlastným telom, lebo v tom čase už bola zranená a dezorientovaná od výbuchov, z ktorých mi doteraz píska v ušiach. Vďaka ruksaku, hrubej bunde a čiapke mám iba mierne zranenia. Rozšklbané nohavice, špinavá bunda, modriny a rozbitá hlava je nič oproti cca 60 ročnému pánovi, ktorému vedľa mňa kopali do hlavy, pokým neodpadol, žene, ktorú dvaja hrdinovia stĺkli do bezvedomia, a chalanovi, ktorému poskákali po ruke tak kvalitne, že mu trčala kosť. Tých, čo prevalcovali, ešte podkopávali, na zemi ich dorážali a ťahali mimo záberov aparátov, kam po nich len sanitky chodili. Na zemi ostalo ležať cca 30 ľudí, z toho asi cca 10 žien. Vďaka tomu, že si asi mysleli, že som dorazený som sa nenápadne so zranenou kamarátkou schoval za fotografov, ktorí nás našťastie prepašovali mimo "zásah". Sanitky v žiadnom prípade neboli dve, ako tvrdia zapredané média, ale boli ich desiatky a chodili po dobitých ľudí po iných uliciach ako bol dav, aby neboli "na očiach".

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Kauza_Gorila_Pohlad_priameho_ucastnika_policajneho_zasa_72.html#ixzz1oyJ48Kez

Video svedectvo priamých účastnikov protestu Gorila z 9.3.2012

http://dolezite.sk/Protest_Gorila_09032012_Zasah_policie_ocami_priamych_uc_16.html

Každý si môže vytvoriť svoj názor na KDH. Kauzu spisu Gorila, tak naši zástupcovia ľudu okamžite po predčasných voľbách zametú pod koberec. Hovoríme o brutálnom zásahu polície v roku 1989. Aký je tento zásah polície ak je pravdivý?

V priamej samosprávnej demokracii občania nemusia protestovať v uliciach nakoľko im spoločenský systém umožňuje odvolať okamžite pri nedôvere voleného zástupcu ľudu. Najprv by sme si museli schváliť občiansku Ústavu a novelu volebného zákona.

• Lenže diktatúra pluralitnej parlamentnej zastupiteľskej pseudodemokracie nám to občanom-voličom nikdy nedovolí a slobodné mienkotvorné oficiálne média taktiež. Aj preto sa o priamej samosprávnej demokracii vyjadrujú, že je to utopia, pretože im spoločenský systém zastupiteľskej diktatúry vyhovuje. Je to moje presvedčenie.

S pozdravom Jozef Varga
PS
Konferencia SSI Korene - Doc.Ing. Peter Staněk, CSc

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bJY-IyJ4SAc

Sľub strany Smeru svojím voličom:

http://dolezite.sk/Slub_strany_Smer_svojim_volicom_v_predcasnych_parlament_18.htmlČo môžeme očakávať v najbližších rokoch...

(Jozef Varga, 11. 3. 2012 11:10)

Vieme ako skončili predčasné voľby. Čo ma najviac zaujalo, tak rozhodnutie Smeru, že splní svoj sľub voličom Smeru a to zachová sociálne istoty pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva pri konsolidácii verejných zdrojov. Smer tvrdí svojím voličom, že pri tomto kroku Smeru bude nová vláda postupovať progresívnym zdanením vysokoziskových spoločnosti. Nesie to so sebou riziko, prepúšťanie zamestnancov a nárast vydajov pre sociálnu poisťovňu SR a následný nárast zníženia príjmov pre zdravotné poisťovne. Pokiaľ ide o banky a obchodné reťazce, tak plne súhlasím. Taktiež aj ekonómovia Smeru musia vedieť, že najlepšie sa konsolidujú verejné zdroje znížením zamestnanosti čiže vytváraním pracovných príležitosti bez dotácii zahraničných aj tuzemských spoločnosti a taktiež cez poskytovanie daňových prázdnin.

Je tu ďalšia vec, zmluva o trvalom eurovale, kedy bez súhlasu občanov SR poruší Ústavu SR (ČL. 7 ods. 1), kedy sa o ústavný zákon jedna, ak SR deklaruje zmluvu o trvalom eurovale a fiškálnej únii.

Čl.7 (1)

Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Zmluva o trvalom eurovale je, keď aj naša krajina sa zaviazala, že je povinná prispievať v hotovosti do 7 dni už finančnou zárukou a to nespočetne mnohokrát v následných rokoch na záchranu ekonomík a eura krajín eurozóny a nie je to iba Grécko čo má tieto problémy,

takže aj keby sa podarilo konsolidovať verejné zdroje naších štátnych rozpočtov v budúcich rokoch,

tak náš dlh SR sa zväčší niekoľko násobne ak si krajiny eurozóny, vlády krajín eurozóny, nebudú plniť konsolidovať verejné zdroje , takže časom prídu aj reštrikcie k všetkým občanom SR z dôvodu nášho narastajúceho dlhu.

Preto EU považujem za pekelný nastroj dosahovania v integračnom procese, dosahovania feudálnej chudoby na desaťročia, naplánovanej skupinou Bilderberg Group už v minulom desaťročí na ktorom sa dlhodobo podieľa zastupiteľská demokracia, systém zastupiteľskej demokracie, podnikatelia a finančné inštitúcie sveta, oficiálne mienkotvorné média a to balamutením bežných ľudí ľudstva o prospešnosti integrácie pre bežných ľudí v Európe.

Preto je potrebné už dnes myslieť na to najhlavnejšie a to na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť občanov SR. Som veľmi zvedavý či v tomto smere podnikne strana Smer už prvé kroky v tomto roku.
Preto aj v budúcnosti budem kritikom zastupiteľskej demokracie pluralitných strán a propagator priamej samosprávnej demokracie.

Jozef Varga
wargas@extel.sk« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »